Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
1
OBJEKTIF SESI PERKONGSIAN
• Berkongsi pengalaman sendiri dalam menguruskan dan
mentadbir kontrak/ perjanjian bagi projek-p...
PEROLEHAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK PEROLEHAN
Kerja
Bekalan
Perkhidmatan
Perunding
Perkhidmatan
Bukan Perunding
Perkhidmatan...
ANDA AKAN DIPERKENALKAN DENGAN
Kontrak/ Perjanjian
Kerajaan
Asas
Punca Kuasa
Surat Niat
LO Sebagai Kontrak
Signing the Con...
KONTRAK?
PERJANJIAN?
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
5
KONTRAK?
PERJANJIAN?
Tiga Pihak Berkontrak atau lebih Dua Pihak Berkontrak atau lebih
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KAR...
Surat Niat
Hanya Terpakai
Pada
Perolehan
Bekalan
Perolehan
Perkhidmatan
Bukan Perunding
7
Tertakluk
kepada
syarat-
syarat ...
CONTOH FORMAT
SURAT NIAT
8
1
2
Sumber: PK4 1PP| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Nur Jazlan berkata antara isu perlu diberi penjelasan
oleh Kementerian Pertanian dan Industri
Asas Tani termasuk projek Pe...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
10
KONTRAK BAGI PIHAK KERAJAAN MALAYSIA…
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
11
AKTA KONTRAK
KERAJAAN 1949
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
12
AP 176 KONTRAK PEROLEHAN
Kontrak Formal
• AP 176.1(a) Sebelum tender atau sebut
harga disetuju terima, Pegawai Pengawal
he...
Laporan berkenaan menyebut susu yang tidak
disimpan dengan teratur dan baik di
tempat yang sesuai, mudah rosak dan
tercema...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
15
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
16
AP 176 KONTRAK PEROLEHAN
Kontrak Formal
• AP 176.1(b) Sekiranya nilai perolehan
tidak melebihi RM50,000 di mana
satu kontr...
PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA
• Tidak perlu SST jika memadai dengan Pesanan Tempatan
(LO) TETAPI dokumen sebut harga perlu ...
PESANANKERAJAAN
1
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |19
PESANANKERAJAAN
2
20
AP 176 KONTRAK PEROLEHAN
Kontrak Formal
• AP 176.1(e) LO elektronik hendaklah
disediakan dalam 2 Salinan pada masa barang-...
AP 176 KONTRAK PEROLEHAN
Kontrak Formal: LO Hilang
• AP 176.1(f) Sekiranya LO asal hilang,
Pegawai Pengawal atau Pemegang
...
KONTRAK DITANDATANGANI SEBAGAI TANDA
SETUJU
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |23
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
24
KONTRAK
KERAJAAN
KONTRAK KERAJAAN
MESTI DALAM BENTUK
BERTULIS
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 25
SIAPA SIGN SST? SIAPA SIGN KONTRAK?
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
26
KONTRAK
KERAJAAN
DITANDATANGANI OLEH:
• Menteri
• Pegawai awam yang
diberi kuasa oleh
menteri secara bertulis
| PERKONGSIA...
SAMPEL KPM
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
28
APAKAH ITU SST?
• Surat Setuju Terima ialah dokumen yang mengesahkan
penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada
syarat y...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
30
BAGAIMANAKAH
RUPA ATAU
BENTUK SST?
Contoh SST eP
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
31
SURAT SETUJU TERIMA (SST)
1
2 3
Sumber: PK4 1PP| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
32
APAKAH KANDUNGAN UTAMA SST?
Perenggan 1
Kerajaan bersetuju
menerima tender/
sebutharga/ pelawaan pembekal
1
| PERKONGSIAN ...
APAKAH KANDUNGAN UTAMA SST?
1
Perenggan 2
Kerajaan memaklumkan
sesuatu
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
34
PERENGGAN 2 SST?
1) Signed SST
 wujud ikatan
kontrak antara
pembekal dan
Kerajaan.
2) Signed SST 
kena buat dokumen
kont...
APAKAH KANDUNGAN UTAMA SST?
Perenggan 3
Kerajaan
mengingatkan pembekal
syarat tender/ sebutharga/
pelawaan untuk
menyempur...
PERENGGAN 3 SST
Kandungan utama:
A. Bon
Pelaksanaan
B. Polisi Insurans
C. Lain-lain
perkara dikira
penting oleh
Kementeria...
KEGAGALAN PEMBEKAL
BON PELAKSANAAN
• Suatu aku janji tidak
bersyarat oleh institusi
kewangan untuk membayar
kepada Kerajaa...
BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN
• BAWAH RM200,000 Nilai
Kontrak DIKECUALIKAN
Bon Pelaksanaan
• ANTARA RM200,000 – RM...
(a) Perolehan Kerja
- 12 bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan
(b) Perolehan Bekalan
- 12 bulan selepas penghant...
LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN
BEKALAN/ PERKHIDMATAN
“Perolehan Membekal Produk
Warisan Kebangsaan bernilai
RM700,000.0...
LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN
BEKALAN/ PERKHIDMATAN
“Perolehan Mencetak Logo
Warisan Kebangsaan
bernilai RM80,000.00
m...
LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN
BEKALAN/ PERKHIDMATAN
“Perolehan Perkhidmatan
Sewaan Mesin Penyalin
Berwarna bernilai RM...
LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN
BEKALAN/ PERKHIDMATAN
“Perolehan Perkhidmatan
Kebersihan Bangunan
Pejabat Jalan TAR, Kua...
LATIHAN PENGIRAAN TEMPOH SAH LAKU
BON PELAKSANAAN BEKALAN/
PERKHIDMATAN
“Perolehan Perkhidmatan Kebersihan
Bangunan Pejaba...
LATIHAN PENGIRAAN TEMPOH SAH LAKU
BON PELAKSANAAN BEKALAN/
PERKHIDMATAN
“Perolehan Perkhidmatan Kebersihan
Bangunan Pejaba...
BAGAIMANAKAH
RUPA ATAU
BENTUK BON
PELAKSANAAN?
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
47
FORMATBONPELAKSANAAN
YANGBERKUATKUASA
Sumber: PK4 1PP
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
48
PERENGGAN 4 SST?
A
A. Tarikh permulaan
B. Pada berapa haribulan?
B C
C. Peringatan untuk tidak memulakan apa-
apa selagi b...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
50
Tempoh Jaminan/ Waranti Bagi Bekalan
51
Biasanya bagi bekalan, satu tempoh jaminan/waranti akan ditetapkan.
Tempoh jaminan...
BON PELAKSANAAN SANGAT
PENTING BAGI MENJAMIN
KEPENTINGAN KERAJAAN
52
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
PERENGGAN 5 SST?
A. Nyatakan berapa
salinan yang perlu
disertakan dengan
jelas
B. Nyatakan berapa
hari salinan perlu
dikem...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
54
BAHAGIAN
PENERIMAAN
PEMBEKAL
3
Muka surat akhir
Persetujuan
pembekal dan
pengesahan akan
terma dalam
Jadual Spesifikasi
ad...
BAHAGIAN PENERIMAAN
PEMBEKAL
• Memperaku surat tawaran
diterima
• Mengakui salinan pembekal
disimpan
• Mengesahkan syarat-...
DUTI SETEM LHDN
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
57
DUTI SETEM
Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri
dikenakan ke atas surat acara jenis undang-undang, komersial dan urusan
kewa...
ARAHAN MOF
BERHUBUNG DUTI
SETEM
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
59
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
60
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• SST lewat dikembalikan
• SST t...
JOM KITA BINCANGKAN
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
62
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• SST lewat dikembalikan
| PERKO...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• SST tiada tarikh tandatangan s...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• SST tidak dikepilkan dengan bo...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• Pegawai meja tidak mengesahkan...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• Bon pelaksanaan mempunyai kesi...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• Tempoh sah laku bon tidak mema...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• Pembekal tidak berjaya menyedi...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• Pembekalan dimulakan sebelum S...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• Pembekalan bermula sebelum SST...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• SST dikembalikan tanpa bon pel...
ISU-ISUBERKAITAN
PENGEMBALIANSST
DANCADANGAN
PENYELESAIAN
SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA
• SST tidak dimatikan setem
| PE...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
74
CADANGAN BERDASARKAN AMALAN BAIK
BERKAITAN SST BEKALAN/ PERKHIDMATAN
Sediakan
beberapa
format SST yang
sesuai dan selesa d...
PERANCANGAN PEROLEHAN
MENJAMIN KEBERKESANAN
PENGURUSAN KONTRAK
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
76
Fasa 2: Kontrak Formal
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
77
78
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
SST dan DOKUMEN KONTRAK
1) Signed SST
 wujud ikatan
kontrak antara
pembekal dan
Kerajaan.
2) Signed SST 
kena buat dokum...
Pengurusan Bantuan Pakaian Dan Alatan
Sekolah untuk pelajar sekolah rendah 2009
Terengganu bernilai RM7.9 juta
• Kontrak f...
Kepentingan Mentadbir Kontrak Kerajaan
• Memberi manfaat
• Tidak diambil kesempatan
• Tidak diseleweng
• Tidak disalah gun...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
82
Laporan Ketua Audit Negara Siri ke-3 2013
Kementerian Pelancongan dan
Kebudayaan - pengurusan dan
pengendalian acara
| PER...
84
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
6. PENUTUPAN KONTRAK/ PERJANJIAN
5. MENGAWAL SELIA KONTRAK/ PERJANJIAN
4. MELAKSANAK...
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
2. MENILAI KEPERLUAN
KONTRAK (NEEDS)
i. Mengenal pasti perkhidmatan/ bekalan yang
di...
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
2. PEMILIHAN PEMBEKAL/ PERUNDING/
PENYEDIA PERKHIDMATAN
i. Bangunkan kriteria sepada...
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
3. MENULIS KONTRAK/ PERJANJIAN
i. Tulis dengan jelas peranan, tanggungjawab dan pres...
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
4. MELAKSANAKAN
KONTRAK/ PERJANJIAN
i. Dapatkan semua tandatangan semua pihak
terlib...
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
5. MENGAWAL SELIA
KONTRAK/ PERJANJIAN
i. Sebaiknya kekalkan kepakaran pegawai dalama...
