Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toiminnallisen kielenopetuksen ytimessä: yhteistyö ja yhdessä tekeminen

Koulutusiltapäivä Säkylässä 21.5.2018

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toiminnallisen kielenopetuksen ytimessä: yhteistyö ja yhdessä tekeminen

 1. 1. TOIMINNALLISEN KIELENOPETUKSEN YTIMESSÄ: YHTEISTYÖ JA YHDESSÄ TEKEMINEN Varhennettu kieltenopetus Säkylä 23.5.2018 klo 13 - 16 Tiina Sarisalmi
 2. 2. KIELIKASVATUS • Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. s. 134 • Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. s. 105 – 106 • Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä... Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 3. 3. KIELITIETOINEN OPETUS Kielitietoisessa yhteisössä … ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. POPS s. 26 KOULUN TOIMINTA- KULTTUURI Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 4. 4. ORIVEDEN KIELIPOLKU: VARHENNETTU ENGLANNINOPETUS • Toteutus: samanaikaisopetuksena • Kielenopettaja yhdessä esi- tai luokanopettajan kanssa • Esi- ja alkuopettajien koulutus  kielikasvatus ja kielisuihkut toteutetaan vakiinnuttamisvaiheessa ryhmän opettajien toimesta • Riittävän selkeät tavoitteet, tuntisuunnitelmat ja materiaalit Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 5. 5. ORIVEDEN KIELIPOLKU: TOIMINNALLISET SISÄLLÖT • Varhennettu englannin opetus • Kielisuihkutukset • Kielikasvatus • Yhteistoiminnallisen oppimisen kehittäminen • Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen käyttö • Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen • Autenttinen ja tutkiva oppiminen • Toiminnallisten oppimismenetelmien kehittäminen • Kansainvälisyyskasvatus Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 6. 6. VARHENNETTU ENGLANNIN OPETUS Työtavat: • Havainnoidaan eri kieliä ja niiden kulttuuriin liittyviä ilmiöitä toiminnallisesti oppilaan ikäkausi ja kiinnostus huomioiden. • Harjoitellaan ääntämään yksinkertaisia, oppilaan lähiympäristön liittyvää sanastoa ja lyhyitä lauseita mallin mukaisesti. • Harjoitellaan mm. tervehtimään, esittäytymään ja kysymään kuulumisia. • Sanastoa (esim. numerot 1-20, perheenjäsenet, lähisukulaiset, värit, eläimet) harjoitellaan ja eri kieliympäristöjen kulttuuriin tutustutaan mm. laulujen, leikkien, liikunnan, draaman, piirtämisen ja pelien kautta. Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 7. 7. VARHENNETTU ENGLANNIN OPETUS Työtavat: • Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti eri viestintäkanavia. • Kieliä harjoitellaan kielisuihkunomaisesti esim. laulujen, leikkien, draaman, pelien, kuvataiteen ja liikunnan avulla. • Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. • Kieltä kuullaan ja toistetaan, mutta oppilasta myös rohkaistaan käyttämään opittuja sanoja ja fraaseja osana toimintaa. • Oppimisen tukemisessa keskitytään kielellisen uteliaisuuden synnyttämiseen. Tiina Sarisalmi 23.5.2018 Oriveden kielipolun varhennettu englanti: https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/ejave
 8. 8. Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 9. 9. Tiina Sarisalmi 23.5.2018 KIELIRIKASTEINEN OPETUS ALKUOPETUKSESSA Kielirikasteisella alkuopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa alle 25 prosenttia toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla kuin kielellä kuin opetuskielellä. Tavoitteena on kieltenoppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen. Lisäksi tavoitteena voi olla siirtyminen kielirikasteiseen tai muuhun kaksikieliseen esi- ja perusopetukseen tai muulla tavalla varhennettuun kieltenopetukseen. s. 49 – 50
 10. 10. LAPSI AKTIIVISENA TOIMIJANA • Lapset ovat synnynnäisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. • Oppiminen on kokonaisvaltaista ja sitä tapahtuu kaikkialla. • Siinä yhdistyvät tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, keholliset kokemukset ja ajattelu. • Oppimista tapahtuu muun muassa lasten havainnoidessa ja tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. • Lapset oppivat myös leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 11. 11. TOIMINNALLISELLE OPPIMISELLE ON OMINAISTA • Oppijakeskeisyys • Oppijoiden aktiivisuus • Oppijoiden yhteistyö • Tekemällä oppiminen • Osaamisen kehittyminen laaja-alaisesti • Koko kehon käyttö • Kaikkien aistien käyttö • Luovuus ja mielikuvitus • Kannustus ja tuki Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 12. 12. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Laulut, mieluiten laululeikit (voi itsekin keksiä sopivat liikkeet) • esim. London Bridge is Falling down – ensimmäinen säkeistö riittää • Voi leikkiä mm. väreillä, eläimillä, ruoilla… • https://www.youtube.com/watch?v=JUke3Hnv8o4 • Tietyn teeman opetteluun/harjoittelun liittyvät laululeikit • Esim. tervehdyslaulut • https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2/ejave/tjt/laulut Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 13. 13. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Chantit ja lorut (niihinkin voi lisätä liikkeet) • Numerot opetellaan järjestyksessä ja jokaiseen numeroon yhdistetään liike, joka tehdään numeron mukainen lukumäärä • Little number song: https://www.youtube.com/watch?v=5wY1jbtYD8k • One potato, two potato (nursery rhyme): https://www.youtube.com/watch?v=Ad6PmF0gDoc • Hanhiemon loruja ym. vastaavia: http://etc.usf.edu/lit2go/66/counting-and-math-rhymes/ Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 14. 14. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Esittäminen (kehon käyttö) • Oppilaat muodostavat kehollaan pareittain esim. numeron • Oppilaat esittävät pantomiimina eläintä, ruokaa, juomaa, vaatekappaletta pienissä ryhmissä • Oppilaat harjoittelevat (esim. tervehdyksiä) eläytyen johonkin tunteeseen (käytetään tunnekortteja tai tunnenoppaa) Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 15. 15. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Draama (lyhyet vuoropuhelut, käsinuket, leikkien ja liikkuen) • Musiikin soidessa liikutaan ja soiton tauotessa käydään lyhyt vuoropuhelu (esim. tervehdys) lähimpänä seisovan kanssa • Esitetään dialogi käsinukeilla • Esitetään dialogi esim. iPadin Sock Puppets sovelluksella, nauhoitetaan se ja katsotaan yhdessä Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 16. 16. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Leikit • Jonkin sanastoalueen harjoittelemiseen • Usein myös ”peppu irti penkistä” - pedagogiikkaa • Tervehtimisleikkejä • Numeroleikkejä • Värileikkejä • Pihaleikit vs. sisäleikit Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 17. 17. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Pelit • Lautapelit – Free printables – esim. Snakes and Ladders • Nettipelit ja -tehtävät (esim. iPadilla Fun English) Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 18. 18. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Tutkiva oppiminen (esim. iPadien käyttö) • Find-tehtävät: etsitään luokasta esim. eri värisiä asioita ja kosketaan niitä tai etsitään pareittain ulkoa ja kuvataan ne iPadeilla • Tehdään Paddlet-seiniä esim. väreistä, numeroista, luonnosta, lemmikkieläimistä • Book Creator –ohjelmalla voi tehdä hauskoja e- kirjoja itse otettuja kuvia käyttäen. Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 19. 19. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Piirtäminen ja askartelu • Onnittelukortit • Kortit juhlapäivinä • http://www.toolsforeducators.com/ • Yhdessä tehtävät: • esim. iso Lontoon kartta. Oppilaat piirtävät nähtävyyksiä ja symboleja, jotka kiinnitetään kartalle • Esim. iso metsä. Oppilaat piirtävät eläimiä ja kasveja, jotka kiinnitetään metsään Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 20. 20. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Pieni projekti • Oma sanakirja (vapaasti käytettävät kuvat esim. pixabay tai clipart-library) • Oma luontokirja • Oma koulu ja luokka (omia kuvia käyttäen) • esim. iPadilla Book Creator tai MyStoryBook -sovelluksilla (kuva + ääni) Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 21. 21. TOIMINNALLISIA MENETELMIÄ • Kansainväliset/eurooppalaiset ystävät • www.etwinning.net • Korttien lähetys • Tapaaminen verkossa (Abobe Connect tai Skype) • Oman maan luonto ja eläimet • Jaettu valkotaulu • Jouluna joulukortit, pienen paketit, kierrätys Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 22. 22. MEIDÄN PARHAAT TOIMINNALLISET LAULUT, LEIKIT, PELIT, TEHTÄVÄT… • Keskustelkaa 2 – 3 hengen ryhmissä • Vaihtakaa ideoita ja kokemuksia • Kirjatkaa ideat padletille • https://padlet.com/tiina_sarisalmi/sakyla Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 23. 23. STORYLINE-OPPIMISKOKONAISUUS • oppilaiden osallistaminen • projektioppiminen • ongelmanratkaisu • globaalikasvatus • kv-yhteistyö Lisää Storyline-menetelmästä Esimerkkinä ”Maailmanmatkaajat ystävää etsimässä” Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 24. 24. ORIVEDEN KIELIPOLKU –HANKE ON OSA PIRKANMAAN KIKATUS-VERKOSTOA • Pirkanmaan Kikatus – Facebook ryhmä verkoston piirissä toimiville opettajille: https://www.facebook.com/groups/1695309320763598/ • Yhteinen blogi kokemusten ja hyvien ideoiden jakamiseksi myös valtakunnallisesti – prosessin seuranta: http://pirkanmaankikatus.blogspot.fi/ • Yhteinen materiaalipankki, jota kerrytetään aluksi Oriveden peda.netiin, myöhemmin omille sivuille: https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2 Tiina Sarisalmi 23.5.2018
 25. 25. Tiina Sarisalmi hankekoordinaattori: • GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS • Kikatus - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus • Tutoropettajien koulutus ja toiminta eTwinning-lähettiläs tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi KIITOS! Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kielitietoinen opetus OPH 2017 Kieli koulun ytimessä OPH 2015 Pirkanmaan Kikatus –verkoston blogi Oriveden kielipolku Kuvat: www.pixabay.com http://clipart-library.com Tiina Sarisalmi 23.5.2018

×