Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2b funda yılmaz pratik cvs 2010 2011

2,182 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2b funda yılmaz pratik cvs 2010 2011

 1. 1. KARDİYOVASKÜLER SİSTEM PRATİK Prof. Dr. Funda YILMAZ BARBET Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ekim 2010
 2. 2. KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI
 3. 3. Ostium sekundum tipi Atrial Septal Defekt
 4. 5. Primum Secundum Atrial Septal Defekt
 5. 6. Müsküler Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 6. 7. MEMBRANÖZ Ventriküler Septal Defekt (VSD) En sık VSD tipi
 7. 8. FALLOT TETRALOJİSİ Sağ ventrikül çıkış bozukluğu (subpulmoner stenoz) Membranöz VDS Septal defekt üzerinden geçen sağa kaymış aort Sağ ventrikül hipertrofisi
 8. 9. FALLOT TETRALOJİSİ VSD üzerinde Aort
 9. 10. FALLOT TETRALOJİSİ VSD üzerinde Aort
 10. 11. FALLOT TETRALOJİSİ Pulmoner kapakta tam atrezi varsa akciğerlere kan ya Patent Duktus Arteriozus ya da akciğer arterleri ve aort arasındaki kollaterallerle gider
 11. 12. FALLOT TETRALOJİSİ Pulmoner kapakta tam atrezi varsa akciğerlere kan ya Patent Duktus Arteriozus ya da akciğer arterleri ve aort arasındaki kollaterallerle gider
 12. 13. Aort Pulmoner arter Aort kökü önde, normalde pulmoner arterin arkasındadır BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU
 13. 14. BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU
 14. 15. Aort koarktasyonu
 15. 16. Aort koarktasyonu türbülan akıma yol açarak ateroskleroza da zemin hazırlar
 16. 17. Sub-aortik
 17. 18. Hipoplastik sol kalp sendromu
 18. 19. AORT ANEVRİZMASI AORT DİSEKSİYONU
 19. 20. <ul><li>ANEVRİZMA: Bir damar duvarı veya kalbin duvarında lokalize, anormal dilatasyon </li></ul>Yalancı anevrizma: Damar duvarı bütünlüğü bozulmuş,sızan kanın oluşturduğu hematom çevre dokularca sınırlanmış Gerçek anevrizma: Damar duvarı bütünlüğü tam
 20. 21. <ul><li>Gerçek anevrizmalar </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Yalancı anevrizmalar (Psödoanevrizmalar): </li></ul><ul><ul><li>İntravasküler bölge ile iştirakli ekstravasküler </li></ul></ul><ul><ul><li>hematom kitlesi (pulsatil hematom) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perikardiyal adezyon ile kapatılan MI sonrası miyokard rüptürü </li></ul></ul><ul><ul><li>Normal arter ile greft damar arasındaki sızıntı </li></ul></ul>
 22. 23. AORT ANEVRİZMALARI Abdominal aort: Aterosklerotik aort anevrizması Torakal aort: Sifilitik aort anevrizması
 23. 25. Anevrizmanın duvarı ince ve lümen organize trombüs ile dolu
 24. 27. AORT ANEVRİZMASI VE ORGANİZE TROMBÜS Organize trombüs Anevrizma
 25. 28. Aterosklerotik abdominal aort anevrizmasi
 26. 30. SİFİLİTİK AORT ANEVRİZMASI Torakal aort
 27. 31. Fibröz nedbelerin kontraksiyonu intimada dallanan ağaç görünümüne neden olur Sifilitik anevrizma aortun inen par ç as ı
 28. 32. SİFİLİTİK ANEVRİZMA <ul><li>Aort elastisitesini kaybeder ve genişler </li></ul><ul><li>Aort kapağı halkasında dilatasyon  aort yetmezliği </li></ul>
 29. 33. SİFİLİTİK ANEVRİZMA
 30. 34. AORT DİSEKSİYONU <ul><li>Kanın aortun media tabakasının katmaları arasına girerek bir kanla dolu kanal oluşturacak şekilde ilerlemesi </li></ul><ul><li>Aortta dilatasyon genellikle olmaz (dissekan anevrizma terimi doğru değil) </li></ul>
 31. 36. Stanford Sınıflaması Tip A: Proksimal, inen aortu içerir Tip B: Subklavian arterin distalinden başlar, çıkan aortu içermez
 32. 37. Ateroskleroz varsa diseksiyonu durdurur
 33. 38. Medial dejenerasyon: Mediada elastik dokuda parçalanma ve elastik ve fibro-müsküler elemanların ayırışmasına neden olan elastik doku kaybı
 34. 40. İ nen Aort dissek siyon
 35. 41. Tip A: Proksimal, inen aortu içerir Tip B: Subklavian arterin distalinden başlar, çıkan aortu içermez AORT DİSEKSİYONU
 36. 43. KAPAK HASTALIKLARI
 37. 44. Romatizmal kalp hastalığında bağlı: Kapakçıklarda diffüz kalınlaşma ve distorsiyon, komissürlerde füzyon ( balık ağzı, düğme iliği deformitesi )
 38. 45. Romatizmal kalp hastalığına bağlı mitral stenoz: Kapakçıklarda diffüz kalınlaşma ve distorsiyon, komissürlerde füzyon ( balık ağzı, düğme iliği deformitesi )
 39. 46. Aort kapağında kalınlaşma ve fibrozis Mitral kapakta kalınlaşma ve fibrozis Kalınlaşmış ve kısalmış korda tendinealar
 40. 47. Senil kalsifik aort stenozu Romatizmal aort stenozundan farklı olarak komissür füzyonu yoktur Valsalva sinüslerinde kalsifiye kitleler
 41. 48. KONJENİTAL BİKÜSPİD AORT KAPAĞI STENOZU İki kapakçık var. Okun olduğu yer ayrılma kusurunun olduğu bölge
 42. 49. MİTRAL ANNULUS KALSİFİKASYONU
 43. 50. Mitral kapak prolapsusu
 44. 51. Mitral kapak prolapsusu Kapakçığın sol atriuma değdiği yerde trombotik plaklar Yaprakçıkta balonlaşmalar ve kenarda mitral annulus kalsifikasyonu
 45. 52. PERİKARDİT
 46. 53. Fibrinöz perikardit
 47. 54. Fibrinöz perikardit
 48. 55. Pnömoni odağından yayılan akut süpüratif perikardit
 49. 56. Pürülan perikardit
 50. 57. Fibrinöz perikardit Yapışıklıklar
 51. 58. Hemorajik perikardit: Fibrin + hemoraji Sadece hemoraji: Hemoperikardiyum
 52. 59. Konstriktif perikardit
 53. 60. Konstriktif perikardit

×