PRINSIP
PENTADBIRAN
KONTRAK YANG
BAIK
6. PENUTUPAN KONTRAK/
PERJANJIAN
i. Pastikan semua ‘deliverables’ siap di tahap
yang...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
92
APAKAH
KANDUNGAN
PERLU ADA
DALAM
DOKUMEN
KONTRAK?
93
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Contoh Muka
Pertama
Dokumen
KONTRAK
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
94
CONTOH BAIK STUKTUR UTAMA DOKUMEN
KONTRAK BEKALAN/ PERKHIDMATAN
1. Definitions & Interpretations
2. Appointment and consid...
CONTOH BAIK STUKTUR UTAMA DOKUMEN
KONTRAK BEKALAN/ PERKHIDMATAN
3. Effective date and duration of this agreement
3.1 Contr...
BILAKAH DOKUMEN KONTRAK/
PERJANJIAN WAJAR DISEDIAKAN?
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
SEBELUM VS SEMASA VS SELEPA...
Pengendalian Pengurusan AcaraSuratNiat&
Kajian
Pasaran
Proses
Tender/
Rundingan
Terus
SST (Bon/
Insurans/
SSM/ MOF/
Bumipu...
PERLUKAH SEMAKAN PENASIHAT UNDANG-UNDANG
SEMASA MENYEDIAKAN DRAF DOKUMEN KONTRAK?
| Gambar hiasan || PERKONGSIAN PENGALAMA...
SEMAKAN PENASIHAT UNDANG-UNDANG
AP204 SYARAT KONTRAK
• Jika sesuatu syarat perjanjian telah
disemak dan diluluskan oleh Pe...
BERAPA SALINAN DOKUMEN KONTRAK DIPERLUKAN?
• AP 205 WAJIB dalam 14 hari ditandatangani hantar:
• 1 Salinan kementerian/ ja...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
102
TEMPOH TANDATANGANI KONTRAK
PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
• Kontrak bekalan/ perkhidmatan kecuali kon...
TEMPOH TANDATANGANI KONTRAK
PERKHIDMATAN PERUNDING
• Sebaik sahaja SST dikeluarkan kepada perunding,
Agensi hendaklah mena...
NOW WHAT’S NEXT?
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 SST DAH SIGNED
 KONTRAK DAH MATIKAN SETEM
 APA LAGI?
105
MEMANTAU
MENGURUS
MENTADBIR
MENYELIA
Jadual pelaksanaan bekalan/
perkhidmatan seperti dalam
perjanjian
Prestasi pembekal/ ...
PENTADBIRAN
KONTRAK BAGI
PERKHIDMATAN
PERUNDING BUKAN
FIZIKAL (KAJIAN/
PROJEK) DAN
PEROLEHAN
PERKHIDMATAN
LAIN
| PERKONGSI...
PERKHIDMATAN
PERUNDING
BUKAN FIZIKAL
(KAJIAN/ PROJEK)
• Menggunakan asas
kontrak perkhidmatan dan
format PK3.3 1PP
| PERKO...
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN
FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)
Arahan oleh wakil kerajaan
(GR)
• Agensi kena kenal pasti
• GR mesti...
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)
TANGGUNGJAWAB GR
 Arahan yang dikeluarkan jelas
 Arahan tidak kera...
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/
PROJEK)
KEHADIRAN
MESYUARAT/
PERBINCANGAN
• Agensi perlu keluarkan surat pan...
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)
KAKITANGAN FIRMA
PERUNDING
112
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARI...
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)
KAKITANGAN FIRMA
PERUNDING
• Agensi perlu memastikan kakitangan peru...
SIAPA YANG
LAYAK JADI
GR?
114
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Keputusan GR boleh
dinasihati dengan
bermesyuarat atau
melalui minit ceraian
tetapi perlu
ditandatangani oleh GR
115
| PER...
DO NOT EXPECT DELAY
BUT
EXPECT ON-TIME
IMPLEMENTATION
IF NOT EARLY
COMPLETION
116
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan (LAD)
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)
• Agensi bertanggungjawab k...
DENDA PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING/ BEKALAN
118
Kontraktor gagal membuat penyerahan pada waktu yang
ditetapkan, apakah yan...
BAGAIMANA DENDA DITUNTUT?
119
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
BON PELAKSANAAN DIRAMPAS
TIDAK CUKUP MENAMPUNG
DENDA?
120
Apakah tindakan yang boleh diambil jika setelah denda dikenakan,...
BOLEHKAH AGENSI MENGENAKAN DENDA
ATAU HANYA MOF SAHAJA YANG BERHAK?
121
• Semua agensi adalah bertanggungjawab untuk menta...
LAD PERLU
JADUAL
PELAKSANAAN
YANG JELAS
DENGAN
TARIKH
SPESIFIK DI
SETIAP
PERINGKAT
122
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KA...
Contoh
DELIVERABLES
Kontrak
Perkhidmatan
Perunding
123
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Contoh
JADUAL
PEMBAYARAN
Kontrak
Perkhidmatan
Perunding yang
sama
124
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
DELAY
IS
MONEY
125
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
KELEWATAN DAN PELANJUTAN TEMPOH
MASA (EOT)
126
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
EOT PERKHIDMATAN PERUNDING
• 2 keadaan layak EOT:
• Kelewatan perunding
disebabkan agensi
• cth: mendapatkan
pengesahan/ m...
SYARAT EOT PERKHIDMATAN
PERUNDING
• Mesti berdasarkan jadual
pelaksanaan kerja perunding
dalam perjanjian
• Perlu laksanak...
Permohonan EOT diterima setelah tamat
kontrak
PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)
 Dibawa ke pertimbang...
PERUBAHAN DAN EOT
130
PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
Pihak
Berkuasa
Meluluskan
Sebutharga &
Syarat
Kontra...
MENAHAN BAYARAN
PERUNDING
1. Perunding langgar terma/ syarat perjanjian dalam tempoh perjanjian sah
berkuat kuasa
o cth:
...
2. Agensi dapati bayaran telah dibuat
sebelum ini tidak setimpal dengan kerja
yang telah dilaksanakan
FAKTA KES:
Bayaran P...
3. Keadaan yang didapati agensi
boleh mengganggu kelancaran
pelaksanaan projek
Cth:
Kakitangan gagal hadir tanpa
kebenaran...
4. kegagalan perunding
menyempurnakan laporan
interim ikut tahap
deliverables yang ditetapkan
Cth:
• gagal sempurnakan lap...
PERUNDING BOLEH
MERAYU kepada agensi
Agensi boleh menimbang
rayuan tersebut tertakluk
memenuhi syarat
BAYARAN PERUNDING DI...
Bayaran PERKHIDMATAN
PERUNDING BUKAN FIZIKAL
(KAJIAN/ PROJEK)
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Hanya boleh
dibuat ...
CONTOH
JADUAL PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN PERKHIDMATAN
BUKAN PERUNDING
• ADA TARIKH bertempoh
• Ada jumlah bayaran dalam R...
CONTOH
JADUAL PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN PERKHIDMATAN
KESELAMATAN
• Jadual menyediakan FORMULA pengiraan
bersyarat ikut j...
CONTOH
JADUAL PEMBAYARAN
DALAM PERJANJIAN BEKALAN
BAHAN PROMOSI
• Jadual harga dan kuantiti mengikut jenis barang
139
Peme...
Contoh
JADUAL PEMBAYARAN Kontrak Perkhidmatan
Perunding
140
• Jadual pelaksanaan tidak masukkan elemen
bayaran
Pemerhatian...
Contoh
JADUAL PEMBAYARAN Kontrak Perkhidmatan
Perunding
141
• Jadual bayaran tiada tarikh yang spesifik tetapi diikat
kepa...
PERALATAN DITERIMA TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI
DAN DIBAYAR
142
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
KELEWATAN YANG TIDAK MUNASABAH
143
Antara pilihan tindakan:
• Agensi boleh menolak bekalan yang dihantar.
• Pembekal juga boleh diminta untuk menggantikan be...
Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan
145
PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
• TIADA Bayaran Advance/
Bayaran ...
Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan
146
PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
Pembekal Tempatan
• Bayaran
penda...
PERATURAN/ PENGURUSAN
Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan
147
PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
1. Jaminan ...
Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan
148
PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
Pembekal Tempatan
• Bayaran
penda...
Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan
149
PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING
HANYA UNTUK KONTRAK BERMASA SAHAJ...
Pengendalian Pengurusan AcaraSuratNiat
SebutHarga
SST (Bon/
Insurans/
SSM/ MOF/
Bumiputera
dll)
Kontrak
Formal
(signed &
m...
PENUTUP: KEMBALIKAN BON
PELAKSANAAN
• Lepaskan bon pelaksanaan bila semua
obligasi kontrak selesai
• Simpan 1 salinan bon ...
PENUTUP: KEMBALIKAN BON
PELAKSANAAN
• bon pelaksanaan perkhidmatan @ bekalan
guna habis boleh dilepaskan awal jika
agensi ...
Wang Jaminan Pelaksanaan (Dengan kelulusan khas MOF)
• WJP ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan WJ...
Wang Jaminan Pelaksanaan (Dengan kelulusan khas MOF)
• WJP yang dicadangkan untuk menggantikan Bon
Pelaksanaan kontrak bek...
PERJANJIAN
DIBUAT
DENGAN
NIAT SUCI
HATI
ATAU
IN GOOD
FAITH
155
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
SOMETIMES…
156
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
PERTIKAIAN PERKHIDMATAN PERUNDING
• Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian (DRC)
Keahlian:
1. KSU/ Ketua Jabatan selaku
Peng...
TIMBANG TARA
158
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Contoh:
159
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
Contoh:
160
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
TERMINATION
PENAMATAN 161
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
JENIS-JENIS PENAMATAN KONTRAK
Perolehan Perkhidmatan/ Bekalan
1
2
162
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
JENIS-JENIS PENAMATAN KONTRAK
Perolehan Perkhidmatan/ Bekalan
3 4
163
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
JENIS-JENIS PENAMATAN KONTRAK
Perolehan Perkhidmatan/ Bekalan
5a
5
Sumber: PK4 1PP
164
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KA...
