Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คู่มือสภา

115 views

Published on

คู่่มือการประเมินสภานักเรียน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คู่มือสภา

 1. 1. ๒๕
 2. 2. ๒๖ คำนำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรม “สภำนักเรียน” ให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบำท หน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองและวิถีประชำธิปไตย อันได้แก่ คำรวธรรม สำมัคคีธรรม ปัญญำธรรม รวมทั้ง หลักธรรมำภิบำล กำรมีจิตอำสำและพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มศักยภำพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ บนพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้ำวสู่ควำมเป็นสำกล โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกภำคีเครือข่ำย กำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน เป็นแนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้กำร ดำเนินงำนสภำนักเรียนมีกำรพัฒนำและดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนกำรคัดเลือกเป็นไป อย่ำงบริสุทธิ์ ยุติธรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้จัดทำคู่มือกำรประเมิน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนขึ้น โดยสำระที่นำเสนอในคู่มือนี้ นอกจำกนำเสนอหลักกำร ควำมเป็นมำโดยย่อแล้ว สิ่งสำคัญที่คณะกรรมกำรจะต้องศึกษำอย่ำงละเอียดเพื่อให้เข้ำใจและดำเนินกำร อย่ำงถูกต้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินเพื่อคัดเลือก องค์ประกอบของกรรมกำร ขอบเขต กำรประเมินและวิธีกำรประเมิน เกณฑ์กำรให้รำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งกำรจัดทำคะแนน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขอให้คณะกรรมกำรคัดเลือกทั้งในระดับเขตพื้นที่ กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ ดำเนินกำรประเมินและคัดเลือกตำมคู่มือนี้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กระบวนกำรประเมินและคัดเลือกมีรูปแบบและมำตรฐำนเดียวกัน ผลกำรคัดเลือกมีควำมถูกต้อง เที่ยงตรง ผู้รับกำรประเมินได้รับควำมยุติธรรม ทำให้สำธำรณชนยอมรับผลกำรคัดเลือกด้วยควำมมั่นใจ อันเป็นกำรส่งเสริมคุณค่ำของโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน สำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
 3. 3. ๒๗ สำรบัญ หน้ำ หลักกำร ......................................................................................................................... ๑ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ...................... ๒  วิธีกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ............................. ๓ กำรคงสภำพโรงเรียนต้นแบบำสภำนักเรียนระดับประเทศ ......................................... ๔ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร .................................................................................... ๕ แผนภูมิกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ..................................... ๖ ขอบเขตกำรประเมินและวิธีกำรประเมิน ........................................................................ ๗  ขอบเขตกำรประเมินด้ำนเอกสำร......................................................................... ๗  ขอบเขตและรำยละเอียดกำรประเมินสภำพจริง ............................................. ๒๖ เกณฑ์กำรให้รำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ ................................................................... ๒๗ ภำคผนวก ...................................................................................................................... ๒๘ ใบสมัคร .................................................................................................................... ๒๙ แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ .................................................................... ๓๐ กำรแบ่งภูมิภำค ......................................................................................................... ๓1 ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรให้คะแนนและกำรสรุปผลกำรประเมินและคัดเลือก................ ๓3 ตัวอย่ำงแบบสรุปผลกำรประเมินเพื่อคัดเลือก ......................................................... ๓๕
