Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yleisivistävän koulutuksen kansainvälisyyden mentoriohjelman 1. jakson loppuraportti 2013

Opetushallituksen rahoittama valtakunnallinen kv.koordinaatiohanke
1. jakso 1.10.2012 - 31.1.2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yleisivistävän koulutuksen kansainvälisyyden mentoriohjelman 1. jakson loppuraportti 2013

 1. 1. Kansainvälisyyden koordinaatiohanke: Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden mentoriohjelma Raportti 31.12.2013 Tiina Sarisalmi
 2. 2. 2 Sisältö 1. Hankkeen taustaa ………………………………………………………………………………… 3 2. Hankkeen tavoitteet ……………………………………………………………………………….. 3 3. Hankkeen koordinaattori ja toimintaverkosto …………………………………. 4 3.1 Ohjausryhmä ………………………………………………………… 4 3.2 Opetushallitus ………………………………………………………… 4 3.3 Seudullinen yhteistyö ………………………………………………………… 4 4. Käytännön toiminta ja tavoitteiden toteutuminen …………………………………. 5 4.1 Verkostoituminen ………………………………………………………… 7 4.2 Toimintaympäristö ………………………………………………………… 8 4.3 Vaikuttavuus ………………………………………………………… 9 4.4. Resurssit ………………………………………………………… 9 4.5 Tuotokset ………………………………………………………… 10 5. Tulosten ja vaikutusten arviointi ………………………………………………………… 10 6. Tiedotus sidosryhmille ……………………………………………………………………………….. 11 7. Tulosten levitys ja hyödyntäminen ………………………………………………………… 12 8. Näkymiä tulevaisuuteen ……………………………………………………………………………….. 13 Liite 1 - Mentoriohjelma numeroina ………………………………………………………… 15 Liite 2 - Mentoriohjelmaan sisältyneet koulutukset …………………………………. 17 Liite 3 - Mentoriverkoston palautekyselyn tulokset …………………………………. 20
 3. 3. 3 1. Hankkeen taustaa Syksyllä 2010 käynnistyivät Opetushallituksen rahoittamat yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden koordinointihankkeet, joiden tehtävänä oli koota samaan aihepiiriin liittyviä kansainvälistymisen kehittämishankkeita yhteen ja yhteistyössä Opetushallituksen kanssa tukea ja ohjata hankkeissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa. Koordinoinnin avulla pyrittiin tunnistamaan hankkeissa esiin nousevia hyviä käytänteitä ja jakamaan niitä valtakunnallisesti opettajille, kouluille ja koulutuksenjärjestäjille sekä edistämään yhteistyötä eri verkostojen välillä. Koordinoitavat hankkeet jaettiin neljään kokonaisuuteen: 1. Globaalikasvatus, kestävä kehitys ja kansalaisvaikuttaminen 2. Kieltenopetusta uudistava ja erityisesti kansallisen kielivarannon turvaamiseen tähtäävä toiminta 3. Tiede- ja taideopetukseen sekä erityiseen osaamiseen ja lahjakkuuteen liittyvä kansainvälinen toiminta 4. Ruotsinkieliset kansainvälisyyshankkeet Koordinaatiohankkeiden toiminnan aikana kävi ilmeiseksi, että hankkeissa syntyneiden ja kehitettyjen hyvien käytäntöjen levittämiseen tarvittiin koulujen kansainvälisen toiminnan ja globaalikasvatuksen verkkosivusto ja portaali, josta löytyisi teoriaa ja tietoa sekä käytännön malleja ja ohjeita koulujen kansainvälistäjille. Näin syntyi POLKKA, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyyssivusto. Lisäksi tarvittiin valtakunnallinen kansainvälisyyden asiantuntijaverkosto, jonka avulla uudet ideat, osaaminen, kontaktit ja työkalut saataisiin nopeasti ja joustavasti käyttöön eri puolilla Suomea. Jotta kansainvälisyys ei jäisi yhden luokan tai koulun hetkelliseksi iloksi, vaan kehittäisi opetusta ja muuttaisi koulun toimintakulttuuria pysyvästi, tarvittiin strategista suunnittelua ja laajaa opetussuunnitelman kehittämiseen liittyvää yhteistyötä. Mentoriohjelmalla pyrittiin vastaamaan tähän tarpeeseen. 2. Hankkeen tavoitteet Yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden mentoriohjelman keskeinen konkreettinen tavoite on rakentaa valtakunnallisesti ja temaattisesti kattava kansainvälisyyden asiantuntija- ja mentoriverkosto. Mentoriohjelman lähtökohta on, että koulujen kansainvälistyminen tukee opetuksen uudistumista, oppilaskeskeisiä oppimistapoja ja tietotekniikan monipuolista ja luovaa käyttöä opetuksessa. Tavoitteena on painopisteen siirtyminen pienen oppilasryhmän oppilasvaihdosta koko koulun kansainvälistymiseen erilaisten opetussuunnitelmaan perustuvien kansainvälisyyttä tukevien oppimisprojektien, globaalikasvatuksen, verkostoitumisen ja online-yhteistyön avulla.