PERUNDING BOLEH DITAMATKAN
BILA:
1. Menangguhkan perkhidmatan dan
gagal meneruskan kerja dengan tekun
2. Gagal melaksanaka...
Kontrak telah diadakan dengan pembekal yang berdaftar
tetapi tiada bon pelaksanaan dikenakan. Jika pembekal
berdaftar ini ...
Perolehan tertentu telah dikhaskan kepada kontraktor
Bumiputera atau Pembuat dan mereka telah diberi
keutamaan harga. Wala...
“Although a well-written
contract can yield bad
results and a poorly
written contract can yield
good results, agency
contr...
PENAFIAN
• SAYA adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh
penggunaan mana-m...
| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
CATATAN SAYA:
170
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Full Pentad Kontrak Perolehan Kerajaan by kartini dd071116

3,192 views

Published on

Pentadbiran Kontrak Kerajaan bagi Perolehan Bekalan dan Perolehan Perkhidmatan melalui punca-punca kuasa berkuat kuasa sehingga 11 September 2016.

Published in: Government & Nonprofit
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Full Pentad Kontrak Perolehan Kerajaan by kartini dd071116

 1. 1. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 1
 2. 2. OBJEKTIF SESI PERKONGSIAN • Berkongsi pengalaman sendiri dalam menguruskan dan mentadbir kontrak/ perjanjian bagi projek-projek perolehan bekalan dan perkhidmatan tidak termasuk perkhidmatan perunding fizikal/ kerja dalam kerajaan hari ini • Berkongsi isu-isu yang sering dihadapi oleh agensi dalam pelaksanaannya • Berkongsi cadangan penyelesaian masalah bagi isu-isu yang dihadapi berdasarkan pengalaman sendiri | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 2
 3. 3. PEROLEHAN DAN PENTADBIRAN KONTRAK PEROLEHAN Kerja Bekalan Perkhidmatan Perunding Perkhidmatan Bukan Perunding Perkhidmatan Kerja Bekalan Perkhidmatan Perunding Perkhidmatan Bukan Perunding 3 Perunding Fizikal Perunding Bukan Fizikal Topic coverage | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 4. 4. ANDA AKAN DIPERKENALKAN DENGAN Kontrak/ Perjanjian Kerajaan Asas Punca Kuasa Surat Niat LO Sebagai Kontrak Signing the Contract Surat Setuju Terima (SST) Perolehan Format Umum Kandungan Bon Pelaksanaan Insurans Duti Setem Isu Mengenai SST Cadangan Penyelesaian Isu Kontrak Formal Hubungan SST & Kontrak Keperluan Mentadbir Kontrak Prinsip Amalan Baik Kandungan Kontrak Tempoh Penyediaan Simulasi Perunding Bukan Fizikal & Perkhidmatan • Wakil Kerajaan • Kelewatan & Denda • Pelanjutan Tempoh (EOT) • Menahan Bayaran • Pertikaian • Abitration • Penamatan • Pengembalian Bon Kajian Kes (Bonus) 4 PENAFIAN • SAYA adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari nota ringkas berbentuk slaid ini. • Penjawat Awam adalah wajib merujuk kepada punca kuasa utama perolehan iaitu di laman web MOF di bawah topik 1PP pada setiap masa dan terkini. • Saya tidak bertanggungjawab ke atas sebarang perubahan maklumat yang terkandung di dalam 1PP berbanding Nota berbentuk slaid ringkas ini. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 5. 5. KONTRAK? PERJANJIAN? | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 5
 6. 6. KONTRAK? PERJANJIAN? Tiga Pihak Berkontrak atau lebih Dua Pihak Berkontrak atau lebih | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 6
 7. 7. Surat Niat Hanya Terpakai Pada Perolehan Bekalan Perolehan Perkhidmatan Bukan Perunding 7 Tertakluk kepada syarat- syarat 1PP yang berkuat kuasa Tiada Surat Niat dibenarkan untuk Perolehan Perkhidmatan Perunding  • Ialah surat yang dihantar kepada petender yang mana kandungannya meliputi kenyataan hasrat/ niat untuk menerima tawaran pretender tertakluk kepada persetujuan syarat agensi yang perlu dipatuhi sama ada melalui rundingan atau cara-cara lain. • Tidak mengikat kedua pihak kepada satu kontrak. • Jika agensi bercadang nak menerima sesuatu tawaran bersyarat, format Surat Niat ada diberikan dalam PK4 Lampiran 4.1 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 8. 8. CONTOH FORMAT SURAT NIAT 8 1 2 Sumber: PK4 1PP| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 9. 9. Nur Jazlan berkata antara isu perlu diberi penjelasan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani termasuk projek Pereplikasian Model (i-ZAQ) Akuakultur Bersepadu bernilai RM2.142 bilion yang gagal disiapkan dalam tempoh ditetapkan. “Selain itu, projek akuapenternakan di bawah pihak berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara bernilai RM79.6 juta juga perlu diberi penjelasan berhubung pengurusan pentadbiran yang kurang memuaskan, serta beberapa dokumen kontrak bernilai lebih RM100 juta telah diluluskan oleh KSU yang sepatutnya diluluskan oleh menteri,” katanya. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 9
 10. 10. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 10
 11. 11. KONTRAK BAGI PIHAK KERAJAAN MALAYSIA… | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 11
 12. 12. AKTA KONTRAK KERAJAAN 1949 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 12
 13. 13. AP 176 KONTRAK PEROLEHAN Kontrak Formal • AP 176.1(a) Sebelum tender atau sebut harga disetuju terima, Pegawai Pengawal hendaklah berpuas hari bahawa syarat-syarat perolehan telah diputuskan dan dinyatakan dengan jelas. Perhatian khusus hendaklah diberikan kepada: • Perolehan • Harga seunit yang dipersetujui • Kuantiti yang dikehendaki • Tarikh, Masa dan Tempat serahan • Belanja serahan • Perkhidmatan selepas serahan • Kemudahan mendapatkan alat ganti • Lain-lain yang berkenaan • Selepas setuju terima oleh pihak berkuasa yang berkenaan, satu kontrak formal hendaklah disempurnakan oleh Pegawai Pengawal. 13 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 14. 14. Laporan berkenaan menyebut susu yang tidak disimpan dengan teratur dan baik di tempat yang sesuai, mudah rosak dan tercemar dan berisiko keracunan. "Susu juga perlu disimpan di lokasi yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi bagi menjamin jangka hayat susu tersebut," menurut laporan itu. Laporan itu menyatakan sebahagian sekolah yang diperiksa tidak merekodkan penerimaan dan pengeluaran manakala sebahagian lagi merekodkan penerimaan dan pengeluaran susu tetapi dalam pelbagai format. "Laporan Kes Keracunan Makanan Melibatkan Susu 1Malaysia menunjukkan sebanyak 97 kes dicatatkan pada 2011 dan 78 kes dalam 2012," menurut laporan itu. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 14
 15. 15. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 15
 16. 16. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 16
 17. 17. AP 176 KONTRAK PEROLEHAN Kontrak Formal • AP 176.1(b) Sekiranya nilai perolehan tidak melebihi RM50,000 di mana satu kontrak formal tidak sesuai dibuat adalah memadai menggunakan borang pesanan kerajaan (LO) sahaja dengan memastikan kepentingan Kerajaan terjamin/ terpelihara. • AP 176.1 (c) Bagi semua perolehan bekalan atau perkhidmatan bermasa, kontrak formal hendaklah diadakan walaupun nilai perolehan kurang daripada RM50,000 dan AP 204 hendaklah dipatuhi. 17 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 18. 18. PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA • Tidak perlu SST jika memadai dengan Pesanan Tempatan (LO) TETAPI dokumen sebut harga perlu disertakan bersama LO supaya pembekal/ penyedia perkhidmatan JELAS AKAN OBLIGASINYA • KONTRAK FORMAL WAJIB bagi perolehan bekalan/ perkhidmatan bermasa 18 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 19. 19. PESANANKERAJAAN 1 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |19
 20. 20. PESANANKERAJAAN 2 20
 21. 21. AP 176 KONTRAK PEROLEHAN Kontrak Formal • AP 176.1(e) LO elektronik hendaklah disediakan dalam 2 Salinan pada masa barang- barang dipesan: i. Salinan asal dan kedua hendaklah dihantar kepada pembekal atau kontraktor. Salinan asal hendaklah dikembalikan oleh pembekal atau kontraktor bersama bil atau invois untuk dibuat bayaranSalinan kedua untuk simpanan kontraktor; dan ii. Salinan pejabat boleh dicetak melalui system apabila diperlukan. 21 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 22. 22. AP 176 KONTRAK PEROLEHAN Kontrak Formal: LO Hilang • AP 176.1(f) Sekiranya LO asal hilang, Pegawai Pengawal atau Pemegang Waran boleh mengeluarkan satu salinan yang diperakui benar bagi pesanan asal itu. • Pegawai Pengawal atau Pemegang waran mestilah mencatatkan pada salinan pejabat bahawa salinan asal telah hilang dan satu salinan yang diperakui telah dikeluarkan olehnya. • Salinan yang diperakui itu hendaklah dikembarkan kepada bil untuk pembayaran dan suatu perakuan hendaklah diberi bahawa pesanan itu belum pernah dibayar sebelum itu.22 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 23. 23. KONTRAK DITANDATANGANI SEBAGAI TANDA SETUJU | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |23
 24. 24. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 24
 25. 25. KONTRAK KERAJAAN KONTRAK KERAJAAN MESTI DALAM BENTUK BERTULIS | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 25
 26. 26. SIAPA SIGN SST? SIAPA SIGN KONTRAK? | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 26
 27. 27. KONTRAK KERAJAAN DITANDATANGANI OLEH: • Menteri • Pegawai awam yang diberi kuasa oleh menteri secara bertulis | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 27
 28. 28. SAMPEL KPM | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 28
 29. 29. APAKAH ITU SST? • Surat Setuju Terima ialah dokumen yang mengesahkan penerimaan sesuatu tawaran berasaskan kepada syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender/ pelawaan, syarat yang telah dipersetujui dan apa-apa syarat lain yang telah dipersetujui melalui rundingan sebelumnya. • Surat Setuju Terima ialah satu dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian/ kontrak. • Surat setuju terima perlu diperakukan dan ditandatangani oleh penerima tawaran dengan mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan sebelum ini. • Wujud satu ikatan kontrak selepas ditandatangani. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 29
