Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Monialainen Oppimisprojekti - Monta tarinaa maailmasta

Teemoina kielikasvatus, kulttuurinen moninaisuus, autenttinen oppiminen ja monilukutaito
Sopii yläkoulun ja lukion opiskelijoille

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Monialainen Oppimisprojekti - Monta tarinaa maailmasta

  1. 1. eTwinning-projektipakki Tiina Sarisalmi 2016 1 Projektipakin nimi: Monta tarinaa maailmasta Aihe: Kielikasvatus, kulttuurinen moninaisuus, autenttinen oppiminen, monilukutaito Oppiaineet: Vieras kieli (englanti), äidinkieli, yhteiskuntaoppi, kuvataide Ikäryhmä: 13 – 15-vuotiaat (yläkoulu) Vaikeusaste: Keskivaikea Kesto: 4 – 6 kk Projekti-idea – lyhyt kuvaus: Projektin tavoitteena on opetella näkemään maailmaa eri näkökulmista ja tarkastella kriittisesti omaa tulkintaamme, joka määräytyy kulttuurisesti ja on oman kielemme muokkaama. Projektin aikana tehdään pieniä aktiviteetteja, jotka havainnollistavat kielen, kulttuurin ja ympäröivää maailmaa koskevien tulkintojen kirjoa. Tavoitteet (vrt. ops): Äidinkieli T2 Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä selkeästi ja perustella mielipiteensä vakuuttavasti. Oppilas osaa ottaa toiset huomioon vuorovaikutustilanteissa. T6 Oppilas osaa valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä. T15 Oppilas kehittää kielitietoisuuttaan ja tutustuu kielen ilmiöihin. T16 Oppilas tutustuu kulttuurin eri muotoihin sekä pohtii kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään. T17 Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Englanti T2 Oppilas osaa etsiä kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista T6 Oppilas pystyy osallistumaan keskusteluihin ja kertomaan mielipiteensä monenlaisista oppilaan ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista T8 Oppilasta tunnistaa viestinnän kulttuurisia piirteitä ja osaa osallistua rakentavaan kulttuurienväliseen viestintään Yhteiskuntaoppi T2 Oppilas osaa arvioida eettisesti erilaisia inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia kysymyksiä T6 Oppilas osaa tarkastella yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. T9 Oppilaalla pystyy osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa Kuvataide T2 Oppilas osaa keskustella omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustella näkemyksiään T8 Oppilas osaa tarkastella taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista T11 Oppilas osaa ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen
  2. 2. eTwinning-projektipakki Tiina Sarisalmi 2016 2 moninaisuuden ja kestävän kehityksen sekä vaikuttaa kuvien avulla L2 – interkulttuuriset ja vuorovaikutustaidot Projektin työskentely perustuu suurimmalta osin ryhmätyöskentelyyn ja yhdessä oppimiseen. Koko ajan on mukana eri kulttuurien vertailu ja ympäröivän kulttuurin vaikutuksen kriittinen arviointi. Myös interkulttuuriset vuorovaikutustaidot kehittyvät opiskelijoiden yhteistoiminnallisessa oppimisessa. L5 – tvt-taidot Tvt-taidot kehittyvät projektin kaikissa vaiheissa. Oppilaat käyttävät verkko- ja tvt-työkaluja kaikessa työskentelyssään ryhmätöiden teossa sekä tulosten dokumentaatiossa ja monimediaisessa esittämisessä Muu