Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Writing News Online Sep 2009

1,234 views

Published on

Published in: News & Politics, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Writing News Online Sep 2009

 1. 1. Writing News Online
 2. 2. Basic News-online Writing <ul><li>แนวทางการเขียนข่าวเบื้องต้น </li></ul><ul><li>การเขียนข่าวที่ดี จะต้อง เน้นความถูกต้อง กระชับ และชัดเจน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ความถูกต้องแม่นยำ ของข้อมูลในข่าว </li></ul><ul><li>เราอาจสามารถสร้างสรรค์งาน โดยการเขียนข่าว ให้มีสีสันและมีพลังได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องแม่นยำนั้น ข่าวดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม นอกจากจะเป็นข่าวที่ไม่มีค่าอะไรแล้ว ยังเป็นข่าวที่ทำร้ายสังคมด้วย </li></ul><ul><li>ข่าวที่นำเสนอผิด มีคุณค่าน้อยกว่าข่าวที่ไร้สาระด้วยซ้ำไป ข่าวผิดๆ จะบั่นทอนความเชื่อถือ ของผู้อ่าน และจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในพลังของสื่อเสรีด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>โปรดจดจำ และสำนึกอยู่เสมอว่า สิ่งที่จะปกป้องสื่อมวลชน จากการแทรกแซงของรัฐบาล ของธุรกิจหรือ ผู้มีอำนาจ คือ การที่สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เที่ยงตรง และไม่มีอคติ ซึ่งเป็นเสมือนปราการที่จะปกป้องสื่อจากอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวง </li></ul><ul><li>เพราะสาธารณชน ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีอคติ เพื่อต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการลงคะแนนเสียง ตัดสินอนาคตของประเทศชาติ ในวันเลือกตั้งทั่วไป </li></ul><ul><li>มีผู้กล่าวว่า ถ้าสังคมขาดความเชื่อถือ ในความเที่ยงตรง และความเที่ยงธรรมของสื่อแล้ว จะเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบประชาธิปไตย </li></ul>Basic News-online Writing
 4. 4. <ul><li>หลักการ 5 W-H </li></ul><ul><li>สาระสำคัญของการเสนอข่าว ต้องตอบสนองความต้องการในการรับรู้ของคนอ่าน เบื้องต้น อย่างน้อย ในเรื่อง Who - What – When – Where – Why – How ข่าวแต่ละข่าวต้องมีรายละเอียดเบื้องต้นที่ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไรและทำไม </li></ul><ul><li>ทุกครั้งที่เขียนข่าวจบต้องตรวจสอบเสมอว่า ข่าวของเรา ให้สาระสำคัญเบื้องต้นของ ข้อมูลเหล่านี้ เพียงพอหรือไม่ </li></ul><ul><li>นอกจากนั้น สิ่งที่พึงกระทำเบื้องต้น ในการเขียนข่าว คือ การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แหล่งข่าว ตัวเลขต่างๆ </li></ul><ul><li>ประเด็นข่าวที่นำเสนอ มีที่มาที่ไปจากไหน ใครเป็นคนพูด หรือเสนอความเห็นนั้นๆ </li></ul><ul><li>หน้าที่ข้องผู้สื่อข่าว คือ การรายงานเหตุการณ์ความเป็นไป ของเหตุการณ์สำคัญๆ ให้เกิดความน่าสนใจ อย่าลืมว่า ความเที่ยงตรงต้องมาอันดับแรก ต่อจากนั้นต้องมีความกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ </li></ul><ul><li>ข้อความทุกคำ ต้องมีความหมาย ถ้าคำไหนไม่มีความหมายในการสื่อความ หรือ เยิ่นเย้อเกินไป ตัดทิ้งไปได้เลย </li></ul>Basic News-online Writing
 5. 5. Basic News-online Writing การเขียนสำหรับสื่อในเวบไซต์ มีแนวทางที่เหมือนและแตกต่างจากสื่ออื่น กล่าวคือ หากเป็นข่าวสำหรับเวบไซต์แล้ว หลักการเบื้องต้น จะเหมือนกับสื่ออื่น คือ ต้องเขียนจากข้อเท็จจริงที่เที่ยงตรง ไม่บิดเบือน และมุ่งเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเป็นหลัก แต่ส่วนที่แตกต่างจากการเขียนข่าวเพื่อนำเสนอบนสื่ออื่นก็มีอีกหลายประการ เนื่องจากการนำเสนอข่าวผ่านเวบไซต์ มีองค์ประกอบที่แตกต่างจากสื่ออื่น กล่าวคือ เวบไซต์ จะนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดสี่เหลี่ยมตายตัว คล้ายกันทุกเครื่อง และมีเวบไซต์มากมาย หลายล้านเวบไซต์ ที่ให้บริการข่าวสาร เป็นทางเลือกของคนอ่าน การสร้างความประทับใจให้กับคนที่เข้ามาชมเวบไซต์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้อ่านให้ความสนใจ และความเชื่อถือต่อเวบไซต์นั้นๆแนวทางดังกล่าวต้องอาศัย วิธีการและเทคนิคด้านต่างๆ พอสมควร
 6. 6. Basic News-online Writing ผู้นำเสนอข่าวสารผ่านเวบไซต์ต้อง จำไว้เสมอว่า คนทั่วไป จะใช้เวลาในการอ่านข้อความในเวบไซต์ นานกว่า อ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ ( หมายความว่า จะอ่านได้ช้ากว่า ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ) เนื่องจากความคมชัดของการตัวหนังสือ และภาพในเวบไซต์ มักจะต่ำกว่า ( ในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีเจริญมากกว่านี้ อาจจะไม่เป็นเช่นนี้เสมอไป ) ขณะเดียวกัน ความผิดพลาดของข้อมูล ในเวบไซต์ มักจะมีมากกว่า สื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากการนำเสนอที่รวดเร็วนั้นเอง ทำให้ความรอบคอบในการนำเสนอผ่านเวบไซต์ มีน้อยกว่า สื่อประเภทอื่น ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ การดึงคนให้อยู่กับเวบไซต์ใดเวบไซต์หนึ่งนานๆ เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะมีเวบไซต์ให้หาข้อมูล หรือ ให้ SURF มากหลายสิบล้านเวบไซต์ ดังนั้นเวบไซต์ของข่าวสารจะต้อง มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีคุณภาพน่าเชื่อถือ