 30. 30. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 30
 31. 31. BAGAIMANAKAH RUPA ATAU BENTUK SST? Contoh SST eP | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 31
 32. 32. SURAT SETUJU TERIMA (SST) 1 2 3 Sumber: PK4 1PP| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 32
 33. 33. APAKAH KANDUNGAN UTAMA SST? Perenggan 1 Kerajaan bersetuju menerima tender/ sebutharga/ pelawaan pembekal 1 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 33
 34. 34. APAKAH KANDUNGAN UTAMA SST? 1 Perenggan 2 Kerajaan memaklumkan sesuatu | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 34
 35. 35. PERENGGAN 2 SST? 1) Signed SST  wujud ikatan kontrak antara pembekal dan Kerajaan. 2) Signed SST  kena buat dokumen kontrak rasmi pula selepas itu. 3) Kontrak rasmi siap kena bagi tahu pembekal. 4) Pembekal kena sign dokumen kontrak. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 35
 36. 36. APAKAH KANDUNGAN UTAMA SST? Perenggan 3 Kerajaan mengingatkan pembekal syarat tender/ sebutharga/ pelawaan untuk menyempurnakan tanggungjawab 2 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 36
 37. 37. PERENGGAN 3 SST Kandungan utama: A. Bon Pelaksanaan B. Polisi Insurans C. Lain-lain perkara dikira penting oleh Kementerian/ Jabatan/ Agensi • Tak dapat sediakan A, B, C maka SST terbatal A B C D | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 37
 38. 38. KEGAGALAN PEMBEKAL BON PELAKSANAAN • Suatu aku janji tidak bersyarat oleh institusi kewangan untuk membayar kepada Kerajaan suatu amaun tertentu atas tuntutan sekiranya pembekal tidak atau gagal mematuhi, memenuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 38
 39. 39. BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN • BAWAH RM200,000 Nilai Kontrak DIKECUALIKAN Bon Pelaksanaan • ANTARA RM200,000 – RM500,000 Nilai Kontrak Kena 2.5% Bon Pelaksanaan • MELEBIHI RM500,000 Nilai Kontrak Kena 5% Bon Pelaksanaan Nota: Kontrak bermasa lebih setahun, Bon Pelaksanaan dikira guna anggaran harga kontrak setahun tetapi bon meliputi tempoh kontrak. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 39 Kecuali Perkhidmatan Perunding
 40. 40. (a) Perolehan Kerja - 12 bulan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan (b) Perolehan Bekalan - 12 bulan selepas penghantaran terakhir atau tarikh tamat kontrak yang mana terkemudian (c) Perolehan Perkhidmatan - 12 bulan selepas tarikh tamat kontrak TEMPOH SAH LAKU BON PELAKSANAAN 40 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 41. 41. LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN “Perolehan Membekal Produk Warisan Kebangsaan bernilai RM700,000.00 melibatkan pembekalan 1,000 unit Kebaya Nyonya bersulam ayak setahun untuk tempoh 3 tahun.” Sila kira bon pelaksanaan yang akan dikenakan ke atas pembekal Kebaya Nyonya tersebut? Tempoh kontrak : 3 tahun Nilai Kontrak : RM2,100,000.00 Kadar Bon : 5% Formula Bon: = Anggaran nilai kontrak setahun x 5% Nilai Bon Pelaksanaan: = RM700,000.00 nilai anggaran setahun x 5% = RM35,000.00 Dengan tempoh liputan Bon Pelaksanaan untuk 3 tahun| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 41
 42. 42. LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN “Perolehan Mencetak Logo Warisan Kebangsaan bernilai RM80,000.00 melibatkan pembekalan 10,000 unit logo bersulam dalam tempoh 6 bulan.” Sila kira bon pelaksanaan yang akan dikenakan ke atas pembekal tersebut? Tempoh kontrak : 6 bulan Nilai Kontrak : RM80,000.00 Kadar Bon : DIKECUALIKAN Formula Bon: = DIKECUALIKAN Nilai Bon Pelaksanaan: = DIKECUALIKAN | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 42
 43. 43. LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN “Perolehan Perkhidmatan Sewaan Mesin Penyalin Berwarna bernilai RM3.5juta melibatkan sewaan mesin, bekalan toner/ drum, penyelenggaraan dan bacaan meter cetakan berwarna untuk tempoh 2 tahun.” Sila kira bon pelaksanaan yang akan dikenakan ke atas pembekal mesin penyalin tersebut? Tempoh kontrak : 2 tahun Nilai Kontrak : RM3,500,000.00 Kadar Bon : 5% Formula Bon: = Anggaran nilai kontrak setahun x 5% Nilai Bon Pelaksanaan: = RM1,750,000.00 nilai anggaran setahun x 5% = RM87,500.00 Dengan tempoh liputan Bon Pelaksanaan untuk 2 tahun| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 43
 44. 44. LATIHAN PENGIRAAN BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN “Perolehan Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Pejabat Jalan TAR, Kuala Lumpur bernilai RM100,000 setahun untuk tempoh 2 tahun.” Sila kira bon pelaksanaan yang akan dikenakan ke atas penyedia perkhidmatan tersebut? Tempoh kontrak : 1 tahun Nilai Kontrak : RM200,000.00 Kadar Bon : 2.5% Formula Bon: = Anggaran nilai kontrak setahun x 2.5% Nilai Bon Pelaksanaan: = RM100,000.00 nilai anggaran setahun x 2.5% = RM25,000.00 Dengan tempoh liputan Bon Pelaksanaan untuk 2 tahun| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 44
 45. 45. LATIHAN PENGIRAAN TEMPOH SAH LAKU BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN “Perolehan Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Pejabat Jalan TAR, Kuala Lumpur bernilai RM100,000 setahun untuk tempoh 2 tahun.” Tarikh SST dikeluarkan: 1 Februari 2016 Tarikh mula perkhidmatan: 1 Mac 2016 Tarikh bon pelaksanaan dikeluarkan: 14 Februari 2016 Tempoh perkhidmatan: 2 tahun 1 bulan tambahan untuk bayaran terakhir. Lengkapkan timeline projek ini di sebelah. Tempoh kontrak : 2 tahun Nilai Kontrak : RM200,000.00 Tarikh akhir perkhidmatan : 28 Februari 2018 Tarikh obligasi terakhir : 31 Mac 2018 Nilai Bon Pelaksanaan: = RM100,000.00 nilai anggaran setahun x 2.5% = RM25,000.00 Dengan tempoh liputan Bon Pelaksanaan untuk 2 tahun Formula Tempoh sah laku bon: = 12 bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir mengikut yang mana terkemudian Tempoh sah laku bon: = 12 bulan selepas obligasi terakhir iaitu 31 Mac 2018 = 30 Mac 2019 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 45
 46. 46. LATIHAN PENGIRAAN TEMPOH SAH LAKU BON PELAKSANAAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN “Perolehan Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Pejabat Jalan TAR, Kuala Lumpur bernilai RM200,000 setahun untuk tempoh 2 tahun.” Tarikh SST dikeluarkan: 2 Januari 2016 Tarikh mula perkhidmatan: 1 April 2016 Tarikh bon pelaksanaan dikeluarkan: 14 Februari 2016 Tempoh perkhidmatan: 2 tahun 3 bulan tambahan untuk bayaran terakhir. Lengkapkan timeline projek ini di sebelah. Tempoh kontrak : 2 tahun Nilai Kontrak : RM400,000.00 Tarikh akhir perkhidmatan : 31 Mac 2018 Tarikh obligasi terakhir : 30 Jun 2018 Nilai Bon Pelaksanaan: = RM200,000.00 nilai anggaran setahun x 2.5% = RM50,000.00 Dengan tempoh liputan Bon Pelaksanaan untuk 2 tahun Formula Tempoh sah laku bon: = 12 bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir mengikut yang mana terkemudian Tempoh sah laku bon: = 12 bulan selepas obligasi terakhir iaitu 30 Jun 2018 = 29 Jun 2019 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 46
 47. 47. BAGAIMANAKAH RUPA ATAU BENTUK BON PELAKSANAAN? | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 47
 48. 48. FORMATBONPELAKSANAAN YANGBERKUATKUASA Sumber: PK4 1PP | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 48
 49. 49. PERENGGAN 4 SST? A A. Tarikh permulaan B. Pada berapa haribulan? B C C. Peringatan untuk tidak memulakan apa- apa selagi bon pelaksanaan disediakan dengan sempurna. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 49
 50. 50. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 50
 51. 51. Tempoh Jaminan/ Waranti Bagi Bekalan 51 Biasanya bagi bekalan, satu tempoh jaminan/waranti akan ditetapkan. Tempoh jaminan/ waranti adalah bergantung kepada jenis dan kerumitan barang. Tempoh waranti pembuat adalah berbeza daripada tempoh waranti/ jaminan oleh pembekal, jika pembekal bukan pembuat. Bagi kontrak bekalan, kontraktor hendaklah memperbaiki apa-apa kerosakan atau mengganti barang yang dibekalkan. Jika kontraktor tidak berbuat demikian, perbelanjaan untuk memberbaiki apa-apa kerosakan hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan. Jika kontraktor gagal mengganti barang yang ditolak penerimaannya, kos barang hendaklah dituntut daripada bon pelaksanaan. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 52. 52. BON PELAKSANAAN SANGAT PENTING BAGI MENJAMIN KEPENTINGAN KERAJAAN 52 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 53. 53. PERENGGAN 5 SST? A. Nyatakan berapa salinan yang perlu disertakan dengan jelas B. Nyatakan berapa hari salinan perlu dikembalikan B A | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 53
 54. 54. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 54
 55. 55. BAHAGIAN PENERIMAAN PEMBEKAL 3 Muka surat akhir Persetujuan pembekal dan pengesahan akan terma dalam Jadual Spesifikasi adalah teratur | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 55
 56. 56. BAHAGIAN PENERIMAAN PEMBEKAL • Memperaku surat tawaran diterima • Mengakui salinan pembekal disimpan • Mengesahkan syarat-syarat kekal sebagaimana ketika pelawaan dan perbincangan sebelum SST dikeluarkan • Wakil pembekal yang sah dan diberi kuasa tandatangan • Tarikh pembekal tandatangan • Cop atau meteri rasmi pembekal • Saksi kepada pembekal yang sah dan diberi kuasa tandtangan • Tarikh saksi tandatangan • Cop atau meteri rasmi saksi | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 56
 57. 57. DUTI SETEM LHDN | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 57
 58. 58. DUTI SETEM Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri dikenakan ke atas surat acara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan. Duti Setem ialah dokumen bertulis. Surat acara yang dikenakan duti hanya jika ia tersenarai di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949. Surat acara yang tidak disetemkan dengan sempurna tidak boleh dijadikan bahan bukti mahkamah. Surat cara Perlu disetemkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ia disempurnakan di Malaysia atau dalam tempoh 30 hari ia diterima dalam Malaysia jika disempurnakan di luar Malaysia. Surat acara akan dikenakan penalti Lewat disetem Duti Ad Valorem dan Duti Tetap 2 jenis duti: | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 58