 4. 4. ๑ คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักการ เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าหากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ย่อมเป็นกาลังสาคัญในการสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ธารงไว้ซึ่ง ความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมอารยประเทศ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงเป็นอนาคตที่ดี ของสังคมและประเทศชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีคุณธรรมนาความรู้ การสร้างความตระหนักและความสานึกในคุณค่าตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความ เข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม “สภานักเรียน” ให้โรงเรียนได้นาไปปฏิบัติ เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถี ประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมี จิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคี เครือข่าย เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ที่ทุ่มเท เสียสละ นาสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ มีผลงาน ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่าย ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งในการดาเนินงานสภานักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ จึงได้กาหนดให้มี การประเมินเพื่อคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยใช้คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. 5. ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ดาเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดาเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและวิถีประชาธิปไตย ด้านคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรมอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษารวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกจิตสานึก ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและ ส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ การเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความ ภูมิใจในความเป็นไทยและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบ ความสาเร็จเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นได้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์ ๑.๑ ประเภทของโรงเรียน การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการแบ่งประเภท ของโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา คือ โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ๑.๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ โรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑.๑.๓ โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑.๒ จานวนโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือก ให้ได้โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับประเทศ จานวน ๒๐ โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ ประเภทโรงเรียน จานวนโรงเรียน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ประถมศึกษา ๒ ๒ ๓ ๑ ๘ ขยายโอกาสทางการศึกษา ๒ ๒ ๓ ๑ ๘ มัธยมศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ รวม ๕ ๕ ๗ ๓ ๒๐
 6. 6. ๓ ๑.๓ เงื่อนไขการส่งเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก โรงเรียนที่ได้รับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ไม่สามารถเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกได้ ยกเว้นได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน ต้นแบบระดับประเทศมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหลักฐานเกียรติบัตรการเป็นโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียน ระดับประเทศ ในปีที่ได้รับ และเกียรติบัตรในการคงสภาพครบ รวม 3 ปี ๒. วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน วิธีการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ๒.๑ ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาแจ้งความประสงค์สมัคร เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียน ต้นแบบสภานักเรียนต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ ๒.๑.๑ โรงเรียนตามข้อ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ให้ส่งที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด ๒.๑.๒ โรงเรียนตามข้อ ๑.๑.๓ ให้ส่งที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยส่งใบสมัครตามแบบที่กาหนดในภาคผนวก พร้อมเอกสารผลงานการดาเนินงาน สภานักเรียน จานวน ๑ เล่ม ไม่เกิน ๑๒๐ หน้า นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง หากเกินจะไม่รับ พิจารณา พร้อมสาเนาจานวน ๒ เล่ม (ผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันแรกของการรับสมัคร) ๒.๒ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒.๒.๒ ดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกเพื่อให้ได้โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ดังนี้ (๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถประเมินเพื่อ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เข้ารับการประเมินในระดับภูมิภาคได้ เขตพื้นที่ละ ๒ โรงเรียน (ประเภทประถมศึกษา ๑ โรงเรียน และขยายโอกาสทางการศึกษา ๑ โรงเรียน) (๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกจังหวัดละ ๑ โรงเรียน ยกเว้นโรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร ประเมินเพื่อ คัดเลือก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๑ โรงเรียน ๒.๒.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลการประเมินเพื่อคัดเลือกพร้อมใบสมัคร และเอกสารต้นฉบับ จานวน ๑ เล่ม สาเนาจานวน ๒ เล่ม ที่ สานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน) ตามวันที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยถือวัน ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
