Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media Optimization - It All Starts With Search

1,805 views

Published on

Social Media Optimization - It All Starts With Search. Afstudeerscriptie. Tim Schnitzler

 • Be the first to comment

Social Media Optimization - It All Starts With Search

 1. 1. SOCIAL MEDIAOPTIMIZATIONIt all starts with search... door Tim Schnitzler SHARE THIS
 2. 2. Datum 7 juni 2012Student Tim Schnitzler 2125476 t.schnitzler@student.fontys.nlStagebedrijf Webber Interactief Gestelsestraat 62 5615 LG Eindhoven 040 236 8010 info@webber.nl SHARE THIS
 3. 3. VoorwoordDeze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn afstuderen aan de opleiding ICT & Media Design aan Fontys HogeschoolICT te Eindhoven. Mijn afstudeerstage vond plaats in de periode van februari t/m juni in het jaar 2012, bij Webber Interactief teEindhoven.Tijdens mijn stage heb ik theoretisch onderzoek gedaan naar social media optimization en de manier waarop Webber Interactiefsocial media optimization als dienst in de markt kan plaatsen. Naast mijn onderzoek heb ik een online optimalisatieplan mee helpenopstellen. Dit plan is daarna uitgevoerd voor een klant van Webber Interactief, de resultaten van het onderzoek zijn in het plan envervolgens in deze scriptie verwerkt.Het doen van onderzoek binnen een theoretisch kader was een interessante ervaring en mijn stageperiode heb ik als bijzonderprettig ervaren. Webber Interactief heeft op het gebied van website optimalisatie grote stappen kunnen maken, en ook op hetgebied van social media kan men nu diverse diensten aanbieden.Het eindresultaat had niet in deze vorm tot stand kunnen komen zonder hulp van de mensen bij Webber Interactief.Daarom wil ik de volgende personen graag bedanken; Allereerst Rob Baijens voor zijn begeleiding, feedback en bedrijfskundiginzicht. Bart van Mossel, voor zijn inzicht binnen de optimalisatie wereld, waardevolle feedback en het uitzetten van de juisterichting voor mijn onderzoek. Mischa van Lieshout, voor zijn praktische kennisoverdracht en designgerelateerde oplossingen.Dennis Vermeulen voor het delen van zijn kennis tijdens het front end development en Frits de Vries voor zijn hulp bij het opstartenen bekendmaken van de werkwijze en protocollen op ICT-technisch vlak. Ook wil ik Wino van Lieshout als klant en partner vanWebber Interactief bedanken voor zijn medewerking.Veel plezier bij het lezen van deze scriptie.Tim Schnitzler “ Social media is geen doel op zich - Seth Shapiro ” @Media Future Week SHARE THIS
 4. 4. INHOUDSOPGAVEInhoud Onderzoeks- en productverslaglegging Samenvatting 5. Concept- en productontwikkeling 34 5.1. Productconcept op basis van onderzoeksresultaten 341. Inleiding 04 5.2. Definitieve keuze productconcept 35 1.1. Aanleiding van het onderzoek 04 5.3. Realisatie en implementatie 36 1.2. Opbouw van het rapport 04 5.4. Toelichting op productconcept 372. Bedrijfsbeschrijving 06 2.1. & visie 06 Missie 2.2. Beschrijving opdrachtgever 06 2.3. Organigram 07 Inhoud Procesverslaglegging 2.4 Overige Werkzaamheden 08 6. Reflectie 403. Doelstelling & probleemstelling 10 6.1. Kritisch constructieve terugblik op onderzoek, 40 3.1. Probleemstelling 10 resultaten en realisatie. 3.2. Opdrachtomschrijving 10 6.3. Evaluatie verwachtingen theorie en praktijk: 40 3.3. Deelvragen op de probleemstelling 10 hoe is de praktijk voorgespiegeld op school en wat 3.4. Doelstelling van het onderzoek/opdracht 11 gebeurt er in de praktijk zelf? Wat is je mee- en tegengevallen en wat is jouw bijdrage geweest?4. Onderzoek 14 4.1. Onderzoekmethoden 14 Bronnen & literatuur 42 4.2. Vooronderzoek 14 4.3. Onderzoekresultaten: antwoorden op de deelvragen 17 Verklarende woordenlijst 46 & antwoord op de probleemstelling. 4.4. Conclusies & aanbevelingen 23 Bijlagen 48 4.5. Media: hype of must 32 Social SHARE THIS
 5. 5. Summary SamenvattingThis thesis is the result of the final internship of Tim Schnitzler, a student of the ICT & Media design track at the Fontys Hogeschool Deze scriptie is het resultaat van de afstudeerstage van Tim Schnitzler, student ICT & Mediadesign aan Fontys Hogeschool tesituated in Eindhoven. This thesis will describe the entire process Tim went through during his final internship, meant as a Eindhoven. Hierin zal het proces beschreven worden dat doorlopen is door Tim Schnitzler tijdens het afstudeertraject bij Webbergraduating project, at Webber Interactief. Interactief.During my graduation project, I did an internship at Webber Interactief, located in Eindhoven. Webber Interactief is a communication Tijdens mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest bij Webber Interactief te Eindhoven. Webber Interactief is eenagency that is specialized in the development and realization of interactive communication products. Webber Interactief intends to communicatiebureau dat zich heeft gericht op ontwikkeling en realisatie van interactieve communicatie middelen. Webberexpand their current online optimalization service by providing a service for the optimalization of social media. Interactief wil haar bestaande online optimalisatie dienst uitbreiden met een dienst voor het optimaliseren van social media.Webber Interactief provides a two-way stream of information regarding communication, strategy, realization and creation between Webber Interactief voorziet in tweerichtingsverkeer op het gebied van communicatie, strategie, realisatie en creatie tussen klantits costumers and their target audiences. An increasing amount of costumers are beginning to realize that developments in the en haar doelgroep. Steeds meer klanten merken dat ontwikkelingen binnen sociale media belangrijk zijn voor hun bedrijf en zittenarea of social media can prove to be valuable for their company, so they start asking themselves: how can we use social media de laatste tijd steeds vaker met de vraag: hoe kunnen we social media het beste inzetten? Webber ontving de afgelopen tijd danin such a way that it provides extra value to our company? Because of this emerging trend, Webber has recently been receiving ook steeds social media gerelateerde vraagstukken. Binnen Webber is veel expertise aanwezig, maar men is nog zoekende op heta lot of questions regarding social media. There is an abundance of expertise present at Webber, but it is still struggling with the gebied van social media implementatie. De opdracht is dan ook om onderzoek te verrichten naar de manier waarop een dergelijkeimplementation of social media. Because of this, the assignment throughout my internship has been to conduct research on how dienst in de markt kan worden gezet en in welke vorm deze dienst naar klanten moet worden aangeboden.a service as mentioned above can be offered to Webbers costumers and the way it should be provided to them. Om de social media optimalisatiedienst vorm te geven, is er onderzoek verricht naar social media optimalisatie. Zo zijn erResearch has been conducted in order to find out how a social media optimization service should be constructed. Interviews have gesprekken gevoerd met de doelgroep en zijn er experts en literatuur geraadpleegd. De probleemstelling is ook in de praktijkbeen held with the target audience as