โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเอกสำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เลขที่ 1/2556สำนักงำนเ...
กคำนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนางานสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
ขสำรบัญเรื่อง หน้ำคำนำ กสำรบัญ ขส่วนที่ 1 บทนำ 1- 1๐ความเป็นมา 1ภารกิจของสถานศึกษา 1สภาพทั่วไป ๒สภาพปัจจุบัน ๔ส่วนที่ 2 กำ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๒ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๓ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๔ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๕ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๖ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๗ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๘ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๙ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๐ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๑ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๒ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๓ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๔ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๕ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๖ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๗ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๘ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๙ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓...
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา

3,627 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,627
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.มัธยมจารพัตวิทยา

 1. 1. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเอกสำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เลขที่ 1/2556สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน2556 - 2559www.mattayomjarapatwittaya.ac.th facebook : Mattayom Jarapat Wittaya Morejorewore
 2. 2. กคำนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนางานสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง พ.ศ. 2545) มีหลักการสาคัญคือ ต้องจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพ โดยที่ผู้เรียนต้องมีคุณภาพที่สาคัญคือประพฤติดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ : การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาจึงได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2556 – 2559 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่เป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป(นายกิตติชัย แผ่นจันทร์)ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาพฤษภาคม 255๖
 3. 3. ขสำรบัญเรื่อง หน้ำคำนำ กสำรบัญ ขส่วนที่ 1 บทนำ 1- 1๐ความเป็นมา 1ภารกิจของสถานศึกษา 1สภาพทั่วไป ๒สภาพปัจจุบัน ๔ส่วนที่ 2 กำรศึกษำสถำนภำพ 1๑ – ๓๒กรอบแนวคิดในการพัฒนาธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 1๒พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 1๓นโยบายด้านการศึกษารัฐบาล 1๔แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2561 1๖แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สพฐ. 1๘เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1๙กลยุทธ์ สพฐ. ๒๑แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ๒๒ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ ๒๔แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. ๓๓ ๒๕มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๗มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ๒๘ผลการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ๒๙ส่วนที่ ๓ ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ๓๓ – ๓๔วิสัยทัศน์ ๓๓พันธกิจ ๓๓เป้าประสงค์ ๓๓กลยุทธ์การพัฒนา ๓๓ส่วนที่ ๔ กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำและโครงกำร/กิจกรรม ๓๕ – ๔๒ส่วนที่ ๕ กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ ๔๓ภำคผนวก ๔๕
 4. 4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .ส่วนที่ ๑บทนำ๑. ควำมเป็นมำจากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับ การศึกษาของชาติให้มีมาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมจารพัติวิทยา มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อม และสามารถเป็นผู้นาในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมจารพัติวิทยาจึงได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน และจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกรอบกฎหมายที่สาคัญทางการศึกษา ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ /จุดเน้น ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นแนวทางในการพัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูล สารสนเทศ บริบทของโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบครบวงจร บุคลากร และผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนพัฒนา ทาให้ได้วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่หลากหลายและกว้างขวางมีพันธกิจที่สนับสนุนเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นความจริงได้ และเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้กรอบของ Balanced Scorecard : BSCและเพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้นาแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์มาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละปีของโรงเรียน๒. ภำรกิจของสถำนศึกษำโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีอานาจหน้าที่- จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสภาพชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม- พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา- จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียนและให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