 7. 7. ๔ ๒.๓ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ๒.๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.๓.๒ ดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกให้ได้โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ ดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร เพื่อให้ได้โรงเรียนเข้ารับการประเมินในขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๒ ดาเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ในขั้นตอนที่ ๑ โดยการประเมินจากเอกสารให้ได้จานวนโรงเรียนในระดับภูมิภาคตามที่กาหนด เพื่อรอรับ การประเมินตามสภาพจริงจากคณะกรรมการประเมิน แล้วเรียงลาดับเพื่อให้ได้โรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียนระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ในแต่ละประเภทตามตารางที่กาหนด ดังนี้ ประเภทโรงเรียน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ จานวนโรงเรียน จานวนโรงเรียน ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาคตะวัน ออกเฉียง เหนือ ภาคใต้ รวม ประถมศึกษา ๔ ๔ ๖ ๒ ๑๖ ๒ ๒ ๓ ๑ ๘ ขยายโอกาส ทางการศึกษา ๔ ๔ ๖ ๒ ๑๖ ๒ ๒ ๓ ๑ ๘ มัธยมศึกษา ๒ ๒ ๒ ๒ ๘ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ รวม ๑๐ ๑๐ ๑๔ ๖ ๔๐ ๕ ๕ ๗ ๓ ๒๐ ๒.๓.๓ โรงเรียนที่จะได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ต้องได้คะแนนจากการประเมินสภาพจริงสูงสุด เรียงลาดับจากมาก ไปหาน้อย และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ๒.๓.๔ คณะกรรมการประเมินฯ เสนอผลการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ สภานักเรียนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ต่อคณะกรรมการดาเนินการสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศผลคัดเลือก ๓. การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ โรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศแล้ว จะต้องผ่านการประเมินความยั่งยืน ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด เพื่อคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนทุกปี เป็นเวลา ๓ ปีต่อเนื่องกัน
 8. 8. ๕ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ๑. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีองค์ประกอบคณะกรรมการ จานวนไม่เกิน ๙ คน ดังนี้ ๑.๑ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ ๑.๒ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบงานสภานักเรียน เป็นรองประธานกรรมการ ๑.๓ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการ ๑.๔ ศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ ๑.๕ ครูสายผู้สอน เป็นกรรมการ ๑.๖ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ๑.๗ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ประเมินด้านเอกสาร และประเมินตามสภาพจริง ๒. ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือก หมายเหตุ ๑. เอกสารที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อ คัดเลือก ๒. การประเมินตามสภาพจริงในระดับประเทศจะแจ้งกาหนดการล่วงหน้า ๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. 9. ๖ แผนภูมิการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด  เสนอผลการคัดเลือกพร้อมเอกสาร ให้ สพฐ. ตามเวลา ที่กาหนด สถานศึกษา  แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กาหนด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับภูมิภาคและ ระดับประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด  เสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการพิจารณารับรองผลการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก  มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
 10. 10. ๗ ขอบเขตการประเมินและวิธีการประเมิน ๑. ขอบเขตการประเมินด้านเอกสาร การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน มีขอบเขตการประเมิน ๔ องค์ประกอบ จานวน ๒๑ ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ การดาเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน จานวน ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๑.๑ มีการส่งเสริมประชาธิปไตยของโรงเรียน ๑.๒ มีการแสดงที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย ๑.๓ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน ๑.๔ มีการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ของโรงเรียน จานวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๒.๑ สภานักเรียนมีกระบวนการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ๒.๒ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตาม วิถีประชาธิปไตย สอดคล้องหลักคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม ๒.๓ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.๔ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ ๒.๕ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก ๔ ประการ ๒.๖ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก/มี ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒.๗ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง สภานักเรียน/รณรงค์ เผยแพร่ความรู้/มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ๒.๘ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการนาหลักธรรมาภิบาล สู่การปฏิบัติ ๒.๙ สภานักเรียนมีการดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน/ชุมชน ๒.๑๐ สภานักเรียนมีการดาเนินการประเมิน สรุปและรายงานผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมของสภานักเรียนทุกโครงการอย่างชัดเจน