 7. 7. Basic News-online Writing เทคนิคที่สามารถทำให้คนอ่าน ประทับใจ และมาเยี่ยมชมเวบไซต์อยู่เสมอ คือ การทำเวบไซต์ข่าวสารให้ มีข้อมูลใหม่สดอยู่เสมอ นำเสนอด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย แต่สวยงาม นอกจากนั้นต้องให้ข้อมูลที่รอบด้าน มี Background และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น รอบด้าน ที่สำคัญข้องมีส่วนประกอบในเรื่องของภาพ –เสียง รวมทั้งกร๊าฟฟิคประกอบ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจน ขณะเดียวกันก็ควรจะมีการเปิดโอกาสให้มีการตอบโต้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น แบบ Interactive รวมทั้งลูกเล่นอื่นๆ ที่จะทำให้เวบไซต์ของเรา มีความพิเศษ หรือมีคุณค่า มากกว่าสื่ออื่นๆด้วย
 8. 8. <ul><li>อ่านยากกว่าหนังสือพิมพ์ </li></ul><ul><li>โอกาสผิดพลาดมากกว่า </li></ul><ul><li>คนดูเวบไซต์ มักจะเป็นคนมีนิสัย ใจร้อน ขาดความอดทน </li></ul><ul><li>เวบไซต์ ต่างๆกัน ดึงดูดคนต่างประเภทกัน </li></ul>ธรรมชาติของเวบไซต์กับสื่อสิ่งพิมพ์ JR Online
 9. 9. <ul><li>ความสดใหม่ ทันเหตุการณ์มากที่สุด </li></ul><ul><li>อ่านง่าย สบายตา แต่ต้องมีสีสันน่าอ่าน มีภาพประกอบ และ Load ข้อมูลเร็ว </li></ul><ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul><ul><li>มีการตอบโต้ ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือ Interactive </li></ul><ul><li>เนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>มีบริการหลากหลาย เช่น RSS,e-mail , Chat ,Shop , Printable พิมพ์เป็น Hard Copy ได้ Add to Social Network web-site </li></ul><ul><li>มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 10. 11. <ul><li>ความสดใหม่ ทันเหตุการณ์มากที่สุด </li></ul>JR Online
 11. 14. Best 10 Newspaper Web-site
 12. 18. <ul><li>Crisis in Print </li></ul><ul><li>Print readership is down, partly because newspapers no longer have a monopoly position in their markets; readers have many more news option – and almost all are free. </li></ul><ul><li>Equally important, advertising revenue, from which newspapers garner the majority of their revenue, has done nothing but drop year after year with the rise of free classified ad websites like Craigslist. </li></ul><ul><li>And the current economic recession has caused a precipitous decline in advertising and consequently newspaper revenues. The Tribune Company – which owns the Chicago Tribune and Los Angeles Times – has recently filed for bankruptcy3 ; profits and stock price at the New York Times are down. There are also rumors that the Rocky Mountain News may shut down.4 </li></ul>
 13. 19. <ul><li>When looking at the 2008 data in comparison to previous years, it is clear that in response to the crisis newspapers are aggressively expanding the features present on their websites and experimenting with new technology in an effort to attract and retain online readers. </li></ul><ul><li>The year 2008 saw a large increase in the use of social bookmarking tools , article commenting and integration of user generated content by newspapers as they attempt to evolve from simple news sites into community portals. </li></ul>
 14. 20. <ul><li>Facing plummeting print circulation and an extremely challenging economy, the newspaper industry is clearly in crisis. According to the Audit Bureau of Circulations, American newspapers have seen a steady decline in print circulation over the last fourteen years. </li></ul><ul><li>1 This trend directly correlates with the rise of the Internet as a news source. Indeed, in October of 2008 The Christian Science Monitor announced that it would be the first major newspaper to stop its daily print edition and exist only online. </li></ul><ul><li>2 Today‟s newspapers are in a situation where they must embrace new technologies in order to stay relevant and survive. </li></ul>
 15. 21. <ul><li>. This study examines how newspapers are responding to this crisis by investing more in their web programs and evolving their websites from simple news delivery mechanisms into online communities. </li></ul><ul><li>The study evaluates the web programs of America‟s top 100 newspapers based on the features included, with a focus on tools that increase interactivity and immediacy. The Bivings Group conducted similar studies in 2006 and 2007, and data from those reports is used to show how newspaper web programs are evolving along with the challenges they face. </li></ul>
 16. 22. <ul><li>Key Findings: </li></ul><ul><li>Newspapers are experimenting with user generated content. The study found that 58 % of newspapers allowed for user generated photos, while 18 % accepted video and 15 % articles. Overall, 58 % of newspapers offered some form of user generated content in 2008 compared to 24 % in 2007. </li></ul>
