Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GLOPS loppuraportti 2015

Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS
Valtakunnallinen yleissivistävän koulutuksen kv-koordinointihanke

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GLOPS loppuraportti 2015

 1. 1. 1
 2. 2. 2 1. Hankkeen nimi GLOPS - kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS (koordinointihanke) 2. Hankkeen tavoitteet Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetussuunnitelmat -koordinointihankkeessa (GLOPS) kehitetään Opetushallituksen ja koulujen kv-yhteistyötä sekä parannetaan kansainvälisyyshankkeiden laatua ja lisätään niiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on samalla kasvattaa kansainvälisyyden asiantuntijaverkostoa ja vahvistaa sen osaamista sekä tukea yhteisöllisyyden kasvua verkostossa. Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetussuunnitelmat -koordinointihankkeessa tuetaan kansainvälisyyttä edistävän toimintakulttuurin ja hyvien käytäntöjen mallintamista ja levittämistä. Tavoitteena on jatkuva kv-kehittäjien ja -osaajien monimuotoinen vertaisoppiminen ja vuorovaikutus, joka tapahtuu erilaisissa verkostoissa, sosiaalisessa mediassa, verkkoseminaareissa sekä kehittäjien tapaamisissa eri koulutustapahtumissa. GLOPS -koordinointihankkeessa toiminta keskittyy kansainvälisyys-, kieli- ja globaalikasvatukseen liittyvän osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen niin, että hankkeet ja verkostojen toiminta tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman uudistusta ja paikallisten opetussuunnitelmien laadintaa. Tavoitteena on yhteisöllisesti koostaa ja rakennella uusiin opetussuunnitelmiin opetuksen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen tukiaineistoa, erityisesti pedagogisia malleja, oppimisaihioita, projektiesimerkkejä ja soveltamisehdotuksia, jotka voi suoraan linkittää opetussuunnitelmien eri sisältöihin. Lisäksi koordinaatiohankkeessa työstetään maailmankansalaisen kompetensseja yhteistyössä globaalikasvatusteemaan liittyvien kansainvälisyyden kehittämishankkeiden kanssa. Tavoitteena on löytää sellaisia pedagogisia malleja, jotka voidaan jalostaa uuden OPS:n tukimateriaaleiksi. Koordinaatiohanke tekee myös kansainvälistä yhteistyötä erilaisissa verkostoissa. Tavoitteena on luoda aktiivinen kansainvälinen globaalikasvatuksen verkosto, johon kuuluu maailmankansalaisen kompetensseista ja opetuksen pedagogisesta kehittämisestä kiinnostuneita opettajia ja tutkijoita ympäri maailmaa. Tavoitteena on kansainvälisen toiminnan seudullisen koordinoinnin ja kehittämistyön tukeminen vertaistuen ja pilottihankkeista saatujen kokemusten ja niissä kehiteltyjen hyvien käytäntöjen levittämisellä. Tavoitteena on oppia uudenlainen toimintakulttuuri, jossa jakaminen ja yhdessä oppiminen läpäisevät kansainvälisen toiminnan sen eri tasoilla ja jossa erilaisiin verkostoihin kuuluminen ja niissä toimiminen on osa jokaisen kansainvälisyyden asiantuntijan osaamista.
