Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VBA for AutoCAD

1,866 views

Published on

Giới thiệu tổng quan về lập trình VBA trong AutoCAD

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VBA for AutoCAD

 1. 1. VBA for AutoCAD GROUP 1 Đồ họa ứng dụng 1
 2. 2. Thông tin nhóm NHÓM 1 STT MSSV Họ tên Email 1 1012331 PhanTiến Quang – Nhóm trưởng oclockvn@gmail.com 2 1012218 Phạm Hoàng Long Phlong.fit@gmail.com 3 1012297 Đặng Hà Phong kieuphongdangvu@gmail.com Đồ họa ứng dụng 2
 3. 3. Nội dung trình bày Tổng quan về dự ánVBA trongAutoCAD Hệ thống mô hình đối tượng trong AutoCAD Các thao tác cơ bản trong AutoCAD Demo Q&A Đồ họa ứng dụng 3 1 2 3 4 5
 4. 4. 1.Tổng quan về dự ánVBA trong AutoCAD Dự ánVBA trong AutoCAD chia làm 2 loại: 1. Dự án nhúng (Embedded Project) • Lưu trữ trong tệp DWG cùng với các thông tin khác của bản vẽ trong AutoCAD. • Tự động thực hiện khi mở bản vẽ chứa dự án nhúng. • Hiệu lực đối với 1 bản vẽ chứa nó. 2. Dự án độc lập (Global Project) • Lưu trữ tách biệt trong 1 tệp có phần mở rộng là *.dvb. • Không phụ thuộc vào 1 bản vẽ nào cả. • Người sử dụng phải tải dự án vàoAutoCAD để thực thi. Đồ họa ứng dụng 4
 5. 5. Cấu trúc dự ánVBA Đồ họa ứng dụng 5 1. AutoCAD Objects: đối tượng đại diện cho bản vẽ hiện hành của AutoCAD. 2. Userform: giao diện hộp thoại hỗ trợ giao tiếp giữa người dùng và chương trình. 3. Module chuẩn: chứa mã lệnh khai báo, chương trình con. 4. Class module: định nghĩa cho các lớp của dự án
 6. 6. Trình quản lý dự án Đồ họa ứng dụng 6 Cách 1
 7. 7. Trình quản lý dự án Đồ họa ứng dụng 7 Cách 2
 8. 8. Trình quản lý dự án Đồ họa ứng dụng 8
 9. 9. 2. Hệ thống mô hình đối tượng trong AutoCAD Theo góc nhìn lập trình: • AutoCAD được cấu thành từ nhiều đối tượng khác nhau. • Mỗi đối tượng có thể có nhiều đối tượng con ở cấp độ thấp hơn. • Các đối tượng được tổ chức theo 1 cấu trúc nhất định, mỗi đối tượng trong cấu trúc đó tương đương với 1 thành phần củaAutoCAD. Đồ họa ứng dụng 9
 10. 10. 2. Hệ thống mô hình đối tượng trong AutoCAD Các loại đối tượng trong AutoCAD: • Đối tượng hình học: line, arc, text, dimension,… • Thiết lập về định dạng: linetype, dimension style,… • Cấu trúc tổ chức: layer, group, block,… • Đối tượng liên quan đến hiển thị bản vẽ: view, viewport,… • Ngay cả bản vẽ và bản thân chương trình AutoCAD cũng được xem là đối tượng. Đồ họa ứng dụng 10
 11. 11. Mô hình đối tượng Đồ họa ứng dụng 11
 12. 12. Các đối tượng chính • Application: phiên làm việc củaAutoCAD. • Document: bản vẽ đang được mở. • Tập đối tượng: ModelSpace, PaperSpace, Block. • Đối tượng phi hình học: dùng để thiết lập các thuộc tính cho đối tượng hình học.VD: Layer, Linetype, DimStyle,… • Đối tượng hình học: thực thể cấu thành bản vẽ AutoCAD.VD: Line, Circle,… Đồ họa ứng dụng 12
 13. 13. Thuộc tính của đối tượng hình học Đồ họa ứng dụng 13 • Color • Layer • Linetype • LinetypeScale • Lineweight • Visible
 14. 14. Phương thức của đối tượng hình học • ArrayPolar • ArrayRectangular • Copy • GetBoundingBox • Highlight • IntersectWith • Mirror • Move • Rotate • ScaleEntity • Update Đồ họa ứng dụng 14