 59. 59. ARAHAN MOF BERHUBUNG DUTI SETEM | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 59
 60. 60. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 60
 61. 61. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • SST lewat dikembalikan • SST tiada tarikh tandatangan saksi dan pembekal • SST tidak dikepilkan dengan bon pelaksanaan • Pegawai meja tidak mengesahkan surat jaminan (i.e. bon pelaksanaan) • Bon pelaksanaan mempunyai kesilapan arithmatik • Tempoh sah laku bon tidak mematuhi peraturan berkuat kuasa • Pembekal tidak berjaya menyediakan bon pelaksanaan • Pembekalan dimulakan sebelum SST dikembalikan • Pembekalan bermula sebelum SST dan bon pelaksanaan dikembalikan • SST dikembalikan tanpa bon pelaksanaan • SST tidak dimatikan setem | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 61
 62. 62. JOM KITA BINCANGKAN | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 62
 63. 63. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • SST lewat dikembalikan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 63
 64. 64. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • SST tiada tarikh tandatangan saksi dan pembekal | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 64
 65. 65. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • SST tidak dikepilkan dengan bon pelaksanaan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 65
 66. 66. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • Pegawai meja tidak mengesahkan surat jaminan (i.e. bon pelaksanaan) | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 66
 67. 67. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • Bon pelaksanaan mempunyai kesilapan arithmatik | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 67
 68. 68. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • Tempoh sah laku bon tidak mematuhi peraturan berkuat kuasa | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 68
 69. 69. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • Pembekal tidak berjaya menyediakan bon pelaksanaan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 69
 70. 70. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • Pembekalan dimulakan sebelum SST dikembalikan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 70
 71. 71. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • Pembekalan bermula sebelum SST dan bon pelaksanaan dikembalikan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 71
 72. 72. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • SST dikembalikan tanpa bon pelaksanaan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 72
 73. 73. ISU-ISUBERKAITAN PENGEMBALIANSST DANCADANGAN PENYELESAIAN SST DIKEMBALIKAN TIDAK SEMPURNA • SST tidak dimatikan setem | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 73
 74. 74. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 74
 75. 75. CADANGAN BERDASARKAN AMALAN BAIK BERKAITAN SST BEKALAN/ PERKHIDMATAN Sediakan beberapa format SST yang sesuai dan selesa digunakan di jabatan mengikut jenis kekerapan perolehan Sediakan senarai semak tindakan untuk pegawai meja dan dikepilkan di kulit fail projek sebelah kiri Menggilir tugasan menyusul SST dalam pasukan projek supaya berpengalaman Sediakan format surat- surat rasmi untuk peringatan kepada pembekal yang lewat kemukakan SST Sediakan dan kemas kini Fail Meja bagi Proses Kerja berkaitan isu menguruskan SST Tingkatkan bilangan kursus perolehan kepada pegawai yang terlibat perolehan secara berulang-kali | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 75
 76. 76. PERANCANGAN PEROLEHAN MENJAMIN KEBERKESANAN PENGURUSAN KONTRAK | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 76
 77. 77. Fasa 2: Kontrak Formal | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 77
 78. 78. 78 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 79. 79. SST dan DOKUMEN KONTRAK 1) Signed SST  wujud ikatan kontrak antara pembekal dan Kerajaan. 2) Signed SST  kena buat dokumen kontrak rasmi pula selepas itu. 3) Kontrak rasmi siap kena bagi tahu pembekal. 4) Pembekal kena sign dokumen kontrak. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 79
 80. 80. Pengurusan Bantuan Pakaian Dan Alatan Sekolah untuk pelajar sekolah rendah 2009 Terengganu bernilai RM7.9 juta • Kontrak formal perolehan antara kerajaan dan pembekal tidak ditandatangani antara kerajaan negeri dan pembekal • Bon pelaksanaan tidak dikenakan terhadap pembekal. • Pemeriksaan terhadap barangan yang diterima tidak dijalankan • Memastikan setiap barangan yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan, kualiti dan kuantiti sebenar mengikut pesanan, dalam keadaan baik dan sempurna serta selamat digunakan. • Pemeriksaan audit juga mendapati sejumlah 284 buah beg sekolah bernilai RM10,792 mengalami kerosakan zip. Kesannya, beg yang rosak tidak dapat diagihkan kepada pelajar dan disimpan di stor sekolah dan JPN serta di makmal sekolah. 80 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 81. 81. Kepentingan Mentadbir Kontrak Kerajaan • Memberi manfaat • Tidak diambil kesempatan • Tidak diseleweng • Tidak disalah guna “Value for money” Kepentingan kerajaan dilindungi According to IACCM, poor contract management costs high-tech manufacturers big on the bottom line — up to $15 million per year, on average. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 81
 82. 82. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 82
 83. 83. Laporan Ketua Audit Negara Siri ke-3 2013 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan - pengurusan dan pengendalian acara | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 83
 84. 84. 84 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 85. 85. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 6. PENUTUPAN KONTRAK/ PERJANJIAN 5. MENGAWAL SELIA KONTRAK/ PERJANJIAN 4. MELAKSANAKAN KONTRAK/ PERJANJIAN 3. MENULIS KONTRAK/ PERJANJIAN 2. PEMILIHAN PEMBEKAL/ PERUNDING/ PENYEDIA PERKHIDMATAN 1. MENILAI KEPERLUAN KONTRAK (NEEDS) SUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 85 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 86. 86. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 2. MENILAI KEPERLUAN KONTRAK (NEEDS) i. Mengenal pasti perkhidmatan/ bekalan yang diperlukan ii. Meneliti mengapa bekalan/ perkhidmatan itu diperlukan dan apakah manfaatnya kepada agensi iii. Timbang alternatif terbaik untuk memperolehi bekalan/ perkhid yang terbaikSUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 86 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 87. 87. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 2. PEMILIHAN PEMBEKAL/ PERUNDING/ PENYEDIA PERKHIDMATAN i. Bangunkan kriteria sepadan untuk menilai pembekal/ perunding/ penyedia perkhidmatan dengan objektif untuk memenuhi keperluan ii. Pilih ‘the best value’ untuk agensi iii. Pastikan tiada ‘conflict of interest’ dalam organisasi mahupun pegawai awamSUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 87 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 88. 88. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 3. MENULIS KONTRAK/ PERJANJIAN i. Tulis dengan jelas peranan, tanggungjawab dan prestasi yang diharapkan pada pembekal/ perunding/ penyedia perkhidmatan dan pegawai awam ii. Kenal pasti bberapa alat untuk memantau kontrak dan prestasi projek iii. Hubungkan bayaran kepada tahap kepuasan perkhidmatan/ bekalan yang jelas yang meliputi sepanjang hayat kontrak Nyatakan pemilikan kerajaan ke atas output kontrak yang meliputi sepanjang hayat kontrakSUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 88 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 89. 89. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 4. MELAKSANAKAN KONTRAK/ PERJANJIAN i. Dapatkan semua tandatangan semua pihak terlibat sebelum projek bermula ii. Pastikan semula peruntukan yang mencukupi disediakan sebelum projek bermula SUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 89 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 90. 90. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 5. MENGAWAL SELIA KONTRAK/ PERJANJIAN i. Sebaiknya kekalkan kepakaran pegawai dalaman bagi projek dari mula hingga akhir ii. Secara berkala, pantau dan nilai kemajuan kontrak dan selesaikan masalah berbangkit dan usul penamatan jika projek tidak lagi ‘prudent’ iii. Follow-up hasil/ output/ outcome projek melalui mesyuarat pemantauan, lawatan kerja, laporan bulanan, pemerhatian audit dan aduan SUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 90 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 91. 91. PRINSIP PENTADBIRAN KONTRAK YANG BAIK 6. PENUTUPAN KONTRAK/ PERJANJIAN i. Pastikan semua ‘deliverables’ siap di tahap yang memuaskan sebelum bayaran akhir dibuat ii. Nilai prestasi pembekal/ perunding/ penyedia perkhidmatan secara bertulis dan laporkan iii. Gunakan hasil/ output/ outcome yang diperolehi daripada pelantikan kontrak tersebutSUMBER: Office of Legislative Auditor Minnesota, 2002 91 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 92. 92. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 92
 93. 93. APAKAH KANDUNGAN PERLU ADA DALAM DOKUMEN KONTRAK? 93 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 94. 94. Contoh Muka Pertama Dokumen KONTRAK | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 94