 4. 4. 4 Tavoitteena on seudullisen yhteistyön kehittäminen, kansainvälisyyssuunnitelmien ja kehittämisohjelmien laatiminen sekä seudullinen verkostoituminen siten, että koulutuksen järjestäjät ja koulut saavat vertaistukeen perustuvaa ohjausta ja apua globaalikasvatuksessa ja kansainvälisen toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti opetussuunnitelmien perusteisiin siten, että globaalikasvatus ja kansainvälinen toiminta ovat osa koulujen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta ja toimintakulttuuria ja että kansainväliset kontaktit ja verkostot ovat muodostavat oppimisympäristön, joka on jokaisen opettajan ja oppilaan käytössä kaikessa oppimisessa. 3. Hankkeen koordinaattori ja toimintaverkosto Hankkeen koordinaattorina toimi Tiina Sarisalmi ja hanketta koordinoi Oriveden kaupunki. Toimintaverkoston muodostivat OPH, valtakunnalliset koordinaattorit, mentoriverkoston asiantuntijajäsenet sekä seudulliset kehittäjät. Hankkeesta vastasi koordinaattori ja hankkeen suunnittelu ja toteutus oli kokonaisuudessaan hänen vastuullaan. 3.1 Ohjausryhmä Koordinaattorin työtä seurasi ja ohjasi Oriveden kaupungin puolesta nimetty ohjausryhmä, johon kuuluivat koordinaattorin lisäksi kasvatus- ja opetusjohtaja Pauliina Pikka sekä rehtori Ulla Hiltunen. Ohjausryhmä keskittyi erityisesti hankeen budjetin seurantaan sekä valtakunnallisen hankkeen seudulliseen ja paikalliseen rajapintaan. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa, mutta yhteydet Oriveden opetustoimeen ja perusopetukseen olivat tiiviit ja yhteydenpito viikoittaista. 3.2. Opetushallitus Hankkeen koordinaattori oli lähes päivittäin yhteistyössä opetusneuvos Paula Mattilan ja muiden valtakunnalisten kv-koordinaattorien (Tuomas Huhtala, Arja Kemppainen ja Kiti Lindén) kanssa. Yhteistyö tapahtui pääasiallisesti Yammer-ympäristössä, jossa suunniteltiin ja kehitettiin toimintaa yhdessä ja yhteistoiminnallisesti. Lisäksi pidimme online-verkkokokouksia AC- verkkokonferenssiympäristössä n. kerran kuussa ja tarvittaessa useammin. 3.3. Seudullinen yhteistyö Syksyllä 2013 käynnisteltiin kansainvälisyyden seudullista kehittämistä Tampereen kahdeksan seutukunnan alueella. Koordinaattori esitteli hanketta Tampereen opetustoimen kehittämispäällikölle ja seudun
 5. 5. 5 sivistyspalvelujen työryhmän puheenjohtajalle. Hankkeeseen suhtauduttiin erittäin myönteisesti ja se esiteltiin ja hyväksyttiin seudun opetusryhmän kokouksessa. Kunnat nimesivät edustajansa kehittämisryhmään. Ryhmä aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Lisäksi koordinaattori piti yhteyttä seudullisiin kansainvälisyyden kehittämishankkeisiin Keski-Suomessa, Porissa, Joensuussa ja Turussa. Keski-Suomen lukioiden ESR-rahoitteinen laajamittainen kehittämishanke oli erityisen menestyksellinen ja yhteistyö koordinaattori Liisa Lamminsivu-Riskun kanssa hedelmällistä. 4. Käytännön toiminta ja tavoitteiden toteutuminen Koordinaattorin ensimmäinen tehtävä oli tutustua yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyden koko kenttään sen laajuudessa, rikkaudessa ja monimuotoisuudessa (vrt. koulujen kansainvälisyyden eri tasot) sekä muodostaa yhteyksiä keskeisiin toimijoihin ja asiantuntijoihin (koulujen rehtorit, opettajat, paikalliset hallinnon edustajat, OPH, CIMO, kansalaisjärjestöt, hankekoordinaattorit). Lisäksi koordinaattori piti yllä ja kehitti jo olemassa olleita kansainvälisiä ja seudullisia verkostojaan osallistumalla eTwinning-lähettiläiden toimintaan Suomessa ja Euroopassa sekä osallistumalla eurooppalaisten opettajien ja koulujen verkostoihin. Tammikuussa 2013 hankkeen koordinaattori teki kyselyn Tampereen seudun (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) lukioiden ja peruskoulujen rehtoreille koulujen kansainvälisestä toiminnasta. Kysely lähti 121 rehtorille, joista 66 (55 %) vastasi. Kyselystä saatiin tietoja seudullisen kansainvälisyyssuunnitelman pohjaksi. Kyselyn perusteella voitiin todeta, että seudulliselle ja paikalliselle kv- koulutukselle oli runsaasti kysyntää ja että koulujen kansainvälisyys oli usein suunnittelematonta ja satunnaista. Kyselystä löytyy lisätietoja mm. tästä esityksestä: http://www.slideshare.net/tiinsari/verkostojen-rooli-koulujen-kansainvalistamisessa. Marraskuussa, tammikuussa ja huhtikuussa järjestettiin kolme koulujen kansainvälisyyden asiantuntijoiden tapaamista. Ensimmäinen orientoiva kokous oli KansainväliSyyspäivien yhteydessä Turussa, varsinainen koko päivän kestävä mentoriverkoston seminaari tammikuussa OPH:ssa ja mentoreiden tapaaminen Kv-treffeillä Tampereella. Koska kansainvälisyyden asiantuntijoilla on toimiva yhteys Yammer-verkoston kautta, tapaamisten määrä 2-3 kertaa vuodessa vaikuttaa sopivalta.
