ระบบราชการ
JOB Specialisation แบ่งงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน Hierachy ลำดับขั้นการบังคับบัญชา Rules,Law,Order กฎระเบียบ เคร่งคัด
Span of Control กระบวนการทำงานต่อเนื่อง มีขอบข่ายควบคุม Impersonality ไม่เน้นบุคลากร Rules,Law,Order กฎระเบียบ เคร่งคัด Ru...
แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ 1. ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ 2. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน และพั...
Good Governance <ul><li>Account ability ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>Transparency ความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ </li></...
Good Governance 5. Efficiency ความรับผิดชอบ 6. Economy ประหยัดอย่างมีเหตุผล 7. Effectiveness ผลงานบรรลุถึงความมีประสิทธิผล
New Public Management (NPM) 1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดภารกิจใหม่ จาก ผู้ดำเนินการ ผู้ชี้แนะ กำกับ ดูแ...
2. เน้นผลงาน และกระบวนการปฏิบัติที่บอกถึงความมีประสิทธิภาพของงานนั้นๆ ได้แก่ <ul><li>กำหนดเป้าหมาย ขอบเขตงาน </li></ul><u...
3. เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ - จาก Input Output, Outcomes - monopoly market, competition - stability change management...
4. ระบบการตรวจสอบ ( Accountability) <ul><li>โปร่งใส </li></ul><ul><li>ตอบคำถามได้ </li></ul><ul><li>พร้อมรับผิดชอบ </li>...
<ul><li>หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>การเมือง </li></ul><ul><li>ประชาชน , องค์การอื่นๆ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบกันเอง </...
5. ค่านิยมหลัก <ul><li>ลดบทบาทภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชน ภาคประชนชน และองค์กรอื่นๆ </li></ul><ul><li>คุณค่าทรัพยากรมนุษย์...
เปิด ยืดหยุ่นได้ / เปลี่ยนรูปได้ ยึดประชาชน ผู้รับบริการ ลูกค้า การกระจายอำนาจ หลายศูนย์อำนาจ ปิด ปิรามิด ยึดกฏระเบียบ รวม...
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / ระบบนิเวศน์ ความยั่งยืนขององค์การ / การยอมรับจาก สาธารณชน ตามความสามารถ ที่ชี้วีดได้ชัดเจน , ตามข้อ...
จ้างงานตามสัญญา ชั่วคราว โปร่งใส ตอบคำถามได้ ผลงาน / ความคิด สร้างสรรค์ ตลอดอายุ ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฏเกฑ์ / กฏหห...
High Performance Ministry High Performance Government High Performance Economy <ul><li>พันธกิจชัดเจน </li></ul><ul><li>ทรั...
การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน <ul><li>คิดแตกต่างไปจากเดิมในเรื่องบทบาทของรัฐ แผนกลยุทธ์การลดละเลิก งานที่มิใช่งานหลัก...
การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน <ul><li>คิดแตกต่างไปจากเดิม </li></ul><ul><li>4.1 เรื่อง  STAFF ไม่จำเป็นต้องเป็นข้า...
การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน 5.  เปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติ 5.1 เปลี่ยนค่านิยมดั้งเดิม 5.2 มีค่านิยมแบบผู้ประกอบการ...
การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน <ul><li>เรียนรู้ เข้าใจ และผลักดันใช้เทคโนโลยี เช่น IT , INTERNET  เป็นต้น </li></ul...
การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน 8.  คิดทางเลือกหลายๆทาง <ul><li>- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ </li></ul><ul><li>การมอบงานบริ...
ORGANIC ORGANIZATION หมายถึง โครงสร้างองค์การที่มีความอ่อนตัว และ สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ปัจจุบันมีอยู่ หลายรูปแบบ เช่น ...
MATRIX ORGANIZATION เป็นการจัดโครงสร้างองค์การแบบผสมผสานตามแนวราบ ( Lateral Structure Organizationical )  โดยยังคงมีองค์...
กรอบการปรับปรุง การกำหนด ทิศทาง การดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย แผนกิจกรรม ผลที่คาดหวัง ระบบวิธีการดำเนินงาน วางแผน ...
