Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karaciğer patoloji pratik e4 b2(byramazankaya)2

7,508 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Karaciğer patoloji pratik e4 b2(byramazankaya)2

 1. 1. PATOLOJİ PRATİK KARACİĞER CopyRight By Ramazan KAYA
 2. 2. A-Tanınız nedir? B-Okla gösterilen yapılar? A-Karaciğer a- Limite edici tabaka b-Parankim c-Santral ven a c b
 3. 3. İNFLAMASYON VE HÜCRE ÖLÜMÜ (APOPTOZ) <ul><li>Periportal hepatositler ile inflamasyonlu </li></ul><ul><li>portal alan arasında ( interface hepatiti ) </li></ul>Normal portal alan ve çevresi İnterface hepatiti
 4. 4. İnterface hepatit
 5. 5. Makroveziküler steatozis: hepatosit çekirdeği yağ vakuolü tarafından bir kenara itilmiştir;
 6. 6. Mikroveziküler steatozis: küçük vakuoller ile çevrili çekirdek ortada yer alır.
 7. 7. PERİSELLÜLER FİBROZİS
 8. 8. Fibrozisin karaciğerin çeşitli bölgelerini birleştirmesi: köprüleşme fibrozisi
 9. 9. Parankimde rejenere olan hepatositlerden oluşan nodüller ve bunları çevreleyen fibrotik bantlarla karakterli siroz
 10. 10. HBV HEPATİTİ <ul><li>Hepatit B core antijeni </li></ul><ul><ul><li>HBcAg </li></ul></ul><ul><li>Hepatit B yüzey antijeni </li></ul><ul><ul><li>HBsAg </li></ul></ul><ul><ul><li>Buzlu cam hücreleri </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>safra yolu epitelinde inflamasyon  </li></ul>HCV hepatiti hafif derecede makroveziküler yağlı değişiklik portal alanlarda lenfo sit kümeleri veya lenfo id folliküllerin bulunması
 12. 12. Karaciğerde portal alanlarda eozinofillerden zengin bir yangısal hücre infiltrasyonu, daha sonra yumurtaların etrafında eozinofilden zengin granülomlar görülür. Karaciğer Şistozomiyazisi
 13. 13. KARACİĞER ŞİSTOZOMİYAZİSİ Yumurtalar 70- 160 μm çaplıdır, kalın aside dirençli kılıfları vardır ve dejenere veya kalsifiye görülürler (oklar).
 14. 14. KARACİĞER AMİBİAZİSİ <ul><li>Entamoeba hystolitica’ya amip absesi </li></ul>KC sağ lobu daha çok portal ven kanı aldığı için daha çok tutulur Genellikle multipldir
 15. 15. Etrafında fibröz doku halkası bulunmayan, ortası sıvı kıvamında soluk nekrotik karaciğer dokusu nodülleri olarak izlenir Karaciğer amibiazisi
 16. 16. Mikroskopik olarak sinüzoidlerde amip trofozoidleri (oklar) izlenir Karaciğer amibiazisi
 17. 17. E. granulosis ’in kistleri tipik olarak tek, üniloküler ve sferiktir. Çapları 35 cm’ye kadar ulaşabilir ve sağ lobu tercih ederler. Kist içindeki veziküller tipiktir (ok) E. granulosis
 18. 18. Canlı kistler mikroskopik olarak ince germinal membran, kütiküler tabaka ve onların içindeki skolekslerden oluşur. Skoleksler erişkin parazitin erken dönemdeki kafasını temsil eder ve diagnostiktir.. E. granulosis Skoleks
 19. 19. E. multilocularis ’in kistleri daha farklı büyür ve gelişir. Kapalı bir kistin içine sekestrize olmaktansa germinal membran çevre dokuları invaze eden ve uzak bölgelere yayılan küçük veziküller oluşturur ve multiloküler fibrotik bir kitle yapar . Bu büyüme paterni yanlışlıkla malign bir tümör izlenimi verebilir. Germinal membran
 20. 20. Fasciola Hepatica barsak duvarına penetre olup periton kavitesini ve karaciğer kapsülünü aşarak safra yollarına yerleşir.
