Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Englannin opsia kehiin!

2,572 views

Published on

Tampereella 1.9.2016
Kieltenopettajien ops-toimeenpanokoulutus
Mikä muuttuu englannin opetuksessa?

Published in: Education
 • Be the first to comment

Englannin opsia kehiin!

 1. 1. Englannin opsia kehiin! Kielten ”Opsia kehiin” -koulutuspäivä Tampere 1.9.2016 Tiina Sarisalmi ja Mika Lintujärvi
 2. 2. Oppiaineen tehtävä • Kielitietoisuus: Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. • Ajattelutaidot (L1) • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot (L2) • Kulttuurinen osaaminen (L2) • Kehitetään oppimisen iloa ja luovuutta • Käytetään vaihtelevia, toiminnallisia työtapoja 1.8.2016 Tiina Sarisalmi, englannin ops-ryhmä
 3. 3. Oppiaineen tehtävä • Luodaan valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen (L7) • Verkostoidutaan ja pidetään yhteyttä ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa • Kehitetään monilukutaitoa • Käsitellään erilaisia tekstejä • Luodaan siltoja myös eri kielten välille 1.8.2016 Tiina Sarisalmi, englannin ops-ryhmä
 4. 4. Työtavat muuttuvat • Pari- ja ryhmätyöskentelyä korostetaan • Yhdessä oppiminen • Eheyttäminen ja monialaisuus • Leikki, laulu, pelillisyys ja draama • Käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja –keinoja • Aktiivinen toimijuus • Itsenäisyys ja vastuun otto • Kotikansainvälisyys ja kansainväliset yhteydet 1.8.2016 Tiina Sarisalmi, englannin ops-ryhmä
 5. 5. L:t, S:t ja T:t opetussuunnitelmassa L1 – L7 – Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet T1 – T11 – Englannin kielen oppimistavoitteet • T1 – T4 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen • T5 – T6 Kielen opiskelutaidot • T7 – T11 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä S1 – S3 Sisältöalueet • S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen • S2 Kielen opiskelutaidot • S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 1.8.2016 Tiina Sarisalmi, englannin ops-ryhmä
 6. 6. Mitä siis tarkoittavat käytännössä L:t, T:t ja S:t? ESIMERKKI: 5. Luokka T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. S2 L1, L4, L5, L6 S2 Vahvistetaan edelleen oppilaan myönteistä asennetta englannin opiskeluun. Kannustetaan oppilasta iloitsemaan oppimisesta sekä vahvistetaan oppilaan itseluottamusta oppijana ja kielenkäyttäjänä. Opetellaan ottamaan vastuu omista tehtävistä, saattamaan ne loppuun sekä arvostamaan omaa ja muiden työtä. (L1 ja L6) Harjoitellaan monipuolisia kielenopiskelutaitoja, joihin kuuluvat pari- ja ryhmätyöt sekä itsenäinen työskentely. Pari- ja ryhmätöiden perustana on dialogisuus, jossa keskeistä on toisen kuunteleminen, puheeseen liittyminen ja erilaisten näkökulmien kunnioittaminen. Tehdään pienimuotoisia yhteistoiminnallisia projektitöitä, joihin kuuluu työn suunnittelu, työnjako, toteutus, jakaminen ja arviointi. (L1 ja L6)
 7. 7. Mitä siis tarkoittavat käytännössä L:t, T:t ja S:t? 5. Luokka T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. S2 L1, L4, L5, L6 Englantia käytetään aina kun se on mahdollista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyödynnetään arkielämän tapahtumat kielen oppimisessa. (L2) Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä ja tekstin ymmärtämistä asiayhteyden sekä sanallisen ja visuaalisen kontekstin avulla sekä ennakointistrategioita hyödyntämällä. (L1) Opetellaan vahvistamaan viestintää ja vuorovaikutusta, ilmaisemaan omia tunteita ja tulkitsemaan toisten mielipiteitä draaman keinoja, ilmeitä, eleitä ja koko kehoa käyttämällä. 1.8.2016 Tiina Sarisalmi, englannin ops-ryhmä