 3. 3. 3 3. Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet? Koulujen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen asiantuntija- ja kehittämisverkostot ovat jatkaneet toimintaansa tiedottamisen ja osaamisen jakamisen kanavina. Erityisesti informaali Facebookin ”Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa” -ryhmä on kasvanut merkittävästi. Vapaamuotoinen ja epävirallinen verkostoituminen koetaan antoisaksi, kun osallistujilta ei varsinaisesti edellytetä omaa kontribuutiota. Facebook-ryhmän aktiiviset jakajat muodostavat vain murto-osan ryhmän jäsenistä. Sama pätee edelleen myös Yammer-ryhmiin. Toisaalta, palautekyselyissä, ryhmien jäsenet ilmoittavat olevansa tyytyväisiä ja seuraavansa aktiivisesti ja mielellään ryhmän uutisia. Toimintakulttuurin muuttaminen on todella hidasta, vaikka verkoston jäsenten asenne on myönteinen. Kiinnostus kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen kouluissa on selvästi lisääntynyt valtakunnallisesti. GLOPS-hankkeen koordinaattorin kansainvälisyyteen ja opetussuunnitelmiin liittyvien blogi-artikkelien lukijamäärät ovat kaksinkertaistuneet vuoden aikana. Samoin koulutuksiin ja OPS:iin liittyvät julkaisut ja esitykset Slidesharessa ovat saaneet huomattavan määrän latauksia (vuoden aikana yli 25000). Myös koulutuspyynnöt ovat lisääntyneet. Kotikansainvälisyys ja eTwinning-työpajojen lisäksi pyydetään pitämään kokonaisia VESO- koulutuksia teemana kansainvälisyys ja globaalikasvatus uusissa opetussuunnitelmissa. Seudullinen kansainvälisyyden kehittämishanke Tampereen seudulla on oma hankkeensa, mutta myös osa valtakunnallista koordinointihanketta. Sen tulokset ovat ylittäneet tavoitteet. Paikallinen toiminta aktivoitui ja kaikkiin osallistujakuntiin perustettiin omat kv-ryhmät. Hankkeen pohjalta laadittiin malli (kuvaus ja lyhyt esittely) Opetushallituksen ”Hyvät käytännöt” -portaaliin. Seudullinen verkostoituminen kiinnostaa ja esim. Uudellemaalle ns. KUUMA-kuntiin kaavaillaan vastaavaa seudullista yhteistyötä. Ko. hankkeesta on oma erillinen loppuraportti. Opetushallituksen kv-koordinaattorit ja opetusneuvos Paula Mattila ovat muodostaneet kansainvälisyyden kehittämistiimin, joka on aktiivisesti keskustellen ja yhteisöllistä työskentelytapaa noudattaen kehitellyt ideoita ja toimintamuotoja koulujen kansainvälisen toimintakulttuurin ja globaalikasvatuksen edistämiseksi. Keskustelu on antoisaa ja koulujen kansainvälisyyden laatua kehittävää. Kv-koordinaattorien ja Opetushallituksen yhteisten keskustelun ja ideointipalavereitten sekä blogi-artikkeleiden ja kv-työn kehittämisen yhteydessä hankkeen koordinaattori on
 4. 4. 4 kehittänyt kaksi työkalua helpottamaan. Koulun kv-vuosikello auttaa rytmittämään koulun kansainvälistätoimintaa ja integroimaan sen koulun vuosisuunnitelmaan siten, että kv- hankkeet, tapahtumat ja globaalikasvatus luontevasti ja suunnitelmallisesti kehittyvät osaksi koulun opetussuunnitelman perustuvaa työtä. Toinen työkalu auttaa ymmärtämään koulun kehittämisen ja opetussuunnitelman sekä vuosisuunnitelman välistä yhteyttä ja tehtävien jakoa. Koordinaattori on osallistunut seudulliseen OPS-työhön Tampereen kaupunkiseudun OPS- ohjausryhmän, vuorovaikutusryhmän ja englannin oppiaineryhmän jäsenenä. Koordinaattori koordinoi Orivedellä paikallista OPS-työtä ohjausryhmän puheenjohtajana sekä