 6. 6. 6 Mentoriverkoston perustamisseminaarin jälkeen koottiin kansainvälisyyden valtakunnallinen asiantuntija- ja mentoriverkosto, johon 31.12.2013 kuului 42 mentoria sekä viisi OPH:n ja CIMO:n edustajaa. Verkosto toimii Yammer-verkkoympäristössä, jossa jäsenet jakavat kokemuksiaan ja osaamistaan kv-toiminnasta, kertovat kiinnostavista tapahtumista ja kysyvät neuvoja. Tärkeintä hankkeen antia ovat olleet yhteiset keskustelut ja kokemusten jakaminen. Lisäksi verkoston jäseniä tiedotetaan eri tapahtumista ja aktiviteeteista sähköpostitse. Seminaarien lisäksi on järjestetty neljä webinaaria koulujen kansainvälisyyteen ja kehittämishankkeisiin liittyvistä teemoista. Webinaari-nauhoitteet ja tilaisuuksien lyhyet kuvaukset löytyvät täältä: http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/webinaareja/. Webinaarien idea oli aktivoida verkoston jäseniä jakamaan osaamistaan sekä jakaa tietoa ajankohtaisista kv-asioista. Webinaareja järjetettiin seuraavista aiheista: Lomakkeen tekeminen google.doc-työkalua käyttäen, Koulut kehityskumppaneina eli KOMPPI-hankkeiden hakutiedotus, kansainvälisyyden valtionavustusten hakutiedotus ja Opintovierailut (Study Visits). Syksyllä 2013 mentoriverkoston jäsenet tapasivat Yyterin kansainvälisyyspäivillä syyskuussa ja KansainväliSYYSpäivillä Kuopiossa marraskuussa. Mentoriverkosto keskeinen toimintaympäristö oli edelleen Yammer. Kaiken kaikkiaan mentoriverkostossa lähetettiin 11 kuukauden aikana 371 viestiä ja siellä jaettiin 18 tiedostoa. (Liite 1, Mentoriverkostonumeroina) Kv-mentoreiden verkoston lisäksi käynnistettiin seudullisia kehittämishankkeita varten oma Yammer- ryhmä, jonka tarkoituksena on tukea seudullisia kehittämishankkeita ja erityisesti seudullisten ja paikallisten kansainvälisyyssuunnitelmien tekoa. Seudullisia kehittämishankkeita on käynnissä Jyväskylässä, Porissa, Turussa ja Joensuussa. Näihin on oltu tiiviissä yhteydessä sähköpostitse, Yammerissa, vierailuin ja tapaamisin. Tämän verkoston toiminta on alkuinnostuksen jälkeen hieman hiipunut. Yksi verkoston keskeisistä vaikuttajista ja Porin seudun kehittämishankkeen ”äiti ja sielu” Maria Älli menehtyi yllättäen lokakuussa ja tämä vaikutti lamauttavasti koko verkoston toimintaan. Lisäksi hankkeen koordinaattori on osallistunut aktiivisesti eTwinning-lähettiläiden verkoston toimintaan sekä Suomessa että Euroopassa. Koulujen kansainvälistymistä on edistetty aktiivisesti sosiaalisen median keinoin Facebookiin perustetussa ”kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa” -ryhmässä sekä Twitterissä. Eri verkostoista löytyy tarkemmat tiedot Liitteestä 1 (Mentoriohjelma numeroina). Hankkeen koordinaattori osallistui aktiivisesti syksyllä 2012 opetussuunnitelman yleistä osaa koskevaan keskusteluun Opetushallituksen OPS-foorumilla, kieltenopettajien verkkokeskusteluissa sekä Opetushallituksen ja VTT:n Owela verkkoympäristössä. Näissä korostettiin kansainvälisyyttä koulujen oppimisympäristönä, toimintakulttuurina, oppimisen näkökulmana ja oppimisen sisältönä. Yksi hankekoordinaattorin tärkeä tehtävä verkostojen toiminnan ohjaamisen ja aktivoinnin lisäksi oli kouluttaminen. Kaiken kaikkiaan hankkeen koordinaattori piti 42 koulutustilaisuutta, työpajaa tai hankkeen esittelytilaisuutta. Näihin osallistui 1705 opettajaa ja koulutuksen ammattilaista. Koulutukset ovat liittyneet kansainvälisyyssuunnitelmien laatimiseen, kansainväliseen verkostoitumiseen, TVT:n käyttöön
 7. 7. 7 kansainvälisessä yhteistyössä, eTwinningiin sekä kansainvälisyyden mentoriohjelman tavoitteisiin. (Liite 2, kaikki koulutustilaisuudet eriteltyinä) Kansainvälisyyden mentoriohjelma julkaisi hankepäiväkirjatyyppistä blogia, jossa kirjoitettiin erilaisista tapahtumista, koulutuksista sekä koulujen kansainvälisyyden herättämistä pohdinnoista tarkoituksena valottaa kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksien monimuotoisuutta sekä globaalikasvatusta osana osallistavaa ja eheyttävää oppimista. Blogi artikkeleita julkaistiin 26 ja lukijoita oli 31.12.2013 2557. Blogi löytyy osoitteesta: http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/. Lisäksi koordinaattori on pitänyt koulujen kansainvälisyyttä englanniksi kommentoivaa blogia (http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/) sekä kirjoittanut Suomen eTwinning-lähettiläiden blogiin (http://etwinningambfinland.blogspot.fi/). Kv-koordinaattorit ovat työskennelleet tiiviisti yhdessä keskustellen ja toimintaa suunnitellen päivittäin Yammer-verkkoympäristössä sekä kokoustaen Adobe Connect virtuaaliympäristössä. Lisäksi on tavattu valtakunnallisissa kansainvälisyyskoulutuksissa ja -seminaareissa sekä TVT-konferensseissa kuten Virtuaaliopetuspäivillä ja ITK-konferenssissa. Koulujen kansainvälisyyden valtakunnalliset koordinaattorit ovat yhdessä suunnitelleet toiminnan kehittämistä ja sopineet eri koulutustilaisuuksien ohjelmista. Kv-koordinaattorit yhdessä opetusneuvos Paula Mattilan kanssa muodostivat tiiviin työyhteisön. He ideoivat, suunnittelivat ja kehittivät yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyyttä yhdessä toinen toisiaan sparraten. Uudistuvan opetussuunnitelman tukeminen ja sen kehittämiseen osallistuminen ja aktiivinen kommentointi ovat olleet yksi hankkeen keskeisistä toimialueista alusta alkaen. OPS on huomioitu säännöllisesti ja kattavasti koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja keskusteluissa sekä verkossa että kasvotusten (ks. liite 1, Mentoriohjelma numeroina). 4.1. Verkostoituminen Hankkeen tavoitteena oli n. 25 koulujen kansainvälisyyden asiantuntijan valtakunnallisen verkoston luominen. Tavoitteeseen on päästy hyvin. Syksyllä 2013 käydyissä keskusteluissa todettiin, että toiminnan luonteen vuoksi on tarpeen kasvattaa verkostoa. Hankkeen ensimmäisen jakson loppuun mennessä 31.12.2013 mentoriverkoston toimintaan oli osallistunut 47 kansainvälisyyden asiantuntijaa eri puolilta Suomea.