 8. 8. Mitä siis tarkoittavat käytännössä L:t, T:t ja S:t? 5. Luokka T6 Oppilas osaa työskennellä tavoitteellisesti ja ottaa vastuun tehtävien loppuun saattamisesta. Oppilas harjoittelee erilaisten verkkotyökalujen käyttöä omien tuotosten tekemisessä ja jakamisessa. S2 L1, L4, L5, L6 Opetellaan käyttämään erilaisia internetin tiedonlähteitä ja englanninkielisiä aineistoja omien tuotosten tekemisessä. (L5) Harjoitellaan tekstin ydinaineksen löytämistä. (L1) Käytetään erilaisia verkkotyökaluja omien tuotosten tekemiseen ja jakamiseen. (L4 ja L5) Harjoitellaan omien työskentelytaitojen kuten ryhmä-, pari-, projekti- ja itsenäisen työskentelyn taitojen arviointia sekä kannustavaa vertaisarviointia. Opetellaan seuraamaan arvioinnin vaikutuksia työtapoihin kuten kotitehtävien suorittamiseen, keskittymiseen, toisten kuuntelemiseen sekä toisten ja oman työn arvostamiseen. (L1) Seurataan ja arvioidaan oman kielitaidon kehitystä, esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun avulla. (L1)
 9. 9. 31.8.2016Mika Lintujärvi, Kaarilan koulu, seudun ja TRE:n OPS-ryhmä
 10. 10. EN OPS2016: Highlights  Perusteiden selkeä uudistuminen; kielikasvattajien ops  A-kieli ENGLANTI erotettu muista A-kielistä; tuottamisen osalta päättöarvioinnin vaatimustasoa nostettu  MITÄ?-ajattelusta MITEN?-ajatteluun (työtavat ja oppimaan oppiminen aukikirjoitettu)  Laaja-alainen osaaminen sisäänkirjoitettu (mm. TVT, kulttuurinen osaaminen, monilukutaito)  Autenttisuus  Informaali oppiminen, omaehtoisuus  Opitaan vuorovaikutusta vuorovaikutuksessa (käytetään kieltä, ei vain opita kielestä > toiminnallisuus)  Suullisen kielitaidon ja ääntämisen merkitystä korostettu 31.8.2016Mika Lintujärvi, Kaarilan koulu, seudun ja TRE:n OPS-ryhmä
 11. 11. Tavoitteiden progressio Vuosiluokka Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä T11/T10 3 Oppilas harjoittelee puhumista ja hieman kirjoittamista. 4 Oppilas harjoittelee puhumista, kirjoittamista ja toimimista monimediaisessa ympäristössä. 5 Oppilas harjoittelee puhumista ja tekstin tuottamista monimediaisessa ympäristössä. 6 Oppilas osaa kertoa jokapäiväisistä asioista ja tuottaa tekstiä monimediaisessa ympäristössä. 7 Oppilas harjoittelee esiintymis- ja ilmaisutaitoja suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilas havainnoi ja harjoittelee ääntämistä, puherytmiä ja intonaatiota. 8 Oppilas harjoittelee tekstin tuottamista suullisesti, kirjallisesti ja digitaalisesti eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas harjoittelee ääntämistä ja intonaatiota. 9 Oppilas osaa tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista. Oppilas osaa ääntää englantia oikein ja käyttää kielen rakenteita monipuolisesti. 31.8.2016 Mika Lintujärvi, Kaarilan koulu, seudun ja TRE:n OPS-ryhmä
 12. 12. Arvioinnin progressio (T11/T10) 31.8.2016Mika Lintujärvi, Vuorovaikutusryhmä, pj Vl. Kohtalainen osaaminen Hyvä osaaminen 3 Oppilas hallitsee arkipäivän sanoja ja osaa käyttää muutamia perusfraaseja itselleen tärkeistä aiheista. Oppilas osaa kertoa yksinkertaisista arkipäivän asioista opittuja fraaseja käyttäen ja soveltaen. Oppilas tunnistaa joitakin englannin äänteitä. 4 Oppilas osaa kertoa arkipäivän asioista yksinkertaisia fraaseja käyttäen ja häntä kiinnostavia medioita ja ilmaisutapoja hyödyntäen. Oppilas osaa kertoa jokapäiväisistä ja itselleen tärkeistä asioista puhuen, kirjoittaen ja eri medioita ja toiminnallisia työtapoja hyödyntäen. Oppilas tunnistaa ja tuottaa englannin äänteitä. 5 Oppilas osaa kertoa tutuista ja jokapäiväisistä asioista tuttuja fraaseja käyttäen ja häntä kiinnostavia medioita ja ilmaisutapoja hyödyntäen. Oppilas osaa tuottaa joitakin englannin kielelle tyypillisiä äänteitä. Oppilas osaa kertoa tutuista ja itselleen tärkeistä asioista suullisesti ja kirjallisesti monipuolisesti eri medioita hyödyntäen. Oppilas noudattaa ääntämisen perussääntöjä tutuissa ilmauksissa. 6 Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas tunnistaa konkreettista sanastoa ja joitakin keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa tuottaa englannin kielelle tyypillisiä äänteitä. Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