 11. 11. ๘ องค์ประกอบที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน / องค์กร ภาครัฐและเอกชน จานวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๓.๑ มีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานในการสร้างเครือข่าย ๓.๒ มีการทางานระหว่างโรงเรียน /ชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน ๓.๓ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ๓.๔ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆจากชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน ๓.๕ มีการประเมิน สรุป รายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภา นักเรียน องค์ประกอบที่ ๔ ผลงานดีเด่น (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเท่านั้น) จานวน ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๔.๑ มีผลงานสภานักเรียนที่ประสบผลสาเร็จจนได้รับรางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัล และอื่น ๆ ๔.๒ มีผลงานที่ภาคภูมิใจเชิงประจักษ์ รายละเอียดการประเมินด้านเอกสาร มีแนวทางการในการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
 12. 12.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๙ องค์ประกอบที่ ๑ การดาเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน การดาเนินงานส่งเสริม สภานักเรียน และประชาธิปไตย ในโรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๑.๑ มีการส่งเสริม ประชาธิปไตยของ โรงเรียน ( ๑๔ คะแนน) ๑. มีแผนงานโครงการส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน ๒. มีระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญว่าด้วยสภานักเรียน ของโรงเรียน ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ครูที่ปรึกษา กิจกรรมสภานักเรียน ๔. มีการประชุม/วางแผนการดาเนินงานของ คณะกรรมการสภานักเรียน ๕. มีห้อง/สถานที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภานักเรียน ๖. มีการอบรม/พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน ๗. มีกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การทางานจาก สภารุ่นพี่ ๘. มีการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของการ ส่งเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑. เอกสารแผนงานโครงการ ๒. เอกสารระเบียบ/ข้อบังคับ/ ธรรมนูญ การดาเนินกิจกรรมสภานักเรียน ๓. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงาน ๔. บันทึกการประชุม ๕. เอกสารการพัฒนากิจกรรม สภานักเรียน ๖. เอกสารคู่มือ/แนวทางการ ดาเนินงานสภานักเรียน ๗. ภาพถ่ายกิจกรรม ๘. หลักฐานอื่น ๆ
 13. 13.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๐ องค์ประกอบที่ ๑ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน การดาเนินงานส่งเสริม สภานักเรียน และประชาธิปไตย ในโรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๑.๒ มีการแสดง ที่ ม า ข อ ง ส ภ า นักเรียนสอดคล้อง กับกระบวนการ ประชาธิปไตย ( ๘ คะแนน) ๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สภานักเรียน ๒. มีกระบวนการรับสมัครตัวแทนนักเรียน ๓. มีการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัคร ๔. มีการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย ๕. มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑. เอกสารการประชาสัมพันธ์ ๒. เอกสารการประกาศรับสมัคร ๓. เอกสารการหาเสียงของผู้สมัคร ๔. เอกสารการเลือกตั้ง เช่นบัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อ ประกาศผลการเลือกตั้ง เป็น ต้น ๕. ภาพถ่ายกิจกรรม ๖. หลักฐานอื่นๆ ๑.๓ มีการกาหนด บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ของคณะกรรมการ สภานักเรียน ( ๘ คะแนน) ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ๒. มีแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน ๓. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สภานักเรียน ๔. มีคู่มือ/แนวทางการดาเนินงานสภานักเรียน ของโรงเรียน ๑ ๑ ๒ ๔ ๑. เอกสารระเบียบการดาเนินกิจกรรม สภานักเรียน ๒. ประกาศ/คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สภานักเรียน ๓. เอกสารแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน สภานักเรียน ๔ . เอ ก ส า รก า ห น ด บ ท บ า ท ห น้ า ที่ คณะกรรมการ สภานักเรียน ๕. เอกสารคู่มือ/แนวทางการดาเนินงาน สภานักเรียนของโรงเรียน ๖. ภาพถ่ายกิจกรรม ๗. หลักฐานอื่นๆ
