Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Repte Social 1 Salut, Canvi demogràfic i benestar

758 views

Published on

Presentació per a la Jornada Horizon 2020 a càrrec d'Ignasi Garcia-Milà, EU project manager, Fundació TicSalut

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Repte Social 1 Salut, Canvi demogràfic i benestar

 1. 1. Repte Social 1 Salut, Canvi demogràfic i benestar Oportunitats pel sector TIC, Salut i Social en els Temes del programa de treball 2014/2015
 2. 2. Recordem…
 3. 3. La informació que mostrem és un resum del document de treball del Repte Social de Salut i d’altres documents facilitats per la Comissió Europea. No ens responsabilitzem de cap interpretació que es generi de la informació aquí mostrada. Aneu al document oficial per disposar de la versió a utilitzar com a referència. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415health_en.pdf AVÍS D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
 4. 4. El Programa de treball 2014/15 en breu Convocatòria ‘personalitzant l’atenció sanitària i social' 34 temes (15 el 2014, 17 el 2015, 2 oberts els dos anys) Convocatòria per 'activitats de coordinació' 15 temes (10 el 2014, 5 el 2015) 1.086 € milions 549 € milions 2014 69 € milions 40 € milions 2014 Temes directament relacionats amb TIC 4 temes el 2014 Temes amb ús potencial de TIC 8 temes el 2014 98’2 € milions 2014 273’1 € milions 2014
 5. 5. Àrees de Treball • Understanding health, ageing and disease • Effective health promotion, disease prevention, preparedness and screening • Improving diagnosis • Innovative treatments and technologies • • Advancing active and healthy ageing • Integrated, sustainable, citizencentred care • Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulation Co-ordination activities
 6. 6. Effective health promotion, disease prevention, preparedness and screening • PHC 4 – 2015: Health promotion and disease prevention: improved inter-sector co-operation for environment and health based interventions • PHC 5 – 2014: Health promotion and disease prevention: translating ‘omics’ into stratified approaches • PHC 6 – 2014: Evaluating existing screening and prevention programmes
 7. 7. PHC 5 – 2014: Health promotion and disease prevention: translating ‘omics’ into stratified approaches • Ús de genòmica, epi-genòmica, meta-genòmica, proteogenòmica, i d’altres similars per a proveir informació personalitzada que permeti la promoció de la salut i la prevenció de malalties • Abast – Desenvolupar i avaluar un programa personalitzat/estratificat de promoció de la salut i prevenció de malalties, tenint present les característiques de cada individu en els -òmica, complementat amb factors ambientals i d’estil de vida – Desenvolupament de les eines i els mètodes per utilitzar les dades dels -òmica en aquests programes – Aproximació multidisciplinària per avaluar la validesa i utilitat de les dades dels -òmica en medicina preventiva o en programes de prevenció adreçats a grups específics de població – Comunicació risc-benefici als diversos grups involucrats en un determinat programa, incloent els individus, els generadors de polítiques i els reguladors – Preferència cap a propostes enfocades a malalties que tinguin una alta prevalença o que representin un alt risc per l’individu, o un alt cost per la societat • Impacte – Evidència en la validesa, utilitat i cost efectivitat dels programes de promoció de la salut i prevenció de malalties basats en els -òmica
 8. 8. PHC 5 – 2014: Health promotion and disease prevention: translating ‘omics’ into stratified approaches • Tipus d’acció – Projecte de recerca i innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 4-6 M€ • Pressupost total pel tema – 54 M€ • Modalitat de presentació – 2 etapes – Entrega de la documentació de la 1ª etapa – 11 Març 2014 17.00h
 9. 9. PHC 6 – 2014: Evaluating existing screening and prevention programmes • Revisió sistemàtica de models de cribratge poblacional i de programes de prevenció de malalties, per determinar-ne la seva efectivitat, l’impacte, el cost efectivitat i l’equitat en salut • Abast – Avaluar sistemes existents de cribratge i estratègies de prevenció de malalties, respecte els indicadors de salut, qualitat de vida, equitat i cost efectivitat, i consideracions ètiques – Es pot comparar entre estats i regions, grups demogràfics i cultures per identificar relacions de context i identificar oportunitats per intercanviar coneixement i experiència entre estats i regions – Cal incloure el desenvolupament de nous mètodes o l’adaptació d’existents per realitzar aquesta avaluació. Cal que s’apliquin en diversos sistemes de salut i infraestructures organitzacionals per validar la seva aplicabilitat en diferents contextos polítics, econòmics i socials • Impacte – Evidència per al potenciació o reducció de programes de cribratge i prevenció, permetent decisions informades als generadors de polítiques – Generar noves capacitats per l’avaluació d’aquests programes de cribratge i prevenció – Millorar els indicadors de salut, millor equitat en salut i cost efectivitat basat en la implementació de programes efectius de cribratge i prevenció