vuorovaikutusryhmän varapuheenjohtajana. Lisäksi OPS-tematiikkaa on käsitelty ja kehitelty koordinaattoreiden ryhmässä, seudullisessa kv-kehittämisryhmässä sekä järjestetyissä koulutuksissa. Tärkeä lähtökohta kaikissa valtakunnallisissa koulutuksissa on ollut opettajien laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Koulujen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen substanssitiedon ja sisältöjen lisäksi on verkostoitumisessa ja yhdessä oppimisessa käytetty osallistavia aktiivisen oppimisen menetelmiä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä pidetty lähtökohtana dialogisuutta, vertaisuutta ja osaamisen jakamista. Näin opettajat ovat voineet käytännössä kokeilla menetelmiä, joita he voivat soveltaa myös omaan opetukseensa. 4. Työnjako ja aikataulu Hankkeen koordinaattori on aktiivisesti moderoinut keskustelua kv-verkostoissa Yammerissa ja Facebookissa. Koulutuksista ja tapahtumista tiedottaminen, vinkkien ja linkkien jakaminen sekä keskustelujen seuraaminen ja niihin osallistuminen on yksi tärkeä osa valtakunnallisen kv- koordinaattorin päivittäistä työtä. Erityisen tehokasta tänä päivänä on sosiaalisen median aktiivinen käyttö kansainvälisyyden, globaalikasvatuksen ja opetussuunnitelman teemojen jakamisessa. Tärkeimpiä ovat edellä mainittujen lisäksi Twitter, Slideshare, wikit ja blogit. Blogi- artikkeleita koordinaattori on kirjoittanut vuoden 2015 aikana 19 ja näillä on ollut lähes 15 000 lukijaa. Slidesharessa on julkaistu vuoden 2015 aikana 15 uutta julkaisua, joilla on ollut yli 25 000 latausta (GLOPS numeroina, Liite 2). Sähköposti on edelleen myös käypä väline. Verkostokirje lähtee kuukausittain Tampereen kaupunkiseudun kouluihin 120 kv-vastaavalle ja paljon tulee myös kyselyjä liittyen kv-hakuihin, eTwinningiin ja kotikansainvälisyyteen. Yksi kv-koordinaattoreiden tärkeimmistä tehtävistä on suunnitella ja järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa keväällä yhden päivän mittainen valtakunnallinen kv-kehittäjien koulutuspäivä (kv-treffit) ja syksyllä verkostoitumiseminaari kv-valtionavun hakijoille ja koulujen kansainvälisyyden asiantuntijoille.
 5. 5. 5 Keväällä 2015 (21.4.) kv-treffeille Tampereella osallistui 64 kehittäjäopettajaa, koulujen kv- vastaavaa tai kv-mentoriverkoston jäsentä eri puolilta Suomea. Koulutuksessa keskityttiin uuden opetussuunnitelman keskeisiin teemoihin kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen näkökulmasta. Työskentelytapa perustui osallistujien aktiivisuuteen, yhteistyöhön, dialogisuuteen ja jakamiseen. Työmenetelminä käytettiin työpistetyöskentelyä ja Learning Cafe - menetelmää. Työskentely oli erittäin vuorovaikutteista sekä verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista tukevaa. Yhdessä Koulutuksesta saatu palaute oli poikkeuksetta hyvää. Alkusyksyn valtakunnalliseen kaksipäiväiseen Kansainvälisyyttä Yyterissä -seminaariin (3. - 4.9.2015) osallistui 59 opettajaa. Erityisteemoina olivat oppimisympäristöt ja opetussuunnitelma. Työtavat olivat molempina päivinä osallistavia ja perustuivat kokemusten vaihtoon ja yhdessä ideointiin graafisia kv- työkaluja hyödyntäen (globaalikasvatuksen kukkanen, kehityskumppanuuden portaat ja kv-vuosikello). Lisäksi käytettiin verkkotyökaluja ja Gallery Walk -menetelmää. GLOPS:n kv-koordinaattori osallistui luennoitsijana ja työpajan