Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kriteria A4 Pengurusan Projek Pembangunan

6,099 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Kriteria A4 Pengurusan Projek Pembangunan

 1. 1. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) KRITERIA PENGURUSAN PROJEK PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN www.kkr.gov.my 1
 2. 2. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.1 : :PERANCANGAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN A4.1 PERANCANGAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROJEK PENILAIAN PROJEK a. Mekanisme dan Sistem Perancangan a. Mekanisme dan Sistem Perancangan b. Bilangan / /Peratus Ringkasan Projek b. Bilangan Peratus Ringkasan Projek c. Alat-alat Pengurusan yang digunapakai c. Alat-alat Pengurusan yang digunapakai d. Laporan Kemajuan Bulanan antara Agensi Pelaksana dan d. Laporan Kemajuan Bulanan antara Agensi Pelaksana dan Agensi Pusat Agensi Pusat e. Bilangan Variation Orders e. Bilangan Variation Orders f.f.Mengenal pasti projek mengikut garis panduan penilaian Mengenal pasti projek mengikut garis panduan penilaian g. Pelaksanaan penilaian projek-projek yang dikenal pasti g. Pelaksanaan penilaian projek-projek yang dikenal pasti h. Pembentangan hasil penilaian dalam mesyuarat Kementerian h. Pembentangan hasil penilaian dalam mesyuarat Kementerian i.i. Penggunaan hasil penilaian dalam perancangan projek Penggunaan hasil penilaian dalam perancangan projek seterusnya seterusnya www.kkr.gov.my 2
 3. 3. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.1 : PERANCANGAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROJEK A4.1(a): Mekanisme dan Sistem Perancangan  Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan  Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian Kerja Raya (JTPK) Kementerian Kerja Raya (JTPK)  Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan  Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek RMKe-9 (JKPPP) Pelaksanaan Projek-Projek RMKe-9 (JKPPP)  Mesyuarat Pemantauan Projek Lewat Jadual dan Sakit  Mesyuarat Pemantauan Projek Lewat Jadual dan Sakit  Mesyuarat Pasca Kabinet (POSKAB)  Mesyuarat Pasca Kabinet (POSKAB)  Pelaporan Mesyuarat Tapak  Pelaporan Mesyuarat Tapak  Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)  Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)  Lawatan //Laporan Tapak  Lawatan Laporan Tapak www.kkr.gov.my www.kkr.gov.my 3
 4. 4. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) CARTA ALIRAN PROJEK PEMBANGUNAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN CARTA ALIRAN PROJEK PEMBANGUNAN RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 12. Penyenggaran Jalan 13. Penilaian & Kajian 1. Perancangan 2. Kajian Semula Rancangan 3. Kelulusan dan Inventori Outcome Strategik Rangkaian EPU, Jabatan 4. Pra-Bajet Pembangunan 5. Kelulusan Bajet Oleh •Pemantauan Dalam •Outcome Projek Mengikut Jalan Perdana • Penetapan Jajaran Untuk Rancangan Kementerian Kewangan Tempoh Kecacatan Perancangan • Pengenalpastian Menteri Ringkasan Projek •Penyediaan Anggaran Pengubahsuai Jajaran/ Jajaran dan Projek Malaysia Lima Penentuan Tapak • Senarai Projek Perbelanjaan Menaiktaraf •Kajian Kemungkinan Tahun Anggaran Kos Diluluskan • Senarai Penyenggaraan Ketirisan dan Penyertaan Dari Segi Keperluan •Penetapan dari segi Pengisytiharan Jalan Projek •Pengesahan Penutupan Bumiputra Dasar Polisi, Penentuan Negeri Untuk Naiktaraf Diluluskan Akaun Penambahbaikkan