 15. 15. 3. Các thao tác cơ bản trong AutoCAD • Thu phóng màn hình bản vẽ • Nhập liệu người dùng từ dòng lệnh • Tạo mới đối tượng hình học • Hiệu chỉnh đối tượng hình học Đồ họa ứng dụng 15
 16. 16. Thu phóng màn hình bản vẽ (zoom) Phương thức Mã lệnh Ý Nghĩa ZoomExtents Application.ZoomExtents Phóng màn hình theo vùng bao tất cả các đối tượng ZoomAll Application.ZoomAll Phóng màn hình theo giới hạn của bản vẽ (2D) ZoomPrevious Application.ZoomPrevious Chuyển màn hình về trạng thái trước đó ZoomPickWindow Application.ZoomPickWindow Phóng màn hình theo hình chữ nhật được chọn ZoomWindow Application.ZoomWindow bottm_left, top_right Phóng màn hình theo hình chữ nhật định trước ZoomScaled Application.ZoomScaled Scale[, ScaleType] Phóng màn hình theo 1 tỉ lệ xác định Đồ họa ứng dụng 16
 17. 17. Nhập liệu người dùng từ dòng lệnh • Được AutoCAD vàVBA hỗ trợ thông qua đối tượng Utility. • Các phương thức thường có dạng GetXXX • Lỗi phát sinh “User input keyword” • Ẩn form khi nhập liệu: form.Hide() Đồ họa ứng dụng 17
 18. 18. Nhập liệu người dùng từ dòng lệnh (tt) Phương thức Cú pháp Ý nghĩa Prompt Utility.Prompt Message Gửi đoạn Message đến dòng lệnh của AutoCAD GetString RetVal = Utility.GetString(HasSpaces[, Prompt]) Nhập vào 1 chuỗi ký tự GetInteget GetReal RetVal = Utility.GetInteger([Prompt]) RetVal = Utility.GetReal([Prompt]) Nhập vào số nguyên hoặc số thực GetAngle RetVal = Utility.GetAngle([Point][, Prompt]) Nhập vào 1 góc hoặc chọn 1 góc trên màn hình GetPoint RetVal = Utility.GetPoint([Point][, Prompt]) Nhập vào 1 điểm bằng tọa độ hoặc chọn trên màn hình GetDistance RetVal = Utility.GetDistance([Point][, Prompt]) Nhập vào giá trị khoảng cách GetEntity Utility.GetEntityObject, PickedPoint[,Prompt] Lấy 1 đối tượng bằng cách chọn trên màn hình Đồ họa ứng dụng 18
 19. 19. Tạo mới đối tượng hình học 1. Khai báo đối tượng Dim obj As AcadXXX 2. Thêm đối tượng Set obj = Object.AddXXX (params) Object =ThisDrawing.ModelSpace ‘không gian mô hình Object =ThisDrawing.PaperSpace ‘không gian in 3. Cập nhật đối tượng Obj.Update VD: Dim line As AcadLine Set line =ThisDrawing.AddLine(startPoint, endpoint) line.Update Đồ họa ứng dụng 19
 20. 20. Hiệu chỉnh đối tượng hình học Phương thức Cú pháp Ý nghĩa Copy Set RetVal = object.Copy Sao chép đối tượng Delete Object.Delete Xóa đối tượng khỏi bản vẽ Explode Set RetVal = object.Explode Phá vỡ 1 đối tượng thành các đối tượng con Move Object.Move Point1, Point2 Tịnh tiến đối tượng Mirror Set RetVal = object.Mirror(Point1, Point2) Lấy đối xứng qua 1 trục Offset Set RetVal = object.Offset(Distance) Tạo mới đối tượng với đường biên cách biên của đối tượng cũ 1 khoảng xác định Rotate Object.Rotate BasePoint, RotationAngle Xoay đối tượng quanh 1 điểm cố định ScaleEntity Object.ScaleEntity BasePoint, ScaleFactor Thay đổi tỉ lệ đối tượng đồng đều theo các phương x, y, z Đồ họa ứng dụng 20
 21. 21. 4. Demo Đồ họa ứng dụng 21
 22. 22. The end! Đồ họa ứng dụng 22 • Q&A • Tham khảo: Giáo trìnhTDHTKCD. • Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.

×