 5. 5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๒ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .- จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา- ดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ การจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาได้ รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง- จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระ ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา- จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ- จัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ซึ่งจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น เพื่อตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ให้ได้รับการศึกษาตามสภาพโรงเรียน- จัดการศึกษาส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนสามารถใช้สื่อ และอุปกรณ์ ICT ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้งานในชีวิตประจาวันได้- จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลกรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง๓. สภำพทั่วไปชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยาที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๗ ตาบล จารพัต อาเภอ ศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๑๐โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๑๒๐๖๖ โทรสาร ๐๔๔-๗๑๒๐๖๖e-mail mattayomjarapat@hotmail.co.thwebsite www.mattayomjarapatwitaya.ac.thสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวาเขตพื้นที่บริกำร บ้านจารพัต บ้านจันทร์แสง บ้านจลง บ้านสาโรง
 6. 6. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๓ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .ประวัติโรงเรียนโดยย่อโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประวัติความเป็นมาตามลาดับดังนี้พ.ศ. 2534 ตาบลจารพัต ได้ร้องขอต่อทางราชการและกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้นายจานงพยุงตน ตาแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 ขณะนั้นเป็นผู้ดูแลสาขา ได้อาศัยศาลาการเปรียญหลังเก่าภายในบริเวณวัดบ้านจารพัต ซึ่งพระครูโชติวัตรวิมล (แฮม ธมโชโต) เป็นเจ้าอาวาสพ.ศ. 2538 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า “มัธยมจารพัตวิทยา” และได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆพ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งนายจานง พยุงตน ดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2538พ.ศ. 2539 ย้ายจากสถานที่เรียนชั่วคราวภายในวัดบ้านจารพัตมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันพ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งนายจานง พยุงตน ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2540พ.ศ. 2544 นายเสนี จิตหนักแน่น ตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ย้ายมาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544พ.ศ. 2548 นายวิชัย สนทอง ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเทพ ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549พ.ศ. 2549 นายเสรี ปัญญาเหลือ ตาแหน่งผู้อานวยโรงเรียนโชคเพชรวิทยา ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549พ.ศ. 2554 นายวีรพงศ์ หมายสุข ตาแหน่งผู้อานวยโรงเรียนโชคเพชรวิทยา ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554พ.ศ. 2556 นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ รับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา เมื่อวันที่ 16มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบันตราประจาโรงเรียน ประกอบด้วย คบเพลิง ประกาย 19 แฉก ต้นจารย์ ช้างเผือก ซึ่งมีความหมายดังนี้คือ1. คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา2. ประกาย 19 แฉก หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง3. ต้นจารย์ หมายถึง ต้นไม้ประจาโรงเรียน4. ช้างเผือก หมายถึง ช้างคู่บารมีพระมหากษัตริย์สีประจาโรงเรียน สีเขียว – ขาวสีเขียว หมายถึง สีแห่งชีวิต สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ ความสดชื่น ร่มรื่น ร่มเย็นสีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ปรัชญาโรงเรียน นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคาขวัญของโรงเรียน ศึกษาดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม นาชุมชนพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน ไหว้อย่างไทยเอกลักษณ์ของโรงเรียน สวนป่าร่มรื่น
 7. 7. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๔ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .แผนที่โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา๔. สภำพปัจจุบันข้อมูลด้ำนกำรบริหำร๑) ผู้อานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๔๖๙๘๙๐วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต .ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน๒) การจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยามีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนแบบไปกลับทั้งเพศชายและเพศหญิง การจัดการศึกษาของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา พุทธศักราช 2554 ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาต่อและสามารถเลือกแนวทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่สังคม ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเลือกและตัดสินใจประกอบอาชีพ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีนิสัยในการปรับปรุงงานตนเอง และสังคม บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเน้นนักเรียนเป็นสาคัญระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา พุทธศักราช 2554 ตามกรอบหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่นเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถทาประโยชน์ให้แก่สังคม มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาเชาว์ปัญญา มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านตามศักยภาพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่นเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 8. 