Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opetussuunnitelma, kielikasvatus ja kansainvälisyys

Koulutus Oulussa 27.11.2017

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opetussuunnitelma, kielikasvatus ja kansainvälisyys

 1. 1. Opetussuunnitelma, kielitietoisuus ja kansainvälisyys Tiina Sarisalmi Koulutuspäivä esi- ja perusopetuksen henkilöstölle Oulu 27.11.2017
 2. 2. Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 3. 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma • Esiopetuksessa lasten kielellisen ja kulttuurisen taustan monimuotoisuus tunnistetaan, sitä kunnioitetaan ja sen jatkuvuutta tuetaan. Eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuutta sekä kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. s. 23 • Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan kieliin ja kulttuureihin… s. 23
 4. 4. Kielikasvatus eri oppiaineiden oppimisessa • Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. POPS s. 105 • Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä. s. 105 – 106 • Opetus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. s. 105 – 106 Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 5. 5. Kielitietoinen opetus esi- ja perusopetuksessa • Eri kielten ja kulttuurien havainnointi eri oppiaineiden tunneilla (muiden kuin kielten) • Linkki Mentimeterin tuloksiin • Monialainen oppimissuunnitelma kieli- ja kulttuuririkasteiseen opetukseen • esim. Oriveden kielipolku: https://peda.net/orivesi/hankkeet/oriveden-kielipolku2 • Kieli- ja kulttuurisuihkutukset • Kieliä kehiin: http://kieliakehiin.blogit.tampere.fi Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 6. 6. Kielipolun askelia LUOKAT 0 - 2 On tietoinen siitä, että muita kieliä puhutaan päivittäisessä ympäristössä On utelias kieliä kohtaan 3 - 4 On avoin kielten moninaisuudelle Haluaa olla mukana tilanteissa, joissa käytetään muita kieliä 5 - 6 Haluaa käyttää vuorovaikutus- tilanteisiin sopivia viestinnän keinoja eri tilanteissa Ymmärtää, että myönteinen asenne auttaa kielten oppimista 7 - 9 Suhtautuu avoimesti omaa kieltään ja muitten kieltä kohtaan Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017 http://bit.ly/frepakielipolku
 7. 7. Varhennetun kielikasvatuksen opetussuunnitelma Varhennetun kieltenopetuksen ops (Tampere ”Kieliä kehiin”) • Monialainen oppimiskokonaisuus Miten ruokkia lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta eri kieliin ja kultuureihin arkipäivän opetuksen/oppimisen yhteydessä? • https://padlet.com/tiina_sarisalmi/oulukiku Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 8. 8. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kielitietoisessa yhteisössä … ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. POPS s. 26 KOULUN TOIMINTA- KULTTUURI Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 9. 9. Kieli- ja kulttuurikasvatus koulun toimintakulttuurissa Miten paljon koulusi toimintakulttuuri (koulu yhteisönä) tukee kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittymistä? • Vastaukset Mentimeterissä Miten voisi kehittää koulun toimintakulttuuria ja yhteisön yhteisiä ponnistuksia kieli- ja kulttuurikasvatuksen lisäämiseksi? • https://padlet.com/tiina_sarisalmi/oulu2 Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 10. 10. Laaja-alainen osaaminen esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunni- telmien ytimessä Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 11. 11. KV-KOMPETENSSIKORTIT: L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu © Valtakunnalliset kv- koordinointihankkeet / Opetushallitus Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 12. 12. Askelia kulttuuripolulla LUOKAT 0 - 2 Pyrkii ymmärtämään toisten kulttuurien edustajia On utelias muita kulttuureita kohtaa ja on motivoitunut tutkimaan niitä 3 - 4 Kykenee osoittamaan kunnioitusta toisia kulttuureita kohtaan ja näkemään ne myönteisellä tavalla Osoittaa halukkuutta osallistua muuhun kulttuuriin liittyvään toimintaan koulussa tai koulun ulkopuolella 5 - 6 Arvostaa erilaisuutta ja osoittaa avoimuutta muita kulttuureita kohtaan Kyseenalaistaa (rakentavan) kriittisesti oman ja muiden kulttuureiden piirteitä 7 - 9 Osoittaa kykyä sopeutua muihin kulttuureihin ja toimia oman kulttuurinsa myönteisenä lähettiläänä Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017 http://bit.ly/frepakulttuuripolku