well as experts, and literature on the topic has been addressed. The research question has onderzocht in de vorm van een case study. Het onderwerp van de case study was online optimalisatie bij de groepsaccommodatiealso been investigated in the field by engaging in a case study. The focus of this case study was the online optimization of the Landgoed de Biestheuvel. Uit dit onderzoek is vervolgens een plan voor het vormgeven van de dienst social media optimalisatiegroup accommodation Landgoed de Biestheuvel. The results of this case study have been used in the creation of a plan for the ontstaan. Dit plan is een stramien voor het inrichten van de optimalisatiedienst en bestaat uit een social media strategie,construction of the social media optimization service as it will be offered by Webber Interactief. This plan will form as a framework doelgroepplan, contentstrategie, Social Media Scan en social media policy.for the construction of the optimization service and consists of a social media strategy, a target audience plan, a content strategy,a Social Media Scan and a social media policy. De toevoeging van social media aan het online optimalisatieplan maakt het voor Webber mogelijk om klanten een aanbod tot social media optimalisatie te doen. Hierdoor is het bestaande optimalisatieplan vollediger en meer ingericht op de huidige trends binnenBy adding social media to the online optimization plan, it is possible for Webber Interactief to offer their clients social media de online optimalisatie markt. Voor Webber Interactief is het nu mogelijk om social media optimalisatie ook daadwerkelijk als dienstoptimization as a service. Because of this, the existing optimization plan will be more complete and will be able to cope better with aan te bieden. Door mijn onderzoek en productrealisatie heeft Webber Interactief meer expertise vergaard en is men opnieuwthe current trends in the online optimization market. Webber Interactief can now actually start delivering social media optimization op de hoogte van de huidige trends binnen social media. Hierdoor kan Webber Interactief haar adviserende rol naar klanten ookas a service. Through my conducted research and the realization of the product, Webber Interactief has gained expertise on the vervullen op social media gebied.topic and it is now up to date on the current trends in the social media area. Because of this, Webber Interactief can consult theirclients in the social media area as well from now on. SHARE THIS
 6. 6. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 04INLEIDING 1 1.1 Aanleiding van het onderzoek 1.2 Opbouw van het rappport Binnen Webber Interactief is veel kennis aanwezig, al De scriptie bestaat uit 6 hoofdstukken. Hieronder beschrijf zijn ze nog zoekende naar de manier waarop social ik hoe het verslag is ingedeeld en wat er in de verscheidene media optimization, als dienst, het beste in de markt kan hoofdstukken beschreven wordt. worden gezet. En in welke vorm deze dienst moet worden aangeboden aan klanten. Hoofdstuk 2 Bedrijfsbeschrijving In dit hoofdstuk staat beschreven wat voor bedrijf Webber Veel bedrijven worden voor klandizie steeds meer afhankelijk Interactief is. van het internet, en de manier waarop zij daar aanwezig zijn. Vindbaarheid is daarbij van groot belang, en het aandeel van Hoofdstuk 3 Doelstelling en probleemstelling social media dat in de zoekresultaten wordt meegewogen, Voor dit onderzoek ben ik uitgegaan van een doelstelling, groeit. De ontwikkelingen op het gebied van social media probleemstelling en onderzoeksvragen. Deze staan gaan razendsnel, het is dan ook niet eenvoudig voor omschreven in dit hoofdstuk. organisaties om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied. Bij Webber Interactief krijgt Hoofdstuk 4 Onderzoek men dan ook geregeld de vraag; hoe kunnen wij het beste In dit hoofdstuk staat het onderzoek beschreven aan omgaan met social media? Webber interactief wil voor deze de hand van deelvragen. De probleemstelling wordt organisaties uitkomst gaan bieden met behulp van een social beantwoord. media optimalisatiedienst. Deze dienst gaat zich toespitsen op social media optimization (SMO) en zal vallen binnen het Hoofdstuk 5 Concept- en productontwikkeling bestaande online optimalisatieplan. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het product tot stand is gekomen. Voor mijn onderzoek kan ik gebruik maken van de groepsaccommodatie Landgoed de Biestheuvel als Hoofdstuk 6 Reflectie praktijkcase binnen mijn onderzoek naar social media Er wordt een terugblik gegeven op het traject dat optimization. Landgoed de Biestheuvel is een klant van is doorlopen. Ik reflecteer op mijn werkzaamheden Webber Interactief, en is een uitstekende case. Het landgoed gedurende de onderzoeksfase. is immers representatief voor de doelgroep waarop Webber Interactief zich wil gaan richten, namelijk de MKB markt. Bronnen zijn te herkennen aan het gebruik van voetnoten (1). De bijbehorende bron is vervolgens terug te vinden in de Inleiding bronnenlijst achter in deze scriptie. Mijn afstudeerstage voerde ik uit bij Webber Interactief, een communicatiebureau dat voorziet in de ontwikkeling SHARE THIS en realisatie van interactieve communicatie middelen.
 7. 7. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 06BEDRIJFSBESCHRIJVING 2 2.1 Missie en visie 2.2 Beschrijving opdrachtgever Missie Webber Interactief Webber Interactief Webber Interactief positioneert zich tussen de klant en de klant De opdracht Social Media Optimalisatie wordt uitgevoerd in zijn (potentiële) klanten. Daarmee voorziet Webber Interactief opdracht van Webber Interactief, een communicatiebureau in tweerichtingsverkeer op het gebied van communicatie, dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van interactieve strategie, realisatie en creatie tussen klant en haar doelgroep. vormgeving. Visie Webber Interactief Webber Interactief is gevestigd in het centrum van Eindhoven Mede door de financiële crisis is er een toenemende behoefte en is in 2001 door Mischa van Lieshout opgericht. aan transparantie, een ‘fair’ prijsniveau en accountability. Daarnaast ligt er een kans om als zgn. ‘gespecialiseerd Voor Webber Interactief is tweerichtingsverkeer in webbureau’ de ontwikkeling en realisatie van offline communicatie het uitgangspunt. Interactie tussen klanten en communicatiemiddelen te vermarkten, zeker nu steeds vaker de klant zijn klanten staat daarbij centraal. Webber zet de de website als communicatiemiddel ‘leading’ is. klant’s doelgroep in beweging door relevante boodschappen op een onderscheidende manier, met een effectieve mix van Webber heeft zich ontwikkeld als een full service middelen bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. marketingcommunicatie bureau met een online specialisme. Gericht op resultaat. In online toepassingen is Webber eerder leider dan volger. Webber voorziet in strategie, creatie, realisatie en optimalisatie van alle online en offline vormen van marketingcommunicatie. Van websites tot brochures, van huisstijlen tot content management systemen. Inleiding Bij mijn afstuderen zijn twee bedrijven betrokken, SHARE THIS Webber Interactief en Landgoed de Biestheuvel.
