Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Arviointi osana kieltenoppimista

More Related Content

Arviointi osana kieltenoppimista

 1. 1. Arviointi osana kielenoppimista VIRIKKEITÄ ARVIOINTIIN –KOULUTUSPÄIVÄ TAMPEREELLA 7.4.2017 TIINA SARISALMI
 2. 2. Oppimisprosessi MIKSI? TAVOITTEIDEN ASETTELU MITÄ? TIEDON HANKINTA TUTKIMUS MITEN? AKTIVITEETTIEN VALINTA JA SUUNNITTELU TYÖNJAKO TIEDON SOVELTAMINEN TIEDON JAKAMINEN PROSESSIN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINTI JATKUVA ARVIOINTI
 3. 3. Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 47 Seudulliset tavoitteet ja sisällöt
 4. 4. Tavoitteiden asettelu  Tavoitteet lukuvuositasolla  Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Tavoitteet kurssikokonaisuuden tasolla  Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet  Tavoitteet oppimiskokonaisuus- tai projektitasolla  Oppiaineen tavoitteet  Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ”the big picture” – ajattelun taidot – oppimaan oppiminen
 5. 5. Esimerkki tavoitteiden asettelusta Perus- opetus • Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa (T7 – T11) 5. lk • T7 Oppilas harjoittelee vuorovaikutusta jokapäiväisissä tilanteissa koulussa ja vapaa-ajalla. • L2 (vuorovaikutus ja ilmaisu), L4 (monilukutaito), L5 (TVT), L7 (osallisuus ja kestävä elämäntapa) Oppimis- kokonai- suus • Ruoka, ruokailu ja syöminen, asiointi pizzeriassa tms. (T1 – T2, T7 – T11) • L2 (dialogi), L4 ja L5 (video, oma ruokalista, sarjakuva), L7 (kestävä ruoka, lähiruoka)
 6. 6. Keskustele vierustoverin kanssa  Mikä kielenoppimisen arvioinnissa askarruttaa sinua ja kollegojasi tällä hetkellä eniten?  Mikä on käytännössä osoittautunut haasteelliseksi?  Mitä mahdollisuuksia uusi ops tarjoaa?  Kirjatkaa asioita tänne: http://bit.ly/arviointi0704
 7. 7. Tiedon hankinta ja tutkimus  oppilaskeskeinen oppiminen Sanasto  Oppilaat luovat itse sanaston esim. ryhmätyönä  miellekarttana (http://popplet.com/ tai https://bubbl.us/)  Padlet-seinälle (https://padlet.com), oppilaat kuvaavat itse tai etsivät kuvia netistä (https://pixabay.com/) – prosessin dokumentointi ja tuotokset  Kuvasanakirja + äänitiedosto (http://vocaroo.com/)  Arviointi  Jatkuva palaute ja prosessin ohjaus, dokumentaatio, prosessin arviointi (työtavat, oman työn suunnittelu)
 8. 8. Fraasit/sanonnat  Oppilaat tuottavat itse keskeiset fraasit esim. ryhmätyönä  Kirjoittavat fraasipareja tai lyhyen dialogin  Esittävät sen luokassa mahdollisimman aidossa tilanteessa (lavastus + propsit) ja esitys videoidaan  Dialogit äänitetään ja liitetään esim. sarjakuvaan  Arviointi  Jatkuva palaute ja prosessin ohjaus, dokumentaatio, prosessin arviointi (työtavat, oman työn suunnittelu) Tiedon hankinta ja tutkimus  oppilaskeskeinen oppiminen
 9. 9. Arviointityökaluja Sanasto  Arviointityökalut formatiiviseen arviointiin  Google forms + Flubaroo  Survey Monkey (https://fi.surveymonkey.com/)  Kahoot (https://getkahoot.com/ + https://kahoot.it/#/) Fraasit ja sanonnat  Arviointityökaluja formatiiviseen arviointiin  Sarjakuva (http://www.makebeliefscomix.com/) tai (https://www.pixton.com/ - maksullinen) tai storyboard  Videoon liitettävät kysymykset: (https://h5p.org/)  Aukkotehtävät, yhdistä kysymys ja vastaus –tehtävät, oikein/väärin – tehtävät jne. (https://h5p.org) tai (https://learningapps.org/)
 10. 10. Tiedon soveltaminen ja jakaminen  Oppilaat /ryhmät hakevat aiheeseen liittyvää materiaalia (netistä) esim. tekstejä, musiikkia, videoita, runoja, julisteita, huom. laaja- alainen tekstikäsitys ja osallisuus  Ne linkitetään omaan tai ryhmän aihesivustoon tai tehtäväsivulle kaikkien muiden tuotettujen materiaalien kanssa  Niihin liitetään lyhyt yhteenveto siitä, mitä teksti käsittelee ja miksi se on valittu  Niihin liitetään 1 – 3 kysymystä muille oppilaille  Oppilaat tekevät toisilleen tehtäviä  Kahoot! (opettajan Kahoot!-tili oppilaitten kyselyjä varten)  Erilaisia tehtäviä voi tehdä: (https://h5p.org) tai (https://learningapps.org/)
 11. 11. Prosessin arviointi – oppimisen arviointi  Oppimiskokonaisuuden aikana ja lopussa  Jatkuva palaute, jonka kantavana ajatuksena dialogisuus  Kannustava ja ohjaava henkilökohtainen palaute  Vahvuuksien löytäminen ja hyödyntäminen  Rohkaisu itseilmaisuun, ongelman ratkaisuun ja luovuuteen (ei virheiden etsimistä)  Oppimistavoitteisiin perustuva arviointi  Itsearviointi (Google Forms, Reppu-Moodle, eda.net, Office 365)  Vertaisarviointi (Reppu-Moodle, Peda.net)  Oppimispäiväkirja (Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365)  Portfolio (Reppu-Moodle, Peda.net, Office 365, Google Drive)  Kielisalkku (http://kielisalkku.edu.fi/fi)
 12. 12. Arviointi lukuvuoden lopussa Miten tiivistää Englannin opeussuunnitelnman 11 tavoitetta ja niitä vastaavat arviointikriteerit niin, että tehdään oikeutta uuden opetussuunnitelman hengelle? ESIMERKKI: Englanti 4. luokka Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1, T2, T3, T4 Tekee havaintoja englannin kielestä sekä muista kielistä lähiympäristössä ja eri medioissa. Kieltenopiskelutaidot T5, T6 Osaa työskennellä ryhmässä ja uskaltaa ilmaista itseään rohkeasti. Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa T7, T8, T9 Harjoittelee englantia tutuissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa. Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä T10 Ymmärtää ja tuottaa helpohkoja puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä eri medioissa. Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä T11 (T10 ja T11 yhdistetty, ks. yllä)
 13. 13. Arviointi lukuvuositodistuksessa ESIMERKKI: Englanti 4. lk.  Havaintojen tekeminen englannin kielestä sekä muista kielistä lähiympäristössä ja eri medioissa.  Taito työskennellä ryhmässä ja uskallus ilmaista itseään rohkeasti.  Englannin harjoittelu tutuissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa.  Helpohkojen puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen. Tarvitset Osaat Edistyt Osaat harjoitusta kohtalaisesti hyvin erinomaisesti                 Opettajan huomioita: ________________________________________________________________________
 14. 14. ARVIOINTI ON AINA MYÖS ARVIOINNIN, ITSEREFLEKTION JA METAKOGNITIIVISTEN TAITOJEN OPETTELUA AJATTELU- TAIDOT
 15. 15. KIITOS! https://kvglops.wordpress.com/ http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/ http://etwinningambfinland.blogspot.fi/

×