8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๕ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .โครงสร้างการบริหารแผนภำพโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนผู้อำนวยกำรโรงเรียนรองผู้อำนวยกำรโรงเรียนด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรทั่วไปกลุ่มบริหำรวิชำกำร- งานหลักสูตรสถานศึกษา- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้- งานทะเบียนวัดผลประเมินผลและ เทียบโอน- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อและ เทคโนโลยี ทางการศึกษา- งานนิเทศการศึกษา- งานแนะแนวการศึกษา- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน- งานติดตามประเมินผลและวิจัยกลุ่มบริหำรงบประมำณ- งานจัดทาและเสนองบประมาณ- งานจัดสรรงบประมาณ- งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณและผลการดาเนินงาน- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์- งานจัดระบบควบคุมภายในกลุ่มบริหำรบุคคล- งานกาหนดตาแหน่ง- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง- งานพัฒนาบุคคล- งานบาเหน็จความชอบ- งานวิจัย- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ- งานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มบริหำรทั่วไป- งานธุรการ- งานเลขานุการและกรรมการฯ- งานประชาสัมพันธ์- งานข้อมูลและสารสนเทศ- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา- งานสนับสนุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน- งานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน- งานติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียน- งานปกครองนักเรียน- งานดูแลสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่- งานสาธารณูปโภค- งานติดตามประเมินผลและวิจัย
 9. 9. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๖ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)๑) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๓๘ คน๒) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๓๘ คนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเพศรวมเฉลี่ยชำย หญิง ต่อห้องม.๑ ๑ ๑๔ ๕ ๑๙ ๑๙ม.๒ ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕ ๒๕ม.๓ ๑ ๙ ๗ ๑๖ ๑๖รวม ๓ ๓๘ ๒๒ ๖๐ ๒๐ม.๔ ๑ ๑๗ ๑๓ ๓๐ ๓๐ม.๕ ๑ ๑๑ ๑๕ ๒๖ ๒๖ม.๖ ๑ ๑๓ ๙ ๒๒ ๒๒รวม ๓ ๔๑ ๓๗ ๗๘ ๒๖ปวช.๑ - - - - -ปวช.๒ - - - - -ปวช.๓ - - - - -รวม - - - - -นักเรียนทางเลือก - - - - -รวม - - - -รวมทั้งหมด ๖ ๗๙ ๕๙ ๑๓๘
 10. 10. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๗ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .ข้อมูลครูและบุคลำกรที่ ชื่อ – ชื่อสกุลอำยุ(ปี)วิทยฐำนะ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น๑ นางรัชนี นพพิบูลย์ ๔๒ ชานาญการ คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๑-ม.๖๒ นางโนรี ศิลาทิพย์ ๓๙ ชานาญการ คบ. วัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์/ม.๑-ม.๓๒ นายชาคร แสงสว่าง ๓๓ - คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.๔-ม.๖๓ นางบุปผา โพธิมาศ ๔๓ ชานาญการ ศศบ. การจัดการทั่วไปศิลปะ/ม.๑-ม.๖๔ นายวรเชษฐ์ บุญยง ๓๐ ชานาญการ วท.ม. การสอนฟิสิกส์วิทยาศาสตร์/ม.๑-ม.๓ฟิสิกส์/ม.๔-ม.๖๕ นางนภสกร พรชัยอังกูร ๔๔ ชานาญการ คบ. สังคมศึกษา สังคม/ม.๑-ม.๖๖ นายกัมปนาท พวงบุญ ๓๙ ชานาญการ คบ. คอมพิวเตอร์ กอท./ม.๑-ม.๖๗ นางสาวรุจิรา สดใส ๒๙ คบ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.๑-ม.๓๘ นางสาวเทียนแข จันทร์ศรีสุราษฏร์ ๒๘ - คบ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.๔-ม.๖๙ นายพิฆเนตร สุคันธี ๒๙ - คบ. พลศึกษา พละ,สุข/ม.๑-ม.๖๑๐ นายเอกวัฒน์ คาเสียง ๒๘ - คบ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์/ม.๑-ม.๖จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐จานวนครูที่สอนตรงความถนัด ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ครูอัตรำจ้ำงที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ วุฒิ วิชำ เอก สอนวิชำ/ชั้น๑ นางสาวพรพิมล จันทร์เจริญ ๒๙ วท.บ. ฟิสิกส์ นักเรียน LD
 11. 11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๘ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .ข้อมูลอำคำรสถำนที่ชนิดสิ่งก่อสร้าง จานวนอาคารเรียน ๒อาคารประกอบ ๑ส้วม ๒สระว่ายน้า -สนามเด็กเล่น -สนามฟุตบอล ๑สนามบาสเก็ตบอล ๒สนามเทนนิส -สนามวอลเล่ -บ้านพักครู ๒บ้านพักภารโรง ๑ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและแห้งแล้งการคมนาคมเป็นถนนดินลูกรัง ถนนหินคลุก และถนนลาดยางกรมโยธาธิการ มีประชากรประมาณ ๑๐,๓๘๙ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ บ้านจันทร์แสง บ้านจลง และบ้านสาโรง อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน และสภาพภูมิประเทศเอื้ออานวยต่อการทาเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สาหรับประเพณี และ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ การทอผ้าไหมและการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การเซ่นไหว้บรรพบุรุษและการละเล่นต่างๆ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๐และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐ สาหรับฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี๓) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างจากชุมชน และไม่มีรถประจาทางผ่านทาให้การเดินทางมาโรงเรียนของผู้เรียนไม่สะดวกเท่าที่ควร ส่งผลให้ผู้เรียนมาเรียนสายและการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อย ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาและการดาเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ ภายในโรงเรียน