Pelan Strategik Projek, •Perwartaan Dan Rekabentuk Rangkaian Jalan Anggaran 6. Penyerahan Projek Inventori Jalan Laporan Outcome Kewangan dan Kepada Jabatan Jadual Pelaksanaan Teknikal Untuk Pelaksanaan Proses Bahagian/Agensi yang Bertanggungjawab 11. Siap 1,2,4,13 Bahagian Perancang Jalan (BPJ) 7. Penyediaan •Penyerahan Projek 3,4,5,6,10 Bahagian Pembangunan & Penswastaan (BPP) Need of Statement Siap oleh JKR ke KKR 12 Bahagian Kawalselia Penyenggaraan (BKS) 4,8 Bahagian Kewangan (BK) dan JKR 10,13 Bahagian Pembangunan Bumiputera (BPB) 8.Tatacara 10. Pemantauan Perolehan •Kemajuan Fizikal 7,9 Jabatan Kerja Raya (JKR) Pengurusan Kewangan Masalah Tapak Pengalihan Utiliti PROSES PEROLEHAN Pengurusan Kontrak Rekabentuk Dalaman Reka dan Pengurusan Trafik atau Perunding Yang Bina Pengurusan Kewangan Dilantik & Kontrak Kontraktor Penyertaan Bumiputera Secara Rundingan Harga & Ketirisan Menyelesaikan Urusan Pengambilan Penyediaan Balik Tanah dan Penetapan Jalanan Dokumen Surat Nlat Kepada Tender Kontraktor < RM50 j Dengan Kululusan Tender 9. Pembinaan Lembaga Tender Penilaian Perbendaharaan Terbuka 8a. Surat Setuju Tender • Masuk Tapak oleh Terima (LA) Tender Terhad kontraktor Dengan Penilaian Dan Kelulusan Kelulusan Rundingan Kementerian Perbendaharaa Harga Oleh Kewangan > RM50 j n Jabatan Surat Setuju Teknikal Terima Untuk Kelulusan Menyelesaikan Kementerian Urusan Kewangan www.kkr.gov.my Pengambilan 4
 5. 5. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(b): Bilangan / Peratus Ringkasan Projek BILANGAN BILANGAN BILANGAN PROJEK RINGKASAN PERATUS RINGKASAN PEMBANGUNAN PROJEK (%) PROJEK KKR LENGKAP 534 534 100 169 www.kkr.gov.my 5
 6. 6. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(c): Alat-alat Pengurusan yang digunapakai  Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)  Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)  SKALA  SKALA  Critical Path Method (CPM)  Critical Path Method (CPM)  Carta Gantt  Carta Gantt  Sistem Maklumat Eksekutif (EIS)  Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) www.kkr.gov.my 6
 7. 7. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(d): Laporan Kemajuan Bulanan antara Agensi Pelaksana dan Agensi Pusat d (i). Laporan daripada Jabatan Kerja Raya & Lembaga Lebuhraya Malaysia Menerima laporan secara berkala daripada JKR dan LLM d (ii). Pencapaian Sasaran yang dirancang KPI KKR PENCAPAIAN Perbelanjaan Peruntukan Tahunan Sehingga 30 Jun 2008, > 95% perbelanjaan KKR adalah RM 2.6 billion iaitu sebanyak 46.2%. Bilangan Projek Lewat < 5% 7 projek atau 1.31% Bilangan Projek Sakit < 3% 0 www.kkr.gov.my 7
 8. 8. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.1(e): Nyatakan Bilangan / Peratus Projek Yang Melibatkan Permohonan Variation Orders Penilaian Variation Order dilaksanakan oleh sebuah Jawatankuasa di pelbagai peringkat, i.e: – Peringkat Negeri (bagi VO < RM 1 juta) – Peringkat Ibu Pejabat: • Bagi VO diantara RM 1 juta – RM 2 juta (dipengerusikan oleh TKPKR 1) • Bagi VO diantara RM 2 juta – RM 6 juta (dipengerusikan oleh KPKR) BILANGAN PROJEK YANG MELIBATKAN TAHUN VARIATION ORDER 2007 48 2008 33 www.kkr.gov.my 8
 9. 9. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(f): Mengenal pasti projek mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2005 Garis Panduan Penilaian Program Pembangunan  4 Projek – dijalankan secara dalaman • Projek Jambatan Sayong Kuala Kangsar, Perak • Projek Jalan Keningau - Kemanis, Sarawak • Menaiktaraf Jalan Muar – Melaka – Alor gajah – Simpang Ampat. • Pembinaan Jalan Nangoh - Kanibungan, Sabah  536 projek – dijalankan bersama agensi lain. www.kkr.gov.my 9