laaja-alainen osaaminen / Avaintaidot: L1 – Ajattelun taidot kehittyvät, kun tutkitaan ja analysoidaan asioita monista eri näkökulmista tutkivalla ja kriittisellä otteella L4 – Monilukutaito kehittyy erilaisten tekstityyppien kriittisessä arvioinnissa ja tuottamisessa L7 – Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot kehittyvät, kun perustellaan mielipiteitä, argumentoidaan ja äänestetään Luovuus kehittyy sekä kuvallisessa ilmaisussa (1. aktiviteetti) että tutkivan oppimisen tehtävässä, jossa tuotos voi olla video, sarjakuva, juliste tms. (3. aktiviteetti) Tiedonhakutaidot kehittyvät, kun haetaan eri tehtäviin sopivia kuvia, videoita, musiikkia jne. Tvt-työkalut: - Twinspace – esittelyihin, (tuotettujen) materiaalien jakamiseen, tehtävien ohjeiden jakamiseen ja vuorovaikutukseen (viestit, chatit, forum keskustelut, web-konferenssit) - Padlet – esittelyihin; - Google Doc – jaetun taulukon tekemiseen; - Popplet – ajatuskarttojen tekoon; - Tricider – ideoiden keräämisen ja äänestämiseen; - iMovie tai MovieMaker – videon editointiin - PosterMyWall – julisteen tekemiseen - Bitstrips tai Makebeliefcomix – sarjakuvien tekoon - Kahoot – kyselyn ja arvioinnin tekemiseen Oppimisprosessi ja sisällöt: Työskentelyvaiheessa voi valita ensin vain 1 - 2 aktiviteettia ja sopia jatkosta erikseen projektikumppanin kanssa. Projekti kuitenkin aloitetaan aina esittelyillä, keskusteluilla (vuorovaikutus) ja Twinspacen työkaluihin tutustumisella. Projektin aloitus: tutustuminen Keitä me olemme? Mitä tiedämme (luulemme) kumppanimaasta? Mitä kieltä/kieliä puhumme? Kesto n. 3 viikkoa - Oppilaat luovat oman profiilin Twinspaceen (kuva ja lyhyt esittelyteksti). - Oppilaat esittelevät itsensä Padleteilla, kunkin kumppanimaan luokalle oma Padlet. Oppilaat kirjoittavat oman nimensä otsikoksi ja kirjoittavat lyhyen esittelytekstin sekä liittävät oman kuvansa. - Oppilaat voivat halutessaan kysyä toisiltaan lisää tai lähettää viestejä Twinspacessa. - Oppilaat kirjoittavat käsityksiään ja ennakkoluulojaan kumppanimaasta taulukkoon (Google Doc), joka jaetaan kumppanimaan oppilaille. He kommentoivat ja oikaisevat käsityksiä samaan taulukkoon – tässä harjoituksessa on tavoitteena purkaa stereotypioita ja laskea niistä
  3. 3. eTwinning-projektipakki Tiina Sarisalmi 2016 3 leikkiä. Esim. http://finnishnightmares.blogspot.fi/ (myös Facebookissa). - Tuotetut taulukot ladataan Twinspaceen. - Oppilaat jakautuvat sekaryhmiin ja keskustelevat yhdessä, mitä haluaisivat oppia sanomaan kumppanimaan kielellä. Jokainen ryhmä valitsee vähintään viisi fraasia. Oppilaat videoivat esityksen, jossa sanotaan valitut fraasit äidinkielellä sekä kirjoitetaan ne äidinkielellä ja englanniksi – voidaan myös esittää lyhyt vuoropuhelu. Videot jaetaan Twinspacessa. - Lopuksi tavataan Skypessä tai Twinspacen AC:ssä yhteisellä oppitunnilla ja keskustellaan siitä, mitä uutta opittiin kumppanimaasta ja omasta kulttuurista. Jokainen oppilas voi kertoa lyhyesti omia ajatuksiaan. Työskentelyvaihe: aktiviteetit 1. aktiviteetti: Monta tarinaa talvesta Mikä on talveni kuva? Kesto n. 4 viikkoa - Tämä vaihe olisi paras toteuttaa englannin ja kuvataiteen opettajan yhteistyössä, jolloin ymmärretään, että