 17. 23. <ul><li>Key Findings </li></ul><ul><li>Research shows that the number of newspaper websites allowing users to comment on articles has more than doubled in the last year. </li></ul><ul><li>75 %of newspapers now accept article comments in some form, compared to 33 % in 2007. </li></ul><ul><li>10% of newspapers had social networking tools, such as user profiles and the ability to “friend” other users, built into their sites in 2008. </li></ul><ul><li>This compares to 5 % of sites that included </li></ul><ul><li>this feature in 2007. </li></ul><ul><li>It is surprising that this number isn‟t higher. </li></ul>
 18. 24. <ul><li>Key Findings: </li></ul><ul><li>76 % of newspapers offered a Most Popular view of content in some form (Most Emailed, Most Blogged, Most Commented, etc.). </li></ul><ul><li>This compares to 51 % in 2007 and 33 % in 2006. </li></ul><ul><li>Not surprisingly, all the newspapers sites examined in the study displayed some form of online advertising. Indeed, 100 % of newspapers sites had some form of contextual advertising and 43 % featured interstitial ads. </li></ul>
 19. 25. <ul><li>Key Findings: </li></ul><ul><li>The number of websites requiring registration to view most content (free or paid) has decreased from 2007. Now only 11 % of websites require registration to view full articles, compared to 29 % in 2007 and 23 % in 2006. </li></ul><ul><li>All of the 100 newspapers in the study provide some type of RSS feed. In 2007 all but 3 newspapers offered RSS feeds. </li></ul>
 20. 26. <ul><li>Key Findings: </li></ul><ul><li>Integration with external social bookmarking sites like Digg and del.icio.us has increased dramatically the last few years. </li></ul><ul><li>92 % of newspapers now include this option compared to only 7 % in 2006. </li></ul><ul><li>Of the new features examined in this year‟s study, we found that </li></ul><ul><li>57 % of newspapers offer PDF editions </li></ul><ul><li>20 % offer chatting options </li></ul><ul><li>96 % provide local weather information </li></ul><ul><li>40 % utilize SMS alerts and </li></ul><ul><li>70 % offer community event calendars. </li></ul>
 21. 27. <ul><li>Registration Required : Whether one needs to register to access content past the home page. </li></ul><ul><li>Social Bookmarking : Can a user save this site to a social bookmarking services (i.e. Digg, Delicious, Mixx, etc.)? </li></ul><ul><li>Tags : Does the website have tags? </li></ul><ul><li>Mobile Content : Does the website have a mobile version? </li></ul><ul><li>SMS Alerts : Can you get SMS Alerts from the site? </li></ul><ul><li>Video : Does the website have videos? </li></ul><ul><li>Photo Features : Does the website have photo features? </li></ul><ul><li>Podcasts : Does the site have podcasts? </li></ul><ul><li>Chat Options : Does the site host a chat service for viewers? </li></ul><ul><li>RSS : Does the site have a RSS feed? </li></ul><ul><li>RSS for different sections : Do various sections have RSS feeds? </li></ul><ul><li>Partial/Full : Is the RSS a full or partial feed? </li></ul><ul><li>RSS Includes Ads : Does the RSS include ads? </li></ul><ul><li>Reporter Blogs : Do the reporters have blogs? </li></ul><ul><li>Reporter Blog Comments : Can viewers comment on the blogs? </li></ul><ul><li>Most Popular Sections : (i.e. Most Viewed or Most Emailed, etc.) Does the site have a most viewed, most emailed, or most popular section? </li></ul>
 22. 28. <ul><li>Comments on Articles : Can readers comment on the articles? </li></ul><ul><li>User Generated Articles : Can the users submit their own articles to the site? </li></ul><ul><li>User Generated Photos : Can the users add photos to the site? </li></ul><ul><li>User Generated Videos : Can the users add videos to the site? </li></ul><ul><li>Social Networking/User Profiles : Does the site have a social network? </li></ul><ul><li>Homepage Customization : Can a user customize their homepage of the site? </li></ul><ul><li>Flash News Boxes : Does the site have a flash box on the homepage that shows various news stories? </li></ul><ul><li>Interactive Features : Does the site have interactive features, meaning mashups, Flash pieces, etc.? </li></ul><ul><li>Weather : Does the homepage have a weather icon? </li></ul><ul><li>Traffic : Does the homepage have a traffic icon? </li></ul><ul><li>Community Calendar : Does the site have a community calendar? </li></ul><ul><li>PDF Edition : Does the home page have a link picture/link of today‟s front page? </li></ul><ul><li>Ads : Does the page use traditional display ads, contextual ads (do they use services like Google Adsense), and/or interstitial ads? </li></ul>