 8. 8. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 082.3 Organigram Webber Interactief 2.4 Mijn overige werkzaamheden Tussen de onderzoekswerkzaamheden door heb ik ook Back-end developer geassisteerd met werkzaamheden voor klanten van Webber Frits de Vries Interactief. Verantwoodelijke ICT Webber Interactief Zo maakte ik voor Berkvens en Xidoor, klanten van Webber, Frits de Vries diverse email formats die opgemaakt zijn uit strikt tabellen. Front-end developer Hierdoor zien ze er in vrijwel elke browser of emailclient hetzelfde uit. Het werken met tabellen is een verouderde Dennis Vermeulen techniek, maar voor email formats wordt er nog veelvuldig gebruik van gemaakt. Projectmanagement Rob Baijens Voor The Next View was ik betrokken bij het vormgeven van media uittingen voor een stand. Zo maakte ik een banner DIRECTIE van 280 bij 60 centimeter met daarop een foto van alle Mischa van Lieshout medewerkers van het bedrijf. Rob Baijens Voor Eurovet, een van de grote distributeurs van Verantwoordelijke Optimalisatie dierengeneesmiddel, werkte ik mee aan de realisatie van een doseerwijzer. Deze doseerwijzer maakt het eenvoudiger Bart van Mossel voor dierenartsen om de juiste dosering van een medicijn te bepalen. Omdat dierenartsen vaak onderweg zijn, of op locatie Designer werken realiseerde Webber naast een desktopversie ook een Mischa van Lieshout mobiele applicatie. Verantwoordelijke Design Voor Berkvens, een van de grootste deurfabrikanten van Mischa van Lieshout Europa, verrichtte ik diverse DTP werkzaamheden. Van het werken in een database tot het mede vormgeven Freelance Designer van een bedrijfspresentatie. Brit Zweegers SHARE THIS
 9. 9. DOELSTELLING Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 10& PROBLEEMSTELLING 3 3.1 Probleemstelling 3.3 Deelvragen Probleemstelling “Hoe ziet een social media plan eruit en hoe geef je de Steeds meer klanten merken dat ontwikkelingen binnen werkwijze vorm?” sociale media belangrijk zijn voor hun bedrijf. Men wil op dit gebied zeker niet achterlopen en daarom krijgt Webber “Hoe moet Webber Interactief inspelen op veranderingen Interactief veel vragen over hoe sociale media het beste binnen de social media markt, en perceptie van social media, kunnen worden toegepast. en hoe vertaal je deze veranderingen naar je social media plan?” Webber is zelf ook nog zoekende op het gebied van social media implementatie. Webber zit met het volgende vraagstuk: “Hoe moet Webber Interactief inspelen op veranderingen van hoe kunnen we social media als dienst naar klanten aanbieden de behoeften van klanten op het gebied van social media?” en welke manier van communicatie past hierbij? “Hoe volg je als Webber Interactief zijnde de ontwikkelingen / De onderzoeksvraag die tijdens dit onderzoek centraal stond trends in de social media markt en hoe kan de kennis op peil is: “Hoe kan Webber Interactief, social media optimalisatie als blijven?” dienst vormgeven en aanbieden aan klanten?” “Wat is de beste manier, en wordt als meest prettig ervaren voor klanten, om de gemonitorde resultaten te presenteren 3.2 Opdrachtomschrijving aan de klant?” Geef de dienst Social Media Optimalisatie vorm. Schrijf een “Hoe maak je het social media plan zo universeel mogelijk plan dat universeel inzetbaar is op de verscheidene klanten. inzetbaar op diverse klanten?” En onderzoek in welke vorm dit social media plan kan worden aangeboden aan de klant. Ga bij het opstellen van dit plan uit van de ethisch geaccepteerde wijzen van zoekmachine optimalisatie (SEO) en social media optimization (SMO). De vraag van klanten naar sociale media moet op deze wijze beantwoord kunnen worden. Inleiding Het onderzoek wordt omschreven aan de hand van de SHARE THIS volgende probleem- en doelstelling.
 10. 10. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 123.4 Doelstellingen van het onderzoekEen van de doelstellingen is om het marktinzicht van WebberInteractief te verbeteren. Webber moet door mijn onderzoekeen inzicht krijgen in de markt van sociale media. Ook moetde opdracht antwoord geven op de vraag, hoe Webber haarklanten het beste van dienst kan zijn bij het beantwoordenvan social media gerelateerde vraagstukken. Verder is hetvoor Webber Interactief belangrijk om zich te verdiepen inde recente brancheontwikkelingen. Zo wordt er onderzoekverricht naar diverse social media gerelateerde oplossingen,implementaties en integraties die bij kunnen dragen aan deoptimalisatie van social media.Een doelstelling van mijn afstuderen is om een plan op televeren dat dient als plan van aanpak voor de implementatievan social media optimalisatie, en ervoor te zorgen dat ditplan is toe te passen op de verschillende klanten. Hierdoorkan Webber Interactief de online presence van hun klantenversterken met de toegevoegde waarde die social mediageeft.Verder zal mijn onderzoek een beter beeld geven welketechnieken belangrijk zijn voor een bedrijf dat zichspecialiseert op social media optimalisatie. SHARE THIS
 11. 11. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 14ONDERZOEK 4 4.1 Onderzoeksmethoden Literatuur Ik heb gebruik gemaakt van diverse boeken en whitepapers Om de benodigde informatie te verzamelen is gebruik gemaakt om een social media plan vorm te geven. Zo zocht ik naar van de volgende onderzoeksmethoden informatie voor een social media strategie, doelgroepanalyse, social media policy en content strategie. Gesprekken met betrokken partijen Ik ben in gesprek gegaan met de stagiair bij Landgoed Internet de Biestheuvel, die zich onder meer bezig hield met de Op internet vond ik diverse en voortdurend actuele informatie optimalisatie van de online presence van het landgoed. over trends en ontwikkelingen binnen social media in het We spraken over de huidige inzet van social media, en de algemeen als optimalisatie technieken. Verder maakte ik manier waarop men graag zou zien dat de dienst social media gebruik van diverse middelen om het gebruik van social optimalisatie zou kunnen worden afgenomen. Daarnaast sprak media in kaart te brengen en te analyseren. ik met hem over de huidige manier van rapporteren, via een analyserapport en bijbehorend advies, en of hij deze manier als prettig ervaart. 4.2 Vooronderzoek Interview met expert Een goed begin is het halve werk, vandaar ook een Voor het inzicht van een expert op het gebied van online voorstudie. Voor de voorstudie keek ik op branche niveau naar optimalisatie had ik een interview met Ramon Eijkemans de inzet van social media. De branche die onderzocht werd (alias Monchito), een freelance SEO specialist. is de vrijetijdsbranche. Veel klanten van Webber Interactief bevinden zich in deze branche. Met de kans op klanten voor Web seminar online optimalisatie binnen deze branche is het interessant en Door middel van een web seminar maakte ik kennis met een relevant om onderzoek te verrichten naar de inzet van social van de grootste aanbieders van social media monitoring: media binnen de vrijetijdsbranche. Voor mijn vooronderzoek Radian6. Dit gaf mij inzicht in de manier waarop een grote naar de inzet van social media bij klanten kon ik terecht bij een organisatie, als Radian6, hun online presence monitoren. klant van Webber Interactief, Landgoed de Biestheuvel. Event: Week van de Ondernemer Case study Op 19 april jl. was ik aanwezig in het Beatrixgebouw te De goede relatie met Landgoed de Biestheuvel gaf mij de Utrecht voor een workshop in Google Adwords, aangeboden gelegenheid om het landgoed als case study te gebruiken in door Google. mijn vooronderzoek. Het landgoed is immers representatief Inleiding voor de doelgroep waarop Webber Interactief zich wil gaan Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoek aan de hand richten, namelijk de MKB markt. Daar komt bij dat de eigenaar van de opgestelde deelvragen. De probleemstelling SHARE THIS wordt beantwoord.
