Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SMISLENO U-îENJE

279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SMISLENO U-îENJE

 1. 1. SmislenoSmisleno u enječu enječ Pripremila: Tijana Popović,prof.defektolog-rehabilitator
 2. 2. ŠTO SVE U IMO?ČŠTO SVE U IMO?Č • engleskiengleski • matematikumatematiku • ...... • hodanjehodanje • pri anječpri anječ • odnose s ljudimaodnose s ljudima • ......
 3. 3. DANASDANAS • emo staviti naglasak na u enjeć čemo staviti naglasak na u enjeć č gradiva, potrebnog zagradiva, potrebnog za školovanješkolovanje
 4. 4. NA INI PAM ENJAČ ĆNA INI PAM ENJAČ Ć • radno pam enjećradno pam enjeć –kratkokratko • kratkro no pam enječ ćkratkro no pam enječ ć –7 do 9 esticač7 do 9 esticač • dugoro no pam enječ ćdugoro no pam enječ ć –bezgrani no, zauvijekčbezgrani no, zauvijekč
 5. 5. STRUKTURA PAMĆENJA PODRAŽAJ KRATKOROČNO PAMĆENJE DUGOROČNO PAMĆENJE RADNO PAMĆENJE ponavljanje, kodiranje pažnja pronalaženje
 6. 6. KAKO U IMO?ČKAKO U IMO?Č • razina prepoznavanjarazina prepoznavanja • razina dosje anjaćrazina dosje anjać
 7. 7. Mnemotehnike služeMnemotehnike služe zadržavanju materijalazadržavanju materijala koji bismo ina ečkoji bismo ina eč najvjerojatnijenajvjerojatnije zaboravili!zaboravili! MnemotehnikeMnemotehnike
 8. 8. VerbalneVerbalne mnemotehnike:mnemotehnike: • skra ivanje – zapamtimoćskra ivanje – zapamtimoć kraticu koja je nastalakraticu koja je nastala uzimanjem prvih slova rije ičuzimanjem prvih slova rije ič s neke listes neke liste npr: very important person - VIPnpr: very important person - VIP
 9. 9. KodiranjeKodiranje • dodaju se informacije i prera ujuđdodaju se informacije i prera ujuđ na takav na in da budu što bolječna takav na in da budu što bolječ zapam enećzapam eneć npr. za redoslijed boja u spektru –npr. za redoslijed boja u spektru – ljubi asta, modra, zelena, žuta,čljubi asta, modra, zelena, žuta,č naran asta, crvenačnaran asta, crvenač LjMZŽNCLjMZŽNC Ljepotica Miluje Zlatnu Žabu Na CigliLjepotica Miluje Zlatnu Žabu Na Cigli
 10. 10. Za planete:Za planete: MMerkur,erkur, VVenera,enera, ZZemlja,emlja, MMars,ars, JJupiter,upiter, SSaturn,aturn, UUran,ran, NNeptun,eptun, PPlutonluton M V Z M J S U N PM V Z M J S U N P MMojaoja VVrlorlo ZZnatiželjnanatiželjna MMajkaajka JJee SSvimavima UUvijekvijek NNabrajalaabrajala PPlanetelanete
 11. 11. E=mcE=mc²² EEinsteininstein mmirišeiriše ccvijetavijeta dvadva!! W= U I tW= U I t WWalter jealter je uuredanredan ii ttocan!ocan!
 12. 12. Rime i ritamRime i ritam • unošenje rime i ritma u materijal kojiunošenje rime i ritma u materijal koji treba zapamtiti znatno olakšava ucenjetreba zapamtiti znatno olakšava ucenje Npr:Npr: Mala moja, dajem ti na znanje, sila krozMala moja, dajem ti na znanje, sila kroz masa daje ubrzanje!masa daje ubrzanje! Svaka masa mora znati- sila ce jojSvaka masa mora znati- sila ce joj ubrzanje datiubrzanje dati
 13. 13. Ako je ispred zagrade više,Ako je ispred zagrade više, zagrada se briše.zagrada se briše. Ako je ispred zagrade manje,Ako je ispred zagrade manje, u zagradi se mijenja stanje.u zagradi se mijenja stanje. Ja znam, jer sam lumen,Ja znam, jer sam lumen, gusto a je masa kroz volumen.ćgusto a je masa kroz volumen.ć
 14. 14. Kvadrat nad hipotenuzom, to znaKvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dijete,svako dijete, jednak je zbroju kvadrata nad objejednak je zbroju kvadrata nad obje katete.katete. Sje am se k’o ju er, rek’o si mi ti,ć čSje am se k’o ju er, rek’o si mi ti,ć č površina kruga je er na kvadrat pi.površina kruga je er na kvadrat pi.