 10. 10. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(g): Pelaksanaan penilaian projek-projek yang dikenal pasti  Laporan Penilaian bagi keempat-empat projek yang dibuat secara dalaman.  Laporan Outcome Base Assessment – dibuat dengan kerjasama agensi lain. www.kkr.gov.my 10
 11. 11. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(h): Pembentangan hasil penilaian dalam mesyuarat Kementerian  Pembentangan Kertas Kerja Penilaian Outcome  Bengkel Penilaian Program di Hotel Marriot Putra jaya  Bengkel Pemantapan Penilaian Program di ICU (5 Nov 2007)  Bengkel ICU di WaterCity, Melaka pada tahun 2006  Bengkel Kedua Penyediaan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ke Sembilan (KSP RMKe9) di PICC Putrajaya. www.kkr.gov.my 11
 12. 12. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA A4.1 : PERANCANGAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 PENILAIAN PROJEK LAWATAN PASUKAN SISTEM PENGURUSAN, PEMANTAUAN DAN – 17 Julai 2008) A4.1(i): Penggunaan hasil penilaian dalam perancangan projek seterusnya • Cadangan Penggunaan – Semakan Laporan Kajian Separuh Penggal RM-9 KKR – Semakan Blue Print Pelaksanaan Rangkaian Jalanraya Malaysia dalam RM-9 KKR i. Meningkatkan Aksesibiliti – seperti penjimatan masa perjalanan, ii. Meningkakan taraf sosio ekonomi – seperti pertambahan pelancungan, industri kecil. iii. Meningkatkan tahap keselamatan – pengurangan jumlah kemalangan. www.kkr.gov.my 12
 13. 13. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 ::PENGENDALIAN JAWATANKUASA A4.2 PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) a. Mekanisme Penyelarasan Pelaksanaan Projek a. Mekanisme Penyelarasan Pelaksanaan Projek b. Takwim JTPK KKR b. Takwim JTPK KKR c. Bilangan Mesyuarat JTPK Dalam Tempoh Setahun c. Bilangan Mesyuarat JTPK Dalam Tempoh Setahun d. Bilangan Masalah Projek yang Diselesaikan d. Bilangan Masalah Projek yang Diselesaikan www.kkr.gov.my 13
 14. 14. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 : PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) A4.2 (a): Makenisme Penyelarasan Pelaksanaan Projek  Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)  Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK)  Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Projek-Projek Pembangunan  Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pemantauan Projek-Projek Pembangunan RMKe-9 (JKPPP) RMKe-9 (JKPPP)  Mesyuarat Pemantauan Projek Lewat Jadual dan Sakit  Mesyuarat Pemantauan Projek Lewat Jadual dan Sakit www.kkr.gov.my 14
 15. 15. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 : PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) • PUNCA KUASA – Arahan no. 1, 2004, Majlis Tindakan Negara, Jabatan Perdana Menteri – “JTPK adalah badan di peringkat kementerian bertanggungjawab memastikan keputusan MTN dan JKTN dilaksanakan. JTPK juga perlu menangani isu / masalah dasar dan strategi pelaksanaan program / projek pembangunan di bawah DWN bagi kementerian masing-masing” • KEAHLIAN – Pengerusi: KSU Kementerian Kerja Raya – Ahli: – TKSU (P) Kementerian Kerja Raya – Ketua Jabatan / Agensi – Ketua Bahagian / Unit Teknikal – Ahli Jemputan – Individu yang dijemput oleh Pengerusi berasaskan isu semasa yang dibincangkan – Urusetia – Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Penswastaan • KEKERAPAN MESYUARAT – Bermesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali atau seperti yang ditetapkan oleh Pengerusi www.kkr.gov.my 15
