Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen

2,822 views

Published on

Johdatus työpajatyöskentelyyn aiheena eheyttävät oppimisprojektit
Orivesi 17.1.2015
CC BY-NC

Published in: Education

Ops 2016, kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetuksen eheyttäminen

 1. 1. VESO-koulutus Tiina Sarisalmi
 2. 2. Tiina Sarisalmi
 3. 3. PERUSOPETUKSEN ARVOPERUSTA  Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. (s. 12)  Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. (s. 13) Tiina Sarisalmi
 4. 4. ASENTEET JA OPPIMISKÄSITYS  Aktiivinen oppija  Oppimisen ilo  Luovuus  Tietoisuus ja kriittisyys  Eettisyys ja vastuullisuus  Osaa asettua toisen asemaan  Osaa tarkastella asioita eri näkökulmista Tiina Sarisalmi
 5. 5. PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. (s. 16) Tiina Sarisalmi
 6. 6. PAIKALLINEN OPS-TYÖ GLOBAALI- KASVATUKSEN NÄKÖKULMASTA  Kulttuurinen moninaisuus ja globaali vastuu paikallisessa toimintakulttuurissa  Laaja-alainen osaaminen ja maailmankansalaisen taidot  Globaalikasvatuksen teemat oppiainerajat ylittävinä opetuksen eheyttäjinä  Yhteistyö paikallisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa  Globaalikasvatus oppiaineitten sisältöihin – paikalliset sovellukset ja painotukset Tiina Sarisalmi
 7. 7. TOIMINTAKULTTUURI Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta… Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. (s. 26) Tiina Sarisalmi
 8. 8. TOIMINTAKULTTUURI  Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. (s. 25)  Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita… Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja. (s. 26) Tiina Sarisalmi
 9. 9. TOIMINTAKULTTUURI  Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely  Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus  Osallisuus ja demokraattinen toiminta  Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen Tiina Sarisalmi
 10. 10. TAIDOT JA KOMPETENSSIT Laaja-alainen osaaminen (OPS) Maailmankansalaisen kompetenssit Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuuri- nen osaa- minen, vuo- rovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtimi- nen ja arjen taidot Moniluku- taito Tieto- ja viestintä- teknologi- nen osaa- minen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallis- tuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Tiina Sarisalmi © Liisa Jääskeläinen, OPH
 11. 11. OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Eheyttäminen auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään omia kokemuksia mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (s. 29) Tiina Sarisalmi
 12. 12. Oppimisen eheyttäminen Tiina Sarisalmi
 13. 13. ERILAISIA EHEYTYKSEN MALLEJA KOKO KOULU KANSAINVÄLISTYY  Kotikansainvälisyys (s. 26)  Teemapäivät  Työpajaviikot  Painotuskuukaudet LUOKKA- TAI LUOKKATASO  Kumppanuudet ja hankkeet  eTwinning, Erasmus+ …  Oppimisprojektit  Tutkiva oppiminen  Ongelmalähtoinen oppiminen … Tiina Sarisalmi
 14. 14. SYYSLUKUKAUSI  8.9. Kansainvälinen lukutaitopäivä  21.9. Maailman rauhan päivä  17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi  24.10. YK-päivä  25.10.-31.10. Reilun kaupan viikko  8.11. Nenäpäivä  11.-13.11. Ahtisaari-päivä  16.11. Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä  20.11. Lapsen oikeuksien päivä  3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä  10.12. Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä KEVÄTLUKUKAUSI  6.2. Saamelaisten kansallispäivä  21.2. Kansainvälinen äidinkielen päivä  8.3. Kansainvälinen naistenpäivä  21.3. Rasisminvastainen päivä  29.3. Earth Hour  7.4. Maailman terveyspäivä  8.4. Romanien kansallispäivä  23.4. Maailman kirjan päivä  21.5. Kansainvälinen kulttuurisen moninaisuuden päivä  22.5. Kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä Teemapäiviä Tiina Sarisalmi
 15. 15. KV-HANKE (VIERAS KIELI ja TVT) Luonto ja ym- päristö Viestintä ja kirjal- lisuus Kulttuuri- perintö Terveys, ruoka, liikunta Koulu ja yhteis- kunta Oppimisen eheyttäminen kv-projektissa Tiina Sarisalmi
 16. 16. KV-HANKE (VIERAS KIELI ja TVT) Luonto ja ym- päristö Viestintä ja kirjal- lisuus Kulttuuri- perintö Terveys, ruoka, liikunta Koulu ja yhteis- kunta Yhteis- kuntaoppi Biologia Äidinkieli Terveys- tieto LiikuntaKotitalous Kuvataide Musiikki Maantieto KäsityöHistoria Uskonto Oppimisen eheyttäminen kv-hankkeessa Vieraat kielet Historia Kemia Fysiikka Tiina Sarisalmi
 17. 17. PROJEKTIOPPIMINEN Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat projektit auttavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. (s. 29) Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen. (s. 30) Tiina Sarisalmi
 18. 18. Globaalikasvatuksen osa-alueet (Maastricht 2002) 1. Kehityskasvatus (Development education) vrt. YK:n vuosituhattavoitteet 2. Ihmisoikeudet ja lasten oikeudet (Human rights education) 3. Kestävä kehitys (Education for sustainability) 4. Rauhankasvatus ja konfliktien ehkäisy (Education for peace and conflict prevention) 5. Interkulttuurinen osaaminen (Intercultural education) PROJEKTIOPPIMISEN TEEMA-ALUEITA Tiina Sarisalmi
 19. 19. KESTÄVÄ KEHITYS ILMASTON MUUTOS KIERRÄ- TYS VESIEN SUOJELU ENERGIAN SÄÄSTÄ- MINEN KESTÄVÄ MAATA- LOUS KÄSITYÖ Tuunaa vaate ÄIDINKIELI ja KUVATAIDE Suunnittele ja toteuta juliste BIOLOGIA Opi ja tutki: kompostointi LIIKUNTA ja TVT Etsi rastit tai geokätköt ja avaa QR-koodit TOIMINTAKULTTUURI Tutki miten oma koulusi kierrättää Ehdota parannuksia Oppimisen eheyttäminen Tiina Sarisalmi
 20. 20. PAIKALLISET RATKAISUT Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. (s. 30) Tiina Sarisalmi
 21. 21. KIITOS! Tiina Sarisalmi Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS Schools going global http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/ http://www.slideshare.net/tiinsari KIITOS!

×