vetäjänä valtakunnallisille KansainväliSYYSpäiville Tampereella 25. - 26.11.2015 sekä UNESCO-koulujen seminaariin Opetushallituksessa 10. - 11.9.2015. Nämä olivat Opetushallituksen järjestämää koulutusta. Koordinaattoria on enenevässä määrin pyydetty pitämään koulutuksia ja vetämään työpajoja. Koulutusten suunnittelu ja rakentelu nettiin sekä esitysten laadinta vie huomattavan osan koordinaattorin työajasta. Koordinaattori on luennoinut ja vetänyt työpajoja koulujen kansainvälisyyteen, globaalikasvatukseen, opetussuunnitelmaan ja eTwinningiin liittyen. Koulutuksia on ollut vuoden 2015 aikana 52 kappaletta ja niihin on osallistunut lähes yli 2000 opettajaa. Suuritöisin ja vaikutukseltaan laajin oli kahden viikon mittainen ”Learning in the Real World” -verkkokurssi, johon osallistui n. 120 opettajaa eri puolilta Eurooppaa. Kaikki pidetyt koulutukset ovat eriteltyinä tämän raportin liitteenä (Liite 2). Koordinaattori on osallistunut 12 koulutukseen, joista laajin oli koulujen digitalisoitumista ja uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä esittelevä BETT show Lontoossa. Koulutuksista neljä oli verkkokoulutuksia eli webinaareja. Kv-koordinaattorit ja opetusneuvos Paula Mattila ovat keskustelleet säännöllisesti Yammerissa (yhteensä 1174 viestiä ja 123 ladattua tiedostoa). Lisäksi on pidetty viisi koordinaattorien
 6. 6. 6 suunnittelukokousta, joissa on suunniteltu toimintaa, kv-koordinoinnin arviointia ja järjestettäviä koulutuksia. Hankkeen koordinaattori on osallistunut seudulliseen ja paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Kokouksia näiden tiimoilta on ollut yhteensä 35. Seudullinen ops-ohjausryhmä seuraa ja ohjaa Tampereen kaupunkiseudun yhteistä ops- prosessia. Seudullinen vuorovaikutusryhmä on keskittynyt kielten opetussuunnitelmien vuosiluokkaistamiseen ja kv - koordinaattori erityisesti englannin opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöihin. Keväällä 2015 koordinaattori teki kirjalliset ohjeet seudullisille oppiaineryhmille kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen huomioimiseksi oppiaineiden vuosiluokkaistetuissa sisällöissä. Lisäksi koordinaattorin tehtäviin kuului mentoriohjelman jatkohankkeen raportin laatiminen liitteineen helmikuussa, OKM:lle suunnatun hankehakemuksen laatiminen paikallisten koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi tukemaan uudistuvan OPS:n tavoitteita huhtikuussa ja uuden kv- koordinaatiohankehakemuksen laatiminen toukokuussa. Lisäksi koordinaattori kirjoitti stipendihakemuksen New Media Consortiumille suomalaisille opettajille suunnatun verkkokurssin rakenteluun ja toteuttamiseen. Hakemus hyväksyttiin, mutta työvelvoitteiden lisääntyessä (opetussuunnitelma) koordinaattori luopui verkkokurssin toteuttamisesta. 5. Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu? Tässä vaiheessa hankkeen tuloksia voi arvioida toteutuneiden koulutusten ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrällä ja vertaamalla näitä edellisen hankkeen koulutusten ja osallistujamääriin (Liite 1). Toteutuneita koulutuksia on ollut 52 ja niissä osallistujia 2070 (loppuraportti 2014: koulutuksia 27 ja niissä osallistujia 2035). Työpajojen vaikutukset näkyvät kv-kehittäjäopettajien kehittyneenä tvt- ja verkosto-osaamisena, kansainvälisten hankkeiden lisääntymisenä sekä koulujen kansainvälisyyden