 21. 21. ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER <ul><li>Hepatositlerde Steatozis </li></ul><ul><li>Alkoliklerde yağlanma nedeniyle karaciğerin ağırlığı 3-4 kilograma çıkabilir. </li></ul>
 22. 22. Alkolik hepatit: Steatozis, yangısal hücre infiltrasyonu
 23. 23. Alkolik Hepatit: Mallory cismleri
 24. 24. Alkolik hepatit: İnflamasyon özellikle polimorflar var
 25. 25. HEPATOSİTLERDE BALONLAŞMA DEJENERASYONU, MALLORY CİSMİ OLUŞUMU (oklar), YANGISAL HÜCRE İNFİLTRASYONU Alkolik hepatit
 26. 26. Özellikle periportal hepatositlerde, periodik asit-Schiff (PAS) boyası ile kırmızı boyanan ve boyanması diastaz enzimi ile giderilemeyen (glikojen olmayan) globüller birikir. Alfa-1 Antitripsin Eksikliği
 27. 27. KARACİĞER İÇİNDE AZALMIŞ KAN AKIMI (KRONİK VENÖZ KONJESYON) Hindistancevizi karaciğer: Parankimin sentrlobüler bölgelerindeki konjesyona bağlı hiperemik görünüm
 28. 28. HEPATİK VENÖZ AKIM TIKANMASI: HEPATİK VEN TROMBOZU(= BUDD-CHİARİ SENDROMU) Hepatik venlerin tıkanmasının yaygınlığına bağlı değişen derecede konjesyon
 29. 29. Normal karaciğer Sirotik karaciğer
 30. 30. Sirotik karaciğer kesit yüzeyi çok sayıda farklı büyüklüklerde nodül içeriyor
 31. 31. Karaciğer sirozu
 32. 32. Karaciğer sirozu
 33. 33. Biliyer atrezili bir çocukta gelişmekte olan biliyer siroz : Safra birikimine bağlı karaciğer yeşil renkte ve yer yer safra kitleler halinde birikmiş (ok)
 34. 34. Primer Sklerozan Kolanjit <ul><ul><li>Büyük portal alanlarda lenfositik infiltrasyon ve safra kanalları </li></ul></ul><ul><ul><li>etrafında konsentrik lameller halinde periduktal fibrozis </li></ul></ul>
 35. 35. FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ <ul><li>Makroskopi: Keskin sınırlı ama belirgin kapsülü olamyan bir nodül olarak izlenir. Çevre dokudan daha açık renkli bazen de sarı renktedir </li></ul>Ortasında krem-beyaz renkli yıldızsı nedbe bulunur
 36. 36. Hepatosellüler adenom Kapsül altında yerleşim gösteren sarı-turuncu renkli, iyi sınırlı kitle halinde izlenir içinde kanama alanları olabilir
 37. 37. Mikroskopi: normal hepatosite benzeyen hücrelerden oluşur Hücre kordonları normal karaciğerden kalındır Hücre ve nukleus boyutları çeşitlilik gösterir Normal KC’den farklı olarak portal alan içermez Malign tümörlerdeki mikroskopik atipi kriterleri yok Hepatosellüler adenom
 38. 38. HEPATOSELLÜLER KARSİNOM SINIFLAMASI <ul><li>Küçük hepatosellüler karsinom: (<2 cm) </li></ul><ul><ul><li>Belli belirsiz nodüler küçük HSK (Erken HSK) (%31) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nodüler tip küçük HSK (%69) </li></ul></ul><ul><li>İleri hepatosellüler karsinom </li></ul>
 39. 39. KÜÇÜK HEPATOSELLÜLER KARSİNOM <ul><ul><li>Belli belirsiz nodüler küçük HSK (Erken HSK) (%31) </li></ul></ul><ul><li>Nodüler tip küçük HSK </li></ul><ul><ul><li>(%69) </li></ul></ul>
 40. 40. Nodüler tip küçük HSK
 41. 41. İLERİ HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (>2 CM) <ul><li>Kesit yüzeyi: sarı-beyaz renkte, bazen safra varlığı nedeniyle yeşilimsi renkte, kanama yada nekroz alanları içerebilir </li></ul><ul><li>Makroskopik Eggel sınıflaması </li></ul><ul><ul><ul><li>Nodüler Tip </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ünifokal : tek bir büyük kitle </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Multifokal: Farklı büyüklüklerde çok sayıda odak </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masif Tip: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diffüz İnfiltratif Tip: Tüm karaciğerde veya bir lobun tamamında çok sayıda küçük nodüllerin diffüz proliferasyonu </li></ul></ul></ul>