 8. 8. 8 Seudullinen verkostoituminen käynnistettiin syksyllä 2013, kun kansainvälisyyden kehittämisohjelma esiteltiin Tampereen seutukuntien opetusryhmälle ja kehittämisohjelma hyväksyttiin kahdeksassa seudun kunnassa (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Orivesi, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi). Kehittämisryhmä aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta. Hankkeen koordinaattori oli tiiviisti verkostoitunut myös paikallisesti ja seudullisesti. Hän vastasi paikallisesta koulujen kansainvälisyyden kehittämistyöstä, osallistui paikalliseen ja seudulliseen OPS- suunnitteluun sekä paikalliseen ja seudulliseen TVT-kehittämistyöhön. Koordinaatiohankkeen kannalta oli erittäin tärkeää, että kaikki toiminnan tasot (valtakunnallinen, seudullinen ja paikallinen) nivoutuivat yhteen, saivat tukea toisistaan ja syvensivät näkemystä kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen pedagogisista ulottuvuuksista ja kehittämistarpeista. Hankkeen koordinaattori toimi vuoden 2013 aikana Euroopan Komission alaisessa EACEA:ssa (Education Audiovisual Culture Executive Agency) asiantuntijana (Comenius KA2 hankkeet), Horizon Project Europe asiantuntijapaneelissa sekä eTwinning lähettiläänä. Marraskuussa 2012 hankkeen koordinaattori suunnitteli ja ohjasi kolmen viikon pituisen Future Learning - School in 2020 verkkokurssin eurooppalaisille opettajille. Kurssiin osallistui 120 opettajaa eri puolilta Eurooppaa. Lisäksi koordinaattori osallistui kerran kuussa Be Smart on Air ja eTwinning Ambassadors on Air - verkkokeskusteluihin toisena vetäjänä (co-host) yhdessä ruotsalaisen Niilo Alhovaaran kanssa. Näihin keskusteluihin osallistui opettajia ja kouluttajia Atlantin molemmin puolin. Nämä kaikki ovat edellyttäneet runsaasti kansainvälistä yhteistyötä, vuorovaikutusta ja verkostoitumista. Mentoriohjelman blogiin on listattu ja linkitetty joukko erilaisia opettajille ja kouluille suunnattuja verkostoja, joihin voi liittyä kiinnostuksen mukaan: http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/linkkeja/. 4.2 Toimintaympäristö Hankkeen keskeinen toimintaympäristö on ollut Yammer-verkosto, johon kaikki mentoriverkoston jäsenet kuuluvat. Lisäksi kansainvälisyyssuunnitelmien laatijat ja Tampereen seudun kv-kehittämisryhmä toimivat Yammerissa. Tämä on myös verkoston tärkein oppimisympäristö, koska tavoitteena on asiantuntijuuden jakaminen vertaisverkostossa. Tällainen toimintamalli vaatii opettelua ja halua jakaa osaamistaan, mikä edellyttää uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista. Tämä ei tapahdu käden käänteessä.
 9. 9. 9 Verkoston jäsenten sitouttaminen tapahtui verkoston aloitusseminaarissa OPH:ssa. Kaikki osallistuneet halusivat mukaan verkostoon. Sen jälkeen verkoston jäsenet ovat tavanneet OPH:n ja kv- koordinaatiohankkeiden järjestämissä koulutuksissa. Keskustelut yhdessä sekä uusien ideoiden ja kokemusten vaihto ovat kiinteyttäneet ryhmää. On ilmeistä, että on tärkeää aina välillä tavata myös kasvokkain ja että monille on helpompi jakaa kokemuksiaan niin kuin verkossa. Joillekin verkostomaisessa ympäristössä toimiminen ei ole vielä luontevaa ja he kaipaavat perinteistä sähköpostiviestitystä (ks. liite 3, Mentoriverkoston palautekyselyn tulokset). Lisäksi on pidetty webinaareja verkkokonferenssiympäristössä (Adobe Connect). Tavoitteena on erilaisissa verkkoympäristöissä toimimisen aktiivinen käyttö ja harjoittelu ja sen myötä mentoreiden TVT-osaamisen tukeminen, verkkopohjaisten toimintaympäristöjen arkipäiväistyminen ja uudenlaisen toimintakulttuurin omaksuminen. 4.3 Vaikuttavuus Mentorit osallistettiin tarjoamalla koulutusta, säännöllisiä tapaamisia, webinaareja sekä yhteinen verkossa toimiva keskustelu- ja yhteistyöympäristö. Näissä kaikissa mentoreilla itsellään on erittäin aktiivinen rooli. He jakoivat kokemuksiaan ja tuottivat sisältöjä. Mentoreiden aktiivisuus verkostossa oli vaihtelevaa, mikä on sikäli ymmärrettävää, että he kaikki ovat erittäin aktiivisia paikallisia toimijoita, joilla saattoi olla monia hankkeita yhtä aikaa käynnissä. Toisaalta palautekyselyn vastaukset olivat kannustavia ja verkosto koettiin hyödylliseksi (vrt. liite 3, Mentoriverkoston palautekyselyn tulokset). Mentoriverkosto on valtakunnallisesti melko kattava. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole täsmällisesti arvioitu, kuinka paljon seudulliset asiantuntijat levittävät tietoa, verkostoivat koulujen kv-vastaavia seudullisesti ja toimivat kv-kehittämisen vetureina omalla seudullaan. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös järjestöjen kanssa, erityisesti Maailmankoulu-hankkeen kautta. Hankkeen myötävaikutuksella Maailmankoulu aloitetaan (Ulkoministeriön päätös asiasta huhtikuussa 2014) Tampereen seudun kahdeksan kunnan alueella varhaiskasvatuksessa ja yleissivistävässä koulutuksessa syyslukukauden alussa 2014. 4.4 Resurssit Hanke on pysynyt hyvin budjetissa, itse asiassa se on alitettu jonkin verran. Syitä tähän ovat mm. koordinaattorin palkattomat virkavapaudet keväällä 2013 sekä vuodeksi 2014 hyväksytty jatkohanke, minkä vuoksi laajempi arviointi ja painettu loppuraportti ym. hankkeen loppuvaiheen osa-alueet siirtyivät vuodella eteenpäin. Lisäksi on toimittu mahdollisimman säästeliäästi ja hyödynnetty lähes ilmaisia verkkoympäristöjä. Hanketta on johtanut koordinaattori eikä muuta henkilöstöä ole tarvittu. Koordinaattorin kompetenssit ovat riittäneet kansainvälisen verkostoitumisen, hanketyön, pedagogisen johtamisen ja TVT:n alueilla. Yhteistyö Opetushallituksen ja muiden kv-koordinaatiohankkeiden kanssa on ollut päivittäistä ja yhteistoiminnalliseen jakamiseen, kehittämiseen ja tiedon tuottamiseen perustuvaa. Myös luotu
 10. 10. 10 asiantuntijaverkosto sekä Paula Mattilan lisäksi yhteistyötahot Opetushallituksessa ja CIMO:ssa ovat olleet hankkeelle korvaamaton asiantuntija- ja osaamisresurssi. 4.5 Tuotokset Hankkeen keskeinen tuotos oli koulujen kansainvälisyyden valtakunnallisen mentoriverkoston kokoaminen ja en toiminnan kännistäminen ja ohjaus. Verkosto muodostettiin projektin tavoitteen mukaisesti. Alkuperäinen tavoite oli n. 20 - 25 hengen ryhmä, mutta lukumäärän suhteen tavoitetta viilattiin yhteisymmärryksessä Opetushallituksen edustajien kanssa. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 45 jäsentä ja se on luonteeltaan laajentuva ja täydentyvä. Hanke jatkuu vuoden 2014 ajan ja verkoston toimintaa pyritään kehittämään ja osaamisen jakamista lisäämään. Ei ole mitään syytä, ettei mentoriverkosto jatkaisi toimintaansa myös jatkohankkeen päätyttyä. Tällöin verkosto toimisi asiantuntijuuden jakamisen ja jatkuvan ammatillisen kehittämisen yhteisönä. Se olisi myös Opetushallitukselle tärkeä linkki seudulliseen ja paikalliseen kehittämistyöhön. Verkostomalli on erittäin joustava ja toimiva ja on sovellettavissa monenlaisissa toimintaympäristöissä seudullisesti ja paikallisesti. Verkoston tehokas toiminta ja kasvu oppimisyhteisöksi edellyttävät verkoston jäseniltä uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista. Muutokset toimintakulttuurissa ovat hitaita, mutta kun uudenlaiset käytännöt on omaksuttu, toimintatavan muutokset ovat pysyviä. 5. Tulosten ja vaikutusten arviointi Hankkeessa on edetty tavoitteiden mukaisesti. Mentoriverkostoon kuuluu 45 jäsentä, se on valtakunnallisesti kattava ja laajempi kuin mitä asetettiin tavoitteeksi hankesuunnitelmassa. Verkosto toimii suhteellisen aktiivisesti siihen nähden, että on opeteltu suurelle osalle verkoston jäsenistä uudenlaista toimintatapaa verkostossa ja oppivan yhteisön jäsenenä. Kehittynyt asiantuntijuus ja yhteistyö näkyvät jo käynnistyneissä ja käynnistyvissä seudullisten kansainvälisyyssuunnitelmien
 11. 11. 11 kehittämishankkeissa ja seudullisissa verkostoissa. Mentoriverkoston jäsenet arvioivat verkoston toimintaa ja hyödyllisyyttä syyskuussa 2013 tehdyssä kyselyssä. Kysely toteutettiin Google-lomakkeella. Vastauksia tuli 24 kappaletta. Vastaajista 23 (96 %) piti Yammerissa toimivaa verkostoa erittäin tai jokseenkin hyödyllisenä. Vastaajista 21 (87%) kävi Yammerissa lukemassa tiedotteita tai seuraamassa keskustelua vähintään viikoittain. Kyselyn perusteella voi myös päätellä, että sähköposti on edelleen yleisin ja useille mieluisin tapa viestiä. Vaikka koulujen kv-asiantuntijat toimivat globaaleissa ja eurooppalaisissa verkostoissa, monien verkkotyökalujen osaaminen ja käyttö ovat melko puutteellisia (ks. liite 3, Mentoriverkoston palautekyselyn tulokset). Kotikansainvälisyyden vahvistuminen ja leviäminen kaikkiin kouluihin edellyttää kuitenkin opettajien tietoteknisten valmiuksien kehittymistä. Tässä vaiheessa hankkeen tuloksia voi arvioida myös toteutuneiden koulutusten ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrällä. Toteutuneita esittelyjä ja koulutuksia on ollut 42 ja niissä osallistujia 1705 (ks. liite 1 ja liite 2). Koulutusten ja työpajojen vaikutukset näkyvät opettajien kehittyneenä TVT- ja verkosto- osaamisena, kansainvälisten hankkeiden lisääntymisenä sekä koulujen kansainvälisyyden seudullisena