 95. 95. CONTOH BAIK STUKTUR UTAMA DOKUMEN KONTRAK BEKALAN/ PERKHIDMATAN 1. Definitions & Interpretations 2. Appointment and consideration 3. Effective date and duration of this agreement 4. Representations and Warranties 5. Contractor’s Obligation 6. Government Obligations 7. Government’s Rights 8. Dispute Resolution 9. Suspension 10. Termination by the the Government 11. Termination by the the Contractor 12. Termination on National Interest 13. Termination on Corruption, Unlawful or Illegal Activities 14. Payment Upon Suspension and Termination 15. Force Majeure 16. Amendment 17. Notices 18. Governing Law 19. Compliance With Laws and Regulations 20. Severability 21. Relationship of the Parties 22. Advertisement 23. Time 24. Costs and Stamp Duty 25. Income Tax 26. Schedules and Appendices 27. Waiver 28. Custody of Agreement 29. Successors Bound 30. Special Provisions 31. Signatories to the Agreement | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 95
 96. 96. CONTOH BAIK STUKTUR UTAMA DOKUMEN KONTRAK BEKALAN/ PERKHIDMATAN 3. Effective date and duration of this agreement 3.1 Contract Period 3.2 Extension of Contract Period 5. Contractor’s Obligation 5.1 Quality of Service 5.2 Timeliness of Services 5.3 Consequences of Delay 5.4 Instructions by Government 5.5 Contractor’s Personnel 5.6 Information & Records 5.7 Liability 5.8 Indemnity 5.9 Confidentiality 5.10 Notice of Delay 5.11 Assistance in Arbitration Inquiry or Litigation 5.12 Situation Beyond Control of Contractor 5.13 Prohibition on Association 5.14 Prohibition on Conflicting Activities 5.15 Independent Consultant 5.16 Technology & Knowledge Transfer 5.17 Intellectual Property Rights | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 96 6. Government’s Obligations 6.1 Appoinment of GR 6.2 Obligation to give instructions, decision etc without delay 6.3 Obligation to Supply Relevant Information & Assistance 6.4 Payment to the Services 6.5 Withholding Payment 26. Schedules and Appendices Terms of Reference OR Scopes of Services SST Deliverables Summary of Total Cost Implementation Schedule SSM MOF Registration Bon Pelaksanaan Pendaftaran Pengutip Cukai Sijil Bumiputera MOF Polisi Insurans dll
 97. 97. BILAKAH DOKUMEN KONTRAK/ PERJANJIAN WAJAR DISEDIAKAN? | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | SEBELUM VS SEMASA VS SELEPAS? 97
 98. 98. Pengendalian Pengurusan AcaraSuratNiat& Kajian Pasaran Proses Tender/ Rundingan Terus SST (Bon/ Insurans/ SSM/ MOF/ Bumiputera dll) Kontrak Formal (signed & mati setem) Pelaksanaan PraAcara Pelaksanaan Acara (D-Day) Pelaksanaan PascaAcara Laporan Acara Dikemukakan Bayaran Penutup: Kembalikan Bon 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contoh Simulasi | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 99. 99. PERLUKAH SEMAKAN PENASIHAT UNDANG-UNDANG SEMASA MENYEDIAKAN DRAF DOKUMEN KONTRAK? | Gambar hiasan || PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 99
 100. 100. SEMAKAN PENASIHAT UNDANG-UNDANG AP204 SYARAT KONTRAK • Jika sesuatu syarat perjanjian telah disemak dan diluluskan oleh Peguam Negara atau PUU bagi kegunaan am, pegawai yang diberi kuasa bolehlah melaksanakannya tanpa merujuk semula untuk nasihat undang-undang selanjutnya. • Nasihat Peguam Negara atau PUU adalah perlu sekiranya: i. Dibuat pindaan matan ke atas sesuatu kontrak tertentu; ii. Kontrak walaupun kecil nilainya tetapi mengandungi implikasi undang-undang; atau iii. Sesuatu kontrak memasukan prindip- prinsip atau dasar baharu atau kontrak bagisesatu jenis perkhidmatan yang belum pernah dikontrakkan. 100 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 101. 101. BERAPA SALINAN DOKUMEN KONTRAK DIPERLUKAN? • AP 205 WAJIB dalam 14 hari ditandatangani hantar: • 1 Salinan kementerian/ jabatan • 1 Salinan Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri (Kontrak Persekutuan); atau • 1 Salinan Akauntan Negari atau Bendahari Negeri (Kontrak Negeri); atau • 1 Salinan Akauntan Negara atau Akauntan Jabatan Mengakaun Sendiri dan Akauntan Negeri jika dibiayai bersama Persekutuan & Negeri • PERLU salinkan juga kepada: • Bahagian/ Seksyen/ Unit Perolehan • Bahagian/ Seksyen/ Unit Bayaran • Bahagian/ Seksyen/ Unit Kewangan • Bahagian/ Seksyen/ Unit pemilik projek • Pegawai Meja • Pegawai yang diberi kuasa menyelia • Pegawai penerima bekalan/ perkhidmatan • Pegawai pengesah bekalan/ perkhidmatan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 101
 102. 102. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 102
 103. 103. TEMPOH TANDATANGANI KONTRAK PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING • Kontrak bekalan/ perkhidmatan kecuali kontrak perkhidmatan perunding perlu ditandatangani secepat mungkin oleh kedua-dua pihak selewat-lewatnya 4 bulan dari tarikh SST dikeluarkan. • Tarikh kuat kuasa kontrak adalah tarikh SST ditandatangani oleh pembekal. • Tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 103
 104. 104. TEMPOH TANDATANGANI KONTRAK PERKHIDMATAN PERUNDING • Sebaik sahaja SST dikeluarkan kepada perunding, Agensi hendaklah menandatangani perjanjian perunding dengan segera iaitu SEBELUM TARIKH BAYARAN PERTAMA dibuat kepada perunding. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 104
 105. 105. NOW WHAT’S NEXT? | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |  SST DAH SIGNED  KONTRAK DAH MATIKAN SETEM  APA LAGI? 105
 106. 106. MEMANTAU MENGURUS MENTADBIR MENYELIA Jadual pelaksanaan bekalan/ perkhidmatan seperti dalam perjanjian Prestasi pembekal/ penyedia perkhidmatan/ perunding seperti dijanjikan Bayaran/ bayaran kemajuan projek mengikut perjanjian WHAT’S NEXT? 106 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 107. 107. PENTADBIRAN KONTRAK BAGI PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) DAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN LAIN | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | 107
 108. 108. PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) • Menggunakan asas kontrak perkhidmatan dan format PK3.3 1PP | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | Sumber: PK3.3 1PP 108
 109. 109. PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) Arahan oleh wakil kerajaan (GR) • Agensi kena kenal pasti • GR mesti kompetensi menyelia kerja perunding, mentadbir kontrak dan keperluan projek yang dilaksanakan • Pegawai kerajaan sahaja • Wajib disenaraikan GR dalam perjanjian perunding kerana hanya arahan GR sahaja yang sah Sumber: PK3.3 1PP WHO HAS THE RIGHT TO INSTRUCT? WHO HAS THE WIGHT TO DECIDE? 109 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 110. 110. PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) TANGGUNGJAWAB GR  Arahan yang dikeluarkan jelas  Arahan tidak kerap berubah tanpa justifikasi yang kukuh  Arahan mematuhi syarat perjanjian  Arahan ikut skop dalam perjanjian  Arahan lisan GR perlu disusuli bertulis oleh GR dalam tempoh kurang 7 hari dan difailkan  Arahan GR dalam mesyuarat perlu diminitkan dan disahkan Pengerusi mesyuarat dan wakil surat ikat dan direkodkan dalam fail dalam tempoh 7 hari  GR perlu keluarkan peringatan bertulis seawal 7 hari sebelum tarikh serahan akhir setiap deliverables  GR perlu pastikan penilaian prestasi perunding dibuat pada setiap peringkat perkhidmatan dalam Sistem ePerunding Sumber: PK3.3 1PP 110 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 111. 111. PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) KEHADIRAN MESYUARAT/ PERBINCANGAN • Agensi perlu keluarkan surat panggilan/ e-mel minimum 5 hari lebih awal • Jika Prinsipal tidak dapat hadir atas sebab yang munasabah kena diwakili pegawai kanan yang kompeten dan telah dinamakan dalam perjanjian projek Sumber: PK3.3 1PP 111 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 112. 112. PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) KAKITANGAN FIRMA PERUNDING 112 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 113. 113. PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) KAKITANGAN FIRMA PERUNDING • Agensi perlu memastikan kakitangan perunding telah dikenal pati dan dinamakan sebelum perjanjian ditandatangani • Setelah projek bermula, kakitangan projek perlu ditukar --> GR diberi kuasa untuk meluluskannya tertakluk kepada: • Kakitangan baharu itu ada kelayakan dan pengalaman yang sama atau lebih tinggi sebagaimana dipersetujui dalam perjanjian projek • Tiada sebarang kos tambahan • Jika kelayakan lebih rendah, GR perlu pastikan pengganti kompeten melaksanakan skop kerjanya dan laraskan kelayakan bayaran • Agensi berhak potong bayaran perunding jika: • pengganti berkelayakan lebih rendah daripada dijanjikan dan tertakluk kepada GR telah bersetuju terlebih dahulu. • Bilangan kakitangan yang dijanjikan berkurang atau tidak mencukupi sepanjang pelaksanaan projek Sumber: PK3.3 1PP 113 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 114. 114. SIAPA YANG LAYAK JADI GR? 114 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 115. 115. Keputusan GR boleh dinasihati dengan bermesyuarat atau melalui minit ceraian tetapi perlu ditandatangani oleh GR 115 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 116. 116. DO NOT EXPECT DELAY BUT EXPECT ON-TIME IMPLEMENTATION IF NOT EARLY COMPLETION 116 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 117. 117. Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan (LAD) PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) • Agensi bertanggungjawab kenakan LAD bila: • Perunding gagal tepati tarikh penyerahan akhir setiap deliverables yang telah dipersetujui dalam perjanjian • Kelewatan di setiap peringkat hingga penutupan akaun projek • Kelewatan/ kegagalan perunding menepati tarikh serahan akhir yang ditetapkan terbukti disebabkan perunding sahaja 117 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 118. 118. DENDA PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING/ BEKALAN 118 Kontraktor gagal membuat penyerahan pada waktu yang ditetapkan, apakah yang boleh dilakukan oleh pihak Agensi? • Membeli bekalan yang dikehendaki itu daripada punca-punca lain dan menolak bekalan yang dipesan daripada Kontraktor • Jika kos memperoleh bekalan itu daripada punca-punca lain melebihi harga dalam Kontrak ini, Kontraktor adalah dikehendaki membayar perbezaan harga sebagai pampasan kepada Kerajaan; atau ALTERNATIF 1 • Setujuterima Pembekalan itu dan mengenakan denda seperti formula berikut: • Base rate (BR) guna yang disenaraikan oleh BNM) di laman web Bank Negara ALTERNATIF 2 = Nilai Pesanan x Base Rate x Bilangan hari lewat 365 hari | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 119. 