Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. sam

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2. sam

 1. 1. Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS2001:1ArbetsmiljöpolicyRutinerFördela arbetet- resurser- kunskaperRegelbundet ochvid förändringarUtreda ohälsa ocholycksfallAnlita FHV ellerannan expertisDokumenteraHandlingsplan
 2. 2. Enkel arbetsmiljöpolicyHos oss vid XYZ är (notera här de två viktigaste faktorernafrån medarbetarnas ranking av de 8 alternativen)exempel på viktiga arbetsmiljöfaktorer som främjar godaarbetsmiljöförhållanden i vår verksamhet.Målet är en skadefri verksamhet där faror och risker förohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt.Därför arbetar vi så här med arbetsmiljön: Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet. Vi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs. Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet genomförs som beslutats genom brarutiner, tydligt ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständigaförbättringar i alla delar. Vi utreder arbetsmiljön minst en gång om året med hjälp av skyddsronderoch andra undersökningar. Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud för att undvika upprepande. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där vi tar upp arbetsmiljöfrågor. Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete minst en gång per år efter en särskilddagordning. Vi lever upp till kraven om dokumentation och tydlighet.
 3. 3. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter:Informera: Informera alla anställda om vilka arbetsmiljöregler och internabestämmelser som gäller på arbetsplatsen samt kontrollera att deefterlevs. Se till att maskiner och annan utrustning på arbetsplatsen är i sådantskick att skador och ohälsa undviks. Se till att ta fram de rutiner och instruktioner som behövs för attförebygga olycksfall och ohälsa. Se till att det finns varningsanordningar eller anslag på platser därrisken för olycksfall eller ohälsa är som störst.Undersöka: Initiera och genomföra regelbundna skyddsronder, minst en gång perår. Genomföra regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljön följs upp. Samverka med skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor. Se till att göra riskbedömningar av uppkomna problem.
 4. 4. Åtgärda: Se till att uppkomna problem åtgärdas eller – om befogenhet ellerkompetens saknas – rapportera problemen vidare till närmaste chef. Se till att budgetera för de arbetsmiljöåtgärder som behöver vidtas. Se till att årligen följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet inomdin verksamhet Se till att informera medarbetare och rapportera vidtagna åtgärdertill närmaste chef.Utreda ohälsa, skador och tillbud: Utreda arbetsskador, arbetsolyckor och tillbud snarast möjligt. Anmäla arbetsskador till Försäkringskassan. Anmäla allvarligare olycka eller tillbud till Arbetsmiljöverket snarast.Vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter Se till att de som du delegerar arbetsmiljöuppgifter vidare till, harden utbildning, resurser och tid som behövs för uppgifterna.
 5. 5. Klargöra ansvar vid frånvaro:Se till att ledning och medarbetare har klart för sig vem som ansvarar föratt ovanstående arbetsmiljöuppgifter utförs vid frånvaroReturnera arbetsmiljöuppgifter vid behov: Se till att skriftligen returnera (återföra) ansvaret för dessaarbetsmiljöuppgifter utförs till närmaste chef, om du anser att du intehar kompetens, resurser eller tid att utföra dem.Ort och datumUnderskrifter:Den som fördelar uppgiften:Den som tar emot uppgifterna:
 6. 6. Den som fördelar arbetsmiljöuppgifter ska se till att mottagaren ärresurser, befogenheter och utbildning för att klara av uppgifterna. Nedan kandu skriva upp vilken utbildning och erfarenhet mottagaren har.Utbildning:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Erfarenhet:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7. 7. Returnera eller återföraReturnering/återföring av arbetsmiljöuppgifterPå grund av kompetensbrist/resursbrist/brist på befogenheter har jag funnitatt jag inte kan utföra nedanstående uppgift:……………………………………………………………………………………………………………………….Därmed återförs nämnda uppgifter till dig till dess att bristen/bristernaåtgärdats.……………………………………………………………………………………………………………Datum Namn (den som återför uppgifter)
 8. 8. Exempel på riskbedömningRisker S K S:a Åtgärder Ansvarig KlartsenastAv-bockat4 2 81 4 42 1 23 3 91 2 21 3 32 4 83 2 64 3 121 4 4
 9. 9. Exempel på enkel rutin: SjukfrånvaroSå här gör vi på vår arbetsplats vid sjukfrånvaro• Sjuk- och friskanmälan gör vi till ...• Efter några dagar hör vår chef av sig till den som är sjukskriven.• Vid längre sjukfrånvaro hör en arbetskamrat av sig för att vi bryr oss om huralla mår.• Vid lång sjukfrånvaro eller upprepad sjukfrånvaro förväntar vi oss att vår cheftar initiativ till ett samtal för att komma fram till vad som kan göras.• Efter 21 dagars sjukskrivning tar vår chef initiativ till ett samtal omrehabiliteringsbehov.• Vi vill att alla sjukskrivna (som inte smittar) kommer till avdelningen och fikarmed oss då och då.• Vi vill också att alla sjukskrivna kommer till våra arbetsplatsträffar.Medarbetarna på..........................avdelningen
 10. 10. Uppföljning av arbetsmiljön• Är vår arbetsmiljöpolicy relevant och aktuell?• Har vi gjort det vi bestämt tidigare?• Har resultatet blivit bra?• Har vi undersökt arbetsmiljön?• Har vi haft olycksfall?• Har vi haft tillbud?• Har vi haft sjukdomar som beror på arbetet?• Har eller kommer verksamheten att förändras så att enriskbedömning behöver göras?• Vet vi tillräckligt om vår arbetsmiljö, om risker och hur vi skyddaross?• Finns det behov att fördela arbetsmiljöuppgifter på flera?• Nästa möte?

×