 23. 32. <ul><li>Social Bookmarking </li></ul><ul><li>Social bookmarking has gone from barely being used in 2006 (7 %) to an industry standard in 2008 (92 % adoption). </li></ul><ul><li>Clearly, newspapers are integrating services like Delicious and Digg on their sites in an effort to promote their content and increase page views and ultimately revenue. </li></ul>
 24. 33. <ul><li>Web Content and Platforms </li></ul><ul><li>The number of newspaper websites that offer podcasts has dropped slightly from last year‟s high of 49 %. Now only 40 % of newspaper websites offer podcasts. </li></ul><ul><li>Mobile content has increased this year from 53 % to 64 %, as more users not only want to control the content they receive but the platform in which they see it on. </li></ul>
 25. 34. <ul><li>Article Comments </li></ul><ul><li>The number of websites accepting article comments has more than doubled in the last year. In 2007 only 33 % of newspapers offered article comments, while now 75 % allow readers to comment on at least some news articles. </li></ul><ul><li>Like social bookmarking, allowing users to make comments on articles is an easy way to for newspapers to gauge what types of stories users are interested in and to create a community around their content. </li></ul>
 26. 35. <ul><li>Social Networking </li></ul><ul><li>While most newspaper websites have implemented features like social bookmarking and article comments, only 10% of the websites studied had some sort of social networking or user profile system built into their sites. </li></ul><ul><li>This number has doubled from 2007 when only 5% of American newspaper websites offered this feature. USA Today pioneered the concept by launching a full on social network as part of their web program last year. </li></ul>
 27. 36. <ul><li>RSS </li></ul><ul><li>This year all newspaper websites the study examined offer RSS feeds. Last year all but three newspaper websites used the feature, while in 2006 76 % of newspapers offered this feature. In addition, 95 % of newspapers now offer RSS for different site sections. </li></ul>
 28. 37. <ul><li>Video </li></ul><ul><li>All newspaper websites had some sort of video player on their website. This feature was only used by 61 % of newspaper websites when we first started doing reports in 2006. The largest growth of this feature was between 2006 and 2007 when it went from 61% to 92%. </li></ul>
 29. 38. <ul><li>Most Popular Section </li></ul><ul><li>In 2008, 76 % of newspaper offered some sort of Most Popular view of their content (Most emailed, read, blogged, etc.). In 2006, 51 % of newspaper sites offered this feature. </li></ul>
 30. 39. User Generated Content A new aspect of this year‟s study was a review of whether newspaper websites accepted user generated content or not. For the purposes of the study, we looked at 3 major types of content: user generated video, articles, and photos. Of these three content types photos were the most widely used in 2008 with 58 % of websites offering this %percent offered user generated articles.
 31. 42. Registration The number of newspaper websites requiring registration to view content has dropped considerably since 2007 from 29 % to only 11 % in 2008. While most every site strongly suggests registration, only 11 % of newspaper websites restrict articles and features to non-registered users. The sites that require registration include many of the newspapers in the upper quartile such as The Wall Street Journal, the nation‟s second highest selling newspaper, The New York Times, The Washington Post and The Arizona Republic the tenth. While these sites still require registration they are all free of charge.
 32. 43. Blogs Since 2007 the number of newspaper websites with reporter blogs has stayed the same. An overwhelming majority of newspaper websites (95 %) have continued to feature reporter blogs.
 33. 44. Online Advertising Every newspaper the study examined featured some sort of online advertising. Indeed, 100% of newspapers provided some form of contextual advertising, similar to Google Adwords. 43 % of newspaper websites used interstitial advertising.
 34. 45. Tags Newspapers continue to not use tags to organize content on their websites. In 2008, only nine percent of newspapers had article tagging on their websites.
