Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

e-MassCom profile

1,063 views

Published on

บริษัทอี-แมสคอม จำักัด
ผู้ให้บริการ Social Media สำหรับ SMEs

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

e-MassCom profile

 1. 1. Sme Media .Com จิระ ห้องสำเริง .... จุดประกายความคิด เพื่อธุรกิจและสังคม .... บริษัท อี - แมสคอม จำกัด www.smemedia.com
 2. 2. Introduction <ul><li>เราคือ บริษัท อี - แมสคอม จำกัด </li></ul><ul><li>เป็นบริษัทผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เปิดดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2543 </li></ul><ul><li>จิระ ห้องสำเริง ผู้ก่อตั้ง โดยอาศัยประสบการณ์ในการทำงานในแวดวงสื่อ ทั้งข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ และวิทยุ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี </li></ul><ul><li>มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตสื่อ ที่เป็นธุรกิจเพื่อประโยชน์ของสังคม และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี </li></ul><ul><li>สนับสนุนการใช้ Social Media Networking เพื่อเสริมสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน </li></ul>จิระ ห้องสำเริง
 3. 3. Our Products <ul><li>TV Production </li></ul><ul><li>Radio Production </li></ul><ul><li>Online Media </li></ul>
 4. 4. TV Production Sample Profile
 5. 5. Radio Production เราผลิตสื่อวิทยุ ร่วมกับ สถานีวิทยุชั้นนำของประเทศ เช่น วิทยุจุฬา CuRadio F.M.101.5 MHz สถานีวิทยุ อสมท . Modern Radio F.M.96.5 MHz อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 7 ปี เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
 6. 6. Radio Production รายการ “ชั่วโมงเศรษฐกิจ” สถานีวิทยุจุฬา F.M.101.5 MHz. จันทร์ - ศุกร์ 09.00-10.00 รายการ “ EconBiz ” คลื่นความคิดสถานี อส มท . F.M.96.5 MHz. จันทร์ - ศุกร์ 16.00-17.00
 7. 7. Radio Production
 8. 8. Online Production
 9. 9. จิระ ห้องสำเริง www.SmeMedia.Com [email_address]

×