 42. 42. HSK- NODÜLER TİP <ul><ul><li>Ünifokal nodüler tip: keskin sınırlı tek nodül </li></ul></ul>
 43. 43. HSK- NODÜLER TİP <ul><ul><li>Ünifokal nodüler tip: keskin sınırlı tek nodül </li></ul></ul><ul><ul><li>Tek bir büyük kitle halinde siroz zemininde gelişmiş </li></ul></ul>
 44. 44. HSK- NODÜLER TİP <ul><ul><li>Multifokal nodüler tip: Tüm karaciğerde dağılmış farklı büyüklüklerde çok sayıda tümör nodülü </li></ul></ul>
 45. 45. HSK- MASİF TİP <ul><li>Tüm bir lobu kaplayan, sınırları düzensiz tek ve büyük kitle </li></ul><ul><li>Satellit nodüller olabilir </li></ul><ul><li>Nodüler tip de çok büyür ve tüm bir lobu kaplarsa masif tip haline dönüşür. </li></ul><ul><li>Nonsirotik karaciğerden köken al ırlar </li></ul>
 46. 46. HSK- DİFFÜZ (İNFİLTRATİF) TİP <ul><li>Tüm karaciğerde veya bir lobun tamamında çok sayıda küçük nodüllerin diffüz proliferasyonu </li></ul><ul><li>S irozla birlikte görüldü ğ ünden makroskobik olarak tanınması güç olabilir </li></ul>
 47. 47. HSK- DİFFÜZ (İNFİLTRATİF) TİP
 48. 48. HEPATOSELLÜLER KARSİNOM <ul><li>Mikroskopi: Hepatositleri taklit eden, diziler ve kordonlar oluşturan hücreler </li></ul><ul><li>Tümör hücreleri ne kadar çok normal hepatositlere benzerse o kadar iyi diferansiye kabul edilir </li></ul><ul><li>Hepatosite benzerliğin bir göstergesi hücreler arasındaki kanalikül benzeri yapılarda safra </li></ul>
 49. 49. Hepatosellüler Karsinom-mikroskopi
 50. 50. HİSTOLOJİK ALT TİPLER <ul><li>Psödoglandüler-adenoid </li></ul><ul><li>Kompakt( solid ) </li></ul><ul><li>Mikst patern </li></ul><ul><li>Trabeküler </li></ul>
 51. 51. Hepatosellüler Karsinom İyi diferansiye
 52. 52. Hepatosellüler Karsinom Orta derece diferansiye Kötü diferansiye
 53. 53. HEPATOSELLÜLER KARSİNOMUN FİBROLAMELLAR VARYANTI K lasik HCC ler gibi siroz zemininden gelişmez Genellikle iyi sınırlı Tam veya tam olmayan psödokapsül içerir. Kesit yüzü , çevre dokudan daha kabarıktır, fokal olarak safra ile boyanmış alanlar ve bazen FNH yi anımsatan yıldızsı santral skar dokusu içerir.
 54. 54. Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom Fibröz batlar içeren büyük ve sert kıvamlı tek bir kitle Ortasında çevreye uzantılar gönderen yıldızsı fibröz bir yapı
 55. 55. Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom Hepatositlere benzeyen poligonal hücreler ve hücreler arasında tabakalar (lameller) halinde biriken yoğun kollajen demetleri
 56. 56. FİBROLAMELLAR HEPATOSELLÜLER KARSİNOM
 57. 57. KOLANJİYO KARSİNOM <ul><li>Biliyer sistem hücreleri kökenli malign tümör </li></ul><ul><li>Makroskopik olarak yerleşimine göre üç tipe ayrılır: </li></ul><ul><li>İntrahepatik veya periferik kolanjiokarsinom(KK) (%40) : </li></ul><ul><li>Hiler Adenokarsinom (Klatskin tümörü) (%7) </li></ul><ul><li>Ekstrahepatik Safra Yollarının Karsinomu (%53) </li></ul>
 58. 58. EKSTRAHEPATİK SAFRA YOLLARININ KARSİNOMU <ul><li>Hepatik ve sistik kanallar ve ampulla vateri arasındaki bölgeden köken al ir </li></ul>%50 ana hepatik, sistik ve üst ana safra yolları %25 orta bölüm %10 alt ana safra yolları Geri kalanı multipl veya diffüz tümörlerdir.