กรอบการปรับปรุง การปรับบทบาท ทิศทาง และภารกิจ มีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจหลักที่ชัดเจน กระแสโลกาภิวัฒน์ แนวนโยบายของรัฐ สาระสำ...
กรอบการปรับปรุง โครงสร้าง องค์กร <ul><li>เน้นการบริการลูกค้า </li></ul><ul><li>ปรับเปลี่ยนง่าย </li></ul><ul><li>ลดขั้นตอน...
กรอบการปรับปรุง ระบบ วิธีการทำงาน <ul><li>ลดขั้นตอน </li></ul><ul><li>ทำงานเบ็ดเสร็จ </li></ul><ul><li>ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม...
ระบบ บริหาร งานบุคคล <ul><li>ได้รับการมอบอำนาจมากขึ้น </li></ul><ul><li>คล่องตัว </li></ul><ul><li>กำลังคนเหมาะสมกับภารกิจ...
กฎระเบียบ <ul><li>ทันสมัย </li></ul><ul><li>มีเท่าที่จำเป็น </li></ul><ul><li>การปรับปรุง การแก้ไข กฎระเบียบ Deregulation...
การบริหารงบประมาณการเงิน และพัสดุ <ul><li>ผ่อนคลาย กฎ ระเบียบ </li></ul><ul><li>มอบอำนาจ </li></ul><ul><li>การแก้ไขปรับปร...
ระบบการ วางแผน ติดตาม ประเมินผล <ul><li>เน้นการบรรลุเป้าหมาย </li></ul><ul><li>มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ </li></ul><ul><li>การวา...
Competency – Based HRM ความหมาย เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ว่า - ค่อนข้างคงทนถาวร - เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน - สามา...
Competency – Based HRM องค์ประกอบ 7 ประการ  1. ความรู้ (Knowledge)  2. ทักษะ  (Skill) 3. ทัศนคติ (Attribute) 4. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Govern

1,292 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Govern

 1. 1. ระบบราชการ
 2. 2. JOB Specialisation แบ่งงานตามความชำนาญเฉพาะด้าน Hierachy ลำดับขั้นการบังคับบัญชา Rules,Law,Order กฎระเบียบ เคร่งคัด
 3. 3. Span of Control กระบวนการทำงานต่อเนื่อง มีขอบข่ายควบคุม Impersonality ไม่เน้นบุคลากร Rules,Law,Order กฎระเบียบ เคร่งคัด Rules,Law,Order กฎระเบียบ เคร่งคัด
 4. 4. แผนปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐ 1. ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และวิธีการบริหารงานภาครัฐ 2. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงิน และพัสดุ 3. ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล 4. ปรับเปลี่ยนกฏหมาย 5. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยม
 5. 5. Good Governance <ul><li>Account ability ความรับผิดชอบ </li></ul><ul><li>Transparency ความโปร่งใส สามารถ ตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>Predictabilty ความมั่นใจ และมั่นคง </li></ul><ul><li>Participation การมีส่วนร่วม </li></ul>
 6. 6. Good Governance 5. Efficiency ความรับผิดชอบ 6. Economy ประหยัดอย่างมีเหตุผล 7. Effectiveness ผลงานบรรลุถึงความมีประสิทธิผล
 7. 7. New Public Management (NPM) 1. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดภารกิจใหม่ จาก ผู้ดำเนินการ ผู้ชี้แนะ กำกับ ดูแล จาก การรวมอำนาจ การกระจายอำนาจหน้าที่
