U13 Ct2 0910(Impact SòL)

3,195 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
910
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U13 Ct2 0910(Impact SòL)

 1. 1. Tema 11: Impactes. Els residus sòlids. La contaminació del sòl
 2. 2. Tema 11: Impactes. Els residus sòlids. La contaminació del sòl <ul><li>Els residus sòlids </li></ul><ul><li>La contaminació del sòl </li></ul>
 3. 3. 1. Els residus sòlids Residu : qualsevol substància o objecte que queda de l’ús de les coses, i que el seu propietari destina a l’abandó. Rebuig : són aquells residus o fraccions de residu que no es poden aprofitar.
 4. 4. 1. Els residus sòlids Criteris de classificació: a) segons la seva procedència : * RSU: derivats del consum ordinari particular, comerços o serveis * RI: derivats de la producció, transformació, utilització, consum o neteja * Altres residus: runes de construcció
 5. 5. 1. Els residus sòlids b) segons les seves característiques : * Residus especials (RTP) o inflamables. Altres com piles o fluorescents * Residus inerts: no són tòxics. Residus tòxics abocats a l’Ebre Algunes activitats com els “desguace” generen tota mena de residus
 6. 6. 1. Els residus sòlids b) segons les seves característiques : * Residus especials (RTP) o inflamables. Altres com piles o fluorescents * Residus inerts: no són tòxics. Les runes o molts processos destructius (tsunamis, etc) generen gran quantitat de residus inerts
 7. 7. 1. Els residus sòlids Residus tòxics Residuos tóxicos : Según la legislación española, son los materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en recipientes, que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan en su composición alguna de las sustancias y materias que representen un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente.  Almacenamiento : Se trata del depósito temporal de residuos tóxicos y peligrosos que no suponga ninguna forma de eliminación o aprovechamiento de los mismos.  Tratamiento : Son las operaciones cuya finalidad sea reducir o anular la toxicidad y demás características peligrosas para la salud humana, recursos naturales y medio ambiente, así como facilitar el transporte, almacenamiento, eliminación y recuperación de los recursos contenidos.  Recuperación : Es  todo proceso industrial cuyo objeto es el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos tóxicos y peligrosos ya sea en forma de materias primas o de energía. 
 8. 8. 1. Els residus sòlids c) segons la seva capacitat de combustió : * Residus combustibles : com la biomassa, cartró, orgànics, que cremant-los es redueix el seu volum i es pot obtenir energia. * Residus no combustibles : si la seva combustió és a més de 1.100 o C: el vidre, metalls
 9. 9. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Es poden classificar en: a) Residus urbans ordinaris : escombraries, plàstics ( groc ) i vidre ( verd ) i paper ( blau ) b) Residus urbans voluminosos : mobles, matalassos, electrodomèstics ( punt verd ) c) Residus urbans especials : en la seva composició hi ha substàncies tòxiques o perilloses: piles, medicines, olis, dissolvents.
 10. 10. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Hi ha 2 objectius claus: 1. Minimitzar : reducció en origen (compactació, concentració o utilitzant tecnologies netes) i mitjançant la reutilització (neteja o posar-lo en altre lloc) i reciclatge (inclou la recollida selectiva perquè resulti rendible). Regla de les 3 R ( R eduir, R eutilitzari R eciclar). Altres formes de minimitzar: a) Transformació : en altres productes com compost o la incineració per ser transformats en energia. reciclable
 11. 11. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Regla de les 3 R ( R eduir, R eutilitzari R eciclar).
 12. 12. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans a) Transformació : en determinats llocs es transformen residus de lixiviats en productes que es poden aprofitar
 13. 13. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans b) Eliminació : Hi ha diverses possibilitats: 1) Abocadors controlats de RSU : S’han de construir sobre terrenys impermeables i controlar les aigües superficials, drenar els gasos, evitar les pendents i recobrir i restaurar quan siguin plens. A més alteren el paisatge, fan males olors, incendis, etc. Ara bé, són de baix impacte i baix cost: * superfície plàstica o d’argila impermeable * sistemes de drenatge de líquids i gasos (combustible) * sistemes de compactació i recobriment * evitar fortes pendents, climes secs * cal preveure la restauració
 14. 14. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans b) Eliminació : Hi ha diverses possibilitats: 1) Abocadors controlats de RSU :
 15. 15. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans b) Eliminació : Hi ha diverses possibilitats: 1) Abocadors controlats de RSU :
 16. 16. Els abocadors tenen una forta activitat biològica i es desprenen gasos com el CH 4 (respiració anaeròbica) i el CO 2 (respiració aeròbica). Com més H 2 O i més temperatura més activitat. A més surten males olors
 17. 17. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans b) Eliminació : Hi ha diverses possibilitats: 1) Abocadors incontrolats de RSU : Generen una contaminació de sòls, aigua, visual, etc.
 18. 18. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans b) Eliminació : Hi ha diverses possibilitats: 2) Incineració : s'aconsegueix reduir-les a cendres, però generen substàncies tòxiques com dioxines i furans en cremar PVC, calen sistemes o filtres de gasos. Es pot obtenir energia amb forns crematoris i les cendres ocupen poc espai i són innòcues.