kehittymisenä. Hankkeen tuloksia kuvaavat myös muut Mentoriohjelma numeroina -asiakirjan luvut (liite 1). Mentoriohjelmaan ja kansainvälisyyskoulutukseen liittyviä esityksiä tehtiin hankkeen aikana 21 kappaletta ja näitä katsottiin verkossa 6351 kertaa (http://www.slideshare.net/tiinsari/presentations) ja blogien lukijamäärät verkossa ovat tuhansia. Verkostot ovat kasvaneet ja muuttuneet aktiivisemmiksi. Lisäksi hankkeen loppuraportoinnin yhteydessä on tehty hankkeen kokonaisarviointi käyttäen Opetushallituksen laatimaa Hyvän hankkeen kriteerit -arviointilomaketta. Hankkeen tavoitteiden ja asetettujen kriteerien mukaan hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet joko täysin tai lähes täysin. 6. Tiedotus sidosryhmille Hankkeessa keskityttiin mentoriverkoston luomiseen ja sen toiminnan käynnistämiseen. Tiedotus on tapahtunut lähinnä erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja -seminaareissa sekä hankeblogin välityksellä. Tilaisuuksia on ollut runsaasti. Lista koulutustilaisuuksista osanottajamäärineen on liitteessä 3. Hankkeesta on viestitetty eri seminaarien ja koulutustilaisuuksien lisäksi laajasti netissä sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa: kaksi blogia, Twitter, Facebook, Google+ ja SlideShare. Hankkeen viestinnässä on hyödynnetty TVT:tä erittäin monipuolisesti. On käytetty Yammer- keskustelualueen lisäksi, blogeja ja wikejä sekä sosiaalista mediaa (Facebook, SlideShare ja Twitter). Lisäksi
 12. 12. 12 on käytetty Googlen pilvipalveluita ja Adoben web-konferenssiympäristöä. Näiden käyttöä on myös esitelty ja käyttöön opastettu eri koulutustilaisuuksissa. Koordinaattori esitteli mentoriverkoston toimintamallia ja verkostomaisen mallin käyttämistä opettajien asiantuntijuuden kehittämisessä ja ammatillisessa täydennyskoulutuksessa sekä hyvien käytäntöjen ja ideoiden nopeassa levittämisessä 24.5. Opetushallituksen pääjohtaja Jorma Kauppiselle sekä muille Opetushallituksen sidoshenkilöille kv-koordinaatiohankkeiden vastuutahotapaamisessa. 7. Tulosten levitys ja hyödyntäminen Tärkein tuotos on rakennettu asiantuntijaverkosto, jonka välityksellä erilaisten hankkeiden, myös mentoriohjelman tuloksia ja tuotoksia levitetään ja jossa niistä keskustellaan. Mentoriverkoston lisäksi hankkeen tuloksia ja toimintatapaa on levitetty eri verkostoissa (ks. liite 1), sosiaalisessa mediassa, koordinaattorin perustamassa ”kansainvälisyys ja globaalikasvatus koulussa” -Facebook-ryhmässä, Twitterissä ja Google Hangout -online-tapahtumissa. Hanketta on esitelty paljon. Hankkeella on blogi, jossa hanketta esitellään suomalaisille yhteistyökumppaneille ja toimintaa dokumentoidaan. Blogi toimii myös verkkosivustona: http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/. Hankkeella on myös englanninkielinen blogi kansainvälistä kv- verkostoa varten: http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/. Lisäksi koordinaattori on osallistunut aktiivisesti Suomen eTwinning-lähettiläiden blogin rakentamiseen ja sinne kirjoittamiseen: http://etwinningambfinland.blogspot.fi/. Hankkeen tuloksia ja hankkeessa kehiteltyjä ideoita on levitetty em. blogeissa 37 eri artikkelissa, joilla on ollut vuoden 2013 loppuun mennessä yhteensä 7449 lukijaa. Lisäksi hankkeen tuloksia on levitetty esittelemällä Tampereen seudulla toteutettua rehtoreille osoitettua kyselyä koulun kansainvälisestä toiminnasta ja kiinnostuksesta sen kehittämiseen. CIMO laati oman koulujen kansainvälistä toimintaa kartoittaneen kyselynsä hyödyntäen em. kyselyä. Lisäksi pidettiin webinaari nettipohjaisen kyselyn tekemisestä. Hankkeen tuloksia, toimintamallia ja kotikansainvälisyyden kehittämistä kouluissa on esitelty eri koulutustilaisuuksissa, työpajoissa ja muissa tapahtumissa 42 kertaa ja niissä on ollut 1705 osallistujaa (ks. liite 2). Verkostomallia asiantuntijuuden ja ammatillisen kehittymisen välineenä on esitelty mm. Opetushallituksen edustajille ja se on tarkoitus mallintaa hyväksi käytännöksi. Hankkeella on hyvät edellytykset vakiintua pysyväksi Opetushallituksen kehittämissuunnitelmia ja koulujen kansainvälistymistä ja globaalikasvatusta tukevaksi toimintamuodoksi. Verkostomainen toiminta ei vakiinnuttuaan edellytä suurta panostusta ja voi toimia jopa kokonaan ”omillaan”. Vakiintuminen edellyttää uudenlaisen toimintakulttuurin omaksumista ja vie aikaa. Uuteen toimintakulttuuriin kuuluu avoimuus, jakaminen ja yhteistoiminnallinen uuden tiedon tuottaminen. Tässäkin silta teoriasta käytäntöön täytyy rakentaa kärsivällisesti ja edetä pienin askelin.