 59. 59. KOLANJİYOKARSİNOM - MAKROSKOPİ <ul><li>İntrahepatik veya periferik kolanjiokarsinom: </li></ul><ul><li>T ipik olarak soluk renkli (çünkü biliyer epitel bilirübin pigmenti salgılamaz) </li></ul><ul><li>G ri-beyaz renktedir. </li></ul><ul><li>Tıkız yada sert kıvamda soliter bir kitle veya multinodüler </li></ul>
 60. 60. KOLANJİOKARSİNOM Makroskopik kirli sarı-beyaz renkte, tıkız kıvamda çevreden keskin sınırla ayırılmış ama infiltratif patern gösterir, nekroz alanları içerebilir (ok)
 61. 61. KOLANJİYOKARSİNOM
 62. 62. KOLANJİOKARSİNOM
 63. 63. Hiler kolanjiyokarsinom
 64. 64. KOLANJİYOKARSİNOM - MİKROSKOPİ <ul><li>Anatomik lokazlizasyonu ne olursa olsun adenokarsinom morfolojisindedir </li></ul><ul><li>Malign epitelyal h ü creler: tübüller veya adenoid yapılar , bazen de küme, solid kordonlar veya papiller yapılar </li></ul><ul><li>T ipik fibröz (desmoplastik) bir stroma </li></ul><ul><li>Gland lümenlerinde d-PAS veya müsikarmen pozitif mukus </li></ul><ul><li>** Mukus yapımı biliyer diferansiasyonun göstergesi  tanı için gerekli </li></ul>
 65. 65. KOLANJİYOKARSİNOM - MİKROSKOPİ Mikroskopik olarak safra duktuslarını taklit etmeye çalışan adenokarsinom morfolojisine sahiptir. Malign tümörlerin karakteristik atipi kriterlerini taşır
 66. 67. <ul><li>Asinuslar, tübüller, kümeler ya da trabeküller oluşturan hücreler </li></ul>KOLANJİYOKARSİNOM - Mikroskopi
 67. 68. <ul><li>Hücreler kolumnar, küboidal, hafif granüler, eosinofilik </li></ul>KOLANJİYOKARSİNOM - MİKROSKOPİ
 68. 69. HEPATOBLASTOM <ul><li>Çocukluk çağının malign hepatosellüler tümörü </li></ul><ul><li>Embryoner ve fetal karaciğer hücrelerini taklit etmeye çalışır </li></ul><ul><li>Hem epitelyal hem de mezankimal (bağ dokusu,kemik, kıkırdak) komponentleri olabilir </li></ul><ul><li>Tipleri: Epitelyal (fetal, embryoner) </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mezankimal </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mikst </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 69. 70. Çevre karaciğer dokusunu kenara iten büyüme paterni Kesit yüzeyi hem kahverenkte KC dokusuna benzer alanlar içeriyor hemde fibrozis, ten-sarı renkli nekroz alanları ve hemoraji odakları içeriyor HEPATOBLASTOM
 70. 71. HEPATOBLASTOM Mezankimal komponenti hakim bu tümörde ten renkli bağ dokusunu anımsatır alanlar, kistik boşluklar ve kanama alanları izleniyor
 71. 72. HEPATOBLASTOM Tamamen epitelyal olan bu hepatoblastomda hücreler embryoner ve fetal karaciğerdeki hücreleri benzer dizilim özellikleri gösteriyor ve hücresel atipi kriterleri gösteriyor
 72. 73. Embryoner tip hepatoblastom
 73. 74. Fetal tip hepatoblastom
 74. 75. Hem osteoid hem de epitelyal komponent içeren mikst Hepatoblastom
 75. 76. Metastatik Karaciğer tümörü Siroz olmayan karaciğerde multipl beyaz-ten renkli nodüller
 76. 77. Portal ven yoluyla KC’e ulaşıp hemen portal ven dalları civarında KC’e yayılım gösterirler

×