 16. 16. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK) • PELAKSANAAN – Tahun 2007 – sebanyak 12 mesyuarat telah diadakan. – Tahun 2008 – sehingga Jun, 6 mesyuarat telah diadakan (50%), dan dijangka sebanyak12 mesyuarat akan diadakan sehingga Disember. • PERKARA-PERKARA DIBINCANGKAN – Memastikan semua keputusan MTN & JKTN dilaksanakan sepenuhnya – Menyelaras perancangan pelaksanaan semua program/projek pembangunan di bawah kementerian – Mengawasi/memantau dan menilai impak program/projek pembangunan kementerian – Memastikan pematuhan sepenuhnya penggunaan SPP II di semua peringkat – Memantau perancangan pelaksanaan semua program/projek pembangunan di bawah Kementerian-Kementerian Pelanggan www.kkr.gov.my 16
 17. 17. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 : PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) A4.2 (b): Takwim JTPK KKR No Bilangan Mesyuarat Tarikh Perancangan Tarikh Sebenar 1 1/2008 29 Januari 2008 29 Januari 2008 2 2/2008 26 Februari 2008 26 Februari 2008 3 3/2008 25 Mac 2008 25 Mac 2008 4 4/2008 28 April 2008 28 April 2008 5 5/2008 27 Mei 2008 3 Jun 2008 6 6/2008 30 Jun 2008 30 Jun 2008 7 7/2008 29 Julai 2008 8 8/2008 26 Ogos 2008 9 9/2008 30 September 2008 10 10/2008 28 Oktober 2008 11 11/2008 25 November 2008 12 12/2008 24 Disember 2008 TAKWIM INI TELAH DIEDARKAN DALAM MESYUARAT JTPK BIL 12/2007 PADA 28 DISEMBER 2007 DAN SURAT PERLANTIKAN SEMULA AHLI JTPK BAGI TAHUN 2008 TELAH DISEDIAKAN DAN DIEDARKAN KEPADA SEMUA AHLI PADA 25 JANUARI 2008. www.kkr.gov.my 17
 18. 18. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 : PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) A4.2 (c): Bilangan Mesyuarat JTPK Dalam Tempoh Setahun Takwim JTPK bagi tahun 2007 TARIKH No. MESYUARAT PERANCANGAN SEBENAR 1 JTPK BIL. 1/2007 25.01.2007 30.01.2007 2 JTPK BIL. 2/2007 26.02. 2007 26.02.2007 3 JTPK BIL. 3/2007 29.03.2007 30.03.2007 4 JTPK BIL. 4/2007 26.04.2007 24.04.2007 5 JTPK BIL. 5/2007 31.05.2007 30.05.2007 6 JTPK BIL. 6/2007 28.06.2007 28.06.2007 7 JTPK BIL. 7/2007 26.07.2007 26.07.2007 8 JTPK BIL. 8/2007 30.08.2007 30.08.2007 9 JTPK BIL. 9/2007 27.09.2007 28.09.2007 10 JTPK BIL. 10/2007 30.10.2007 02.11.2007 11 JTPK BIL. 11/2007 29.11.2007 29.11.2007 12 JTPK BIL. 12/2007 28.12.2007 28.12.2007 www.kkr.gov.my 18
 19. 19. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 : PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) d. Bilangan / Peratus Projek Sakit yang Diselesaikan dalam Mesyuarat JTPK • Penyelesaian Projek – Projek Lewat Jadual / Sakit 2007 Kategori Masalah Bilangan Projek Bilangan Projek (bermasalah) (diselesaikan) Projek Sakit 6 5 Projek Lewat Jadual 19 19 www.kkr.gov.my 19
 20. 20. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.2 : PENGENDALIAN JAWATANKUASA TINDAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN (JTPK) d. Bilangan / Peratus Projek Sakit yang Diselesaikan dalam Mesyuarat JTPK • Penyelesaian Projek – Projek Lewat Jadual / Sakit 2008 Kategori Masalah Bilangan Projek Bilangan Projek (bermasalah) (diselesaikan) Projek Sakit 0 0 Projek Lewat Jadual 12 7 www.kkr.gov.my 20