 13. 13. Kulttuurikasvatus eri oppiaineiden oppimisessa • Mitä ovat interkulttuuriset taidot? • Miten niitä voi kehittää? • Miten niitä voi kehittää osana eri oppiaineiden opetussuunnitelmia? • https://padlet.com/tiina_sarisalmi/oulu3 Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 14. 14. KV-KOMPETENSSIKORTIT: L4 Monilukutaito © Valtakunnalliset kv- koordinointihankkeet / Opetushallitus Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 15. 15. Kielikasvatus eri oppiaineiden oppimisessa • Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. • Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä... • Monilukutaito ja ”The Danger of a Single Story” Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 16. 16. http://www.geekculture.com/joyoftech/
 17. 17. Me olemme osa globaalia maailmaa.. • Sosiaalisesti median välityksellä (tv, videot, musiikki, lehdistö, sosiaalinen media) • Kulttuurisesti, koska ihmiset matkustavat, opiskelevat ja tekevät töitä ulkomailla, lisäksi pakolaiset • Taloudellisesti maailman kaupan ja kauppasopimusten myötä • Poliittisesti kansainvälisten suhteiden ja järjestöjen kautta • Jaamme myös yhteisen ympäristön (ilmaston muutos, saasteet, uusiutumattomat lonnonvarat …) Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 18. 18. Laaja-alaisuus vs. monialaisuuus • Koska laaja-alaisen osaamisen lähestymistapa oppimiseen on luonteeltaan oppiaineiden rajat ylittävää, sen toteuttaminen edellyttää • monioppiaineista opetusta  projekti- ja/tai ilmiöpohjainen oppiminen • koko koulua koskevaa suunnittelua • oppiainerajat ylittävää opettajien yhteistyötä • toimintakulttuurin muutosta • Linkki Mentimeterin vastauksiin Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 19. 19. Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaiku- tus ja ilmaisu Arjen taidot Moniluku- taito TVT- osaaminen Työelämä- taidot ja yrittäjyys Osallistumi- nen, vaikut- taminen ja kestävä tulevaisuus L1 L2 L3 L4L5 L6 L7 KV- HANKE KV-HANKE LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN KEHITTÄJÄNÄ Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 20. 20. Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017 VIERAS KIELI JA TVT SUOMEN KIELI LUONNON- TIETEET HISTORIA JA YHTEIS- KUNTAOPPI TAIDEAI- NEET JA KULTTUURI TAITO- AINEET LIIKUNTA JA TERVEYS MATEMA- TIIKKA USKONTO KV-HANKE MONIALAISENA OPPIMIS- KOKONAISUU- TENA
 21. 21. Kielirikasteisuus autenttisissa ympäristöissä • Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. s. 134 • Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. s. 105 - 106 Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 22. 22. Esimerkkinä Storyline • oppilaiden osallistaminen • projektioppiminen • ongelmanratkaisu • globaalikasvatus • kv-yhteistyö • http://www.learningteacher.eu/sites/learning teacher.eu/files/attachments/d2_storyline_tal linn_sep2016.pdf Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 23. 23. Tiina Sarisalmi Oulu 27.11.2017
 24. 24. Tiina Sarisalmi hankekoordinaattori: • GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS • Kikatus - kieltenopetuksen varhentaminen ja kielikasvatus • Tutoropettajien koulutus ja toiminta eTwinning-lähettiläs tiina.sarisalmi(at)orivesi.fi https://www.slideshare.net/tiinsari/ KIITOS! Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kielitietoinen opetus OPH 2017 Kieli koulun ytimessä OPH 2015 Frepa – Suomi ja FrepaFin-sivusto

×