seudullisena kehittymisenä. Hankkeen tuloksia kuvaavat myös muut GLOPS numeroina -asiakirjan luvut (Liite 1). Kansainvälisyyskoulutukseen liittyviä uusia esityksiä tehtiin GLOPS-hankkeen aikana 15 kappaletta ja näitä katsottiin verkossa 25 285 kertaa (loppuraportti 2014: 21 esitystä joilla 10 261 katsojaa) (http://www.slideshare.net/tiinsari/presentations). Blogien lukijoita verkossa oli vuonna 2015 yhteensä lähes 15 000. Lukijamäärä on kasvanut jatkuvasti. Kv-verkostot erityisesti Facebookissa ja Twitterissä ovat kasvaneet ja aktivoituneet. Kansainvälisyys ja globaalikasvatus -Facebook- ryhmässä oli vuoden 2014 lopussa 227 jäsentä. Vuoden 2015 lopussa jäseniä oli jo 936. Valtakunnallista kv-koordinointia arvioitiin vuoden 2015 aikana toteutetulla kyselyllä, ryhmähaastattelulla ja kv-koordinaattorien yhteisissä arviointikeskusteluissa. Koordinointi on arvioinnin perusteella onnistunut kokonaisuudessaan melko hyvin. Tätä havaintoa tukevat niin kaikkien kyselyvastausten keskiarvo (3,62 / 5,0) kuin avoimissa vastauksissa ja arviointitilaisuudessa saatu palaute. Sekä arviointikyselyn että arviointitilaisuuden perusteella koordinointi on onnistunut eri osa-alueista parhaiten kansainvälistymishankkeiden toiminnan ja tulosten levittämisen edistämisessä. Yksittäisistä
 7. 7. 7 toimenpiteistä parhaiten onnistuneeksi arvioitiin valtakunnallisten ja alueellisten koulutustapahtumien, seminaarien ja webinaarien järjestäminen. Tapahtumat nähdään myös tärkeimmäksi verkostoitumiskanavaksi. Opetushallituksen rahoittamien kv-koordinointihankkeiden arviointiraportti on tämän raportin liitetiedostona. 6. Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille? Hankkeesta on tiedotettu hankkeen omissa blogeissa (http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/ ja http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/ ), koulujen kansainvälisen toiminnan POLKKA-sivustolla (http://www.polkka.info/). Lisäksi hankkeesta on tiedotettu sosiaalisessa mediassa (Facebook, Google+ ja Twitter). Hanketta on esitelty valtakunnallisesti ja seudullisesti kansainvälisyys-, eTwinning- ja tvt-koulutusten yhteydessä sekä paikallisissa ja alueellisissa VESO- koulutuksissa. 7. Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty? Hankkeen tuloksia ja toimintatapaa on levitetty eri kv-toimijoiden verkostoissa Yammerissa, sosiaalisessa mediassa, ”Kansainvälisyys ja globaalikasvatus koulussa” -Facebook-ryhmässä, Twitterissä ja Google Hangout - BeSmartOnAir -tapahtumissa. Hanketta on esitelty paljon eri koulutustilaisuuksissa. Hankkeella on blogi, jossa hanketta esitellään suomalaisille yhteistyökumppaneille ja toimintaa dokumentoidaan. Blogi toimii myös verkkosivustona: http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/. Hankkeella on myös englanninkielinen blogi kansainvälistä kv-verkostoa varten: http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/. Lisäksi koordinaattori on osallistunut aktiivisesti Suomen eTwinning-lähettiläiden blogin rakentamiseen ja sinne kirjoittamiseen: http://etwinningambfinland.blogspot.fi/. Blogi-artikkeleita koordinaattori on kirjoittanut vuoden 2015 aikana 19 ja näillä on ollut lähes 15 000 lukijaa. Slideharessa on julkaistu vuoden 2015 aikana 15 uutta julkaisua, joilla on 25 285 latausta. Hankkeen tuloksia ja hankkeessa tuotettuja ideoita on esitelty eri koulutustilaisuuksissa, työpajoissa ja muissa tapahtumissa. Pidetyistä koulutuksista on luettelo tämän raportin liitteenä (Liite 1). Koulutusten artikkeleiden ja verkostojen kautta levitetyt tiedot, ideat ja työkalut ovat siten kaikkien koulujen ja opettajien vapaasti käytettävissä. 8. Hankkeen koordinaattori Oriveden kaupunki Tiina Sarisalmi