 14. 14.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๑ องค์ประกอบที่ ๑ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน การดาเนินงานส่งเสริม สภานักเรียน และประชาธิปไตย ในโรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๑.๔ มีการบูรณา ก า ร กิ จ ก ร ร ม สภานักเรียนกับ การจัดการเรียนรู้ ( ๕ คะแนน) มีการบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู้ ๑. บูรณาการงานกิจกรรมสภานักเรียนมากกว่า ๕ กลุ่ม สาระ ๒. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนได้ ๕ กลุ่มสาระ ๓. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนได้ ๔ กลุ่มสาระ ๔. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนได้น ๓ กลุ่มสาระ ๕. บูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนได้น ๒ กลุ่มสาระ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ ๒. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓. หลักฐานอื่นๆ
 15. 15.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๒ องค์ประกอบที่ ๒ กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนในกำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๑ สภำนักเรียนมีส่วนร่วม ในกระบวนกำรขับเคลื่อนกำร ดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้ ( ๔ คะแนน) (๑) กำรกำหนดแผนงำน/ โครงกำร/กิจกรรม (๒) กำรจัดตั้งชุมนุม/ชมรม (๓) กำรประชุม (๔) กำรลงมือปฏิบัติกิจกรรม (๕) กำรประเมินผล (๖) กำรรำยงำนผล กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำง เป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วน ร่วม ประกอบด้วยรำยกำรที่กำหนด ครบ ๖ รำยกำร ตำมที่กำหนดในตัวบ่งชี้ ๔ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม ๔. รำยงำนโครงกำร/ กิจกรรม ๕. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำง เป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วน ร่วม ประกอบด้วยรำยกำรที่กำหนด ๕ รำยกำร ตำมที่กำหนดในตัวบ่งชี้ ๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำง เป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วน ร่วม ประกอบด้วยรำยกำรที่กำหนด ๔ รำยกำร ตำมที่กำหนดในตัวบ่งชี้ ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีกระบวนกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนอย่ำง เป็นระบบโดยนักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง/ชุมชน มี ส่วนร่วม ประกอบด้วยรำยกำรที่กำหนด จำนวน ๑-๓ รำยกำร ตำมที่กำหนดในตัวบ่งชี้ ๑
 16. 16.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๓ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๒ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยตำมวิถี ประชำธิปไตย สอดคล้อง ตำม หลักกำร ๓ ประกำร ( ๔ คะแนน) (๑) คำรวธรรม เช่น กำรทำควำมเคำรพ ยิ้ม ไหว้ ทักทำย ฯลฯ (๒) สำมัคคีธรรม เช่น กำรร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ฯลฯ (๓) ปัญญำธรรม เช่น กำรใช้ เหตุผล กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟัง ควำมคิดเห็นของผู้อื่น ฯลฯ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำสำระ/กระบวนกำร ที่ครอบคลุมแสดงถึงกำรมีคำรวธรรม สำมัคคีธรรม ปัญญำธรรม จำนวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป ๔ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำสำระ/กระบวนกำร ที่ ครอบคลุมแสดงถึงกำรมีคำรวธรรม สำมัคคีธรรม ปัญญำธรรม จำนวน ๔-๕ กิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำสำระ/กระบวนกำร ที่ครอบคลุมแสดงถึงกำรมีคำรวธรรม สำมัคคีธรรม ปัญญำธรรม จำนวน ๒-๓ กิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำสำระ/กระบวนกำร ที่ครอบคลุมแสดงถึงกำรมีคำรวธรรม สำมัคคีธรรม ปัญญำธรรม หรือสอดคล้องหลักกำรอย่ำงใด อย่ำงหนึ่งอย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม ๑
 17. 17.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๔ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๓ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องตำม คุณลักษณะ ๓ ประกำร ( ๔ คะแนน) (๑) ควำมพอประมำณ (๒) ควำมมีเหตุผล (๓) กำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภำยใต้เงื่อนไข - ควำมรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) - คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต กำรใช้ สติปัญญำในกำรดำเนินชีวิต ขยัน อดทน แบ่งปัน) กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป ๔ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๔-๕ กิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒-๓ กิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม ๑
 18. 18.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๕ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๔ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนำนักเรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประกำร ( ๔ คะแนน) (๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ (๒) ซื่อสัตย์สุจริต (๓) มีวินัย (๔) ใฝ่เรียนรู้ (๕) อยู่อย่ำงพอเพียง (๖) มุ่งมั่นในกำรทำงำน (๗) รักควำมเป็นไทย (๘) มีจิตสำธำรณะ (๙) กตัญญู กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริม/พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ๙ ประกำร จำนวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป ๔ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำร ส่งเสริม/พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ๙ ประกำร จำนวน ๔-๕ กิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริม/พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ๙ ประกำร จำนวน ๒-๓ กิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึงกำรส่งเสริม/ พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ ๙ ประกำร อย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม ๑