 13. 13. Vl. Kohtalainen osaaminen Hyvä osaaminen 7 Oppilas ilmaisee itseään ohjatusti eri medioita hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen tukee viestin välittymistä kaikkein tutuimmissa viestintätilanteissa. Oppilas ilmaisee itseään suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen ja intonaatio tukevat viestin välittymistä. 8 Oppilas ilmaisee itseään suullisesti, kirjallisesti ja itselleen luontaisia medioita ja ilmaisutapoja hyödyntäen. Oppilaan ääntäminen ja intonaatio tukevat viestin välittymistä tutuissa viestintätilanteissa. Oppilas viestii suullisesti, kirjallisesti ja eri medioita hyödyntäen monipuolisesti eri aiheista. Oppilas osoittaa luontevaa ääntämisen ja intonaation hallintaa tutuissa viestintätilanteissa. 9 Oppilas osaa kertoa ydinkohdat jokapäiväiseen elämään liittyvistä aiheista käyttäen yksinkertaista sanastoa, joitakin yleisiä fraaseja ja perusrakenteita. Oppilas osaa soveltaa ääntämisen perussääntöjä harjoitelluissa ilmauksissa. EI OPS:ssa! Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa. 31.8.2016 Mika Lintujärvi, Kaarilan koulu, seudun ja TRE:n OPS-ryhmä Arvioinnin progressio (T11/T10)
 14. 14. Konkretiaa? Vuosiluokka 3 S1 S2 S3 Keskustellaan erilaisista tavoista viettää juhlia eri maissa ja kulttuureissa. Havainnoidaan eroja ja yhtäläisyyksiä perheissä, pukeutumisessa, asumisessa, koulussa ja muussa lähiympäristössä. Tulkitaan kuvia kulttuurin näkökulmasta. Keskustellaan oppilaiden omista havainnoista ja kokemuksista. Havainnoidaan englannin kielen käyttötapoja, jotka poikkeavat suomen kielestä, esimerkiksi englanninkielisen kulttuurin tapa sanoa puhuteltavan henkilön nimi tervehtiessä. Havainnoidaan suomen ja englannin kielen eroja ja yhtäläisyyksiä. Etsitään suomea ja englantia yhdistäviä tekijöitä, kuten samantapaisia sanoja. Päätellään, mitä eri sanat tarkoittavat. Rohkaistaan oppilasta käyttämään kieltä ja viestimään englanniksi ensimmäisestä oppitunnista alkaen. Käytetään ilmaisuun kannustavia työtapoja, esimerkiksi leikkejä, lauluja, pelejä, draaman keinoja, joissa ei kiinnitetä huomiota virheisiin. Opetellaan englantia monin eri tavoin: toiminnallisesti ja kaikkia eri aisteja käyttäen. Opiskellaan pareittain, pienissä ryhmissä, yksin ja koko luokan kanssa. Opetellaan kuuntelemaan ja puhumaan. Opetellaan eläytymään tilanteisiin ja viestimään koko kehoa käyttäen. Opetellaan muistiinpainamis- keinoja harjoittelemalla sanoja aihepiireittäin visualisoimalla, esittämällä, ääneen lukemalla, parin kanssa tai itseltä kyselemällä. Opetellaan ulkoa (tarvittaessa pienissä osissa) tietyssä järjestyksessä esiintyvät sanat, kuten numerot ja viikonpäivät. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni ja lähiympäristöni. Tutustutaan arjen käsitteisiin ja ilmiöihin, esimerkiksi aikoihin, luku- määriin, paikkoihin ja säähän. Harjoitellaan kielen käyttöä arkipäivän vuorovaikutus- tilanteissa. Kiinnitetään huomiota perusviestintätaitoihin, kuten katsekontaktiin, vuorotteluun, kuuntelemiseen ja reagointiin, joiden harjoittelua eheytetään myös äidinkieleen. Havainnoidaan englanninkielisen vuorovaikutuksen ominais- piirteitä, esimerkiksi nimien käyttöä ja kohteliaita ilmaisuja. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja viestintätilanteita, esimerkiksi tervehtimistä, esittäytymistä, nimeämistä, kiittämistä, kuvailua, omistamisen ilmaisemista ja pienimuotoisia dialogeja arkipäivän tilanteissa. 31.8.2016Mika Lintujärvi, Vuorovaikutusryhmä, pj
