บทที่ 1

597 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 1

 1. 1. ความรู้เบืองต้ นเกียวกับ ้ ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อ.พิสมัย ปริ นทอง
 2. 2. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่ อสาร โทรคมนาคม
 3. 3. ความหมายของข้ อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลข้อมูล (Data) ให้เป็ นสารสนเทศ (Information) และนาไปสู่ ความรู ้ (Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดาเนินงาน
 4. 4. ความหมายของข้ อมูล ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อข้อมูลดิบที่ยงไม่ผาน ั ่การประมวลผล ยังไม่มีความหมายในการนาไปใช้งาน ข้อมูลอาจเป็ นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รู ปภาพ เสี ยง หรื อภาพเคลื่อนไหว
 5. 5. ความหมายของสารสนเทศ ่ สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผานการประมวลผลหรื อจัดระบบแล้วเพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสาหรับผูใช้ ้
 6. 6. ลักษณะสารสนเทศที่ดีเนือหา (Content) ้• ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness) ั• ความสัมพันธ์กบเรื่ อง (relevance)• ความถูกต้อง (accuracy)• ความเชื่อถือได้ (reliability)• การตรวจสอบได้ (verifiability)
 7. 7. ลักษณะสารสนเทศที่ดี (ต่ อ)รู ปแบบ (Format)• ชัดเจน (clarity)• ระดับรายละเอียด (level of detail)• รู ปแบบการนาเสนอ (presentation)• สื่ อการนาเสนอ (media) ่• ความยืดหยุน (flexibility)• ประหยัด (economy)
 8. 8. ลักษณะสารสนเทศที่ดี (ต่ อ) เวลา (Time) • ความรวดเร็ วและทันใช้ (timely) • การปรับปรุ งให้ทนสมัย (up-to-date) ั • มีระยะเวลา (time period)
 9. 9. ลักษณะสารสนเทศที่ดี (ต่ อ)กระบวนการ (Process)• ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility)• การมีส่วนร่ วม (participation)• การเชื่อมโยง (connectivity)
 10. 10. ความหมายของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ ่ (Management Information System)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ สารสนเทศ เพื่อใช้ในหารวางแผน การพัฒนาตัดสิ นใจ ประสานงาน และควบคุมการดาเนินงาน
 11. 11. องค์ ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-basedinformation systems CBIS) มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ส่วนคือ ฮาร์ ดแวร์(hardware) ซอฟต์แวร์ (software) ฐานข้อมูล (database) เครื อข่าย (network)กระบวนการ (procedure) และคน (people) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ อุปกรณ์ท่ีช่วยในการป้ อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ ผลิต เอาท์พทออกมาในระบบสารสนเทศ ุ ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทางาน ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้ มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
 12. 12. องค์ ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้ คอมพิวเตอร์ (ต่ อ) เครื อข่าย (Network) คือ การเชื่ อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อ ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน และช่วยการติดต่อสื่ อสาร กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และ กฎระเบียบต่างๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ คน (People) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่ งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น ผูออกแบบ ผูพฒนา ้ ้ ั ระบบ ผูดูแลระบบ และผูใช้ระบบ ้ ้
 13. 13. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศประสิทธิภาพ (Efficiency)• ระบบสารสนเทศทาให้การปฏิบติงานมีความรวดเร็ วมากขึ้น โดยใช้ ั กระบวนการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะทาให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและ ปรับปรุ งข้อมูลให้ทนสมัยได้อย่างรวดเร็ วระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ ั ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรื อมีปริ มาณมากและช่วยทาให้การเข้าถึงข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็ วด้วย• ช่วยลดต้นทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยทาให้การปฏิบติงานที่เกี่ยวข้อง ั กับข้อมูล ซึ่งมีปริ มาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ดาเนินการได้โดยเร็ ว หรื อการ ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่ อสารได้อย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิดการประหยัดต้นทุนการ ดาเนินการอย่างมาก
 14. 14. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (ต่อ)• ช่วยให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว การใช้เครื อข่ายทาง ่ คอมพิวเตอร์ทาให้มีการติดต่อได้ทวโลกภายในเวลาที่รวดเร็ ว ไม่วาจะเป็ นการ ั่ ั ติดต่อระหว่างเครื่ องคอมพิวเตอร์กบเครื่ องคอมพิวเตอร์ดวยกัน (machine to ้ machine) หรื อคนกับคน (human to human) หรื อคนกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ (human to machine) และการติดต่อสื่ อสารดังกล่าวจะทาให้ขอมูลที่เป็ นทั้งข้อความ เสี ยง ้ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถส่งได้ทนที ั• ระบบสารสนเทศช่วยทาให้การประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปได้ ด้วยดีโดยเฉพาะหาระบบสารสนเทศนั้นออกแบบ เพื่อเอื้ออานวยให้หน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอกที่อยูในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะทาให้ผที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ่ ู้ ทั้งหมดสามารถใช้ขอมูลร่ วมกันได้ และทาให้การประสานงาน หรื อการทาความ ้ เข้าใจเป็ นไปได้ดวยดียงขึ้น ้ ิ่
 15. 15. ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ (ต่ อ)ประสิทธิผล (Effectiveness)• ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสิ นใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสาหรับ ผูบริ หาร เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision ้ support systems) หรื อระบบสารสนเทศสาหรับผูบริ หาร (Executive support ้ systems) จะเอื้ออานวยให้ผบริ หารมีขอมูลในการประกอบการตัดสิ นใจได้ดีข้ ึน ู้ ้ อันจะส่งผลให้การดาเนินงานสามารถบรรลุวตถุประสงค์ไว้ได้ ั• ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสิ นค้า/บริ การที่เหมาะสมระบบ สารสนเทศจะช่วยทาให้องค์การทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาด รู ปแบบของสิ นค้า/บริ การที่มีอยู่ หรื อช่วยทาให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสิ นค้า/ บริ การที่มีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญ หรื อทรัพยากรที่มีอยู่
 16. 16. ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ (ต่ อ)• ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า/บริ การให้ดีข้ ึนระบบ สารสนเทศทาให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถทาได้ โดยถูกต้องและรวดเร็ วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับปรุ ง คุณภาพของสิ นค้า/บริ การให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีข้ ึนและ รวดเร็ วขึ้นด้วย• ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)• คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality o f Working Life)

×