 12. 12. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๙ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๔ ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด ๕,๐๐๐ เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ ดิวอี้จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๘๒ คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ ของนักเรียนทั้งหมด๒) ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ห้องห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน - ห้องห้องนาฏศิลป์ จานวน ๑ ห้อง๓) คอมพิวเตอร์ จานวน ๒๕ ห้องใช้เพื่อการเรียนการสอน จานวน ๒๓ เครื่องใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๒๓ เครื่องจานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย ๘๔ คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๕ ของนักเรียนทั้งหมดใช้เพื่อการบริหารจัดการ จานวน ๒ เครื่อง๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภำยในสถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปีชื่อแหล่งเรียนรู้๑. ห้องสมุด๒. ห้องคอมพิวเตอร์๓. สวนป่า๑๘๐๑๕๒๕๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ภำยนอกสถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปีชื่อแหล่งเรียนรู้๑. กลุ่มสตรีบ้านจารพัต๒. ปราสาทศีขรภูมิ๑๑
 13. 13. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๐ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงานที่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ ให้ควำมรู้เรื่องสถิติกำรให้ควำมรู้(ครั้ง/ปี)๑. นางฉวีวรรณ แผ่นงา ๘๖/๑ ม. ๑ บ. จารพัตต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์อาหารและโภชนาการ ๕๒. นายประกอบ มงคล ม.๑๒ บ. โคกขลา ต.จารพัตอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านการเขียนกระทู้ธรรม๕๓. พระครูปัญญา สิริธรรมพิมล วัดศิริสดอชัย ม.๓ ต.จารพัตอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐ศาสนา / การงานอาชีพ ๔๐
 14. 14. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๑ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .ส่วนที่ ๒กำรศึกษำสถำนภำพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น จาเป็นอย่างยิงที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของเขตพื้นที่ เพื่อนาไปกาหนด ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา และคานึงถึงบริบทที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย1. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25502. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ.25533. นโยบายด้านการศึกษารัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)4. แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561 กระทรวงศึกษาธิการ5. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์8. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน9. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา10. สภาพแวดล้อมของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
 15. 15. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๒ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้หมวด 3 สิทธิและเสรีภำพของชนชำวไทยมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ ในภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา โดยทัดเทียมกับบุคคลอื่นหมวด 5 แนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐมาตรา 80 รัฐต้อง ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมดังต่อไปนี้1. คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปีกแผ่นของสถาบัน ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสังเคราะห์และจัดสวัสดิ การให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้2.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันนาไปสู่ สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน วิชาชีพและจริยธรรมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย3.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรืยนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม และยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจ เพื่อให้องค์กรปกค รองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน คุณภาพการศึกษาให้ท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ5.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ6.ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 16. 16. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๓ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 3 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาทุกด้าน ดังต่อไปนี้1. ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา กาหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความสาคัญกับการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส2. ด้านระบบการศึกษา กาหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับหลักสูตร ผู้เรียน เนื้อหาสาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียน การสอน4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้ง ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษากาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการผลิตการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล เพื่อให้มีรายได้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพรวมถึงการนาทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดเพื่อ ประโยชน์ในการจัดการศึกษา7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา และจัดสรรให้ผ้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ8.ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด การศึกษารวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ทักษะ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 17. 17. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๔ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .นโยบำยด้ำนกำรศึกษำรัฐบำล (นำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)นโยบำยเร่งด่วนระยะ 1 ปี นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิตนโยบำยกำรศึกษำ1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยอันประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้!