 19. 19.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๖ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๕ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก ๔ ประกำร คือ ( ๔ คะแนน) (๑) สิทธิที่จะมีชีวิต (๒) สิทธิที่จะได้รับกำรปกป้อง (๓) สิทธิที่จะได้รับกำรพัฒนำ (๔) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมสิทธิเด็กครบทั้ง ๔ ประกำร ๔ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมสิทธิเด็กอย่ำงน้อย ๓ ประกำร ๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมสิทธิเด็กอย่ำงน้อย ๒ ประกำร ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมสิทธิเด็ก ๑ ประกำร ๑
 20. 20.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๗ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๖ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริม (๓ คะแนน) (๑) ควำมเป็นพลโลก (๒) มีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม อำเซียน กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมควำมเป็นพลโลกและมี ควำมพร้อม เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จำนวน ๔ กิจกรรมขึ้นไป ๓ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมควำมเป็นพลโลกและมี ควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จำนวน ๒-๓ กิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริมควำมเป็นพลโลกและมี ควำมพร้อม เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จำนวน ๑ กิจกรรม ๑
 21. 21.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๘ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๗ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนกำร เลือกตั้ง (๓ คะแนน) (๑) กำรเลือกตั้งสภำนักเรียน (๒) กำรรณรงค์/เผยแพร่ควำมรู้ กำรเลือกตั้งสู่โรงเรียน/ชุมชน (๓) กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้ง กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำร ส่งเสริม/สนับสนุนกำรเลือกตั้งทุกระดับ จำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป ๓ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรเลือกตั้งทุกระดับ จำนวน ๓-๔ กิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรเลือกตั้งทุกระดับ จำนวน ๒ กิจกรรม ๑
 22. 22.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๑๙ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๘ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริมโดยกำรนำหลักธรร มำภิบำล สู่กำรปฏิบัติภำยใต้ เงื่อนไข (๓ คะแนน) (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักควำมโปร่งใส (๔) หลักควำมมีส่วนร่วม (๕) หลักควำมรับผิดชอบ (๖) หลักควำมคุ้มค่ำ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรจัด กิจกรรมส่งเสริมโดยกำรนำหลักธรรมำภิบำล สู่กำร ปฏิบัติ ครบ ๖ หลักกำร ๓ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผลโครงกำร/ กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรจัด กิจกรรมส่งเสริมโดยกำรนำหลักธรรมำภิบำล สู่กำรปฏิบัติ จำนวน ๔-๕ หลักกำร ๒ กิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรจัด กิจกรรมส่งเสริมโดยกำรนำหลักธรรมำภิบำล สู่กำร ปฏิบัติ จำนวน ๓ หลักกำร ๑
 23. 23.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๐ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๙ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำรจัด กิจกรรมส่งเสริม /มีส่วนร่วมในกำร อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและ ชุมชน (๓ คะแนน) มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรจัด กิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน จำนวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป ๓ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผล โครงกำร/กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรจัด กิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน จำนวน ๓-๔ กิจกรรม ๒ มีกิจกรรมที่ปฏิบัติมีเนื้อหำ/กระบวนกำรที่แสดงถึง กำรจัด กิจกรรมส่งเสริม/มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และชุมชน จำนวน ๒ กิจกรรม ๑
