Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutkimussuunnitelma - Yammerin omaksuminen ja käyttö

1,385 views

Published on

Pro Gradun tutkimussuunnitelma, aiheena *Yammer* *sosiaalinen työväline* *mikroblogipalvelu* *teknologian omaksuminen* *estäjät* *tietojohtaminen* *Web 2.0* // *technology adoption* *inhibitors* *barriers* *rejection* *enterprise social network* *microblog* *social software*

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutkimussuunnitelma - Yammerin omaksuminen ja käyttö

 1. 1. Tutkimussuunnitelma Tietojärjestelmätiede Jyväskylän yliopisto @TiinaManninen 15.4.2015
 2. 2.  Yrityksissä tiedon määrä ja nopeus ovat lisääntyneet voimakkaasti  tiedosta on tullut kilpailu- ja menestystekijä (Lee & Choi, 2003)  Tämän päivän trendi on lähestyä tietojohtamista sosiaalisten alustojen (social software) kautta, jotka mahdollistavat tiedon ja tietämyksen hallinnan, jaon ja hyödyntämisen yrityksissä ja sen verkostoissa (Von Krogh, 2012)  Yritysten sosiaalisten verkostojen ja virtuaaliyhteisöjen hyödyntämisellä merkittävä rooli tulevaisuuden työelämässä (Aral, Dellarocas & Godes, 2013)  Teknologian kehityksen johdosta yritys voi hyödyntää omassa tietojohtamisessaan sisäistä mikroblogipalveluaYammeria (Günther, Krasnova, Riehle & Schöndienst, 2009)  Kilpailukykyä, tehokkuutta ja uudistumista.Taustalla strateginen päätös muuntaa toimintaa avoimemmaksi. (Haefliger, Monteiro, Foray & Von Krogh, 2011)
 3. 3.  Aihe ajankohtainen ja vähän tutkittu  Sosiaalisen median teknologiat rynnistävät yritysmaailmaan kovaa vauhtia - polttava aihe sekä tieteellisessä tutkimuksessa että käytännön työelämässä. (Aral, Dellarocas & Godes, 2013)  Teknologian omaksumisen estäjiin liittyvää tutkimustietoa vähän. Olemassa olevat tutkimukset tutkivat myös eri teknologioita kuin työkäyttöön sovellettavia järjestelmiä. (Cenfetelli & Schwarz, 2010)  Liiketoiminnan menestymisen kannalta oleellista, että työntekijät verkottuvat ja jakavat omaa osaamistaan muille. Myös tiedonkulku, sisäinen viestintä ja innovointi paranevat. (Aral, Dellarocas & Godes, 2013  Jyväskylän EnergiallaYammerin käyttöönotto syksyllä 2014  Jos teknologian halutaan parantavan tuottavuutta, täytyy yrityksen työntekijöiden omaksua uuden teknologian käyttö (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003)  Uuden teknologian hankinta tuo kustannuksia ja edut jäävät hyödyntämättä, jos työvälineen käyttöaste jää vähäiseksi. (Cenfetelli & Schwarz, 2010)
 4. 4.  Pääkysymys Mitkä tekijät estävät työntekijää omaksumasta organisaation sisäisen mikroblogipalvelun ja miksi?  Alikysymykset:  Millaisia teknologian omaksumisen estäjiä on olemassa?  Millaisia teknologian omaksumisen estäjiä liittyy erityisesti mikroblogipalvelun omaksumiseen?  Kuinka mikroblogipalvelua vastustavien omaksumista voisi edesauttaa?
 5. 5.  Tietojohtaminen (”Knowledge Management”) ja teknologia  Teknologian omaksuminen  UTAUT ja UTAUT2 –teknologian omaksumismallit  Teknologian omaksumisen estävät tekijät  Negatiiviset estävät tekijät (”inhibitors”, ”barriers”)  Vastustaminen (”rejection”, ”failure”)  Sosiaaliset keskustelualustat yrityskäytössä (”Web 2.0”, ”Enterprise Social Network”, ”Social Software”)  Mikroblogipalvelut  Yammer
 6. 6.  Laadullinen, tulkitseva tutkimus  Tiedonkeruu toteutetaan teemahaastattelulla  Haastatellaan noin 5-15 yrityksen työntekijää, jotka eivät ole omaksuneet Yammeria käyttöönoton yhteydessä. Haastateltavaksi valitaan sekä tietotyötä että tuotantotyötä tekeviä työntekijöitä, eri organisaation tasoilta.  Tarkoituksena saada rikasta, yksityiskohtaista tietoa sekä tutkittavien työntekijöiden oma ääni kuuluviin.Tavoitteena ymmärtää ilmiötä ja saada uusia keinoja, joilla Yammerin omaksumista voisi edesauttaa.
 7. 7.  Ymmärrys työntekijöiden vastustuksesta työvälinettä kohtaan lisääntyy  Liittyvät yksilön erilaisiin odotuksiin työvälineestä, kuten tietämykseen, taitoihin, asenteisiin ja sosiaaliseen vaikutukseen sekä omaan toimintaan vaikuttavaan suorituskykyyn.  Toimenpide-ehdotukset kuinka omaksumista voisi edestauttaa ja kuinka työvälineestä saadaan parempi hyöty irti, mm.  Koulutustarpeet  Muutokset johtamisessa  Viestintä ja tiedottaminen  Kehittää yleisesti Jyväskylän Energian Yammeria ja sen käyttöä  Tieteellisesti kasvattaa ymmärrystä vähän tutkittua ja laaja-alaista ilmiötä kohtaan
 8. 8.  Aral, S., Dellarocas, C. & Godes, D. (2013). Introduction to the special issue-social media and business transformation: A framework for research. Information Systems Research, 24(1), 3–13.  Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management science, 49(4), 571–582.  Cenfetelli, R. T. (2004). Inhibitors and enablers as dual factor concepts in technology usage. Journal of the Association for Information Systems, 5(11), 16.  Cenfetelli, R. T. & Schwarz, A. (2011). Identifying and testing the inhibitors of technology usage intentions. Information Systems Research, 22(4), 808–823.  Günther, O., Krasnova, H., Riehle, D. & Schöndienst, V. (2009). Modeling microblogging adoption in the enterprise. AMCIS 2009 Proceedings, 544.  Haefliger, S., Monteiro, E., Foray, D., & Von Krogh, G. (2011). Social software and strategy. Long Range Planning, 44(5), 297-316.  Lee, H. & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination. Journal of management information systems, 20(1), 179-228.  Lee, S. & Kim, B. G. (2009). Factors affecting the usage of intranet: A confirmatory study. Computers in Human Behavior, 25(1), 191–201.  Lee, Y., Kozar, K. A. & Larsen, K. R. (2003). The technology acceptance model: Past, present, and future. Communications of the Association for information systems, 12(1), 50.  Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 425–478.  Von Krogh, G. (2012). How does social software change knowledge management?  Toward a strategic research agenda. The Journal of Strategic Information Systems, 21(2), 154–164.  Zhang, J., Qu, Y., Cody, J. & Wu, Y. (2010, April). A case study of micro-blogging in the enterprise: use, value, and related issues. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 123-132). ACM
 9. 9.  Kirjallisuusosio valmis toukokuu  Teemahaastattelut toukokuu  Analysointi kesäkuu  Tulokset heinäkuu  #Deadline kesällä 2015  #ValmisKTM syksyllä 2015
 10. 10.  Homma jatkuu…

×