 35. 46. <ul><li>Conclusion </li></ul><ul><li>When looking at the data over our studies from 2006 to 2008 it becomes evident that newspapers are opening up their websites to more and more users. </li></ul><ul><li>With a decrease in registration requirements and increase of interactive features such as social bookmarking and article comments, newspapers are trying to appeal to a wider audience. </li></ul><ul><li>This indicates a clear change in how American newspapers see the Internet. </li></ul><ul><li>Now, rather than a threat to readership, the newspaper industry is starting to try to use the Internet to build online communities around their publications. </li></ul>
 36. 47. <ul><li>This shift is not an easy one. Newspapers still have to find a way to be profitable while still expanding free readership. </li></ul><ul><li>But rather then fight the changes in online media newspapers have slowly embraced them. </li></ul><ul><li>Last year, The Bivings Group predicted a boom in newspapers sites offering social networking features. </li></ul><ul><li>While the feature did double from 5 %to 10 % we expected much more then a 5 % jump. Instead, newspaper websites have fine-tuned the tools and features that improved users ability to access information and share it with a wider audience. </li></ul><ul><li>Rather than focusing on every Internet trend, newspapers have been focusing on only those that would improve their relationship with their readers and expanding the page views for their articles. </li></ul><ul><li>What remains to be seen is how these new tools will improve profitability in an increasingly digital age. </li></ul>
 37. 48. <ul><li>As we look at the current state of the American newspaper industry, it appears that improving websites is a crucial component for newspapers to weather the current economic downturn and continued consumer shift towards online news and classified ads. </li></ul><ul><li>This is particularly apparent as newspaper staffs are cut and stock prices fall. However, it is very important to note that boosting a newspaper‟s web presence is not enough. </li></ul><ul><li>Even if growth in traffic to newspaper website increase dramatically, it is not yet, and may never be, enough to make up for the hit the industry is taking from declining print advertising revenue. </li></ul>
 38. 49. <ul><li>Lastly, our study shows that newspapers are trying to improve their web programs and experimenting with a variety of new features. </li></ul><ul><li>However, having actually reviewed all these newspaper websites it is hard not to be left with the impression that the sites are being improved incrementally on the margins. </li></ul><ul><li>Newspapers are focused on improving what they already have, when reinvention may be what is necessary in order for the industry to come out of the current crisis on the other side. </li></ul>
 39. 51. <ul><li>อ่านง่าย สบายตา แต่ต้องมีสีสันน่าอ่าน มีภาพประกอบ และ Load ข้อมูลเร็ว </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 40. 52. <ul><li>อ่านง่าย สบายตา แต่ต้องมีสีสันน่าอ่าน มีภาพประกอบ และ Load ข้อมูลเร็ว </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 41. 53. <ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 42. 54. <ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 43. 55. <ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 44. 56. <ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 45. 57. <ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 46. 58. <ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 47. 59. <ul><li>มีการตอบโต้ ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือ Interactive </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 48. 60. <ul><li>มีการตอบโต้ ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือ Interactive </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 49. 61. <ul><li>มีการตอบโต้ ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือ Interactive </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 50. 62. <ul><li>มีการตอบโต้ ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือ Interactive </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 51. 63. <ul><li>ตรงกลุ่มเป้าหมาย </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 52. 64. <ul><li>ตรงกลุ่มเป้าหมาย </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี JR Online
 53. 65. JR Online A Dozen Online Writing Tips By Jonathan Dube Publisher, CyberJournalist . net 1 . KNOW YOUR AUDIENCE 2 . THINK FIRST ? AND THINK DIFFERENT 3. TAILOR YOUR NEWS GATHERING 4 . WRITE LIVELY AND TIGHT 5. EXPLAIN 6 . NEVER BURY THE LEAD 7. DON?T PILE ON 8 . SHORT BUT SWEET 9. BREAK IT UP 10 . ELIMINATE THE GUESSWORK 11. DO NOT FEAR THE LINK 12 . TAKE RISKS . . . BUT REMEMBER THE BASICS
 54. 66. <ul><li>หลักการ 5 W-H </li></ul><ul><li>สาระสำคัญของการเสนอข่าว ต้องตอบสนองความต้องการในการรับรู้ของคนอ่าน เบื้องต้น อย่างน้อย ในเรื่อง Who - What – When – Where – Why – How ข่าวแต่ละข่าวต้องมีรายละเอียดเบื้องต้นที่ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไรและทำไม </li></ul><ul><li>ทุกครั้งที่เขียนข่าวจบต้องตรวจสอบเสมอว่า ข่าวของเรา ให้สาระสำคัญเบื้องต้นของ ข้อมูลเหล่านี้ เพียงพอหรือไม่ </li></ul><ul><li>นอกจากนั้น สิ่งที่พึงกระทำเบื้องต้น ในการเขียนข่าว คือ การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง แหล่งข่าว ตัวเลขต่างๆ </li></ul><ul><li>ประเด็นข่าวที่นำเสนอ มีที่มาที่ไปจากไหน ใครเป็นคนพูด หรือเสนอความเห็นนั้นๆ </li></ul><ul><li>หน้าที่ข้องผู้สื่อข่าว คือ การรายงานเหตุการณ์ความเป็นไป ของเหตุการณ์สำคัญๆ ให้เกิดความน่าสนใจ อย่าลืมว่า ความเที่ยงตรงต้องมาอันดับแรก ต่อจากนั้นต้องมีความกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ </li></ul><ul><li>ข้อความทุกคำ ต้องมีความหมาย ถ้าคำไหนไม่มีความหมายในการสื่อความ หรือ เยิ่นเย้อเกินไป ตัดทิ้งไปได้เลย </li></ul>W riting for Websites