 19. 19. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans <ul><li>La incineració provoca com a productes: </li></ul><ul><li>Gasos, pols, fums </li></ul><ul><li>Cendres que cal gestionar amb posterioritat </li></ul>
 20. 20. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans
 21. 21. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans b) Eliminació : Hi ha diverses possibilitats: 3) Emmagatzematge : en magatzems especials amb activitat geològica nul·la. Residu biològic Residu radioactiu Residu tòxic
 22. 22. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Emmagatzematge correcte
 23. 23. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Emmagatzematge incorrecte
 24. 24. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans 2. Valoritzar : aprofitar-los totalmet o parcialment (tenen alguna cosa valuosa): 1. Reciclar (vidre color verd, paper, metall): reconvertir-los de nou en útils . Paper reciclat (no ecològic que no utilitza clor per decolorar) color blau 2. Regeneració (olis): fer algún canvi que els torni a fer útils. Restes orgànics en compost. color beix 3. Recuperació (CFC): extraure’ls d’on resten. Paper d’alumini dels tetrabricks i llaunes (cal extreure’l de la bauxita de sols selvàtics i costa molta energia). Color groc 4. Aprofitament energètic
 25. 25. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans 2. Valoritzar : 4. Aprofitament energètic 1- Fossat d'escombraries   2- Grua pont per a les escobraries   3- Distribuïdor vibratori   4- Graella principal d'assecatge   5- Graella principal   6- Graella final   7- Aire primari   8- Pre-escalafador d'aire per vapor   9- Caldera 10- Filtre electrostàtic 11- Ventilador de tir 12- Xemeneia 13- Fossat d'escòries 14- Ventilador secundari 15- Transportador de cendres 16- Ventilador i aire de combustió 17- Cremador de gas natural 18- Conducte d'entrada al reactor 19- Reactor 20- Filtre de màneges
 26. 26. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Exemple de valorització de plàstics: 1. reciclatge mecànic: classificació del tipus i color 2. reciclatge químic: descomposició prèvia 3. valorització energètica Abans de tot sempre cal fer una selecció
 27. 27. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Per una bona recollida selectiva (recollir separadament cada tipus de residu): * Contenidors de matèria orgànica: 1/80 hab amb distància màxima de 50m * Contenidors de recollida selectiva 1/500 hab amb distància màxima de 300m * Deixalleries: per totes les poblacions superiors a 5.000 hab per fusta, voluminosos i especials. Llei 6/1993 i 11/97 de regulació d’envasos.
 28. 28. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans S’estan instal·lant contenidors subterranis hidràulics. Poden estar totalment soterrats i extraure per succió el material emmagatzemat
 29. 29. 1. Els residus tòxics 1. Residus sòlids urbans Alguns són especials com: * Piles i bateries (Hg, Cd, Li, Pb) i fluorescents (Hg i halogenurs) * Residus sanitaris i medicaments * Olis minerals * Frigorífics (CFC)
 30. 30. 1. Els residus tòxic 1. Residus sòlids urbans Programa de gestió : * reducció de la quantitat i perillositat * augment de recollida selectiva i reutilització * reciclatge i valorització dels RSU * tractament o eliminació dels residus no valoritzables * recuperació d’espais degradats per a la deposició de residus (eliminació de abocadors incontrolats i multes) * sensibilització i educació ambiental
 31. 31. 1. Els residus tòxic 1. Residus sòlids urbans Programa de gestió :
 32. 32. 1. Els residus tòxic 1. Residus sòlids urbans Programa de gestió :
 33. 33. 1. Els residus tòxic 1. Residus sòlids urbans
 34. 34. 1. Els residus tòxics 1. Residus industrials Es poden classificar en: a) Residus industrials inerts: no generen cap risc b) Residus industrials assimilables als urbans c) Residus industrials especials són RTP (risc per la salut humana i/o medi ambient) d) Residus efluents : provenen de la neteja de tancs o dipòsits. La Junta de Residus (controla la producció i tractament d’aquests) s’encarrega de la gestió per valoritzar-los.