 12. 12. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 16van het landgoed reeds had laten doorschemeren dat hij met Webber Interactief op het gebied van ontwikkeling en Recron van social media dan anderen. Sommige leden van deinteresse had in de optimalisatie van zijn website. Ook was er realisatie van hun interactieve communicatie middelen, bestaat Veel groepsaccommodaties zijn aangesloten bij Recron, Stergroep maken nog totaal geen gebruik van social media.binnen de eigen organisatie al een stagiair aan het werk gezet er een kans dat deze klanten ook voor het optimalisatietraject een vereniging van recreatie-ondernemers in Nederland. Terwijl andere leden, zoals Landgoed de Biestheuvelom de website inhoudelijk te optimaliseren. Met deze stagiair aankloppen bij Webber. Webber Interactief maakt daardoor Recron voorziet in een stukje kennisontwikkeling en en ‘t Keampke, wel goed onderweg zijn om hun onlineheb ik kunnen sparren om tot een beter product te komen, een goede kans om deze klanten in te lijven belangenbehartiging voor haar leden. Ook zijn er diverse aanwezigheid te vergroten door actief te participeren open heb ik hem kunnen assisteren met het in goede banen voor online optimalisatie. voordelen aan het lidmaatschap verbonden, financieel maar diverse social media, door bijvoorbeeld een bedrijfspagina teleiden van de website optimalisatie. Tegelijkertijd kon ik zo in ook toegang tot diverse exclusieve diensten en keurmerken. onderhouden op een social platform als Facebook, Youtube,de praktijk ervaren wat er komt kijken bij het optimaliseren van Tijdens het vooronderzoek wordt gekeken naar de Ook bij Recron is men ervan bewust dat de ontwikkelingen LinkedIn of Twitter.een website. vrijetijdsbranche waarbij de focus ligt op de vijfentwintig leden binnen social media interessant zijn voor haar leden. die zijn aangesloten bij de Stergroep. Van elk lid breng ik de Zo organiseerde Recron op 12 april jl. een workshop Voor Webber Interactief blijkt uit het analyserapport dat erLandgoed de Biestheuvel social presence in kaart. Dit doe ik door te kijken naar de social media. binnen de vrijetijdsbranche nog voldoende mogelijkhedenLandgoed de Biestheuvel is een landgoed gelegen in aanwezigheid op verschillende sociale platformen waaronder zijn op het gebied van online optimalisatie. Zo zijn er veelHoogeloon en richt zich op het faciliteren van groeps- Facebook, Twitter, Youtube, Zoover, Startpagina.nl en Recron stelt in een nieuwsbericht het volgende: klanten die nog niet het maximale halen uit de inspanningenaccommodaties, bedrijfsuitjes, feest- en vergaderzalen, LinkedIn. Google+ heb ik buiten beschouwing gelaten. “Veel ondernemers in de toeristische branche hebben het op diverse sociale platformen. Ook zijn er nog klanten dieoutdoor activiteiten en workshops. Het bleek namelijk al snel dat geen van de leden op het gevoel ‘iets’ met social media te moeten, maar weten hier nog geen stappen hebben ondernomen op het gebied van medium actief is op het moment van het onderzoek. nog geen handen en voeten aan te geven. Ga ik aan de slag social media. Er worden in ieder geval nog veel kansenOm dit allemaal te kunnen accommoderen met Facebook of met Twitter, of met allebei? En wat ga ik onbenut gelaten op het gebied van online aanwezigheid enbeschikt het landgoed over meerdere vijfsterren Zoover dan vertellen? Veel ondernemers starten met Twitter omdat vindbaarheid. Voor het overgrote merendeel van de leden zouaccommodatiemogelijkheden. Het afzetgebied strekt Zoover is een Nederlands platform waarop het publiek dit vrij makkelijk en overzichtelijk is. Maar is dit wel de juiste social media optimalisatie door Webber Interactief dan ookzich dan ook ver uit buiten Hoogeloon en Eindhoven. vakantieadressen en georganiseerde reizen kan beoordelen, keuze?”13 Ook bij Recron krijgt men de afgelopen twee jaar een toegevoegde waarde zijn voor hun online presence.De regio strekt zich uit van Eindhoven, Tilburg tot over en waar men in de vorm van reactie hun ervaringen met steeds meer vragen van ondernemers over social media.de Belgische grens. accommodaties kwijt kan. Uit het vooronderzoek bleek al snel dat een groot deel van de leden actief is op het Zoover ConclusieStergroep platform. De reden daarvoor zijn de over het algemeen De conclusies die ik uit het vooronderzoek heb getrokken zijnLandgoed de Biestheuvel is aangesloten bij de Stergroep, positieve reacties die via het Zoover netwerk worden als volgt. Door een analyse te maken van de online activiteiteneen brancheorganisatie voor groepsaccommodaties. geplaatst. Zoover heeft al langere tijd een groot bereik onder van de leden van de Stergroep (zie het analyserapport in deDe Stergroep is eveneens een klant van Webber Interactief. Nederlandse internetgebruikers. Zo publiceerde de Stichting digitale bijlagen) is het mogelijk een beter beeld te vormenZo verzorgt Webber de online communicatie van de Stergroep Internetreclame (STIR) cijfers over het jaar 2008, waarin van de algemene stand van zaken binnen de vrijetijdsbrancheen eveneens van een aantal van haar leden, zoals Landgoed Zoover 12,5 procent van alle Nederlandse internetgebruikers in relatie tot de online aanwezigheid ook wel online presence.de Biestheuvel. De overige leden van de Stergroep, in totaal die ouder dan 13 jaar zijn bereikt.1 Ook is de websitevijfentwintig,zijn potentiële klanten voor Webber Interactief. meerdere malen bekroond door websitevanhetjaar.nl en Zo blijkt uit deze analyse dat er een grote verscheidenheid isAl deze klanten verlenen hun diensten in de vrijetijdsbranche Webwinkel awards tot beste of populairste website binnen de binnen de vrijetijdsbranche en de inzet van social media.en zijn MKB’s. Door de relatie die de klanten reeds hebben vrijetijdsbranche. Er zijn organisaties die al verder zijn in het gebruik en inzet SHARE THIS