 8. 8. 8 tiina.sarisalmi@orivesi.fi +35840 133 9192 tai +35850 327 3826 9. Hankkeen toimintaverkosto Hanke toimii 30.3.2015 alkaen pieneltä osin osana POLKKA 2 hanketta, vastuualueena erityisesti sosiaalisen median verkostojen fasilitointi ja tiedotus verkostoissa. POLKKA 2 antaa erillisen raportin toiminnastaan. Yhteistyökumppanit: Opetushallitus Opetusneuvos Paula Mattila Ulvilan kaupunki / sivistystoimi PL 77, 28401 Ulvila Yhteyshenkilö: Arja Kemppainen Tampereen kaupunki / Tampereen lukiokoulutus PL 217, 33101 Tampere Yhteyshenkilö: Tuomas Huhtala 10. Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyötahot Opetushallitus: opetusneuvos Paula Mattila sekä valtakunnalliset kv-koordinaattorit Kansainvälisyyden valtakunnallinen mentoriverkosto: kv-asiantuntijaryhmä Tampereen seutukuntien koulujen kansainvälisyyden kehittämisryhmä ja -verkosto eTwinning ja CIMO Maailmankoulu Oriveden kaupunki, paikallinen OPS-työ Tampereen kaupunki, perusopetus, seudullinen OPS-työ
 9. 9. 9 LIITE 1: GLOPS - KANSAINVÄLISYYS, GLOBAALIKASVATUS JA OPS - NUMEROINA VERKOSTOT Mentoriohjelma 31.12.2013 Mentoriohjelma II 31.12.2014 GLOPS hanke 31.12.2015 Muutos Kansainvälistäjät 2012 - 2013 (Yammer)  osallistujia 5  viestejä 1992  ladatut tiedostot 54 kpl Kansainvälistäjät 2012 - 2014 (Yammer)  osallistujia 5  viestejä 2956  ladatut tiedostot 207 kpl Kansainvälistäjät 2015 (Yammer)  osallistujia 6  viestejä 4130  ladatut tiedostot 330 kpl + 1174 + 123 Kansainvälisyyden mentoriverkosto (Yammer)  osallistujia 47  viestejä 371  ladatut tiedostot 18 kpl Kansainvälisyyden mentoriverkosto (Yammer)  osallistujia 49  viestejä 488  ladatut tiedostot 31 kpl Kansainvälisyyden mentoriverkosto (Yammer)  osallistujia 48  viestejä 539  ladatut tiedostot 37 + 51 + 6 eTwinning-lähettiläiden verkosto (Yammer)  osallistujia 17  viestejä 385  ladatut tiedostot 15 kpl eTwinning-lähettiläiden verkosto (Yammer)  osallistujia 14  viestejä 515  ladatut tiedostot 26 kpl eTwinning-lähettiläiden verkosto (Yammer)  osallistujia 12  viestejä 576  ladatut tiedostot 40 kpl + 61 + 14 Tampereen seudun kv- kehittämisryhmä (Yammer)  osallistujia 16  viestejä 93  ladatut tiedostot 19 Tampereen seudun kv- kehittämisryhmä (Yammer)  osallistujia 16  viestejä 117  ladatut tiedostot 32 + 24 + 13 Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus koulussa (Facebook-ryhmä)  osallistujia 130 Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus koulussa (Facebook-ryhmä)  osallistujia 227 Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus koulussa (Facebook-ryhmä)  osallistujia 936 + 709 BLOGI-ARTIKKELIT Mentoriohjelma 31.12.2013 Mentoriohjelma II 31.12.2014 GLOPS hanke 31.12.2015 Muutos Mentoriohjelman blogi: http://bit.ly/1aozdGU  artikkeleita 26  lukijoita 2551 Mentoriohjelman blogi: http://bit.ly/1aozdGU  artikkeleita 36  lukijoita 4558 GLOPS hankkeen blogi: http://bit.ly/1aozdGU  artikkeleita 45  lukijoita 9180 + 9 + 4622 Schools Going Global - englanninkielinen blogi: http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/  artikkeleita 8  lukijoita 2687 Schools Going Global - englanninkielinen blogi: http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/  artikkeleita 12  lukijoita 5774 Schools Going Global - englanninkielinen blogi: http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/  artikkeleita 19  lukijoita 11091 + 7 + 5317 eTwinning-lähettiläiden blogi: http://bit.ly/22y86A9  artikkeleja 3 (/11)  lukijoita 2205 eTwinning-lähettiläiden blogi: http://bit.ly/22y86A9  artikkeleja 5 (/25)  lukijoita 4895 eTwinning-lähettiläiden blogi: http://bit.ly/22y86A9  artikkeleja 8 (/35)  lukijoita 9564 + 3 + 4669 Seudullinen kv- ja globaalikasvatus wiki http://bit.ly/1VppBhe  sivuja 20  lukijoita 6086 Seudullinen kv- ja globaalikasvatus wiki http://bit.ly/1VppBhe  sivuja 20  lukijoita 10613 + 4527
 10. 10. 10 PIDETYT KOULUTUKSET JA TYÖPAJAT Mentoriohjelma 31.12.2013 Mentoriohjelma II 31.12.2014 GLOPS hanke 31.12.2015  42 kpl (erittely erillisessä asiakirjassa)  osallistujia 1705  27 kpl (erittely erillisessä asiakirjassa)  osallistujia 2035  52 kpl (erittely erillisessä asiakirjassa)  osallistujia 2070 TYÖPAJAT JA KOULUTUSMATERIAALIT NETISSÄ Mentoriohjelma 31.12.2013 Mentoriohjelma II 31.12.2014 GLOPS hanke 31.12.2015 Muutos Wikissä: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/  koulutuksia 18  6380 kävijää Wikissä: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/  koulutuksia 32  12321 kävijää Wikissä: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/  koulutuksia 44  22322 kävijää + 12 + 10001 Slidesharessa Powepoint-esityksiä: http://www.slideshare.net/tiinsari/pre sentations  21 kpl  katsojia 6351 Slidesharessa Powepoint-esityksiä: http://www.slideshare.net/tiinsari/pre sentations  42 kpl  katsojia 16612 Slidesharessa Powepoint-esityksiä: http://www.slideshare.net/tiinsari/pre sentations  kpl 57 kpl  katsojia 41897 + 15 + 25285
 11. 11. 11 LIITE 2: KOULUTUKSET Koulutukset, työpajat ja esittelyt 1.1. – 31.12.2015: Aika Paikka Tapahtuma Osallistujat 13.1.2015 Nokia Koulujen kv-vastaavien koulutus ja verkostoitumiskokous 8 15.1.2015 Pori eTwinning työpaja 3 h 5 15.1.2015 Pori eTwinning työpaja 3 h 11 17.1.2015 Orivesi OPS-VESO - luento + työpajat - kansainvälisyys ja globaalikasvatus opetuksen eheyttäjinä 87 28.1.2015 Lappeenranta eTwinning ja kv-projektikoulutus 17 7.2.2015 Tampere Omat kuvat oppimisessa -työpaja (OPS ja monilukutaito)/ Tuunaa tuntisi messut 25 7.2.2015 Tampere Kansainvälisyys ja globaalikasvatus opetuksen eheyttäjinä / Tuunaa tuntisi messut 25 7.2.2015 Tampere Verkkotyökaluja kielten opiskeluun -työpaja / Tuunaa tuntisi messut 25 16.2.2015 Orivesi Omat kuvat oppimisessa -työpaja (OPS ja monilukutaito) 11 19.2.2015 Orivesi Verkkotyökaluja kielten opiskeluun -työpaja 7 9.3.2015 Orivesi Oppimisprojektin laatiminen ja verkkotyökaluineen (Slidesharessa katsojia 2026) 7 10.3.2015 Orivesi Lataamo-koulutus Oriveden kyläkoulujen ja esiopetuksen opettajille: osallisuus ja dialogisuus opetuksessa ja koulun toimintakulttuurissa 18 11.3.2015 Ylöjärvi eTwinning- ja kv-verkostoitumistyöpaja 13 23.3.2015 Karstula Twinspace- ja kv-projektikoulutus 8 24.3.2015 Pirkkala Koulujen kv-vastaavien koulutus ja verkostoitumiskokous 10 25.3.2015 Tampere eTwinning-verkostoitumiskoulutus oman äidinkielen ja uskonnon opettajille 7 26.3.2015 Orivesi OPS-VESO - luento + työpajat - laaja-alainen oppiminen, arvot ja toimintakulttuuri - paikalliset painotukset 87 1.4.2015 Orivesi Googlen työkalut oppimisen ja projektityön tukena 6 13. - 27.4.2015 Verkkokurssi Learning in the Real World - 15 päivän oppimistapahtuma verkossa teemana autenttinen oppiminen 145 13.4.2015 Tampere eTwinning ja kv-projektikoulutus Tammerkosken lukiossa 10 21.4.2015 Tampere Valtakunnalliset kv-treffit 64