 55. 67. <ul><li>การเขียนสำหรับสื่อในเวบไซต์ มีแนวทางที่เหมือนและแตกต่างจากสื่ออื่น กล่าวคือ หากเป็นข่าวสำหรับเวบไซต์แล้ว หลักการเบื้องต้น จะเหมือนกับสื่ออื่น คือ ต้องเขียนจากข้อเท็จจริงที่เที่ยงตรง ไม่บิดเบือน และมุ่งเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเป็นหลัก </li></ul><ul><li>แต่ส่วนที่แตกต่างจากการเขียนข่าวเพื่อนำเสนอบนสื่ออื่นก็มีอีกหลายประการ เนื่องจากการนำเสนอข่าวผ่านเวบไซต์ มีองค์ประกอบที่แตกต่างจากสื่ออื่น กล่าวคือ เวบไซต์ จะนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดสี่เหลี่ยมตายตัว คล้ายกันทุกเครื่อง และมีเวบไซต์มากมาย หลายล้านเวบไซต์ ที่ให้บริการข่าวสาร เป็นทางเลือกของคนอ่าน </li></ul><ul><li>การสร้างความประทับใจให้กับคนที่เข้ามาชมเวบไซต์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้อ่านให้ความสนใจ และความเชื่อถือต่อเวบไซต์นั้นๆ </li></ul><ul><li>แนวทางดังกล่าวต้องอาศัย วิธีการและเทคนิคด้านต่างๆ พอสมควร </li></ul>W riting for Websites
 56. 68. <ul><li>แนวทางการเขียนข่าวเบื้องต้น </li></ul><ul><li>การเขียนข่าวที่ดี จะต้อง เน้นความถูกต้อง กระชับ และชัดเจน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ความถูกต้องแม่นยำ ของข้อมูลในข่าว </li></ul><ul><li>เราอาจสามารถสร้างสรรค์งาน โดยการเขียนข่าว ให้มีสีสันและมีพลังได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องแม่นยำนั้น ข่าวดังกล่าวก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม นอกจากจะเป็นข่าวที่ไม่มีค่าอะไรแล้ว ยังเป็นข่าวที่ทำร้ายสังคมด้วย </li></ul><ul><li>ข่าวที่นำเสนอผิด มีคุณค่าน้อยกว่าข่าวที่ไร้สาระด้วยซ้ำไป ข่าวผิดๆ จะบั่นทอนความเชื่อถือ ของผู้อ่าน และจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในพลังของสื่อเสรีด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ </li></ul>W riting for Websites
 57. 69. <ul><li>โปรดจดจำ และสำนึกอยู่เสมอว่า สิ่งที่จะปกป้องสื่อมวลชน จากการแทรกแซงของรัฐบาล ของธุรกิจหรือ ผู้มีอำนาจ คือ การที่สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เที่ยงตรง และไม่มีอคติ ซึ่งเป็นเสมือนปราการที่จะปกป้องสื่อจากอำนาจที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวง </li></ul><ul><li>เพราะสาธารณชน ต้องการข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีอคติ เพื่อต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการลงคะแนนเสียง ตัดสินอนาคตของประเทศชาติ ในวันเลือกตั้งทั่วไป </li></ul><ul><li>มีผู้กล่าวว่า ถ้าสังคมขาดความเชื่อถือ ในความเที่ยงตรง และความเที่ยงธรรมของสื่อแล้ว จะเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบประชาธิปไตย </li></ul>W riting for Websites
 58. 70. WRITING FOR WEBSITES ผู้นำเสนอข่าวสารผ่านเวบไซต์ต้อง จำไว้เสมอว่า คนทั่วไป จะใช้เวลาในการอ่านข้อความในเวบไซต์ นานกว่า อ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ ( หมายความว่า จะอ่านได้ช้ากว่า ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ) เนื่องจากความคมชัดของการตัวหนังสือ และภาพในเวบไซต์ มักจะต่ำกว่า ( ในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีเจริญมากกว่านี้ อาจจะไม่เป็นเช่นนี้เสมอไป ) ขณะเดียวกัน ความผิดพลาดของข้อมูล ในเวบไซต์ มักจะมีมากกว่า สื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากการนำเสนอที่รวดเร็วนั้นเอง ทำให้ความรอบคอบในการนำเสนอผ่านเวบไซต์ มีน้อยกว่า สื่อประเภทอื่น ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ การดึงคนให้อยู่กับเวบไซต์ใดเวบไซต์หนึ่งนานๆ เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะมีเวบไซต์ให้หาข้อมูล หรือ ให้ SURF มากหลายสิบล้านเวบไซต์ ดังนั้นเวบไซต์ของข่าวสารจะต้อง มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีคุณภาพน่าเชื่อถือ W riting for Websites
 59. 71. เทคนิคที่สามารถทำให้คนอ่าน ประทับใจ และมาเยี่ยมชมเวบไซต์อยู่เสมอ คือ การทำเวบไซต์ข่าวสารให้ มีข้อมูลใหม่สดอยู่เสมอ นำเสนอด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย แต่สวยงาม นอกจากนั้นต้องให้ข้อมูลที่รอบด้าน มี Background และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น รอบด้าน ที่สำคัญข้องมีส่วนประกอบในเรื่องของภาพ –เสียง รวมทั้งกร๊าฟฟิคประกอบ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจน ขณะเดียวกันก็ควรจะมีการเปิดโอกาสให้มีการตอบโต้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น แบบ Interactive รวมทั้งลูกเล่นอื่นๆ ที่จะทำให้เวบไซต์ของเรา มีความพิเศษ หรือมีคุณค่า มากกว่าสื่ออื่นๆด้วย W riting for Websites
 60. 72. <ul><li>ความสดใหม่ ทันเหตุการณ์มากที่สุด </li></ul><ul><li>อ่านง่าย สบายตา แต่ต้องมีสีสันน่าอ่าน มีภาพประกอบ และ Load ข้อมูลเร็ว </li></ul><ul><li>มีความรอบด้าน มี BackGround ครบถ้วน รวมทั้งมี Link ไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลย้อนหลัง </li></ul><ul><li>มีการตอบโต้ ให้คนดูมีส่วนร่วมหรือ Interactive </li></ul><ul><li>เนื้อหาตรงกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>มีบริการหลากหลาย เช่น e-mail , Chat ,Shop , Printable พิมพ์เป็น Hard Copy ได้ </li></ul><ul><li>มีความเป็นอิสระ เป็นกลาง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ </li></ul>ข่าวออนไลน์ที่ดี ต้องมี W riting for Websites