 15. 15. Metoda prostornog ure enjađMetoda prostornog ure enjađ stranicestranice • zabilješke razmjestimo na papiruzabilješke razmjestimo na papiru tako da dobijemo prostornitako da dobijemo prostorni raspored prikladan za zapamcivanjeraspored prikladan za zapamcivanje
 16. 16. Bizarno predocavanjeBizarno predocavanje •lakše cemo zapamtiti cudnu, bizarnulakše cemo zapamtiti cudnu, bizarnu slikusliku Npr.Npr. Einstein miriše cvijeta dvaEinstein miriše cvijeta dva
 17. 17. KOGNITIVNE MAPEKOGNITIVNE MAPE Edward de Bono – uveoEdward de Bono – uveo kognitivne mape kaokognitivne mape kao nelinearan na inčnelinearan na inč prikazivanja informacijaprikazivanja informacija
 18. 18. STRATEGIJE U ENJAČSTRATEGIJE U ENJAČ Strategija – skup postupaka kojimaStrategija – skup postupaka kojima se želi posti i odre eni cilj.ć đse želi posti i odre eni cilj.ć đ Strategije u enja – svjesničStrategije u enja – svjesnič kognitivni procesi kojima sekognitivni procesi kojima se informacije pripremaju za pohranu iinformacije pripremaju za pohranu i integraciju s postoje im znanjem.ćintegraciju s postoje im znanjem.ć
 19. 19. STRATEGIJE U ENJAČSTRATEGIJE U ENJAČ • PONAVLJANJEPONAVLJANJE • ORGANIZACIJAORGANIZACIJA • ELABORACIJAELABORACIJA
 20. 20. PonavljanjePonavljanje • doslovno višekratno izgovaranjedoslovno višekratno izgovaranje elementa koji želimo upamtitielementa koji želimo upamtiti • koristimo ga kad neki sadržajkoristimo ga kad neki sadržaj moramo doslovno nau itičmoramo doslovno nau itič
 21. 21. Nedostatak:Nedostatak: Znanje koje smo na taj na inčZnanje koje smo na taj na inč pohranili naj eš e je nepovezano sč ćpohranili naj eš e je nepovezano sč ć ostalim znanjima i ako se na njegaostalim znanjima i ako se na njega esto ne vra amo, zaboravit emoč ć ćesto ne vra amo, zaboravit emoč ć ć gaga
 22. 22. PONAVLJANJEPONAVLJANJE 1.1. gradivo iz teksta pamtimgradivo iz teksta pamtim ponavljanjem.ponavljanjem. 2.2. svoje zabilješke itam više putačsvoje zabilješke itam više putač uzastopce.uzastopce. 3.3. napamet u im klju ne pojmoveč čnapamet u im klju ne pojmoveč č kako bih se na ispitu mogao/lakako bih se na ispitu mogao/la bolje podsjetiti na važna podru jačbolje podsjetiti na važna podru jač sadržaja.sadržaja. 4.4. itaju i neki tekst, pokušavam gač ćitaju i neki tekst, pokušavam gač ć napamet ponoviti nakon svakognapamet ponoviti nakon svakog odlomka.odlomka.