 13. 13. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 184.3 Onderzoekresultaten: antwoorden Bij SEO houdt men zich bezig met de techniek van het Social Media Optimization Rulesop de deelvragen & antwoord op de optimaliseren van de organische zoekresultaten van een In augustus 2006 is er door een aantal bloggers heen en 9. Ken je doelgroep en weet hoe je ze moet bereiken. zoekmachine. Dit zijn de onbetaalde zoekresultaten die weer geblogd over Social Media Optimization.3 10. Creëer zelf content.probleemstelling. worden getoond op basis van de relevantie met de ingevoerde 11. Wees echt. zoekterm. Dit geld ook voor SMO. Hierbij is het doel om social Daarna is de term opgepikt door andere bloggers, 12. Verloochen je afkomst niet, blijf bescheidenSocial Media Optimization media zo optimaal mogelijk, en met een zo hoog mogelijke waardoor de term gemeengoed werd. 13. Ben innovatief en blijf vernieuwen.Sociale platformen zijn de laatste jaren sterk gegroeid. conversie in te zetten, om zo meer relevante bezoekers te 14. Ontwikkel een SMO strategie.Steeds meer mensen maken gebruik van een of diverse genereren naar een website en zodoende een betere ranking Rohit Bhargava (van Influential Marketing Blog) was degene 15. Kies een slimme SMO tactiek.sociale platformen en brengen er ook meer tijd op door dan te realiseren binnen deze zoekmachines. Daarnaast draagt die de eerste vijf social media optimization regels schreef op 16. Maak SMO onderdeel van je dagelijkse proces.voorheen.2 Door de groei van social media en de content de aanwezigheid op social media bij aan de algehele online zijn blog. Al snel volgde Jeremiah Owyang (via het blogdie op deze netwerken aanwezig is, zijn zoekmachines presence van een organisatie of merk. Web Strategy) met de regels 6 en 7. Cameron Olthuis Het belang van linksdeze gegevens gaan indexeren en gaan weergeven in de (via het blog Pronet Advertising) voegde de regels 8 tot 11 Binnen de online wereld van nu wordt de waarde van linkszoekresultaten. De content van sociale platformen is daarmee SEO bestaat al enkele jaren. Hoe, waar en wanneer SMO is toe, Loren Baker (van het blog Search Engine Journal) regels van en naar pagina’s steeds minder waard.4 In de tijd vanvan invloed op de zoekresultaten. Hiermee werd het mogelijk ontstaan; daar ben ik tijdens mijn onderzoek achtergekomen. 12 en 13 en Lee Odden (van het blog TopRank) deed de het ontstaan van zoekmachines was het aantal links dat jeom de zoekresultaten te beïnvloeden door gebruik te maken laatste toevoegingen 14 tot 16. Deze regels zijn niet zozeer binnenkreeg (inbound links) en het aantal pagina’s waarna jevan content op sociale netwerken. regels, maar eerder richtlijnen waarnaar moet worden gekeken verwees (outbound links) een belangrijke maatstaf voor het wanneer men zich bezighoudt met SMO. Over het algemeen bepalen van de pagerank van een pagina en de positie dieDe effecten van social media zijn het afgelopen jaar duidelijk zijn ze er in de online community over eens dat dit de een website verkreeg binnen de weergegeven zoekresultaten.merkbaar geworden. Zo was er een effect op rankings te 21% aandachtspunten zijn van SMO.zien naar aanleiding van het wel of niet integreren van social 30% Tegenwoordig is de relatie tussen links en de positie van 37% 43%media. Ook was er de integratie van Google+ binnen de 49% 53% De regels die zes jaar geleden zijn opgesteld, zijn in de een pagina minder groot. Het belang van links is aan hetzoekresultaten van Google’s zoekmachine. Ook de verdere afgelopen tijd enigszins herschreven voor het huidige sociale verschuiven naar content. Blended search is een techniekgroei van de mobiele markt heeft bijgedragen aan het belang Mobiel media landschap en de technieken van nu. De huidige regels van Google waarbij ook de content die gedeeld wordt opvan social media, 1 op de 5 zoekopdrachten was immers zien er als volgt uit; social media wordt meegewogen bij het weergeven vaneen mobiele zoekopdracht (Zie diagram 1 hiernaast). Vast zoekresultaten. Deel je veel content, of ben je actief aanwezigDe verwachtingen zijn dat in 2016 voor het eerst het 79% 1. Creëer deelbare content. op sociale media dan is het waarschijnlijk dat je een hogere 70%merendeel van de zoekopdrachten mobiel zal zijn.11 63% 2. Maak het delen van content makkelijk en aantrekkelijk. positie binnen de zoekresultaten toegewezen krijgt. 57% 51% 47% 3. Beloon engagement.Social media optimization, ook wel afgekort tot SMO, 4. Zorg dat je content crossplatform is.is de term voor dienst social media optimalisatie. SMO valt 5. Moedig het aan om je content te hergebruiken of delen.onder SEO. Bij social media optimization richt men zich op 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6. Ben een onbaatzuchtige en bruikbare bron voor andere.de social media aspecten van optimalisatie waarbij men bij 7. Verbindt ambassadeurs/influencers aan je.search engine optimization (SEO) zich vooral richt op het Diagram 1: Vaste afgezet tegen mobiele zoekopdrachten. 8. Participeer in de conversatie.optimaliseren van websites voor zoekmachines. Cijfers van Bernstein Research. SHARE THIS
 14. 14. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 20Relatie merken en de consument BudgetConsumenten staat steeds meer open voor contact met In de meeste gevallen worden de sociale platformen als In 2010 zijn de totale uitgaven aan social media gestegen met media budget. Van deze 26 procent heeft 70 procent geenmerken en organisaties via sociale media. Dit blijkt uit marketing en sales kanalen aangewend. Het is dan ook niet 3,7%, wat staat voor een groei van 260 miljoen euro tot ruim omvang van het budget vastgesteld. Bij 16 procent van deonderzoek van Social Embassy gedaan binnen Nederland.5 ongewoon dat bijna de helft van de top 100 bedrijven een 7 miljard aan totale mediabestedingen. De groei was merken is er meer dan 100.000 euro per jaar beschikbaar voorUit het onderzoek bleek dat 28 procent van de groep die lid Social Media Manager heeft aangetrokken. Het speerpunt van toendertijd vooral te danken aan het WK voetbal dat social media inzet. Het blijkt dat organisaties steeds serieuzeris van social media ook een connectie heeft met een merk de inzet van social media ligt op de marketingafdeling. plaatsvond in diezelfde periode. In de eerste helft van 2011 omgaan met de inzet van social media. Dit blijkt eveneensof organisatie. Voor Webber is het dus wijs om de dienst social media zijn de media uitgaven wederom toegenomen, ditmaal met uit een online survey uitgevoerd door Nielsen. Hieruit bleek optimalisatie te richten op mensen in de marketingbranche. 3%, waardoor er in de eerste helft van 2011 al 3,45 miljard zijn dat 88% van de ondervraagden een social media plan heeft Lid van social media en een connectie met een merk Voor de inzet van social media wordt ook vaker een budget besteed.6 Bij 26 procent van de merken in de top 100 wordt opgesteld voordat men is gestart met de deelname aan social 21% gereserveerd. Het overgrote deel van het budget wordt dan ook aangegeven dat er wordt gewerkt met een social media. Connectie met merk of gespendeerd aan campagnes of software die inzicht geeft in 28% organisatie de effecten van de social media inspanningen of software die Verdeling van het social media budget de inzet van diverse middelen beter te beheren maakt. 72% Geen connectie met een merk of organisatie Toch blijft het meten van de effecten voor social media inzet 100 een ondergeschoven kindje. Slechts 13 procent van de top 90 0 - 20%Diagram 2: Connectie merken en consumenten. 100 bedrijven meet de effecten die social media inspanningen 80 72 hebben gekoppeld aan hun doelstellingen of KPI’s (kritiekeEr lijkt dan ook wat voor te zeggen dat merken en consu- prestatie-indicatoren). Door doelstellingen aan KPI’s te 70 21 - 40%menten meer en meer samenwerken, wat tot uiting komt koppelen wordt de inzet van social media meetbaar. 