 8. 8. 2. เน้นผลงาน และกระบวนการปฏิบัติที่บอกถึงความมีประสิทธิภาพของงานนั้นๆ ได้แก่ <ul><li>กำหนดเป้าหมาย ขอบเขตงาน </li></ul><ul><li>ทำแผนกลยุทธ์ – Strategic management / แผนดำเนินการ </li></ul><ul><li>สร้างระบบงานที่เอื้อต่อการทำงาน </li></ul><ul><li>ประเมินผลงานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบในด้านการเงิน / การจัดการ / งบประมาณ / การเมือง บอกได้ว่าผลงานคืออะไรถ้า ไม่รู้ต้องทำ Key performance Index - KPI </li></ul>
 9. 9. 3. เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ - จาก Input Output, Outcomes - monopoly market, competition - stability change management - Day to day strategic management
 10. 10. 4. ระบบการตรวจสอบ ( Accountability) <ul><li>โปร่งใส </li></ul><ul><li>ตอบคำถามได้ </li></ul><ul><li>พร้อมรับผิดชอบ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>หน่วยเหนือ </li></ul><ul><li>การเมือง </li></ul><ul><li>ประชาชน , องค์การอื่นๆ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบกันเอง </li></ul><ul><li>ตรวจสอบตัวเอง </li></ul><ul><li>การเงิน , การใช้จ่าย ดู ความคุ้มค่า </li></ul><ul><li>งบประมาณ ดู วิธีการทำ , การจัดสรร , เกณฑ์ต่างๆ </li></ul><ul><li>การจัดการ </li></ul><ul><li>ผลลัพธ์ ตรงกับความต้องการหรือไม่ </li></ul>ใครตรวจสอบ ตรวจสอบอะไร
 12. 12. 5. ค่านิยมหลัก <ul><li>ลดบทบาทภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชน ภาคประชนชน และองค์กรอื่นๆ </li></ul><ul><li>คุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource) </li></ul><ul><li>หลัก 3 E’s </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี IT </li></ul>
 13. 13. เปิด ยืดหยุ่นได้ / เปลี่ยนรูปได้ ยึดประชาชน ผู้รับบริการ ลูกค้า การกระจายอำนาจ หลายศูนย์อำนาจ ปิด ปิรามิด ยึดกฏระเบียบ รวมศูนย์เอกภาพ 1. ระบบ ( System) 2. โครงสร้าง ( Structuer) 3. กระบวนการทำงาน ( Process) 4. อำนาจ ( Authority) แบบใหม่ แบบเก่า แนวคิด
 14. 14. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง / ระบบนิเวศน์ ความยั่งยืนขององค์การ / การยอมรับจาก สาธารณชน ตามความสามารถ ที่ชี้วีดได้ชัดเจน , ตามข้อกำหนดที่เปิดเผย เจ้าของ กำไร / การเติบโต ตามอายุงาน ตามความเหมะสม ตลอดอายุ 5. ผู้ได้เสีย ( Interest Group) 6. การวัดผลสำเร็จของ องค์การ ( Result) 7. การประเมินผล ( Evaluate) แบบใหม่ แบบเก่า แนวคิด
 15. 15. จ้างงานตามสัญญา ชั่วคราว โปร่งใส ตอบคำถามได้ ผลงาน / ความคิด สร้างสรรค์ ตลอดอายุ ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติตามกฏเกฑ์ / กฏหหมาย 8. ความมั่นคงในอาชีพ ( Stability) 9. การตรวจสอบ ( Inspection) 10. ความอยู่รอดของทั้ง คนและองค์กร ( Servival) แบบใหม่ แบบเก่า แนวคิด
 16. 16. High Performance Ministry High Performance Government High Performance Economy <ul><li>พันธกิจชัดเจน </li></ul><ul><li>ทรัพยากรบุคคลมี ศักยภาพ </li></ul><ul><li>โครงสร้างองค์กรเหมาะสม </li></ul><ul><li>กระบวนงานที่มี ประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>สนองตอบต่อสาธารณชน </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของชาติ </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจที่ดี </li></ul><ul><li>สังคมดี </li></ul><ul><li>กระบวนการทางการเมืองที่ดี </li></ul>