 21. 21. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 ::PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II A4.3 PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) (SPP II) a. Penggunaan SPPII Secara Langsung (On-Line) Dalam a. Penggunaan SPPII Secara Langsung (On-Line) Dalam Mesyuarat Pemantauan Projek Mesyuarat Pemantauan Projek b. Status Pelaksanaan Projek-Projek b. Status Pelaksanaan Projek-Projek c. Tahap Pengemaskinian Maklumat Kewangan c. Tahap Pengemaskinian Maklumat Kewangan d. Tahap Pengemaskinian Maklumat Aktiviti d. Tahap Pengemaskinian Maklumat Aktiviti e. Tahap Pengemaskinian Maklumat Am e. Tahap Pengemaskinian Maklumat Am f. Peratus Kekerapan Log ––In ID Pengguna f. Peratus Kekerapan Log In ID Pengguna g. Latihan Kepada Kakitangan g. Latihan Kepada Kakitangan www.kkr.gov.my 21
 22. 22. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(a): Penggunaan SPPII Secara Langsung (On-Line) Dalam Mesyuarat Pemantauan Projek • SPP II merupakan “tools” yang diterima pakai oleh semua agensi Kerajaan bagi tujuan pelaporan Pemantauan Projek. Sehingga kini KKR telah mencapai tahap pengemaskinian Maklumat Am dan Aktiviti sebanyak 100% manakala Maklumat Kewangan sebanyak 85%. • KKR turut mengguna pakai sistem GIS dan SKALA bagi memperkasakan mekanisme pelaporan Prestasi Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan RMKe-9, KKR www.kkr.gov.my 22
 23. 23. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(b): Status Pelaksanaan Projek-Projek Kos Siling NAMA KEMENTERIAN Bil. DP BM IJ LJ DJ SS Batal Projek Projek (RM) bilion (RM)bilion Kementerian 534 50 3 256 6 29 190 22 49.9 19.6 Kerja Raya Legend: DP : Dalam Perancangan LJ : Lewat Jadual BM : Belum Mula DJ : Dahulu Jadual IJ : Ikut Jadual SS : Sudah Siap www.kkr.gov.my 23
 24. 24. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(c): Tahap Pengemaskinian Maklumat Kewangan KKR telah mencapai tahap pengemaskinian Maklumat Kewangan sebanyak 85%. www.kkr.gov.my 24
 25. 25. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(d): Tahap Pengemaskinian Maklumat Aktiviti * Maklumat SPP II ini adalah sehingga 30 Mei 2008 www.kkr.gov.my 25
 26. 26. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(e): Tahap Pengemaskinian Maklumat Am * Maklumat SPP II ini adalah sehingga 30 Mei 2008 www.kkr.gov.my 26
 27. 27. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(f): Peratus Kekerapan Log – In ID Pengguna Jumlah % Bil. Pengguna Nama Kementerian Pengguna Pengguna Login Berdaftar KKR Login Kementerian Kerja 16 62 25.81 Raya • Kadar Log-in adalah kurang disebabkan aktiviti pengemaskinian maklumat dalam SPP II hanya dijalankan di Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, KKR. www.kkr.gov.my 27
 28. 28. KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA LAWATAN PASUKAN INSPEKTORAT SSR MAMPU TAHUN 2008 (14 – 17 Julai 2008) A4.3 : PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN PROJEK II (SPP II) A4.3(g): Latihan Kepada Kakitangan • Latihan penggunaan SPP II telah diberikan kepada pegawai dan kakitangan dalam tahun 2007. Kursus yang telah diadakan adalah seperti berikut: 1. Taklimat Pra-Pelaksanaan SPP II Web dan Modul Pembayaran Secara On Line 7 September 2007 Peserta KKR: 15 peserta Unit Penyelarasan & Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri 2. Kursus “Data Cleaning” Maklumat SPP II 26 Oktober 2007 Peserta KKR: 12 peserta Unit Penyelarasan & Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri 3. Sesi Latihan Penggunaan SPPII Berasaskan Web 28 November 2007 – 30 November 2007 Peserta KKR: 12 peserta Unit Penyelarasan & Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri www.kkr.gov.my 28

×