 24. 24.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๑ องค์ประกอบที่ ๒ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรพิจำรณำ คะแนน ร่องรอย/หลักฐำน กำรมีส่วนร่วมของสภำนักเรียนใน กำรส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ โรงเรียน ( ๓๕ คะแนน ) ๒.๑๐ สภำนักเรียนมีกำรดำเนินกำร ประเมิน สรุป และรำยงำน ผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมของสภำ นักเรียนทุกโครงกำร/กิจกรรมอย่ำง ชัดเจน ( ๓ คะแนน) มีกำรประเมิน สรุป และรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ของสภำนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ สภำนักเรียนดำเนินกำร ๓ ๑. แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม ๒. ภำพถ่ำยกิจกรรม ๓. บันทึกกำรประชุม/ วำงแผน ๔. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ๕. รำยงำนผล โครงกำร/กิจกรรม ๖. หลักฐำนอื่นๆ มีกำรประเมิน สรุป และรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ของสภำนักเรียน ร้อยละ ๖๐ – ๗๙ ของจำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่สภำนักเรียนดำเนินกำร ๒ มีกำรประเมิน สรุป และรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม ของสภำนักเรียน น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของจำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่สภำนักเรียนดำเนินกำร ๑
 25. 25.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๒ องค์ประกอบที่ ๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของสภำนักเรียนกับชุมชน/องค์กรภำครัฐและเอกชน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน กำรสร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือ ของสภำนักเรียนกับชุมชน / องค์กรภำครัฐและเอกชน ( ๒๐ คะแนน ) ๓.๑ มีการกาหนด แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการ ดาเนินงานในการสร้าง เครือข่าย ( ๔ คะแนน ) ๑. มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในกำรสร้ำงเครือข่ำยอย่ำงชัดเจน ๒. มีปฏิทินและปฏิบัติกิจกรรมตำมที่กำหนดอย่ำงชัดเจน ๓. มีกำรประเมิน สรุป และรำยงำนผลกิจกรรม ๔. มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. เอกสำรแผนงำน/โครงกำร ๒. ภำพกิจกรรมปฏิบัติตำมปฏิทิน ๓. กำรประเมินผลและสรุปกิจกรรม ๔. เอกสำรกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ /Website ๕. คำสั่งกำรปฏิบัติงำน ๖. หลักฐำนอื่นๆ ๓.๒ มีการทางาน ระหว่างโรงเรียน / ชุมชน / องค์กรภาครัฐ และเอกชน ( ๔ คะแนน ) ๑. มีเครือข่ำยกำรทำงำนระหว่ำงโรงเรียน/ องค์กร ภำครัฐ และเอกชน ๒. เครือข่ำยให้กำรสนับสนุนกิจกรรมสภำนักเรียน อย่ำงต่อเนื่อง ๓. สภำนักเรียนให้ควำมร่วมมือ สนับสนุนเครือข่ำย อย่ำงต่อเนื่อง ๔. มีกำรประเมิน สรุป และรำยงำนผลกำรทำงำนของ เครือข่ำย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. เอกสำรแผนงำน/โครงกำร ๒. กำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำร สภำนักเรียน/องค์กรและเครือข่ำย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓. ภำพกิจกรรม ๔. เอกสำรรำยงำน ๕. บันทึกกำรประชุม ๖. คำสั่งกำรปฏิบัติงำน ๗. หลักฐำนอื่นๆ
 26. 26.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๓ องค์ประกอบที่ ๓ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน กำรสร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือ ของสภำนักเรียนกับชุมชน / องค์กรภำครัฐและเอกชน ( ๒๐ คะแนน ) ๓.๓ มีส่วนร่วม ใน กำรสนับสนุนกิจกรรม ประชำธิปไตย ( ๔ คะแนน ) ๑. ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมประชำธิปไตย กับชุมชน/องค์กรภำครัฐและเอกชน ๒. ได้รับกำรสนับสนุน องค์ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในด้ำน ประชำธิปไตย จำกชุมชน/องค์กรภำครัฐและเอกชน ๓. มีกำรให้ควำมรู้ เรื่องประชำธิปไตยแก่นักเรียนและชุมชน ๔. มีกำรทำข้อตกลงเกี่ยวกับประชำธิปไตยร่วมกับเครือข่ำย ชุมชน/องค์กรภำครัฐและเอกชน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. เอกสำรหลักฐำน/บันทึก กำรร่วมกิจกรรม ๒. ภำพกิจกรรม ๓. เอกสำรรำยงำน ๔. หลักฐำนอื่นๆ ๓.๔ ได้รับกำร สนับสนุนปัจจัยต่ำงๆ จำกชุมชน / องค์กร ภำครัฐและเอกชน ( ๔ คะแนน ) ๑. ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกชุมชน/องค์กรภำครัฐ และเอกชน ๒. ได้รับกำรสนับสนุนบุคลำกร สถำนที่ ในกำรดำเนิน กิจกรรมสภำนักเรียน จำกชุมชน/องค์กรภำครัฐ และเอกชน ๓. มีกำรศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำย ๔. มีกำรจัดเวทีเสวนำแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่ำงหลำกหลำย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. แผนงำน/โครงกำร ๒. ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติกิจกรรม ๓. ประเมินผลและสรุปรำยงำน ๔. มีเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ๕. Website ๖. หลักฐำนอื่นๆ
 27. 27.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๔ องค์ประกอบที่ ๓ (ต่อ) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม ร่วมมือของสภำนักเรียนกับ ชุมชน / องค์กรภำครัฐและ เอกชน ( ๒๐ คะแนน ) ๓.๕ มีกำรประเมิน สรุป รำยงำนผล เผยแพร่และ ประชำสัมพันธ์ กิจกรรมสภำนักเรียน ( ๔ คะแนน) ๑. มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ๒. มีกำรประเมิน สรุป รำยงำนผล กิจกรรมสภำนักเรียนที่ ชัดเจน ๓. มีกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนผ่ำนสื่อที่หลำกหลำย (อย่ำงน้อย ๒ ช่องทำงขึ้นไป) ๔. นำผลที่ได้มำวำงแผนในกำรดำเนินกิจกรรมของสภำ นักเรียน มี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. แบบสำรวจ ๒. เอกสำรประชำสัมพันธ์ ๓. ภำพถ่ำย ๔. สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ๕. บันทึกกำรประชุม ๖. รำยงำนกิจกรรม ๗. Website ๘. หลักฐำนอื่นๆ