 17. 17. การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน <ul><li>คิดแตกต่างไปจากเดิมในเรื่องบทบาทของรัฐ แผนกลยุทธ์การลดละเลิก งานที่มิใช่งานหลัก </li></ul><ul><li>2. คิดแตกต่างไปจากเดิมเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ --- รัฐบาลมุ่งลูกค้าและประชาชน --- ONE STOP SERVICE </li></ul><ul><li>3. คิดแตกต่างไปจากเดิมเกี่ยวกับงานด้านสนับสนุน ( ADMINISTRATIVE SERVICE) --- ลดค่าใช่จ่ายลง 30% </li></ul>
 18. 18. การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน <ul><li>คิดแตกต่างไปจากเดิม </li></ul><ul><li>4.1 เรื่อง STAFF ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการทั้งหมด แต่ควรจ้างในบางงานที่จำเป็น </li></ul><ul><li>4.2 การบริหารโครงการ </li></ul><ul><li>4.3 วัฒนธรรมการเรียนรู้ </li></ul>
 19. 19. การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน 5. เปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติ 5.1 เปลี่ยนค่านิยมดั้งเดิม 5.2 มีค่านิยมแบบผู้ประกอบการ (INTREPENERIAL VALUE) 5.3 คิดอย่างสร้างสรร 5.4 คิดเรื่องนวตกรรมใหม่ๆ
 20. 20. การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน <ul><li>เรียนรู้ เข้าใจ และผลักดันใช้เทคโนโลยี เช่น IT , INTERNET เป็นต้น </li></ul><ul><li>ต่อต้าน ขจัดการทุจริตให้หมดไปโดย </li></ul><ul><li>- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน </li></ul><ul><li>การมีผู้ตรวจสอบด้านจริยธรรม </li></ul><ul><li>ประชาชนตรวจสอบได้ ( มีข้อมูลพร้อม ) </li></ul><ul><li>ประชาพิจารณ์ </li></ul><ul><li>การมีผู้ตรวจสอบการทำงาน ( AUDITOR) </li></ul>
 21. 21. การปฏิรูป : การเปลี่ยนแปลงจุดยืน 8. คิดทางเลือกหลายๆทาง <ul><li>- การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ </li></ul><ul><li>การมอบงานบริการให้เอกชนทำ / จ้างทำ </li></ul><ul><li>การให้บริการทาง Electronic </li></ul><ul><li>คิดถึงลูกค้า / ประชาชนมากกว่าคิดถึงตนเอง </li></ul>9. สร้าง “ SYNERGY” ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน <ul><li>- ทวิภาคีระหว่างภาครัฐ - เอกชน </li></ul><ul><li>มอบอำนาจงานบริการของภาครัฐ </li></ul>
 22. 22. ORGANIC ORGANIZATION หมายถึง โครงสร้างองค์การที่มีความอ่อนตัว และ สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย ปัจจุบันมีอยู่ หลายรูปแบบ เช่น <ul><li>แบบแมตริก ( MATRIX ORGANIZATION) </li></ul><ul><li>แบบโครงการ ( PROJECT ORGANIZATION) </li></ul><ul><li>แบบวงออเคสตรา (ORCHESTRATED ORGANIZATION) </li></ul><ul><li>แบบชั่วคราว (ADHOCRACY ORGANIZATION) </li></ul>
 23. 23. MATRIX ORGANIZATION เป็นการจัดโครงสร้างองค์การแบบผสมผสานตามแนวราบ ( Lateral Structure Organizationical ) โดยยังคงมีองค์การแบบภารหน้าที่ (Functional Organization) หรือ องค์การแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) ซึ่งเป็นองค์การตามแนวดิ่ง (Vertical Structure Organization) ที่เป็นองค์การหลัก ( Parent Organization)
 24. 24. กรอบการปรับปรุง การกำหนด ทิศทาง การดำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย แผนกิจกรรม ผลที่คาดหวัง ระบบวิธีการดำเนินงาน วางแผน ติดตาม ประเมินผล โครงสร้างองค์กร อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล กฏ ระเบียบ ปรับปรุง ระบบบริหาร