 61. 73. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 62. 74. <ul><li>. The structure of just about every site we looked at more or less followed that of the paper’s print edition. This is great if you are looking to read the print version of the paper but not great if you are looking to see everything the paper has written on, say, Joe Lieberman. Newspapers aren’t taking advantage of the opportunity the Internet offers to remix/categorize content. </li></ul><ul><li>The social news site Newsvine uses tags, and all I have to do is put in newsvine.com/lieberman and voila, I see all the Lieberman stories. Using tags to complement traditional navigation is a great way to offer alternative views of content and better relate stories to each other. </li></ul><ul><li>The taxonomy of newspaper sites is broken and using tags is a pretty good way to start fixing the problem. </li></ul>(1) Start Using Tags 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 63. 75. <ul><li>Not a single newspaper we looked at offered full text RSS feeds. All of them only offered partial feeds, essentially using RSS like email notification - letting users know about new stuff in order to attract more page views. </li></ul><ul><li>Newspaper should experiment with providing ad-supported full text RSS feeds. This is already common practice among blogs like Gawker (see right) and would satisfy the growing number of folks who want to read all their news in a single RSS reader. </li></ul>(2) Provide Full Text RSS Feeds 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 64. 76. <ul><li>Only four of the hundred websites we looked at allowed bookmarking through social bookmarking sites like del.icio.us . </li></ul><ul><li>And to my knowledge none allowed for easy submission of content to Digg from their website. Newspapers should work with sites like these as a way to promote and spread their content. </li></ul>(3) Work with External “Social” Websites. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 65. 77. <ul><li>Sites like the Washington Post are already partnering with Technorati to show “Who’s Blogging” about the story you are viewing (see left). Why bother? If I’m a blogger writing about a news event, I’m going to link to the Post story as a way of promoting my entry. It is a great way to facilitate discussion about (and links to) your content. In addition, the “Who’s Blogging” feature serves as a real time letters to the editor page. </li></ul>(4) Link to Relevant Blog Entries. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 66. 78. <ul><li>I’m at the point where I’m not going to register to read content unless it’s the New York Times. I’ll either work around the registration using BugMeNot or just go elsewhere. </li></ul><ul><li>Registration prevents your content from being discussed and spreading online. It hurts page views too. </li></ul>(5) Get Rid of All Registration. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 67. 79. <ul><li>Lots of newspapers have their own blogs with content provided by overworked reporters. The quality of these blogs varies wildly from site to site. </li></ul><ul><li>Why not partner with popular local bloggers and create a “best of” blog feed for your city/region? This seems like a good way to liven up your content and establish deep ties with bloggers in your region. </li></ul>(6) Partner with Local Bloggers . 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 68. 80. <ul><li>Editors are great gatekeepers and play an important function. But on the web why not give us a look at your homepage showing the most read stories? Or most blogged? Or even allow Digg style voting and show the stories with the most votes? I’m not advocating abandoning the concept of editors and going fully to a social model, but why not give people some choices as to how they look at your content? Alternatively, partner with a social news site like Reddit and let them create an alternative view of your homepage for you. Slate did . </li></ul>(7) Offer Alternative Views of Your Content. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 69. 81. <ul><li>Most of the newspaper sites we looked at had designs straight out of 2001. They used half of the screen real estate available on today’s wide screen monitors and looked sort of like online swap meets. The New York Times and Austin American Statesman are examples of sites with good, modern designs. </li></ul>(8) Modernize Your Site’s Graphic Design. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 70. 82. <ul><li>In our study we didn’t look much at the Classified sections of the websites. But from what I’ve seen, newspapers could learn lots of lessons by looking at the efficient way Craigslist presents its content. Like Google, it’s brilliant because it is simple. Classified sections on newspapers sites are neither. </li></ul>(9) Learn from Craigslist . 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites
 71. 83. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>Sixteeen of the twenty one largest Japanese newspaper offer versions of their paper that work on a cell phone. I don’t think a single US paper includes this option, although Dave Winer has helped some sites out and put together mobile-friendly versions of a few papers as a public service. </li></ul>(10) Make your content work on cell phones and PDAs .