 28. 28.  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕ องค์ประกอบที่ ๔ ผลงำนดีเด่น (เฉพำะผลงำนเกี่ยวกับสภำนักเรียนเท่ำนั้น) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ร่องรอย/หลักฐาน ผลงำนดีเด่น (เฉพำะผลงำนเกี่ยวกับสภำ นักเรียนเท่ำนั้น) ( ๑๐ คะแนน ) ๔.๑ มีผลงำน สภำนักเรียนที่ประสบ ผลสำเร็จจนได้รับ รำงวัล เกียรติบัตร โล่รำงวัล และอื่นๆ ( ๕ คะแนน ) พิจำรณำผลงำนจำกรำงวัลที่ได้รับ ๑. ระดับประเทศ หรือสูงกว่ำ ๒. ระดับภูมิภำค ๓. ระดับจังหวัด/เขตพื้นที่ ๔. ระดับกลุ่ม/เครือข่ำย (ให้เทียบเคียงแหล่งที่มำของกำรได้รับรำงวัลทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย พินิจของคณะกรรมกำรโดย พิจำรณำระดับสูงสุดเพียงระดับ เดียว) ๕ ๔ ๓ ๒ ๑. โล่รำงวัล เหรียญรำงวัล เกียรติบัตร หลักฐำนอื่นๆ เช่น - โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน - กิจกรรมสภำนักเรียน งำน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ - กำรประกวดแข่งขัน.... - โรงเรียนประชำธิปไตยต้นแบบ - รำงวัลอื่นๆ ที่มีร่องรอยหลักฐำน อย่ำงชัดเจนที่สภำนักเรียน ดำเนินกำร ๔.๒ มีผลงำนที่ ภำคภูมิใจ เชิงประจักษ์ ( ๕ คะแนน ) ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน/ท้องถิ่น ๒. ร่วมกิจกรรมสำธำรณะ วันสำคัญ โอกำส พิเศษต่ำง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น ๓. นำเสนอผลงำนของสภำนักเรียนในระดับต่ำง ๆ ๔. ผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ทำงสื่อต่ำงๆที่ หลำกหลำย ๕. ได้รับกำรยกย่องชมเชยจำกองค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. สมุดเยี่ยม ๒. เอกสำรที่เกี่ยวข้อง ๓. ภำพถ่ำย ๔. สรุปรำยงำนผล ๕. ประกำศเกียรติคุณยกย่องชมเชย ๖. เอกสำรประชำสัมพันธ์ ๗. Website / สื่อ Multimedia ๘. หลักฐำนอื่นๆ
 29. 29. ๒๖  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ๒. ขอบเขตและรายละเอียดการประเมินสภาพจริงของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ใช้เวลาไม่เกิน ๓ ชั่วโมง รายละเอียด ดังนี้ ๒.๑ การนาเสนอของสภานักเรียนใน ๔ องค์ประกอบ ซึ่งทุกกิจกรรมที่นาเสนอ เป็นกิจกรรมสืบเนื่องและระบุไว้ในเอกสารการดาเนินงานที่นาเสนอ เป็นกิจกรรมที่สภานักเรียนปฏิบัติ จริงเป็นรูปธรรม มีหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติจริง และกระทาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ๒.๒ มีห้อง/สถำนที่ปฏิบัติกิจกรรมของสภำนักเรียนจริงสำหรับสภำนักเรียนใช้ใน กำรปฏิบัติงานมีองค์ประกอบ ข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดต่างๆ ของสภานักเรียน เช่น คู่มือ และแนวทางการดาเนินงาน ระเบียบข้อบังคับ โครงสร้างการบริหารงาน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสภานักเรียน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นศึกษาและเยี่ยมชมได้ ๒.๓ สามารถสาธิตการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ตามรูปแบบการประชุมที่ ปฏิบัติในปัจจุบันให้คณะกรรมดูได้ ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้กาหนดหัวข้อการประชุมให้คณะกรรมการ สภานักเรียน ๒.๔ การตอบคาถาม คณะกรรมการจะซักถามข้อมูลเพื่อความชัดเจน รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ ๒.๕ ลาดับขั้นตอนการรับการประเมิน มีแนวทางดังนี้ ๒.๕.๑ คณะกรรมการประเมินสภาพจริงเดินทางถึงโรงเรียน โรงเรียนต้อนรับ ตามกาหนดการที่โรงเรียนได้ออกแบบไว้ ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที ๒.๕.๒ คณะกรรมการสภานักเรียนนาเสนอผลการดาเนินงาน ๔ องค์ประกอบ 30 นาที ๒.๕.๓ คณะกรรมการประเมินสภาพจริง ซักถาม สัมภาษณ์ คณะกรรมการ สภานักเรียน 60 นาที ๒.๕.๔ คณะกรรมการประเมินสภาพจริง ตรวจสอบร่องรอยการดาเนินงาน และผลการดาเนินงานจากเอกสารหลักฐาน เยี่ยมชมห้องสภานักเรียน 30 นาที ๒.๕.5 คณะกรรมการประเมินสภาพจริง ประเมินการประชุมของคณะกรรมการ สภานักเรียน 30 นาที ๒.๕.6 คณะกรรมการประเมินสภาพจริง กล่าวสรุปการประเมินโดยภาพรวม 10 นาที
 30. 30. ๒๗  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ เกณฑ์กำรให้รำงวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑. โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ สภำนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งออกให้โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ๒. โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับภูมิภำค โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับภูมิภำค ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ระดับภูมิภำค ซึ่งออกให้โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 3. โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับประเทศ โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียนระดับประเทศ ได้รับโล่รำงวัล เกียรติบัตร และงบประมำณ เพื่อพัฒนำกิจกรรมสภำนักเรียนของโรงเรียนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนละ ๑๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
 31. 31. ๒๘  คู่มือกำรประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน สพฐ. ประจำปี ๒๕๕๙ ภำคผนวก

×