119. BAGAIMANA DENDA DITUNTUT? 119 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 120. 120. BON PELAKSANAAN DIRAMPAS TIDAK CUKUP MENAMPUNG DENDA? 120 Apakah tindakan yang boleh diambil jika setelah denda dikenakan, kontraktor gagal membayar denda, bon pelaksanaan telah dirampas tetapi ada lagi hutang untuk dikutip daripada kontraktor? Tuntutan sivil hendaklah diambil jika semua tindakan lain tidak berhasil. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 121. 121. BOLEHKAH AGENSI MENGENAKAN DENDA ATAU HANYA MOF SAHAJA YANG BERHAK? 121 • Semua agensi adalah bertanggungjawab untuk mentadbir/ mengurus kontrak masing - masing dan juga mengenakan denda bagi kontrak yang diuruskan olehnya. • Walau bagaimanapun, agensi hendaklah memaklumkan kepada Perbendaharaan, Bahagian Pembangunan Kontraktor Usahawan (BPKU), CIDB mengenai apa-apa denda/ LAD yang dituntut dan diterima daripada pembekal /kontraktor | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 122. 122. LAD PERLU JADUAL PELAKSANAAN YANG JELAS DENGAN TARIKH SPESIFIK DI SETIAP PERINGKAT 122 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 123. 123. Contoh DELIVERABLES Kontrak Perkhidmatan Perunding 123 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 124. 124. Contoh JADUAL PEMBAYARAN Kontrak Perkhidmatan Perunding yang sama 124 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 125. 125. DELAY IS MONEY 125 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 126. 126. KELEWATAN DAN PELANJUTAN TEMPOH MASA (EOT) 126 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 127. 127. EOT PERKHIDMATAN PERUNDING • 2 keadaan layak EOT: • Kelewatan perunding disebabkan agensi • cth: mendapatkan pengesahan/ maklumat/ keputusan/ persetujuan • Ada dokumen rasmi GR untuk menangguhkan kesemua/ sebahagian perkhidmatan yang ditetapkan perjanjian • Kelewatan perunding hendaklah kelewatan yang berpunca daripada perunding semata-mata 127 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 128. 128. SYARAT EOT PERKHIDMATAN PERUNDING • Mesti berdasarkan jadual pelaksanaan kerja perunding dalam perjanjian • Perlu laksanakan permohonan dalam tempoh perjanjian, ie masih sah berkuat kuasa • Diluluskan Pihak Berkuasa Meluluskan SAHAJA • Rundingan dan syarat perjanjian tambahan hendaklah diselesaikan sebelum tarikh tamat perjanjian 128 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 129. 129. Permohonan EOT diterima setelah tamat kontrak PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK)  Dibawa ke pertimbangan dan kelulusan Pegawai Pengawal  Pegawai Pengawal hendaklah mendapat nasihat daripada Penasihat Undang-undang  Arahan Perbendaharaan (AP) 201/1(b) tidak terpakai bagi perolehan perkhidmatan perunding Pegawai Pengawal mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas keputusan yang dibuat 129 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 130. 130. PERUBAHAN DAN EOT 130 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING Pihak Berkuasa Meluluskan Sebutharga & Syarat Kontrak melebihi RM200,000 hingga RM500,000 Kontrak masih berkuat kuasa semasa EOT dipertimbangkan Perubahan kontrak tidak melibatkan perubahan kadar harga dan syarat lain EOT tidak melibatkan perubahan kadar harga dan syarat lain EOT diberi HANYA SEKALI Tempoh maksimum EOT ialah sehingga 2 tahun Tambahan kuantiti kontrak bekalan atau kontrak perkhidmatan tidak melebihi 50% kontrak asal tertakluk kepada nilai RM250,000 dengan syarat jumlah keseluruhan tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi RM750,000 Cth: Kontrak bekalan RM500,000. Tambah kuantiti RM260,000. Tidak lulus. Cth: Kontrak bekalan RM500,000. Tambah kuantiti RM249,000. Lulus. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 131. 131. MENAHAN BAYARAN PERUNDING 1. Perunding langgar terma/ syarat perjanjian dalam tempoh perjanjian sah berkuat kuasa o cth:  gagal perbaharui pendaftaran dengan MOF/  gagal perbaharui pendaftaran dengan Lembaga Profesional  Bocorkan rahsia kerajaan kepada pihak ketiga  Berkongsi maklumat dengan pihak ketiga tanpa kebenaran agensi 131 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 132. 132. 2. Agensi dapati bayaran telah dibuat sebelum ini tidak setimpal dengan kerja yang telah dilaksanakan FAKTA KES: Bayaran Perunding menyediakan Draf Questionnaire = 15% nilai kontrak Bayaran Perunding Questionnaire yang diterima pakai = 15% nilai kontrak Senario: Agensi didapati sudah buat bayaran 2 kali iaitu 15% untuk draf dan 15% untuk Questionnaire yang diterima pakai. Tetapi kemajuan sebenar baru 20% kerana selepas mesyuarat mengesahkan Questionnaire tersebut, ia perlu ditambah baik lagi dan perlu dipersetujui semula oleh mesyuarat. Tindakan wajar: AGENSI BERHAK MENAHAN BAYARAN seterusnya sehingga kemajuan 30% itu capai. 132 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 133. 133. 3. Keadaan yang didapati agensi boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan projek Cth: Kakitangan gagal hadir tanpa kebenaran GR dan pengganti tidak disediakan yang seterusnya mengakibatkan kelewatan projek. 133 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 134. 134. 4. kegagalan perunding menyempurnakan laporan interim ikut tahap deliverables yang ditetapkan Cth: • gagal sempurnakan laporan interim walaupun telah ditegur berulang kali dan diberi cadangan penambahbaikan • Perunding lewat mendapatkan kelulusan apa-apa yang berkenaan dengan projek kerana kurang memahami prosedur atau peraturan ditetapkan mana-mana pihak berkaitan 134 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 135. 135. PERUNDING BOLEH MERAYU kepada agensi Agensi boleh menimbang rayuan tersebut tertakluk memenuhi syarat BAYARAN PERUNDING DITAHAN 135 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 136. 136. Bayaran PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL (KAJIAN/ PROJEK) | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | Hanya boleh dibuat setelah Kontrak ditandatangani kedua pihak 136
 137. 137. CONTOH JADUAL PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING • ADA TARIKH bertempoh • Ada jumlah bayaran dalam RM 137 Pemerhatian 1: • TARIKH bertempoh DISEMBER: • 4 Dis 2017 hingga 3 Jan 2018 • TARIKH bertempoh NOVEMBER: • 4 Nov 2017 hingga 3 Disember 2017 Pemerhatian 2: Perbincangan: • Tarikh akhir bayaran selalunya pada 15 Dis. • 2 tahun berlalu tanpa Akaun Kena Bayar (AKB) • Sempat bayar untuk bil November 2016 • Tidak perlu proses bayaran bil Disember 2016 dalam tempoh AKB atau melalui AP58a sebab tamat tempoh perkhidmatan pada Januari 2018. Bil Jan 2018 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 138. 138. CONTOH JADUAL PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN PERKHIDMATAN KESELAMATAN • Jadual menyediakan FORMULA pengiraan bersyarat ikut jenis hari bekerja 138 Pemerhatian 1: Perbincangan: • Perlu lantikan rasmi PEGAWAI MEJA yang memantau Pengawal Keselamatan atau kemas kini Fail Meja dan MPK • Perlu pengesahan bertulis kehadiran pengawal keselamatan setiap hari • Tidak hadir tidak boleh dibayar kecuali diganti tertakluk syarat perjanjian • Hadir sahaja tidak mencukupi untuk dibayar dan perlu pengesahan Watchman Clock yang sepadan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 139. 139. CONTOH JADUAL PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN BEKALAN BAHAN PROMOSI • Jadual harga dan kuantiti mengikut jenis barang 139 Pemerhatian 1: Perbincangan: • Perlu lantikan pegawai penerima stok yang sampai • Tidak dinyatakan berapa kali penghantaran • Tiada jadual pelaksanaan • Tiada alamat penghantaran • Hanya ada Klausa 2.1 di bawah Skop Perjanjian sebagai asas tindakan lanjut | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 140. 140. Contoh JADUAL PEMBAYARAN Kontrak Perkhidmatan Perunding 140 • Jadual pelaksanaan tidak masukkan elemen bayaran Pemerhatian 1: | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 141. 141. Contoh JADUAL PEMBAYARAN Kontrak Perkhidmatan Perunding 141 • Jadual bayaran tiada tarikh yang spesifik tetapi diikat kepada output • Tuntutan Imbuhan Balik pada pertengah Disember 2015. Pemerhatian 2: Perbincangan: • Penyerahan laporan insepsi sahaja dinyatakan. Boleh diperkemaskan dengan “…. Laporan Insepsi yang disahkan Jawatankuasa <tertentu>.” • Jika berlaku kelewatan penyerahan mana-mana deliverables, pengiraan tempoh kelewatan perlu disandarkan kepada Jadual Pelaksaaan di Jadual 7 tadi. • Tarikh akhir bayaran selalunya pada 15 Dis. Setiap tahun. 2 tahun berlalu tanpa Akaun Kena Bayar (AKB) • Tuntutan pertengahan Dis 2015 perlu dipastikan lengkap untuk bayaran ‘on-time’ dan selalunya berlarutan ke tahun hadapan menjadi AP58a | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 142. 142. PERALATAN DITERIMA TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI DAN DIBAYAR 142 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 143. 143. KELEWATAN YANG TIDAK MUNASABAH 143