 15. 15. Konkretiaa? Vuosiluokka 8 S1 S2 S3 Käytetään tiedonhankinnassa monipuolista ja monimediaista autenttista materiaalia kulttuurituntemuksen lisäämiseksi englanninkielisistä maista. Opetellaan vertailemaan eri englanninkielisten kulttuurien arkisia käytänteitä. Keskustellaan eri kulttuureihin liittyvistä stereotypioista. Hankitaan tietoa englannin kielen varianteista. Opitaan suhtautumaan arvostavasti ja avoimesti eri kieliä ja niiden erityispiirteitä kohtaan. Opitaan ymmärtämään, että kielen osaamiseen vaikuttaa myös tieto kielialueen historiasta, kulttuurista sekä maantieteestä. Havainnoidaan myös sanatonta viestintää ja elekieltä kulttuurisina ilmiöinä. Vahvistetaan edelleen keskeisten kielitiedon käsitteiden hallintaa kielten välisen vertailun tukena. Harjoitellaan kuuntelemista ja rohkaisevan palautteen antamista sekä rakentavan kritiikin vastaanottamista. Harjoitellaan dialogisuuteen perustuvaa keskustelua, jonka perustan muodostavat toisen kuuntelu, puheeseen yhtyminen ja oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu. Rohkaistaan kehon käyttämiseen viestinnässä, esimerkiksi eleiden, ilmeiden, äänenpainojen ja -sävyjen sekä tunneilmaisun avulla. Harjoitellaan edelleen draaman keinoja hyödyntäen erilaisia kielenkäyttötilanteita ja kompensaatiostrategioita viestin välittämiseksi. Harjoitellaan uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa tuottamalla tekstiä erilaisissa konteksteissa (formaali ja informaali) ja monimediaisissa ympäristöissä. Harjoitellaan erilaisten lähde- ja tukimateriaalien, kuten Teemoja ovat esimerkiksi ihmissuhteet, matkailu, teknologia, terveys, urheilu ja globaalikasvatuksen teemat. Kannustetaan oppilaita löytämään omat tapansa täydentää koulussa opittuja tietoja ja taitoja sekä jakaa muualla oppimaansa ja kokemaansa koulussa. Harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, esimerkiksi reklamointia, jossittelua ja suostuttelua. Sanastoa ja rakenteita opetellaan tutkimalla ja tuottamalla monenlaisia kertovia, kuvaavia ja vaikuttavia tekstilajeja, esimerkiksi esitteitä, kuunnelmia, blogeja ja videoita monimediaisissa ympäristöissä. Kielitiedon käsitteitä ja kielen sääntöjä opetellaan viestinnällisessä kontekstissa. Keskitytään englannin ja suomen kielen rakenteiden eroavaisuuksiin. Harjoitellaan 31.8.2016Mika Lintujärvi, Vuorovaikutusryhmä, pj
 16. 16. Kielitieto viestin välittäjänä 31.8.2016 Mika Lintujärvi, Kaarilan koulu, seudun ja TRE:n OPS-ryhmä Mitä viestit/ ilmaiset? Mitä rakennetta käytät? Taso (tuottaminen) kerrot itsestäsi, esittelet muita be ja have -verbejä A1.2 lukumäärää substantiivien monikkoa A1.2 omistajaa s ja of -genetiiviä A1.3 / A2.1 omistuspronomineja A1.2 määrää of-genetiiviä A1.3 nimeät asioita, osoitat uuden ja tutun asian artikkeleja A1.3 kuvailet, vertailet, kehuskelet adjektiivien vertailumuotoja A2.1 kuvailet toiminnan tapaa adverbejä ja niiden vertailumuotoja A2.1 / A2.2 korvaat nimiä, viittaat tekstissäsi taaksepäin (persoona)pronomineja A1.3 määrittelet, yhdistät asioita toisiinsa relatiivipronomineja A2.2 osoitat tekstin osien yhteenkuuluvuutta kerrot säästä, lämpötilasta, etäisyydestä muodollisia subjekteja A2.2 ilmaiset mielipiteesi, kuvailet näkemääsi, esittelet uuden asian ilmaiset suomen kielen sijapäätteitä prepositioita A1.3 kerrot paikan, suunnan, asioiden syyt ja suhteet käsket, kehotat ja kiellät käskymuotoa A1.2 arkirutiineja, tapoja, pysyviä faktoja yleispreesensiä A2.1 kerrot harrastuksesta, kuvailet henkilöä kuvailet tapahtumia ympärilläsi kestopreesensiä A2.1 kerrot suunnitelmistasi kerrot tietyn ajankohdan tapahtumista menneessä ajasta yleisimperfektiä A2.1 raportoit uutisia, historiallisia tapahtumia kuvailet tapahtumien taustaa kestoimperfektiä A2.2 muistelet tiettyä hetkeä
 17. 17. Arvioinnin uudet tuulet  Tuotoksesta prosessiin  Summatiivisesta formatiiviseen  Kertaluonteisesta jatkuvaan  Paperilta digiin  Opettajan suorittamasta oppijan omaan  Kirjoitetusta puhuttuun  Arvioinnin monipuolisuus!  Millaisia muotoja olet käyttänyt? Millaisia visioita sinulla on? Jaa ajatuksesi. Mika Lintujärvi, Kaarilan koulu, seudun ja TRE:n OPS-ryhmä Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

×