 72. 84. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[Via Micropersuasion ]. I think this is a great idea although for some papers it may be unrealistic. It would take a lot of time to manage all the discussion that is generated. But if the paper can pull it off they should. It will help them build a Digg style community of users. This ties in to some good advice from Thomas Power : Become a social network. </li></ul>11. Allow Readers to Comment on Every Story
 73. 85. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[Henry Miller]. The search functionality on most newspaper sites is terrible. I actually resort to using Google News as an alternative if I’m looking for a particular story. </li></ul>12. Improve Search Features
 74. 86. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[ Joe Clark and Old Grouch]. From the looks of things, lots of papers haven’t jumped on the CSS bandwagon. Implementing cleaner HTML would improve load times for users and ultimately save money by reducing server load. A related issue noted by Angelos is the abuse of cookies by newspaper site. Why use five when one will do? </li></ul>13. Use Better HTML
 75. 87. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[ Mike Driehorst ]. “Unless it’s of significant, historical or national importance, don’t put national/international news on your front page.” Most papers value is in their local coverage - focus on that. </li></ul>14. Focus on Local and Regional News
 76. 88. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[Old Grouch]. Many papers only keep 10 days of content up on their sites and/or charge for older content. Making more of this content available for free would be a great service to researchers and also help serve up more page views. </li></ul>15. Open Up Your Archives
 77. 89. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[ Gabrielle Tonelli ]. A few papers we looked at in California were doing this. It’s a good idea if it is economic feasible. The audience for every website is ultimately global. </li></ul>16. Provide Multilingual Versions
 78. 90. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[Bruce Bartlett]. Reporters do loads of research when writing stories. Why note post some of the extra stuff on your website? Bruce writes that it “would both make the web site more valuable and improve the credibility of newspapers. It’s really insane to just reprint the same material that is in the print edition.” </li></ul>17. Offer Supplemental Content
 79. 91. 10 Ways For Newspapers to Improve Their Websites <ul><li>[Building on #17]. Why not just post every letter you receive instead of just the 2/3 that make the cut for the print edition? Associate them with the relevant article and let us know which articles are getting the most comments. This would have the effect of turning your site into a townhall of sorts. Only problem with this is that many letters come in still via regular mail instead of electronically. </li></ul>18. Open Up the Letter to the Editor Process
 80. 92. Writing Tools : The New Rules <ul><li>WHO is watching me? </li></ul><ul><li>WHAT must I tell that person, above all else? </li></ul><ul><li>WHEN will I have a better shot at telling this story? </li></ul><ul><li>WHERE is the best sound and video? </li></ul><ul><li>WHY do I care about this story? </li></ul><ul><li>HOW do I make this story unforgettable? </li></ul>
 81. 93. WHO is watching me? <ul><li>-- Do I know who my audience is? Do I understand that it’s not a faceless mass of generic viewers, but real people, watching the news, usually one person at a time? </li></ul><ul><li>Do I realize that newswriting is an intimate conversation with a single individual, in his own home? Can I talk to that individual as a friend, speak his language, respect his intelligence, and give him what he needs and expects from me? Or have I loaded down my scripts with jargon, “newspeak”, “coptalk”, “groaners” and other useless baggage? </li></ul>
 82. 94. WHAT must I tell that person, above all else? <ul><li>-- Have I grasped the essentials of the story, the grand themes, the key elements, the most important material my friend is waiting to hear? Or have I cluttered it with minutiae that add nothing and won’t be remembered? </li></ul><ul><li>Is my friend eager to hear how many gallons of water were poured on the warehouse fire, and the exact percentage, down to the third decimal, of the wage increase won by striking airline machinists? Or does she want to know that an arsonist is on the loose and the planes will fly tomorrow </li></ul>
 83. 95. WHEN will I have a better shot at telling this story? <ul><li>-- TV news stories fly through the air, reach the viewer ( we hope !) , and disappear . They’re not newspaper or website stories that can be slowly read, digested, absorbed, pondered, re - read, scrolled up, scrolled down, or archived ! In TV we get one quick chance ... so it has to be our best chance . Am I committed to making every one of my stories the very best it can be, each and every time? </li></ul>
 84. 96. WHERE is the best sound and video? <ul><li>-- Have I taken the time to search for the strongest pictures to enhance my words, and the most powerful soundbites to add passion to my story? Do I understand that copy, audio and video are critical storytelling tools, each equally important, and each deserving my full attention? Or have I rushed, picking out “wallpaper” video and boilerplate sound, blunting the impact of the information I want to share? </li></ul>
 85. 97. WHY do I care about this story? <ul><li>Am I making the effort to find something, anything, in each story, that pushes my buttons and gets me excited? Am I searching for the “whoa!” factor? The unique angle? The unexpected element? (Remember, even the so-called “boring” stories can get you juiced, if you look hard enough. And if you don’t get juiced, your writing will show it.) </li></ul>
 86. 98. HOW do I make this story unforgettable? <ul><li>-- Am I using every tool at my disposal to focus a viewer’s attention and aid his memory? Am I hitting him over the head in the lead graph with information he can’t afford to ignore? Am I communicating the enthusiasm of the unspoken, “invisible” lead -- “Hey ! You’ll never guess what just happened !! ” Am I following the three - stage system -- setting up the story, telling the essence of it, and reinforcing at the end? Every one of these tools creates a psychological edge, an extra fighting chance to make an impact, and make sure the story is remembered . </li></ul>

×