 10. 10. PHC 6 – 2014: Evaluating existing screening and prevention programmes • Tipus d’acció – Projecte de recerca i innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 2-3 M€ • Pressupost total pel tema – 15 M€ • Modalitat de presentació – 2 etapes – Entrega de la documentació de la 1ª etapa – 11 Març 2014 17.00h
 11. 11. Improving diagnosis • PHC 12 – 2014/2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
 12. 12. PHC 12 – 2014/2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices • Els biomarcadors s’utilitzen en pràctica clínica per descriure tant condicions normals com patològiques. Tenen un poder de prognosi o de predicció. Però pocs han estat validats per l’ús mitjançant estudis clínics. • Abast – Tots els existents i potencials biomarcadors (predicció, diagnòstic, prognosis, monitorització, toxicitat, etc.) – Es permeten biomarcadors potencials tant ‘in vivo’ com ‘in vitro’ – Es donarà preferència per la validació de biomarcadors que estiguin relacionats amb una malaltia (ex. diagnosi, susceptibilitat/risc, monitorització i prognosi), però no s’exclouen biomarcadors de medicaments – Validació del rendiment de nous dispositius de diagnosi (tant en combinació amb la validació d’un biomarcador com respecte estàndards existents) • Impacte – – – – Nous biomarcadors validats Nous mètodes i eines de ‘diagnosi’ Millorar la rendibilitat o el creixement de les PIMEs Contribuir a la sostenibilitat dels sistemes d'atenció de salut
 13. 13. PHC 12 – 2014/2015 Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices • Tipus d’acció – Instrument PIME • Pressupost orientatiu de cada proposta – 50.000 € - Fase 1 - 6 mesos – 1-5 M€ - Fase 2 – 12-24 mesos • Pressupost total pel tema – 66’10 M€ • Modalitat de presentació – 2 fases – Convocatòria oberta – Dates de tall 1ª fase – 18/06/2014, 24/09/2014, 17/12/2014 – Dates de tall 2ª fase – 09/10/2014, 17/12/2014
 14. 14. Innovative treatments and technologies • PHC 13 – 2014: New therapies for chronic noncommunicable diseases • PHC 16 – 2015: Tools and technologies for advanced therapies • PHC 17 – 2014: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly
 15. 15. PHC 13 – 2014: New therapies for chronic non-communicable diseases • Cal definir aproximacions terapèutiques innovadores i cost efectives per oferir la millor qualitat en el tractament de les malalties cròniques, quan la prevenció falla • Abast – Estudis clínics que ofereixin proves de concepte en humans per avaluar el potencial d’eficàcia clínica de conceptes terapèutics novedosos – Integrar les consideracions en efectivitat i potencial benefici clínic (incloent dades reals) • Impacte – Noves estratègies terapèutiques amb alt potencial de generar avenços en la pràctica clínica per patologies cròniques – Exclusió ràpida d’estratègies candidates que difícilment funcionaran – Contribuir a la millora dels indicadors terapèutics de les principals patologies cròniques amb un impacte important en els pacients com en els sistemes de salut
 16. 16. PHC 13 – 2014: New therapies for chronic non-communicable diseases • Tipus d’acció – Projecte de recerca i innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 4-6 M€ • Pressupost total pel tema – 60 M€ • Modalitat de presentació – 2 etapes – Entrega de la documentació de la 1ª etapa – 11 Març 2014 17.00h
 17. 17. PHC 17 – 2014: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly • Ajustar els tractaments que s’ofereixen a la gent gran, assegurant que es gestionen les característiques pròpies (comorbiditat, polifarmàcia, funció renal i hepàtica) • Abast – Comparar l’ús de les intervencions actuals en salut per a gent gran – Prioritat cap a intervencions que tinguin una alta rellevància en salut pública – Avaluar diversos indicadors clínics, de seguretat, de salut i socio-econòmics per a poblacions seleccionades – Es poden utilitzar estudis clínics aleatoritzats, estudis pragmàtics, estudis observacionals, bases de dades de gran escala, meta anàlisis • Impacte – Evidència per intervencions més efectives i segures, amb millor compliment, i utilitzant metodologia d’avaluació de tecnologies mèdiques • Millora dels indicadors individuals del pacient i dels indicadors de predictibilitat mitjançant intervencions adaptades • Millora en el desenvolupament de guies de les malalties i en la gestió de la comorbiditat • Suport a les guies regulatòries per aquesta població i la provisió d’informació més acurada als pacients i als prescriptors