kyseessä on myös taiteellisesti kunnianhimoinen tehtävä ja oman ilmaisutavan löytäminen - Oppilaat tekevät piirustuksen, maalauksen tai muun kuvallisen esityksen (esim. kollaasi tai video) talvesta – mitä mielikuvia nousee sanasta ”talvi” - Tehdään englannin oppitunnilla ryhmissä ajatuskartat talvesta esim. Popplet-työkalulla tai vastaavalla. Lisätään kuvia, videoita, musiikkia, ja sanoja/tekstiä. - Jaetaan kuvalliset työt ja ajatuskartat Twinspacessa - Tutkitaan eroja tulkinnoissa eri maiden välillä, kirjataan huomioita – ryhmäkeskusteluina verkossa esim. Twinspacessa (sekaryhmät) - Keskustellaan mielikuvien ja tosiasioiden välisistä eroista – minkälainen talvi nykyään on, mitä siihen oppilaiden elämässä liittyy? – ryhmäkeskusteluina verkossa esim. Twinspacessa (sekaryhmät) - Mietitään, mitkä asiat vaikuttavat käsitykseemme talvesta ja kuinka paljon käsitystämme talvesta määrittävät kirjat, laulut ja perinteet? Vaikuttaako käsitykseen enemmän ympäröivä kulttuuri kuin ympäröivä luonto tai arkipäivän kokemukset? - Lopuksi keskustellaan kumppanimaiden oppilaiden kanssa yhdessä Skypessä siitä, mitä aktiviteetti opetti sanojen merkityksen muodostumisesta ja miten merkitykset muodostuvat erilaisiksi eri konteksteissa. Ryhmät valitsevat yhden edustajan kustakin kumppanimaasta esittelemään ryhmänsä keskustelujen tuloksia. 2. aktiviteetti: “The Danger of a Single Story” Miksi yksi tarina voi olla vaarallinen? Kesto n. 4 viikkoa - Katsotaan ja kuunnellaan yhdessä koko video ”The Danger of a Single Story” - Jaetaan oppilaat 3 hengen ryhmiin, joissa he kuuntelevat erityisesti heille osoitetun videon osan ja tekevät koosteen sen keskeisestä sisällöstä o 1. osa: 0 – 4:15 o 2. osa: 4:15 – 8:20 o 3. osa: 8:20 – 13:11 o 4. osa: 13:11 – 18:30
  4. 4. eTwinning-projektipakki Tiina Sarisalmi 2016 4 - Julkaistaan koosteet ja vertaillaan niitä ryhmäkeskusteluissa Twinspacessa - Oppilaat kaikista kumppanimaista kirjaavat Tricideriin videon tärkeimpiä teesejä ja oppeja, asioita, jotka vaikuttivat eniten heidän ymmärrykseensä. Sen jälkeen he kommentoivat muiden kirjaamia asioita ja äänestävät mielestään 2 – 3 tärkeintä asiaa, jotka avarsivat heidän omaa näkemystään eniten. 3. aktiviteetti: Tutkimusprojekti – ”Mitä näet riippuu siitä missä seisot.” Miten näkökulman vaihtaminen muuttaa tarinaa? Kesto: n. 6 viikkoa - Tutkimusprojektin aikana olisi hyvä, jos englannin ja yhteiskuntaopin opettajat voisivat opettaa yhdessä ja näin kielikasvatuksen ulottuvuus vahvistuisi – oppilaat voisivat käyttää äidinkieltään ja englantia opiskelussaan joustavasti - Oppilaat kaikista kumppanimaista etsivät, kertovat ja jakavat tarinoita, jotka tuntuvat leimaavilta ja joita käytetään vallan välineinä: tarinoita nuorista, tarinoita pojista ja tytöistä, tarinoita eri kulttuureista, tarinoita Suomesta ja suomalaisista (samoin kumppanimaista), tarinoita eri ammateista jne. sekä kertovat ko. tarinan rinnalle toisen tarinan ja ehkä vielä kolmannen, joka monipuolistaa kuvaa kohteestaan vrt. tarina voi olla totta, mutta se on vain pieni osa totuutta. Käytetään näkökulman vaihdon tekniikkaa: miten saman asian kokevat/näkevät esim. lapsi ja aikuinen, kantasuomalainen ja