 144. 144. Antara pilihan tindakan: • Agensi boleh menolak bekalan yang dihantar. • Pembekal juga boleh diminta untuk menggantikan bekalan. • Jika pembekal gagal menggantikan bekalan yang ditolak, potongan bayaran boleh dibuat. • Sekiranya agensi terpaksa membeli daripada punca luar, perbezaan harga boleh dituntut daripada pembekal. • Dalam keadaan di mana bekalan sudah digunakan dan tidak boleh dipulangkan semula, bayaran boleh dikurangkan berdasarkan penilaian. 144 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 145. 145. Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan 145 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING • TIADA Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan dibenarkan untuk perolehan bekalan/ perkhidmatan bukan perunding di bawah Kontrak Pusat, Kontrak Kementerian (terpusat) dan Perkhidmatan perunding • Jika layak, hanya Untuk Kontraktor Tempatan • Perlu caj terus kepada Vot Projek itu • Akaun subsidiari pendahuluan perlu diselenggara Sumber: PK4 1PP| PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 146. 146. Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan 146 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING Pembekal Tempatan • Bayaran pendahuluan sehingga 25% nilai kontrak atau maksimum RM10 juta (ikut yang mana lebih rendah) Penyedia Perkhidmatan Tempatan • Bayaran pendahuluan sehingga 15% nilai kontrak atau maksimum RM5 juta (ikut yang mana lebih rendah) Syarat: SST signed & dikembalikan Bon Pelaksanaan dikemukakan Polisi Insurans dikemukakan Jaminan (1 to 1) bagi bayaran pendahuluan dikemukakan     - All 4 Wajib Dipenuhi TIDAK TERMASUK KAEDAH SEBUT HARGA | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 147. 147. PERATURAN/ PENGURUSAN Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan 147 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING 1. Jaminan untuk advance sama dengan jumlah advance • CTH: RM10juta advance vs RM10juta jaminan advance 2. Bayaran balik advance melalui potongan bayaran kemajuan 3. Pentadbir kontrak perlu pastikan bayaran balik boleh selesai selewat-lewatnya pada bayaran akhir 4. Tempoh bayaran balik tidak boleh melebihi tempoh kontrak 5. Tempoh sah laku jaminan advance mesti meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan 5. Jaminan advance dilepaskan bila semua potongan selesai (ikut mana terdahulu) 6. Jaminan advance mesti patuhi syarat Lampiran 4.10 & 4.11 PK4 1PP 7. Bayaran advance yang gagal dibayar balik perlu dituntut daripada bank/ syarikat kewangan etc dalam tempoh sah laku jaminan 8. Jaminan advance perlu disahkan oleh bank/ syarikat kewangan yang mengeluarkannya dan tidak boleh dibatalkan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 148. 148. Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan 148 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING Pembekal Tempatan • Bayaran pendahuluan sehingga 25% nilai kontrak atau maksimum RM100,000 (ikut yang mana lebih rendah) Penyedia Perkhidmatan Tempatan • Bayaran pendahuluan sehingga 15% nilai kontrak atau maksimum RM50,000 (ikut yang mana lebih rendah) BAGI KAEDAH SEBUT HARGA Nota: Pentadbir kontrak perlu pastikan bayaran balik boleh selesai pada tahap 75% bekalan/ perkhidmatan disempurnakan | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 149. 149. Bayaran Advance/ Bayaran Pendahuluan 149 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING HANYA UNTUK KONTRAK BERMASA SAHAJA SYARAT-SYARAT: • Tempoh kontrak melebihi 4 bulan dan ke atas; dan • Bayaran berkala sehingga 3 kali dalam tempoh 4 bulan pertama selepas SST sempurna dikembalikan dan sebelum kontrak formal ditandatangani • Bayaran seterusnya hanya selepas kontrak formal signed | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 150. 150. Pengendalian Pengurusan AcaraSuratNiat SebutHarga SST (Bon/ Insurans/ SSM/ MOF/ Bumiputera dll) Kontrak Formal (signed & mati setem) Pelaksanaan PraAcara Pelaksanaan Acara (D-Day) Pelaksanaan PascaAcara Laporan Acara Dikemukakan Bayaran Penutup: Kembalikan Bon 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contoh Simulasi | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 151. 151. PENUTUP: KEMBALIKAN BON PELAKSANAAN • Lepaskan bon pelaksanaan bila semua obligasi kontrak selesai • Simpan 1 salinan bon yang disahkan dalam fail 151 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING Senario: Bekalan Tidak Guna Habis/ Perkhidmatan Bukan Perunding | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 152. 152. PENUTUP: KEMBALIKAN BON PELAKSANAAN • bon pelaksanaan perkhidmatan @ bekalan guna habis boleh dilepaskan awal jika agensi berpuas hati segala obligasi selesai dan tiada lagi tuntutan bayaran • Simpan 1 salinan bon yang disahkan dalam fail 152 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING Senario: Bekalan/ Perkhidmatan Guna Habis | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 153. 153. Wang Jaminan Pelaksanaan (Dengan kelulusan khas MOF) • WJP ialah satu kemudahan bagi memenuhi keperluan Bon Pelaksanaan WJP bermaksud sejumlah wang yang dipegang oleh Kerajaan bagi memastikan kontraktor KERJA mematuhi dan melaksanakan obligasinya di bawah kontrak yang ditandatangani apabila gagal mengemukakan bon pelaksanaan. • WJP bukan automatik bagi perolehan bekalan/ perkhidmatan bukan perunding • Pengurusan WJP Kontrak Kerja: • 5% daripada nilai kontrak sepenuhnya • Potongan bayaran WJP: 153 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING Asas Kiraan Untuk Kontrak Kerja: Bayaran Pertama = 10% daripada 5% nilai kontrak Bayaran Kedua = 5% daripada 5% nilai kontrak Bayaran Ketiga … Bayaran Keempat … Bayaran Kelima …  sehingga kutipan WJP mendapat jumlah penuh 5% itu | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 154. 154. Wang Jaminan Pelaksanaan (Dengan kelulusan khas MOF) • WJP yang dicadangkan untuk menggantikan Bon Pelaksanaan kontrak bekalan. perkhidmatan bukan perunding wajar diasaskan kepada formula Bon Pelaksanaan di slaid 40 • Cadangan WJP ini perlu mendapat kelulusan khas MOF • Pengurusan WJP dengan kelulusan khas MOF hanya sesuai untuk bekalan/ perkhidmatan yang mempunyai bayaran kemajuan. • Wajar diagihkan berkadaran mengikut bayaran kemajuan dan perlu habis dipotong sebelum obligasi terakhir kontrak dilaksanakan. • Cadangan pengurusan itu wajar diangkat bersekali dalam permohonan permohonan menggantikan bon pelaksanaan kepada WJP sebelum SST disempurnakan semua pihak. 154 PEROLEHAN BEKALAN/ PERKHIDMATAN BUKAN PERUNDING | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 155. 155. PERJANJIAN DIBUAT DENGAN NIAT SUCI HATI ATAU IN GOOD FAITH 155 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 156. 156. SOMETIMES… 156 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 157. 157. PERTIKAIAN PERKHIDMATAN PERUNDING • Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian (DRC) Keahlian: 1. KSU/ Ketua Jabatan selaku Pengerusi 2. Seorang wakil agensi terlibat 3. Seorang wakil perunding Terma Rujukan DRC (TOR): 1. Agensi tubuh sendiri DRC ikut keperluan 2. Agensi keluarkan pelantikan rasmi sebelum bersidang 3. TOR disediakan agensi sebelum bersidang • Skop termasuk LAD selaras perjanjian • Dapatkan nasihat PUU agensi masing-masing • PUU boleh dipelawa hadir sama sebagai Ahli Jemputan • Gagal selesai  rujuk kepada Arbitration dan bukan ke MOF 157 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 158. 158. TIMBANG TARA 158 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 159. 159. Contoh: 159 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 160. 160. Contoh: 160 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 161. 161. TERMINATION PENAMATAN 161 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 162. 162. JENIS-JENIS PENAMATAN KONTRAK Perolehan Perkhidmatan/ Bekalan 1 2 162 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 163. 163. JENIS-JENIS PENAMATAN KONTRAK Perolehan Perkhidmatan/ Bekalan 3 4 163 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 164. 164. JENIS-JENIS PENAMATAN KONTRAK Perolehan Perkhidmatan/ Bekalan 5a 5 Sumber: PK4 1PP 164 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 165. 165. PERUNDING BOLEH DITAMATKAN BILA: 1. Menangguhkan perkhidmatan dan gagal meneruskan kerja dengan tekun 2. Gagal melaksanakan semua @ sebahagian perkhidmatan @ secara berterusan mengabaikan obligasinya 3. Mungkir melaksanakan tanggungjwab sexara professional, kompeten, berhati- hati & tekun sepanjang masa 4. Obligasi tidak menepati kehedak agensi @ gagal mematuhi terma perjanjian 165 | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 166. 166. Kontrak telah diadakan dengan pembekal yang berdaftar tetapi tiada bon pelaksanaan dikenakan. Jika pembekal berdaftar ini tidak memberikan perkhidmatan yang memuaskan, apakah tindakan-tindakan yang patut diambil? Pilihan tindakan: • Pembekal hendaklah diberi surat peringatan dan jika perkhidmatan masih tidak memuaskan surat amaran dikeluarkan. • Jika tiada kemajuan juga, kontrak hendaklah ditamatkan. • Laporan hendaklah dikemukakan kepada MOF untuk tindakan selanjutnya. 166 SENARIO | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 167. 167. Perolehan tertentu telah dikhaskan kepada kontraktor Bumiputera atau Pembuat dan mereka telah diberi keutamaan harga. Walau bagaimanapun, kontraktor tersebut telah kehilangan taraf pembuat/ Bumiputera semasa kontrak masih berkuat kuasa. Bolehkah tindakan diambil terhadap kontraktor berkenaan? Alternatif tindakan: • Dalam kontrak sepatutnya ada klausa yang menyatakan dengan jelas bahawa kontraktor hendaklah sentiasa mengekalkan taraf Bumiputera/ Pembuat dan jika pada bila-bila masa taraf tersebut gugur/ hilang, kontrak boleh ditamatkan. • Jika klausa tersebut dinyatakan dalam kontrak, tindakan boleh diambil untuk menamatkan kontrak dan merampas bon pelaksanaan 167 SENARIO | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM |
 168. 168. “Although a well-written contract can yield bad results and a poorly written contract can yield good results, agency contract management processes and practices should conform to the highest standards of good government.” | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | - Department of Administration Minnesota 168
 169. 169. PENAFIAN • SAYA adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari nota ringkas berbentuk slaid ini. • Penjawat Awam adalah wajib merujuk kepada punca kuasa utama perolehan iaitu di laman web MOF di bawah topik 1PP pada setiap masa dan terkini. • Saya tidak bertanggungjawab ke atas sebarang perubahan maklumat yang terkandung di dalam 1PP berbanding Nota berbentuk slaid ringkas ini. 169
 170. 170. | PERKONGSIAN PENGALAMAN KARTINI KARIM | CATATAN SAYA: 170

×