 18. 18. PHC 17 – 2014: Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly • Tipus d’acció – Projecte de recerca i innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 4-6 M€ • Pressupost total pel tema – 48 M€ • Modalitat de presentació – 2 etapes – Entrega de la documentació de la 1ª etapa – 11 Març 2014 17.00h
 19. 19. Advancing Active and Healthy Ageing • PHC 19 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments • PHC 20 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment • PHC 21 – 2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention • PHC 22 – 2015: Promoting mental wellbeing in the ageing population
 20. 20. PHC 19 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments • Desenvolupar noves solucions TIC per la vida activa i assistida • Abast – Serveis robòtics en entorns de vida assistida que permetin a la gent gran mantenir-se activa i independent durant més temps – Combinant recerca multidisciplinària en comportament, sociologia, salut i altres disciplines – Solucions basades en la modularitat, cost efectivitat, fiabilitat, flexibilitat, aplicabilitat, seguretat i acceptabilitat per part dels usuaris • Impacte – Evidència en els beneficis de la robòtica assistencial – Reducció dels ingressos i dels dies d’estada en institucions d’atenció sanitària i social, i prolongació del temps que es viu a la pròpia llar amb dificultats funcionals emergents – Millora d ela qualitat de vida de la gent gran i dels seus cuidadors – Lideratge global en la provisió de solucions avançades per l’envelliment actiu i saludable
 21. 21. PHC 19 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments • Tipus d’acció – Projecte de recerca i innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 3-4 M€ • Pressupost total pel tema – 24’60 M€ • Modalitat de presentació – 1 etapa – Entrega de la proposta – 15 Abril 2014 17.00h
 22. 22. PHC 20 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment • Projectes que implementin solucions TIC innovadores per donar suport a la vida independent amb problemes cognitius. • Abast – Pilots que utilitzin solucions TIC flexibles i obertes que permetin als usuaris viure independentment i durant més temps quan tenen algun problema cognitiu – Desenvolupament de bones pràctiques i models de negoci i finançament, així com l’evidència en el potencial retorn de la inversió – Innovació en models organitzacionals i de negoci per la provisió de serveis, estandardització i interoperabilitat treballant en les plataformes TIC, serveis i fonts de dades – Número d’usuaris involucrats: suficient per assegurar la significació estadística, amb un mínim de 4 àrees de pilotatge en 4 estats • Impacte – Evidència en retorn de la inversió tractant: • Qualitat de vida i envelliment actiu pels usuaris i els cuidadors • Prolongació de la participació activa en la societat, reduïnt els ingressos innecessaris i el retard de la institucionalització tant temps com sigui possible • Evidència clara en la millora de l’eficiència dels sistemes de salut i atenció social – Bones pràctiques per models viables de negoci i finançament que siguin escalables a nivell europeu – Contribuir la competitivitat de la indústria TIC europea en aquest àmbit, mitjançant interoperabilitat i mercats escalables
 23. 23. PHC 20 – 2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment • Tipus d’acció – Projecte d’innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 2-3 M€ • Pressupost total pel tema – 10 M€ • Modalitat de presentació – 1 etapa – Entrega de la proposta – 15 Abril 2014 17.00h
 24. 24. Integrated, sustainable, citizen-centred care • PHC 23 – 2014: Developing and comparing new models for safe and efficient, prevention oriented health and care systems • PHC 24 – 2015: Piloting personalised medicine in health and care systems • PHC 25 – 2015: Advanced ICT systems and services for Integrated Care • PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth • PHC 27 – 2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT • PHC 28 – 2015: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself • PHC 29 – 2015: Public procurement of innovative eHealth services
 25. 25. PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth i) Involucrar el ciutadà en salut, benestar i prevenció de malalties • Focus en la salut de les persones i en la gestió de la salut en una visió holística • Abast – – – – Creació d’un entorn que doni suport a un comportament saludable Promoció de la salut, coneixement de la salut i prevenció de malalties Desenvolupament d’un ecosistema de diversos actors Gestió del canvi cap a solucions extenses que puguin ser incorporades en els processos de salut • Impacte – Millora auto-gestionada de la salut, prevenció de la malaltia, gestió de la malaltia o la despesa; millor evidència en base a indicadors de salut; millor confiança, creació de noves intervencions personalitzades – Validació dels programes per la promoció de salut i la prevenció de malalties – Ecosistema i nous models de negoci per la promoció i la coproducció de salut