 12. 12. 12 Aika Paikka Tapahtuma Osallistujat 26.8.2015 Juupajoki Suomalaisen koulun ja uuden opetussuunnitelman esittely kiinalaisille ja suomalaisille opettajille englanniksi 11 3. - 4.9.2015 Yyteri Kansainvälisyyttä Yyterissä -seminaari 59 10. - 11.9.2015 Helsinki UNESCO-koulujen seminaari Opetushallituksessa 48 12.9.2015 Tampere Pirkanmaan Kieltenopettajien seminaarissa eTwinning esittely ja työpaja 11 15.9.2015 Tampere Tesomajärven koululla eTwinning ja kv-koulutus 33 6.10.2015 Ylöjärvi Kansainvälisyys ja globaalikasvatus uudessa opsissa VESO 26 7.10.2015 Helsinki Twinspace kv-hankeyhteistyössä -koulutus Kannelmäen peruskoulussa 12 8.10.2015 Nokia eTwinning ja kansainvälisyys koulussa 27 20.10.2015 Tampere Kansainvälisyys verkostoissa ja eTwinning -koulutus 8 27.10.2015 Porvoo OPS, kansainvälisyys ja globaalikasvatus VESO 22 30. - 31.10.2015 Helsinki eTwinning-lähettiläiden seminaari 7 4.11.2015 Pirkkala eTwinning-koulutus Nuolialan koululla 13 7.11.2015 Tampere Treduka VESO - työpajassa: uusi ops ja tvt ständillä: vuorovaikutus/kielet ja uusi ops n. 200 n. 3000 24.11.2015 Tampere LOPS ja hankeyhteistyö Klassillinen lukio 10 25. - 26.11.2015 Tampere Valtakunnalliset kansainväliSYYSpäivät 200 7.12.2015 Helsinki Virtuaaliopetuspäivät - eTwinning/OPH-ständillä n. 400 11.12.2015 Online webinar Finnish school, ICT in education, coding and the new curriculum 35 yht. 38 yht. 1318 26.1., 30.3., 27.4., 1.6., 31.8., 19.10., 16.11. Online Smart on Air Google hangouts - educational conversations online - suorana striimatut keskustelut ja nauhoitteet löytyvät YouTubesta 232 9.3., 13.4., 18.5., 18.8., 8.9., 13.10., 3.11. Online eTwinning on Air Google hangouts - educational conversations online - suorana striimatut keskustelut ja nauhoitteet löytyvät YouTubesta 520 yht. 52 yht. 2070
 13. 13. 13 Aika Paikka Tapahtuma Osallistujat Lisäksi pidin syyslukukaudella Oriveden opettajille 11 kpl 1 h 45 min pituisia tvt-koulutuksia ja -työpajoja (OKM:n pedagoginen ICT -hanke) Koulutuksia joihin koordinaattori osallistui: Aika Paikka Tapahtuma Osallistujat 20. - 24.1.2015 Lontoo BETT-show - ICT konferenssi opettajille ja kouluttajille tuhansia 30.1.2015 Helsinki FREPA-seminaari Opetushallituksessa n. 40 17.2.2015 Tampere OPS-lataamo: osallisuus koulun toimintakulttuurissa 38 9.4.2015 WebEx Webinar: Global education and intercultural competences 97 23.4.2015 Tampere Kuvien kertomaa - Planin järjestämä koulutus 21 21.9.2015 Tampere ePerusteet koulutus n. 35 25.9.2015 Helsinki Kieltenopetus ja uusi ops n. 150 28.9.2015 Helsinki Tvt uudessa opsissa n. 30 12.10.2015 WebEx online eTwinning Webinaari lähettiläille ”Uusi eTwinning Live” -työpöytä ja sen työkalut n. 60 19.10.2015 Kangasala Yhteisöllinen, osallistamista tukeva arviointi n. 30 22.10.2015 Webinar online Keynote luento Thing globally , act locally n. 500 26.10.2015 Webinar online Location based learning n. 70 yht. 12

×