 25. 25. กรอบการปรับปรุง การปรับบทบาท ทิศทาง และภารกิจ มีวิสัยทัศน์ และ ภารกิจหลักที่ชัดเจน กระแสโลกาภิวัฒน์ แนวนโยบายของรัฐ สาระสำคัญ แนวคิด วิธีการ ผลที่คาดหวัง
 26. 26. กรอบการปรับปรุง โครงสร้าง องค์กร <ul><li>เน้นการบริการลูกค้า </li></ul><ul><li>ปรับเปลี่ยนง่าย </li></ul><ul><li>ลดขั้นตอนการบังคับบัญชา </li></ul><ul><li>การเน้นที่ลูกค้า (CUSTOMER) </li></ul><ul><li>การจัดองค์การแบบแนวราบ Flat Organization </li></ul><ul><li>การจัดองค์การแบบยืดหยุ่น Matrix Organization </li></ul><ul><li>การสร้างหน่วยงาน Agency creation </li></ul>
 27. 27. กรอบการปรับปรุง ระบบ วิธีการทำงาน <ul><li>ลดขั้นตอน </li></ul><ul><li>ทำงานเบ็ดเสร็จ </li></ul><ul><li>ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ </li></ul><ul><li>การรื้อปรับระบบ Re-engineering </li></ul><ul><li>การมอบอำนาจ Deligation </li></ul><ul><li>การมุ่งเน้นที่ลูกค้า Customer Focus </li></ul><ul><li>การให้เอกชนดำเนินการ Contact Out </li></ul><ul><li>การบริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service </li></ul>สาระสำคัญ แนวคิด วิธีการ ผลที่คาดหวัง
 28. 28. ระบบ บริหาร งานบุคคล <ul><li>ได้รับการมอบอำนาจมากขึ้น </li></ul><ul><li>คล่องตัว </li></ul><ul><li>กำลังคนเหมาะสมกับภารกิจ </li></ul><ul><li>มีแผนพัฒนาคน </li></ul><ul><li>ทางก้าวหน้าชัดเจนบังคับบัญชา </li></ul><ul><li>การมอบหมายงาน Deligation </li></ul><ul><li>การตรวจสอบด้านกำลังคน Man Power </li></ul><ul><li>การเกลี่ยอัตรากำลัง Re-employment </li></ul><ul><li>การพัฒนาสายอาชีพ Career Development </li></ul>
 29. 29. กฎระเบียบ <ul><li>ทันสมัย </li></ul><ul><li>มีเท่าที่จำเป็น </li></ul><ul><li>การปรับปรุง การแก้ไข กฎระเบียบ Deregulation </li></ul><ul><li>การบริหารโดยเน้นผลลัพธ์ Result Oriented </li></ul>
 30. 30. การบริหารงบประมาณการเงิน และพัสดุ <ul><li>ผ่อนคลาย กฎ ระเบียบ </li></ul><ul><li>มอบอำนาจ </li></ul><ul><li>การแก้ไขปรับปรุง กฎระเบียบ Deregulation </li></ul><ul><li>การให้อำนาจในการปฏิบัติงาน Empowerment </li></ul><ul><li>การปรับปรุงขบวนการงบประมาณ Budget - Process </li></ul>
 31. 31. ระบบการ วางแผน ติดตาม ประเมินผล <ul><li>เน้นการบรรลุเป้าหมาย </li></ul><ul><li>มีตัวชี้วัดผลสำเร็จ </li></ul><ul><li>การวางแผนกลยุทธ์ Strategic Plan </li></ul><ul><li>การประชุมร่วมฝ่ายบริหาร Management Review </li></ul><ul><li>การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Management by Objective and Result (MOR) </li></ul>
 32. 32. Competency – Based HRM ความหมาย เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล ว่า - ค่อนข้างคงทนถาวร - เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน - สามารถใช้พยากรณ์ / จำแนกผู้ปฏิบัติงานได้ 3 กลุ่ม ยอดเยี่ยม / ดีเลิศ ปกติ / น่าพอใจ ต่ำกว่าเกณฑ์ / ต้องปรบปรุง
 33. 33. Competency – Based HRM องค์ประกอบ 7 ประการ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ทักษะ (Skill) 3. ทัศนคติ (Attribute) 4. ค่านิยม (Values) 5. การมองตนเอง (Self-image) 6. บุคคลิกภาพ (Personality) 7. แรงจูงใจ (Motivation)

×