60 52binnen de social media platformen. De dialoog tussen klant Om de positionering van een merk te meten is het registreren 50 41 - 60%en producent staat hierbij centraal. Social Media is daarmee van het aantal volgers, fans, bezoekers of pageviews eendan ook een uiterst geschikt middel om tot meer interactie te mogelijkheid. Om de loyaliteit of betrokkenheid te meten kan 40komen met de doelgroep. Het is dan ook niet overbodig om er worden gekeken naar het aantal reacties, retweets, 28 30 24 24 24 61 - 80%social media als middel op te nemen binnen je communicatie- of likes die de vrijgegeven content of campagnes opleveren. 20 20middelenmatrix wanneer je een communicatiestrategie opstelt. Is de doelstelling platte verkoop, dan kan men kijken 20 12 naar het aantal keer dat er conversie optreedt door een 8 8 10 4 4 81 - 100%Uit onderzoek blijkt dat inmiddels 90 procent van de top conversie meetpunt te kiezen. Het meten van het aantal 0 0 0100 merken actief is op sociale netwerken. In 2010 was offerteaanvragen of bestellingen is bijvoorbeeld een software interne resources / campagnesdit nog bij 67 procent het geval. In 87 procent van de mogelijkheid. inhuren derdengevallen wordt daarbij vooraf een plan opgesteld en wordt ervantevoren onderzoek verricht hoe men social media voor de Diagram 3: Verdeling van het social media budget.desbetreffende organisatie moet gaan inzetten. SHARE THIS
 15. 15. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 22In diagram 4 is de duur van het opstellen van een social media Voor 60 procent van de ondervraagden geldt dat ze minimaal Optimalisatie per platformplan in kaart gebracht. 40 procent van hun budget besteden aan campagnes.6 Om concreet met optimalisatie aan de slag te gaan, Voor 2012 wordt er door de gevraagden een stijging van het moest ik weten wat de mogelijkheden waren op het gebied social media budget verwacht. Opvallend is dat 90 procent van optimalisatie op de diverse platformen. Tijdens deTijdsduur ontwikkeling van social media plan van 88% ondervraagden aangeeft gebruik te maken van een of andere vorm van Afbeelding: advertentie Social Media Blueprint, Radian6. onderzoeksfase keek ik naar optimalisatiemogelijkheden in procenten software voor het beheren of monitoren van de activiteiten op voor Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en Youtube. 3% het gebied van social media. Er wordt met name gekozen voor Tijdens het ondernemersevent van de Week van de Terwijl ik aan de slag was met het opstellen van een 6 maanden of langer gratis beschikbare software. Toch is er een groep van Ondernemer in het Beatrixgebouw te Utrecht, zag ik dat ook optimalisatieschema voor Facebook, introduceerde dat 29% 22 procent die gebruik maakt van betaalde software. de ING aanwezig was met een stand waarbij een Social Media zelfde Facebook een nieuwe functie: Timeline. Voor 2012 wordt er een groei verwacht binnen de betaalde Check werd uitgevoerd. Bij deze check werd gekeken naar tussen 4 en 6 maanden sector van social media metrics. een online profiel naar keuze, en op welke punten je het profiel Timeline nog kon verbeteren om jezelf, of je organisatie, beter in de Timeline veranderde de wijze van interactie tussen gebruikers Duidelijk wordt dat er steeds meer budget vrijkomt voor social kijker te spelen. De check werd uitgevoerd door een bureau en hun Facebook nieuwsfeed. Door deze update veranderde tussen 2 en 4 maanden media binnen organisaties en bedrijven. Tegelijkertijd is er ook genaamd Just Connecting. Een bureau dat claimt antwoord te ook de mogelijkheden tot optimalisatie. Zo kwamen er nieuwe 43% meer noodzaak om het spenderen van dat budget te kunnen kunnen geven op alle social media gerelateerde vraagstukken. mogelijkheden bij, vooral met het gebruik van afbeeldingen, verantwoorden, bijvoorbeeld aan de directie. Toch zagen die prominenter aanwezig werden binnen de Timeline. tussen 1 en 2 maanden we al eerder dat er nog maar weinig (13 procent) koppeling Ook werd het mogelijk om naast een profielafbeelding ook plaatsvind tussen doelstellingen en de gemeten resultaten. een omslagfoto toe te voegen. Aan de andere kant verdwenen er ook functies. Zo verdween de mogelijkheid om een minder dan een maand 14% Concurrentie gepersonaliseerde pagina als landingspagina in te stellen. Als het aankomt op het aanbieden van social media Gebruikers komen nu standaard op de Timeline pagina uit. 11% optimalisatie is Webber niet de enige. Dit doen meerdere partijen, bijvoorbeeld; Ematters, Count Me Online of YourDiagram 4: Tijdsduur ontwikkeling social media plan. Business Online. Maar er zijn ook grotere spelers die zich begeven op de social media optimalisatiemarkt. Zo kwam ikHet blijkt dat driekwart van de ondervraagden een een advertentie banner tegen op de website van Squidoo.doelgroeponderzoek uitvoert voordat men het Social Media In de advertentie maakt Radian6, een grote speler op hetPlan opstelt. Men kijkt naar de aanwezigheid van de doelgroep gebied van social media monitoringsapplicaties, reclame voordoor middel van kwalitatief onderzoek, of een combinatie van hun “Social Media blueprint: A Step-by-Step Plan to Preparekwalitatief en kwantitatief onderzoek. Op dit moment wordt nog your Company”.het merendeel van het budget gespendeerd aan campagnes. Afbeelding: Social Media Check aangeboden door de ING. SHARE THIS
 16. 16. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 244.4 Conclusies & aanbevelingen mee. Het opstellen en uitvoeren van een social media plan is Doelstellingen kunnen zijn: we kijken waar de doelgroep zich op het web bevindt, de uitgelezen mogelijkheid om deze kansen te benutten. Bewustzijn waar de influencers zich ophouden en met welke thema’s ze Het aantal individuen dat op de hoogte is van het bestaan van zich bezighouden. Het is mogelijk om meerdere archetypenDeelvraag: Hoe ziet een social media plan eruit en hoe geef je In Nederland zijn ondertussen 70-80 procent van de het merk, product, toepassing of dienst verhogen. op te stellen. Bijvoorbeeld wanneer de organisatie meerderede werkwijze vorm? ondernemingen vertegenwoordigd op sociale platformen.7 producten of diensten aanbiedt. In zo’n geval zou er per Toch zijn er nog velen die worstelen met de vraag op welke Invloed product of dienst een eigen archetype kunnen wordenSocial media plan wijze sociale media een rol kunnen spelen in hun bedrijfsplan De invloed uitbreiden door informatie of enthousiasme te opgesteld.Het social media plan moet als leidraad dienen voor het of communicatie strategie. Welke social media zet je in, delen.aanbieden van de dienst social media optimalisatie. Het social en voor wat? Welke