 13. 13. 13 8. Näkymiä tulevaisuuteen Koulujen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen asiantuntijoiden koulutusta jatketaan ja yhteistyötä syvennetään. Mentoriverkostoa vahvistetaan tavoitteena yhteistoiminnallisesti ja oma-aloitteisesti toimiva oppiva yhteisö, jossa osaamista jaetaan aktiivisesti, josta on mahdollista saada asiantuntija-apua tarvittaessa, jonka kautta viimeisimmät ideat ja hyvät käytännöt leviävät seudullisiin kv- verkostoihin ja jossa kaikki osallistuvat muun muassa erilaisten tapahtumien ja seminaarien ideointiin. Kansainvälisyyden asiantuntijoilla kuten niin monilla suomalaisilla opettajilla on paljon puutteita tieto- ja viestintätekniikan osaamisessa ja käytössä. Koulutuksissa ja työpajoissa on syytä edelleen aina esitellä eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksien mukaan harjoitella eri verkkovälineiden ja sosiaalisen median käyttöä kansainvälisessä kontekstissa. Tampereen seudulla käynnistetään koulujen kansainvälisyyden kehittämisohjelma, johon sisältyy kahdeksan kunnan alueella kaikkien koulujen liittäminen mukaan seudulliseen kv-verkostoon. Kaikille seudun kouluille nimetään kv-tiimi tai -vastaava. Seudulla järjestetään yhteisiä koulutustilaisuuksia, tapahtumia ja työpajoja. Perustetaan nettiportaali, jossa seudullinen kv-osaaminen tehdään näkyväksi ja josta löytyy apua ja ideoita paikalliseen kv-toimintaan ja globaalikasvatukseen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa vastaavanlaiset verkostot luodaan joka puolelle Suomea ja pidetään huolta siitä, että kaikki oppilaat ja opettajat koulun sijainnista ja koosta riippumatta pääsevät mukaan kansainvälisiin verkostoihin. Tarkoituksena on mallintaa verkostomainen kehittämistoiminta ja opettajien ammatillinen kehittyminen hyviksi käytännöiksi, joita voi soveltaa valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti. Mentoriohjelmaa on jo esitelty myös Euroopassa eTwinning-lähettiläille. Verkostomainen, epähierarkkinen toimintamalli sopii erittäin hyvin asiantuntijoille, joilla on paljon osaamista ja joiden työ edellyttää jatkuvaa kehittymistä. Toivottavasti malli leviää laajemmin myös Euroopassa. Kehitystyö, jossa nähdään kansainvälisyys ja globaalikasvatus osana uuden opetussuunnitelman sisältöjä, käynnistetään koulujen opetussuunnitelmatyön käynnistyessä. On erittäin tärkeää, että kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen asiantuntijat osallistuvat seuduillaan ja kouluillaan aktiivisesti OPS-prosessiin ja tuovat siihen mukaan omaa osaamistaan. Yhteistyö oppimisympäristö-, TVT- ja OPS-hankkeiden kanssa uusia
 14. 14. 14 oppilaskeskeisiä ja oppilaita osallistavia pedagogisia malleja hyödyntäen avaa mielenkiintoisia näkymiä oppimisen tulevaisuuteen. Kansainvälisyys oppimisympäristönä ja toimintakulttuurina sekä globaalikasvatus opetuksen eettisenä ulottuvuutena ja sisältönä on huomioitava opetussuunnitelman yleisen osan lisäksi kaikissa oppiaineissa. Globalisaatio on toinen maailman megatrendeistä (toinen on digitalisaatio) ja muuttaa meidän ympäristöämme, yhteiskuntaamme ja työn luonnetta arvaamattoman radikaalisti myös täällä Suomessa. On suuri haaste opetussuunnitelmalle ja sitä toteuttaville opettajille ja oppilaille vastata globalisaation aiheuttamiin muutoksiin ja uusiin vaatimuksiin yhteiskunnassa ja työelämässä. Siihen tarvitaan uudenlaista interkulttuurista osaamista, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä vahvaa maailmankansalaisen kompetenssien hallintaa.
 15. 15. 15 Liite 1 Mentoriohjelma numeroina Verkostoja 1. Kansainvälistäjät 2012 - 2013 a. osallistujia 5 b. viestejä 1992 (31.12.2013) c. ladatut tiedostot 54 kpl (31.12.2013) 2. Kansainvälisyyden mentoriverkosto a. osallistujia 47 i. CIMO:sta 3 ii. OPH:sta 2 iii. opettajia ja rehtoreita 33 iv. hallinnon edustajia ja hankekoordinaattoreita 9 v. vuoden aikana Kiti Lindén jäi äitiyslomalle ja Maria Älli kuoli b. viestejä 371 (31.1. - 31.12.2013 11 kk) c. ladatut tiedostot 18 kpl 3. Kasainvälisyyssuunnitelmat ja kehittämisohjelmat a. osallistujia 38 b. viestejä 74 c. ladatut tiedostot 5 kpl (31.12.2013) 4. eTwinning-lähettiläiden verkosto a. osallistujia 17 i. OPH:sta 3 ii. vuoden aikana Ella Kiesi jäi eläkkeelle ja Maria Älli kuoli b. viestejä 385 9.9.2012 - 31.12.2013 c. ladatut tiedostot 15 kpl 5. Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus koulussa (Facebook-ryhmä) a. osallistujia 130 (3.1.2013) 6. eTwinning Ambassadors’ network (Europe) a. osallistujia 195 (3.1.2013) 7. eTwinning Creative Classroom network (Europe) a. osallistujia 2275 (3.1.2013)
 16. 16. 16 Blogi-artikkeleita 1. Hankkeen blogi - http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/ a. artkkeleita 26 b. lukijoita 2557 2. Schools Going Global - englanninkielinen blogi - http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/ a. artikkeleita 8 b. lukijoita 2687 3. eTwinning-lähettiläiden blogi - http://etwinningambfinland.blogspot.fi/ a. artikkeleja 3 (/11) b. lukijoita 2205 Pidettyjä hanke-esittelyjä, työpajoja ja koulutuksia  42 kpl  osallistujia 1705 Työpajat ja koulutusmateriaalit: 1. Wikissä: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/ a. koulutuksia 18 b. 6380 kävijää 2. Bloggerissa: http://tiinsari.blogspot.fi/ a. koulutuksia 3 b. 879 kävijää 3. Slidesharessa Powepoint-esityksiä aiheesta: http://www.slideshare.net/tiinsari/presentations a. 21 kpl b. katsojia 6351