 23. 23. 5.5. na osnovi skripta ili drugihna osnovi skripta ili drugih bilješki pokušavam u što ve ojćbilješki pokušavam u što ve ojć mjeri nau iti gradivo napamet.čmjeri nau iti gradivo napamet.č 6.6. napamet u im pregledčnapamet u im pregledč najvažnijih stru nih izraza kojičnajvažnijih stru nih izraza kojič sam sam izradio/la.sam sam izradio/la. 7.7. napamet u im pravila ili formule.čnapamet u im pravila ili formule.č
 24. 24. OrganizacijaOrganizacija • po iva na pretpostavci da se dobročpo iva na pretpostavci da se dobroč organizirane informacije lakše u ečorganizirane informacije lakše u eč i dosje ajući dosje ajuć • npr. identifikacija najvažnijihnpr. identifikacija najvažnijih pojmova, traženje unutrašnjih vezapojmova, traženje unutrašnjih veza u gradivu (uspostava hijerarhijeu gradivu (uspostava hijerarhije me u klju nim informacijama)đ čme u klju nim informacijama)đ č
 25. 25. ORGANIZACIJAORGANIZACIJA 1.1. izra ujem tablice, dijagrame iđizra ujem tablice, dijagrame iđ grafi ke prikaze kako bi gradivočgrafi ke prikaze kako bi gradivoč predavanja bilo bolje strukturirano.predavanja bilo bolje strukturirano. 2.2. pravim kratke sažetke najvažnijihpravim kratke sažetke najvažnijih stvari kao podsjetnik.stvari kao podsjetnik. 3.3. pri itanju svojih zabilješki izra ujemč đpri itanju svojih zabilješki izra ujemč đ shemu s najvažnijim to kama.čshemu s najvažnijim to kama.č 4.4. pokušavam ve e koli ine gradivać čpokušavam ve e koli ine gradivać č podijeliti u manje odlomke, koje zatimpodijeliti u manje odlomke, koje zatim pojedina no obra ujem.č đpojedina no obra ujem.č đ
 26. 26. 5.5. pokušavam mnoštvo pojedinostipokušavam mnoštvo pojedinosti nekog gradiva sažeti u osnovnanekog gradiva sažeti u osnovna pravila.pravila. 6.6. u tekstovima i bilješkamau tekstovima i bilješkama podvla im najvažnija mjesta.čpodvla im najvažnija mjesta.č 7.7. pokušavam razlikovati važne odpokušavam razlikovati važne od nevažnih informacija.nevažnih informacija.
 27. 27. ElaboracijaElaboracija • proširivanje novih informacijaproširivanje novih informacija dodavanjem ili povezivanjem s onimdodavanjem ili povezivanjem s onim što ve znamo; kriti koć čšto ve znamo; kriti koć č provjeravanje gradivaprovjeravanje gradiva
 28. 28. ELABORACIJAELABORACIJA 1.1. pitam se je li tekst koji upravopitam se je li tekst koji upravo prora ujem doista uvjerljiv.đprora ujem doista uvjerljiv.đ 2.2. pokušavam uspostaviti vezu sapokušavam uspostaviti vezu sa sadržajima srodnih predmeta odnosnosadržajima srodnih predmeta odnosno predavanja.predavanja. 3.3. za nove koncepte zamišljamza nove koncepte zamišljam mogu nosti njihove prakti neć čmogu nosti njihove prakti neć č primjene.primjene. 4.4. razmišljam o alternativama za tvrdnjerazmišljam o alternativama za tvrdnje ili zaklju ke koji se iznose učili zaklju ke koji se iznose uč
 29. 29. 5.5. nove pojmove i teorijenove pojmove i teorije pokušavam povezati s ve mićpokušavam povezati s ve mić poznatim pojmovima i teorijama.poznatim pojmovima i teorijama. 6.6. neke si sadržaje predo avam učneke si sadržaje predo avam uč obliku slika.obliku slika. 7.7. izmišljam konkretne primjere zaizmišljam konkretne primjere za odre ene sadržaje u enja.đ čodre ene sadržaje u enja.đ č
 30. 30. Spontano javljanje strategija:Spontano javljanje strategija: -ponavljanje: 5.-6. god.ponavljanje: 5.-6. god. -organizacija: 8.-9. god.organizacija: 8.-9. god. -elaboracija: oko 13. god.elaboracija: oko 13. god. Demonstriranjem iDemonstriranjem i upozoravanjem na mogu nostćupozoravanjem na mogu nostć uporabe ove strategije se moguuporabe ove strategije se mogu po eti primjenjivati i ranije.čpo eti primjenjivati i ranije.č