 26. 26. PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth ii) Aplicacions mHealth per gestió de malalties • Focus en la salut de les persones i en la gestió de la salut en una visió holística • Abast – – – – – Codiseny I necessitats dels usuari Sistemes de gestió del coneixement Guiatge pels pacients, cuidadors, famílies i per l’entorn social dels pacients Adherència i compliment per part del pacient amb recomanacions mèdiques Aspectes econòmics per la prevenció secundària, orientant-se cap a evitar els indicadors negatius en salut i benestar – Cribratge en estats de pre-fragilitat – Intervencions de salut pública o de promoció de salut orientades grans sectors de la població mitjançant aplicacions mHealth – TIC’s cooperatives per donar suport a la gestió cooperativa de la salut i la malaltia entre pacents i els ecosistemes de salut • Impacte – Millora auto-gestionada de la salut, prevenció de la malaltia, gestió de la malaltia o la despesa; millor evidència en base a indicadors de salut; millor confiança, creació de noves intervencions personalitzades – Empoderament i seguretat del pacient, reducció en el número d’episodis severs i complicacions, millor interacció entre el pacient i els professionals sanitaris, models de negoci, marcs legals, harmonització, estàndards, coordinació de teràpies, reemborsament, accessibilitat, interoperabilitat, connectivitat, sostenibilitat, usabilitat i acceptabilitat de l’usuari, interacció, educació
 27. 27. PHC 26 – 2014: Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth • Tipus d’acció – Projecte de recerca i innovació • Pressupost orientatiu de cada proposta – 3-5 M€ • Pressupost total pel tema – 59’60 M€ • Modalitat de presentació – 1 etapa – Entrega de la proposta – 15 Abril 2014 17.00h
 28. 28. Improving health information, data exploitation and providing an evidence base for health policies and regulation • PHC 30 – 2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment • PHC 31 – 2014: Foresight for health policy development and regulation • PHC 32 – 2014: Advancing bioinformatics to meet biomedical and clinical needs • PHC 34 – 2014: eHealth interoperability
 29. 29. PHC 34 – 2014: eHealth interoperability • Abast – Avaluar la necessitat de models comuns de referència per la implementació de eHealth a Europa basant-se en els estàndards CEN, ISO, i HL7 – Investigar la possibilitat de combinar estàndards ja existents o desenvolupar-ne de nous a nivell Europeu o internacionals en àmbits de models de dades, vocabulari i terminologia per productes mèdics o farmacèutics – Anàlisi de l’ús de SNOMED CT com a terminologia base per resoldre problemes d’interoperabilitat semàntica pels desplegaments d’eHealth entre estats i regions – Identificar i desenvolupar models de negoci per la interoperabilitat en eHealth basat en un full de ruta en casos d’ús per situacions de mobilitat (entre estats) que caldria desplegar a gran escala en el futur basant-se en els casos d’ús de epSOS • Impacte – Convergència en l’ús d’estàndards en eHealth – Oferir una proposta per solucions pràctiques i permetre les implementacions a gran escala – Contribuir a la millora de la interoperabilitat semàntica per serveis eHealth – Contribuir a la planificació i la guia per la implementació de serveis d’eHealth entre estats
 30. 30. PHC 34 – 2014: eHealth interoperability • Tipus d’acció – Coordinació i suport • Pressupost orientatiu de cada proposta – 1 M€ • Pressupost total pel tema – 4 M€ • Modalitat de presentació – 1 etapa – Entrega de la proposta – 15 Abril 2014 17.00h
 31. 31. Co-ordination activities • HCO 1 – 2014: Support for the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing • HCO 3 – 2015: Support for the European Reference Networks: Efficient network modelling and validation • HCO 5 – 2014: Global Alliance for Chronic Diseases: prevention and treatment of type 2 diabetessystems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself • HCO 6 – 2015: Global Alliance for Chronic Diseases: 2015 priority • HCO 13 – 2015: ERA-NET: Cardiovascular disease • HCO 14 – 2014: Bridging the divide in European health research and innovation
 32. 32. Altres • Fast track to innovation pilot – Bottom-up – Convocatòria oberta a partir del 2015 • Premis – eHealth – 2015 – 1M€ – Salut – 2015 – 1 M€
 33. 33. Ignasi Garcia-Milà Vidal igarciamila@ticsalut.cat www.ticsalut.cat Tecnologia, Innovació i Salut

×