acties moeten er worden ondernomen Positioneringmedia plan dat ik voor Webber heb opgesteld bestaat uit de en hoe meten we het resultaat van die acties? Betrokkenheid Het social media plan is onderdeel van een groter geheel,volgende onderdelen; de Social Media Scan, een social media De zichtbare betrokkenheid van het merk, product of dienst namelijk het communicatieplan. Social media is een middel,policy stramien en een social media strategie. Doelstellingen vergroten. en kan daarmee worden geschaard binnen de bestaande Social media is geen doel, het is een middel. Toch zien crossmediale communicatiemix van online maar ook offlineSocial Media Scan veel ondernemers social media als een doelstelling op zich. Activatie media.Hierbij wordt er een Quick Scan uitgevoerd met als speerpunt Daarnaast zijn social media doelstellingen wat apart, het zijn Call to action, waarmee wordt aangezet tot het uitvoeren vande social media activiteiten van de klant. Hiervan wordt een namelijk vaak indirecte doelstellingen. Het is immers niet een gewenste handeling oftewel conversie. Het voordeel van social media ten opzichte van traditioneleanalyserapport opgesteld. De Social Media Scan is onderdeel zo dat het succes van je social media inspanningen garant mediauitingen is dat er een groter maar vooral meer relevantervan het totale analyserapport. staat of parallel loopt aan de mate van conversie. Om meer Doelgroep plan publiek mee wordt bereikt. Maakt traditionele media vooral conversie of een groter bereik te realiseren zul je eerst je Het doelgroep plan zal bestaan uit; een duidelijke keuze gebruik van push marketing, social media daarentegen isSocial Media Policy social presence, je aanwezigheid op sociale netwerken voor een specifieke doelgroep, een archetypebeschrijving, gebaseerd op interactie. Bij traditionele media-uitingen zalSocial media dringt steeds verder door in de maatschappij, moeten vergroten. Dit houdt in dat je eerst volgers, likes, een relevant thema. Omdat je als bedrijf niet de enige dan ook een kleiner deel reageren op je uiting en overgaan totook op de werkvloer. Door een beleidsplan op te stellen retweets, reviews enz. moet realiseren alvorens je aan je bent die deelneemt aan sociale media is het belangrijk dat aanvraag of aankoop. Door de aard van social media,voor de manier waarop er binnen de organisatie moet gestelde doelen kunt gaan werken. we de doelgroep kunnen vinden en bereiken. Om dit te die meer rust op pull marketing, is de groep die bereid is zichworden omgegaan met social media weet iedereen wat zijn bewerkstelligen moeten we relevant zijn. Nu is het moeilijk aan een merk of organisatie te binden via social media groter.verantwoordelijkheden en vrijheden zijn met betrekking tot Het is belangrijk om te toetsen of de social media om relevant voor iedereen te zijn, daarom maak je een keuze Bovendien is de groep die zich verbindt waarschijnlijk ook eensocial media. doelstellingen in lijn liggen met de communicatiedoelstellingen voor een specifieke doelgroep. Vervolgens gaan we op de relevante groep, men verbindt zich immers op een vrijwillige en marketingdoelstellingen. Het is dan ook aan te raden gekozen doelgroep de social media strategie richten. basis aan een merk of organisatie. Is het nu om positieve ofSocial media strategie om de social media doelstellingen af te leiden van de negatieve reden, de groep voelt zich in ieder geval betrokkenDe social media strategie bestaat onder andere uit social organisatiedoelstellingen. Uiteraard is het belangrijk om je Archetype met het merk of de organisatie.media doelstellingen, middelenmatrix, doelgroepplan en doelstellingen altijd SMART te definiëren, om het zo mogelijk Om een beeld van de doelgroep te krijgen werken we metcontentstrategie. De strategie komt voort uit analyse van een te maken om de resultaten te meten. archetypen. Via deze archetypen stellen we een profiel op0-meting, de Social Media Scan. De groei van social media, met de eigenschappen van de gekozen doelgroep en deen toename in het aantal gebruikers brengt kansen met zich mensen waardoor ze beïnvloed worden. Vervolgens gaan SHARE THIS
 17. 17. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 26 Deze mensen zijn in staat om trends als eerste te herkennen manier is om proactief te reageren op input van de community. of zelfs te starten. Mensen zijn geneigd om influencers te Slim is het om gebruik te maken van de invloed van volgen. Zou je een influencer aan een merk kunnen verbinden influencers. Zij houden de community actueel door te zorgen dan zou dit enorm waardevol kunnen zijn voor de online voor nieuwe content en interactie met fans en de doelgroep. presence en reputatie van dat merk. Conversie Content strategie Social media inzetten is geen opzichzelfstaand doel. Het doel Wat betreft content is het zaak om te gaan voor content die moet zijn: conversie. Zo kan het een conversiedoel zijn om relevant is voor de doelgroep. Waar mogelijk moet deze loyaliteit te bewerkstelligen onder je doelgroep. Hierdoor zullen content uitdagend en uitnodigend zijn om te delen. mensen een merk minder snel vergeten of overstappen naar Door fans van een aanhoudende stroom van relevante de concurrent. Branding kan ook een conversiedoelstelling content te voorzien, zal de doelgroep eerder geneigd zijn zijn. Branding helpt de doelgroep zich in te leven in het om zich aan een merk te binden, terugkeren en hopenlijk product en de bijbehorende emotionele waardes. overgaan tot conversie.7 Deze vormen van conversie zijn moeilijker te meten dan bijvoorbeeld feitelijke conversie, zoals het aantal downloads, Om ervoor te zorgen dat de community blijft groeien is het aanvragen of bestellingen. in het begin goed om aan reclame te doen, eventueel ook betaald. Een andere mogelijkheid is om content te verspreiden Het is van belang om te meten of de conversie-doelstellingen op de reeds gemanifesteerde platformen waar de doelgroep worden behaald. Zo verkrijgt men inzicht in de effectiviteit van Diagram 4: Piad, Owned and Earned Media oorspronkelijk opgesteld door Goodall, D. verblijft. Hiervoor moet de content wel dusdanig sterk zijn dat de social media strategie en waar deze zou kunnen worden men bereid is om over te stappen naar de nieuwe community. bijgestuurd of verbeterd. Ook krijgt men inzicht in welke Natuurlijk blijven bestaande campagnes noodzakelijk, kanalen het meest waardevol zijn voor de organisatie en kanMiddelen Uit onderzoek van Nielsen is gebleken dat consumenten nog maar het is verstandig om daar social media verwijzingen in te daar vervolgens de nadruk op worden gelegd.Tegenwoordig maakt men nog volop gebruik van de altijd het meest vertrouwen op aanbevelingen van bekenden integreren. Om de groei van een social media platform op gangtraditionele media om daarin te