 17. 17. 17 Liite 2 Pidetyt koulutukset, hanke-esittelyt, esitykset ja työpajat 1.8.2012 - 31.12.2013 Aika Paikka Tapahtuma Osallistujamäärä 17.8.2012 Opetushallitus Kv-koordinaatiohankkeiden käynnistäminen n. 15 28.8.2012 Opetushallitus Kv-Syyspäivien suunnittelu / CIMO n. 8 6.9.2012 Opetushallitus Enhancing intercultural learning - 3rd round table n. 25 7.9.2012 Opetushallitus Koulutus- ja verkostoitumispäivä kv-hankkeille n. 65 7.-8.9. Laivaseminaari eTwinning lähettilässeminaari 11 19.9.2012 Tampere Kielitivoli 2 - koordinointiryhmä n. 12 2.10.2012 Hämeenlinna Koulu goes global – kv-messut n. 120 5.-23.11. Verkkokurssi Future Learning - School in 2020 120 14.11.2012 Jyväskylä Oppimibussi Keski-Suomen kv-koordinaattoreille n. 15 14.11.2012 Turku Kv-konkareiden kokous ja mentoriohjjelman esittely n. 20 14.-15.11. Turku KansainväliSyyspäivät n. 135 27.11.2012 Jyväskylä eTwinning työpajakoulutus n. 15 29.1.2013 Opetushallitus Kv-mentoriohjelmakoulutus ja -työpaja n. 40 21.2.2013 Jyväskylä Tulevaisuus haastaa oppimisen -seminaari - työpaja n. 13 28.2.2013 Online - AC Webinaari – lomakkeen laatiminen 4 + (59)* 7.3.2013 Pori Seudulisen kehittämisverkoston tapaaminen 5 14.3.2013 Online - AC Webinaari – Komppi-koulutus 8 + (59)* 3.4.2013 Tampere Kv-treffit n. 60 3.4.2013 Tampere Mentoriverkoston kokous n. 20 25.4.2013 Online - AC Webinaari – Study visit / Opintintovierailut 9 + (59)* 29.4.2013 Online - AC Kv-valtionavut n. 12 20.5.2013 Helsinki KOMPPI aloitusseminaari n. 57 24.5.2013 Opetushallitus Kv-koordinaatiohankkeiden vastuutahotapaaminen n. 15 5.-6.9.2013 Yyteri Yyterin kansainvälisyyspäivät 80 12.9. Tampere Seudullisen kv-kehittämisohjelman esittely Tampereen kaupungin kehityspäällikölle ja koordinaattoreille 4 25.9.2013 Seinäjoki Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 1 (3h) 8 8.10.2013 Online - WebEx eTwinning Ambassadors’ Conference workshop introduction - webinar 62 9.10.2013 Seinäjoki Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 2 (3h) 5 11.10. Saarijärvi Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 1 (3h) 12
 18. 18. 18 Aika Paikka Tapahtuma Osallistujamäärä 17.-20.10. Catania, Italia eTwinning Ambassadors’ Conference: - hanke-esittely - 2 x työpaja aiheesta ”Learning Events” - työpajan tulosten esittely konferenssille n. 240 31.10.2013 Karstula Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 1 (3h) 8 4.11.2013 Hankasalmi Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 1 (3h) 11 9.11. Jyväskylä KEOS-tapahtuma - paneelikeskustelu ”valokeilassa lukio” - työpaja: kansainvälisyys - suunnitelmasta toiminnaksi 90 12.11. Tampere Hanke-esittely Tampereen seudun opetusryhmälle 14 20.11. Kuopio Mentoriverkoston kokous 12 20.-21.11. Kuopio KansainväliSYYSpäivät - 2 x työkaluja vuorovaikutukseen ja viestintään - työpaja: koko koulun osaaminen käyttöön 190 22.11. Tampere Oman äidinkielen opettajien koulutus / OPH 15 26.11. Online - WebEx Webinaari aiheeesta: Ambassador’s role in eTwinning 48 27.11. Kangasala Työpaja: kansainvälisyys - suunnitelmasta toiminnaksi 12 28.11. Karstula Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 2 (3h) 7 11.12. Jämsä Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 1 (3h) 17 16.12.2013 Hankasalmi Luokkahuoneena Eurooppa työpaja 3 (3h) 7 yht. n. 1705 *Webinaarinauhoitteiden katsojia ei ole tilastoissa eritelty. Kaikkiaan kolmea webinaaria on käynyt katsomassa 59 henkilöä, joka on siis laskettu mukaan kokonaisosallistujamäärään yhden kerran. Konferensseja, tapahtumia ja koulutuksia, joihin olen osallistunut Aika Paikka Tapahtuma Osallistujamäärä 5.10. - 23.10.2012 Online - VLE Future school – oppimistapahtuma (suunnittelu ja ohjaus) n. 110 3.12. - 4.12.2012 Helsinki Virtuaaliopetuspäivät 26.1.2013 Helsinki Educa-messut 11. – 12.4. Hämeenlinna ITK-konferenssi 8.2., 21.3., 9.4., 6.5. Online - Hangout Be Smart Be Safe ja eTwinning Ambassadors’ Hangouts – Discussion On Air on international projects and the use of ICT n. 30 8.3. – 18.5. Online – AC ja Aikamatka - Otava opiston järjestämä koulutus n. 15
 19. 19. 19 Aika Paikka Tapahtuma Osallistujamäärä Hangout 12.5. – 16.5.2013 Italia, Vigevano Comenius projektin päätöskokous - raportin kirjoittaminen n. 40 9. - 11.6. Haag, Hollanti ACA konferenssi 16.9., 8.10., 11.11., 12.11., 9.12., 19.12. Online - Hangout Be Smart Be Safe ja eTwinning Ambassadors’ Hangouts – Discussion On Air on international projects and the use of ICT n. 30 1.10. Tampere iTunes-U -koulutus (iPad) n. 30 2.10. Tampere TVT ja uudistuva OPS (seudullinen) n. 30 10.10. Tampere Opetuksen uusia tuulia -tapahtuma 12.11. Orivesi Uusi Peda.net -koulutus n. 15 14.11. Tampere Seudullinen OPS-koulutus ja ryhmien kokoukset n. 80 2.-3.12. Helsinki Valtakunnaliset virtuaaliopetuspäivät 4.12. Helsinki Eminent konferenssi n. 80 13.-14.12. Helsinki eTwinning-lähettiläiden laivaseminaari 12 Virkavapaudet 4.1. – 5.1.2013 2 vrk All Stars -oppikirjan markkinointi 13. – 15.2.2013 3 vrk All Stars -oppikirjan markkinointi 4.3.2013 1 vrk All Stars -oppikirjan markkinointi 7.3.2013 1 vrk All Stars -oppikirjan markkinointi 19.3. – 26.3.2013 6 vrk Asiantuntijatehtävä EACEA:ssa 8.3. – 10.3.2013 3 vrk Asiantuntijatehtävä EACEA:ssa 16.3. – 19.3.2013 4 vrk Asiantuntijatehtävä EACEA:ssa 29.5. – 31.5.2013 3 vrk Asiantuntijatehtävä EACEA:ssa yht. 23 vrk
 20. 20. 20 Liite 3 PALAUTEKYSELYN TULOKSET
 21. 21. 21

×