maahanmuuttaja, vanhus ja nuori… - Oppilaat työskentelevät ryhmissä ja kertovat tarinat tai työstävät teemaa valitsemallaan tavalla tietoteknologiaa hyödyntäen. He tuottavat esim. videon, sarjakuvan, kuvia ja tekstiä yhdistävän tiedoston tai julistesarjan. - Oppilaitten tuotokset jaetaan Twinspacessa ja ne kaikki katsotaan oppitunneilla. - Suomalaiset oppilaat valitsevat kumppanimaiden oppilaiden tuotoksista kolme kiinnostavinta (ja päinvastoin) ja perustelevat valintansa. Päätös, arviointi ja reflektointi - Hankkeen päätteeksi oppilaat jakavat toisilleen omasta maastaan tai kulttuuristaan jonkin sellaisen asian, josta ovat ylpeitä. Niistä tehdään Padlet-seinä linkkeineen ja perusteluineen. - Oppilaat arvioivat omaa ja ryhmänsä työskentelyä kaikkien aktiviteettien päätyttyä. He arvioivat myös oman ja ryhmänsä työn tuloksia. He arvioivat, mitä oppivat ja miten tavoitteita saavutettiin. - Lopuksi pidetään yhteinen Skype arviointi-/päätöstapaaminen. Silloin voidaan pitää Kahoot-kysely, jossa arvioidaan projektia ja vastataan projektia koskeviin muihinkin kysymyksiin. - Arvioinnissa voi hyödyntää eurooppalaista kielisalkkua, jonka sisältöjä on saatavissa useilla eri kielillä: http://kielisalkku.edu.fi/fi/luokat-7-9/ Mahdolliset tuotokset – dokumentaatio - Projektin tuotoksena syntyy kuvia, ajatuskarttoja, taulukoita, videoita, julisteita jne. Nämä kaikki tallennetaan ja ladataan Twinspaceen. Oppilaitten työskentelyä voidaan dokumentoida myös valokuvin ja arviointivaiheissa. Projektin jatkoideoita: 1. Oppilaat valitsevat kirjoja, elokuvia, musiikkivideoita tai runoja, jotka ovat (olleet) heille merkityksellisiä. Mietitään, minkä tarinan ne
  5. 5. eTwinning-projektipakki Tiina Sarisalmi 2016 5 kertovat. Onko kumppanimaiden oppilailla samoja kiinnostuksen kohteita – kuinka amerikkalainen nuorten kulttuurinen viitekehys ja kasvuympäristö tämän päivän Euroopassa on? 2. Rikas ja köyhä Afrikka – kulttuurisesti moninainen Afrikka tutkimuskohteena – stereotypioiden purkaminen ja kulttuurisen ymmärryksen lisääminen – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulma (SDG 2030) Linkkejä materiaaleihin ja työkaluihin: Materiaalit: The Danger of a Single Story (kesto 19 min): https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg - 1. osa: 0 – 4:15 – British children’s books as literal environment and poor African Philly - 2. osa: 4:15 – 8:20 – single story of Africa, John Locke and western literature, African authenticity - 3. osa: 8:20 – 13:11 – Mexican story, power, single story of America, childhood stories - 4. osa: 13:11 – 18:30 – affordable literature, multiple Nigerian stories, stories matter White Paper on Intercultural Dialogue: http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revise d_en.pdf The Language Dimension in All Subjects: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Handbook-Scol_final_EN.pdf Verkkotyökalut: http://www.padlet.com http://popplet.com/ tai https://bubbl.us/ https://www.tricider.com/ http://www.postermywall.com/ http://www.makebeliefscomix.com/ http://bitstrips.com/create/comic/ https://getkahoot.com/ Hashtag – vuorovaikutukseen sosiaalisessa mediassa (Twitter, Instagram): #eTwiManyStories

×