verwijzen naar social media. of aanbevelingen van andere consumenten, en dit is waar te brengen, zal men zelf eerst actief moeten zijn en proactief Social Media PolicyDeze manier van verwijzen valt onder het Paid, Earned and Earned media een rol kan vervullen.9 Je zou kunnen stellen deel moeten nemen aan de reeds bestaande communities. Social media dringt steeds verder door in de maatschappij,Owned Media model (door Daniel Goodall).8 Het doel is om via dat het doel van Paid en Owned media is om Earned media ook op de werkvloer. Werkgevers maar ook werknemersde gevestigde mediastromen het delen van content op sociale te realiseren. Door succesvolle Earned media zal het totale Activeren hebben steeds vaker de behoefte aan richtlijnen enmedia op gang te brengen. Het deeleffect wat daar ontstaat, resultaat van de campagne hoger zijn.10 Voor social media is het belangrijk dat ze actueel en actief zijn. gedragscodes voor het gebruik van social media. Door eennoemen we verdiende media. Deze ‘Earned media’ zijn enorm Hiervoor moet de community geactiveerd worden. social media beleidsplan op te stellen, weet iedereen wat zijnwaardevol, de kosten zijn immers laag, de respons hoog en de Influencers Een mogelijkheid hiervoor is om gebruik te maken van verantwoordelijkheden en vrijheden zijn met betrekking totonderwerpen en betrokken communities zijn relevant, Het zijn individuen die actief zijn op sociale netwerken, en zich verschillende vormen van content. Elke vorm kan een andere het gebruik van social media gerelateerd aan of binnen dealthans dat suggereert het model. onderscheiden doordat ze meer invloed hebben op anderen. subdoelgroep aanspreken binnen de doelgroep. Een andere organisatie. SHARE THIS
 18. 18. Tim Schnitzler | Social Media Optimization | 28Voor Landgoed de Biestheuvel stelde ik een zogenaamd naar de buitenwereld laten zien dat het over expertise manifesteert als een belangrijke speler op de social media Om de vragen te kunnen beantwoorden en om in de behoefteSocial Media Policy op. Voor bedrijven is het interessant beschikt. Dit kan door kennis te delen met Webber’s markt, en over welke functionaliteiten het zal beschikken. van klanten te kunnen blijven voorzien moet men de klantenom een duidelijk beleid in te voeren voor het gebruik van doelgroep en klantenkring, bijvoorbeeld via social media ervan doordringen dat social media optimalisatie een continusociale media. Door het opstellen van duidelijke richtlijnen platformen, een blog, de bedrijfspagina of het geven van Hoe moet Webber Interactief inspelen op veranderingen van voortdurend proces is. Het werk is immers nooit af en deen wenselijk gedrag kunnen genante uittingen die schadelijk trainingen. Er is besloten om deel te nemen aan diverse social de behoeften van klanten op het gebied van social media? ontwikkelingen op het gebied van social media gaan zozijn voor de reputatie van het bedrijf voorkomen worden, platformen, waaronder Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn snel dat er voortdurend wel ergens een positief resultaat teen kunnen er sancties gesteld worden wanneer dit toch en Google+. Op de bedrijfspagina wordt voor de doelgroep De behoefte van klanten kan veranderen wanneer er zich behalen is door middel van optimalisatie. Om in te spelengebeurt. Tevens is het voor bedrijven aantrekkelijk om hun relevante content gedeeld o.a. in de vorm van video’s en nieuwe sociale platformen manifesteren op de social media op de veranderingen op het gebied van social mediamedewerkers te betrekken bij de aanwezigheid op social optimalisatietips. Ook is er een bedrijfsblog gestart waarop markt. Klanten kunnen aanwezig willen zijn op een nieuw optimalisatie maakt Webber Interactief gebruik van hetplatformen. Door medewerkers te betrekken bij het managen diverse topics worden aangesneden op het gebied van platform. Het kan belangrijk zijn om in een vroeg stadium onderstaande schema. In het schema wordt uitgegaanvan sociale media wordt het mogelijk om de activiteit op social websiteoptimalisatie. actief te worden op een nieuw media. In een vroeg stadium van de opgestelde social media doelstellingen, waarnamedia gerelateerd aan het bedrijf of de bedrijfsnaam beter te is er immers minder concurrentie dan in een later stadium, een social media strategie wordt opgesteld. Deze strategiemonitoren. Ook kunnen zij onderdeel worden van de online Door onderzoek te doen, vergroot men de expertise. mocht de populariteit van het nieuwe netwerk blijven stijgen. wordt vervolgens uitgevoerd, gemonitord, geanalyseerd enpresence van een organisatie en daarmee de online presence Door deze nieuw verworven expertise te delen via diverse Voor Webber Interactief is het noodzakelijk om altijd op de gerapporteerd. Na aanleiding van de analyse en het rapportvergroten. Door medewerkers op de juiste wijze de instrueren kanalen verkrijgt men autoriteit. Door deze vicieuze cirkel hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen social media. kan de strategie worden bijgeschaafd en aangepast.over de do’s en don’ts op social media kan de bedrijfsreputatie lang genoeg aan te houden kan men uiteindelijk een autoriteitworden versterkt, terwijl de risico’s op imageschade worden worden binnen een specifiek vakgebied.beperkt. Webber Interactief gaat met de vraagstukken aan de slag enHoe moet Webber Interactief inspelen op veranderingen komt met een passende oplossing. Dit kan zijn in de vormbinnen de social media markt, en perceptie van social media, van advies of in de vorm van een Social Media Scan. Na eenen hoe vertaal je deze veranderingen naar je social media analyse van de Quick Scan kan er gekozen worden voor hetplan? optimaliseren van de online presence van de klant. Dit zal gebeuren aan de hand van het opstellen van een Social MediaVoor Webber Interactief is het belangrijk dat het een expert Plan. Dit plan bestaat uit de Social Media Scan, een socialwordt op het gebied van social media optimalisatie, wil het media policy en een social media strategie.dit als dienst kunnen aanbieden. Binnen Webber Interactiefis er al veel kennis aanwezig op het gebied van social Doordat het social media landschap continu aanmedia en website optimalisatie. Het is nu zaak om zich te verschuivingen onderhevig is, is het belangrijk om eenverdiepen in social media in combinatie met optimalisatie en Social Media Plan en analyse zo universeel mogelijkzo het gebied van expertise te vergroten. Webber Interactief toepasbaar te maken. Dit betekent wel dat het uitvoeren enmoet een autoritaire status krijgen binnen het social media opstellen van een dergelijk plan altijd maatwerk zal blijven.optimalisatiegenre. Om dit voor elkaar te krijgen moet men Je weet immers niet wanneer het volgende netwerk zich Diagram 5: continu proces social media optimalisatie. SHARE THIS

×