 31. 31. VO ENJE BILJEŽAKA NAĐVO ENJE BILJEŽAKA NAĐ NASTAVINASTAVI Funkcija bilježenja:Funkcija bilježenja: •usmjeravanje pažnjeusmjeravanje pažnje • organiziranjeorganiziranje informacijainformacija • vanjsko skladištenjevanjsko skladištenje
 32. 32. Upotreba kratica i simbola:Upotreba kratica i simbola: EU, SAD, psi., npr., def. , istr., eksp., <>, =,EU, SAD, psi., npr., def. , istr., eksp., <>, =, %% Zapisivanje primjera i objašnjenjaZapisivanje primjera i objašnjenja Ostavljanje praznog prostora zaOstavljanje praznog prostora za nadopununadopunu Voditi bilješke i za vrijeme raspraveVoditi bilješke i za vrijeme rasprave
 33. 33. Postupanje s bilješkama neposredno nakonPostupanje s bilješkama neposredno nakon nastave:nastave: • pro itati bilješke neposredno nakončpro itati bilješke neposredno nakonč nastavenastave • usporediti bilješke s bilješkama kolege iusporediti bilješke s bilješkama kolege i korigiratikorigirati • odgovoriti na to ke napisane načodgovoriti na to ke napisane nač marginamamarginama • dopuniti bilješke s nastave informacijamadopuniti bilješke s nastave informacijama iz literatureiz literature • obogatiti bilješke povezivanjem s osobnimobogatiti bilješke povezivanjem s osobnim iskustvomiskustvom
 34. 34. U enje za ispite :čU enje za ispite :č • procijeniti težinu pojedinih predmetaprocijeniti težinu pojedinih predmeta i potrebno vrijeme.i potrebno vrijeme. • saznati na in ispitivanja.čsaznati na in ispitivanja.č • napraviti raspored u enja i polaganja.čnapraviti raspored u enja i polaganja.č • dobro je odrediti si poneki slobodandobro je odrediti si poneki slobodan dan – kao nagradu za položeni ispit.dan – kao nagradu za položeni ispit. • pribaviti svu potrebnu literaturu.pribaviti svu potrebnu literaturu.
 35. 35. Opasnosti:Opasnosti: • strah odstrah od po injanja/odustajanje/ignoriranječpo injanja/odustajanje/ignoriranječ obavezeobaveze • u enje bez razumijevanja iču enje bez razumijevanja ič zaboravljanjezaboravljanje • panika: u enje na brzinu / kaos /čpanika: u enje na brzinu / kaos /č nepovezanostnepovezanost
 36. 36. •gubljenje vremena :gubljenje vremena : a) površno u enje/iluzija nau enog/č ča) površno u enje/iluzija nau enog/č č prepoznavati znati≠prepoznavati znati≠ b) posve ivanje previše vremenaćb) posve ivanje previše vremenać jednoj stvari / u enje nepotrebnihčjednoj stvari / u enje nepotrebnihč sadržajasadržaja •podložnost razli itim distraktorimačpodložnost razli itim distraktorimač •nalaženje izgovora i opravdanjanalaženje izgovora i opravdanja
 37. 37. Efikasno u enje:čEfikasno u enje:č • voditi ra una o tome jeste ličvoditi ra una o tome jeste lič vizualni, slušni ili motori ki tipčvizualni, slušni ili motori ki tipč u enikaču enikač • dobro je imati stalno mjesto zadobro je imati stalno mjesto za radrad • osigurati optimalne okolinskeosigurati optimalne okolinske uvjete: svjetlo, tišina,uvjete: svjetlo, tišina, temperatura. isklju iti tv i radio.čtemperatura. isklju iti tv i radio.č
 38. 38. • razmišljati o nau enom učrazmišljati o nau enom uč “praznom hodu” (npr. šetnja“praznom hodu” (npr. šetnja ku o, ekanje i sl.)ć čku o, ekanje i sl.)ć č • diskutirati o nau enom sčdiskutirati o nau enom sč prijateljima i poznanicimaprijateljima i poznanicima • aktivno u enje – u enje sč čaktivno u enje – u enje sč č prepri avanjem gradiva svojimčprepri avanjem gradiva svojimč rije ima i samoispitivanječrije ima i samoispitivanječ • googlanjegooglanje
 39. 39. Ovo sveOvo sve • e možda imati efekt da neke stvariće možda imati efekt da neke stvarić nau ite bolje, brže, to nije,č čnau ite bolje, brže, to nije,č č a i da se to sve vidi naa i da se to sve vidi na ocjenama...ocjenama...

×