 35. 35. 1. Els residus tòxics 1. Residus industrials La Junta de Residus (controla la producció i tractament d’aquests) s’encarrega de la gestió per valoritzar-los. Fitxa d’acceptació d’un residu Fitxa de transport d’un residu
 36. 36. 1. Els residus tòxics 1. Residus industrials La Junta de Residus (controla la producció i tractament d’aquests) s’encarrega de la gestió per valoritzar-los. Controls del residus Els seus laboratoris determinen el tractament a seguir
 37. 37. 1. Els residus tòxics 1. Residus industrials La Junta de Residus (controla la producció i tractament d’aquests) s’encarrega de la gestió per valoritzar-los. Esquema dels possibles tractaments
 38. 38. 1. Els residus tòxics 1. Altres residus * Residus de la construcció : cal gestionar les runes. * Residus radioactius : baixa activitat (bidons de formigó o hacer i s’emmagatzemen hermèticament en cementiris nuclears. Llocs geològicament estables i profunds d’alta activitat (primer es dipositen en piscines per eliminar radioactivitat) Centre de El cabril (Córdoba) d’emmagatzematge de substàncies radioactives amb diverses barreres d’enginyeria Residu mixte radioactiu
 39. 39. 1. Els residus tòxics 1. Altres residus * Residus radioactius : Esquema del almacenamiento de residuos nucleares de baja y media actividad (vida máxima = 300 años) de El Cabril (Córdoba, España): 1) capa filtrante; 2) escollera; 3) arena y grava; 4) arcilla impermeable; 5) cobertura. <ul><li>Característiques de les argiles: </li></ul><ul><ul><li>Baixa permeabilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Conductivitat tèrmica (disipa la calor). </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Capacitat d’inflament (sellat de vies d’accés d’agua). </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Superfície específica (retenció de radionucleotids). </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Alta plasticitat (protecció mecànica). </li></ul></ul>
 40. 40. 1. Els residus tòxics 1. Altres residus * Residus miners * Residus forestals : per adobs o compost. * Residus ramaders : cal tractar els purins i fems.
 41. 41. 2. La contaminació del sòl Moltes vegades la contaminació dels sòls és provocada per l’atmosfera o la hidrosfera, però en darrer lloc és l’acció antròpica, indirecta o directament, la més contaminant, especialment per al desenvolupament industrial i el vessament de residus. Una diferència a tenir en compte vers la contaminació de l’aire o de l’aigua és que aquí les substàncies poden quedar fàcilment immobilitzades. Únicament en la seva capa més superior té capacitat autodepuradora (hi ha éssers vius, processos de descomposició i mineralització), però és molt lenta, així com la seva formació. L adepuració del sòl és cara i difícil
 42. 42. 2. La contaminació del sòl Classificació en: a) Puntual : concentrada i provocada per un focus localitzat: plantes de tractaments, industries, gasolineres, granges, etc. b) Difosa : poc concentrada i dispersa en el temps i espai: adobs, pluja àcida, intrusió marina, etc A Xina s’aboquen continuament residus tòxics en zones agrícoles En alguns llocs es manifesta una contaminació que hi arriba d’altres llocs indeterminats
 43. 43. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides És causada per l’ús abusiu de fertilitzants i pesticides. Els fertilitzants minerals s’aplicant per obtenir rendiments màxims per la qual cosa les quantitats són sempre superiors a les demandes del sòl. Això fa que les impureses (cadmi) o els excessos (ClNa) romanen en el sòl, perjudicant-li o si són solubles s’incorporin a les aigües subterrànies, afectant l’aigua freàtica o altres llocs. Els sòls necessiten certes quantitats de N , P i K per la productivitat, però a determinada quantitat ja no millora aquesta.
 44. 44. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides També es poden utilitzar fertilitzants orgànics (més barats moltes vegades), que milloren les propietats edàfiques (estructura, porositat, retenció d'’aigua i disminueixen l’erosió). Però no són suficients en l’agricultura per al què es necessiten de minerals i si són fems o purines podem portar altres contaminants (zinc, coure, microorganismes patògens, virus, substàncies antibiòtiques, etc). Aquests fems han de ser tractats química i biològicament abans d’usar-los com a fertilitzants.
 45. 45. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides Matèria orgànica tractada amb fongs descomponedors s’abandonen durant un temps i serveixen com adob natural
 46. 46. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides Darrerament també ha augmentat l’ús de pesticides que en conjunt s’anomenen biocides (n’hi ha uns 100.000 diferents) amb diferent potencial químic i tòxic. Després de la mala experiència dels inorgànics com el DDT , actualment es fabriquen orgànics. El problema és que maten uns organismes, però tots els arriba certa quantitat i, alguns organismes, al adquirir resistència fa falta augmentar la concentració del principi actiu per obtenir la mateixa rendibilitat, és a dir, augmenta la contaminació.
 47. 47. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides És molt important estudiar d’un pesticida la seva toxicitat . Pot ser augmentada per: * Seva difusió (si és baixa o de baixa solubilitat és més tòxic) * Permanència en el medi (dimensió, solubilitat, polaritat...) * Velocitat de degradació (depèn de la temperatura, pH, il·luminació del medi...) Més tòxics: organoclorats i policlorats Menys tòxics: carbamats i organofosfats
 48. 48. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides
 49. 49. 2. La contaminació del sòl 1. Contaminació directa: fertilitzants i pesticides
 50. 50. 2. La contaminació del sòl 2. La contaminació indirecta: residus i abocaments Els residus abocats, especialment els industrials (petroli, olis, metalls), els miners (sals) causant alteracions en el sòl i en les zones on arriba l’aigua freàtica i s’acumula generant eutrofització (s és en l’exterior) Si al magatzem no es bo es poden abocar i concentrar provocant una contaminació puntual
 51. 51. 2. La contaminació del sòl 2. La contaminació indirecta: residus i abocaments
 52. 52. 2. La contaminació del sòl 2. La contaminació indirecta: residus i abocaments

×