ห้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตาราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้า และได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปั ญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริมการ เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นจัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตร การศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็น ท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่มผลลัมฤทธของการศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการ ทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลกพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรม ในระดับปัจเจกรวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และดาเนินการให้ การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดย การกระจายอานาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณโดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม2.สร้างโอกาสทางการศึกษา กร ะจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้ ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอน วุฒิการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลด ปัญหาคนออกจากระบบการศึกษานอกจากนี้จะดาเนินการลดข้อจากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ อาชวศกษาชันสูงไดย จัดให้มี "โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาทีผูกพันกับรายได้ในอนาคต" โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พักชาระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนการชาระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อทุกระดับให้เอื้อต่อการกระจายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพื่อ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมดาเนิน "โครงการ ๑ อาเภอ ๑ทุน" เพื่อเปีดโอกาสให้เด็กไทยไดไปเรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคม แห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต3.ปฏิรูปครูยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มี คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุง ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและ แกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยพักชาระหนี้และปรับโครงสร้าง หนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรีอนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
 18. 18. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๕ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประส บการณ์ระหว่างเรียนอย่างเห มาะสม และสนับสนุนการ สร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาได้ทันทีโดยความร่วมมีอ ระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ล่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้ สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อแกฝนช่างฝืมีอและ การสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชนทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อ ล่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ5.เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็น เครื่องมีอในการเร่งยกระดับคุณภาพและการก ระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียน แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ "ไซเบอร์โฮม" ที่สามารถล่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ล่งเสริมให้ นักเรียนทุกระดับขั้นไดใช้อุปกรณ์คอมพิว เตอร์แท็บเลต เพื่อการศึกษาขยายระบบโทรทัศน์เพื่อ การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน่าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดาเนินการให้ "กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา" สามารถดาเนินการตามภารกิจได้6.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกา ลัง เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการ วิจัยแห่งชาติ เพื่อสร้างทุนปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อน่าไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสาหรับ สาขาวิชาที่จาเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติ โดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรอง รับการเปีดเสรีประชาคมอาเซียน โดย ร่วมมีอกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอสอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทา มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรองรับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทามาตรฐานฝีมีอแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
 19. 19. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๖ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .แผนปฏิรูปกำรศึกษำทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552 – 2561กระทรวงศึกษำธิกำรหลักกำรและแนวคิดเน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ และเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุขการจ้างงาน เป็นต้นวิสัยทัศน์คนไทยได้เรียนตู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพพันธกิจปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมืส่ว นร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ คนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมืคุณภาพในทุกระดับประเภทการศึกษาเป้ำหมำยกำรปฏิรูปเป้ำหมำยกำรปฏิรูป คุณลักษณะคนไทยยุคใหม่ ตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 3ประการ คือ1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม1. คนไทยและการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 501.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษจะต้องสูงขึ้น1 . 3 ทั ก ษ ะ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยีสารสนเทศสูงขึ้น2. คนไทยใฝ่รู้ 2.1 สามารถเรียนรู้ใดด้วยตนเอง2.2 รักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง2.3 อัตราการเรียนรู้หนังสือของประชากรอายุ 15-60 ปี ต้องเป็นร้อยละ 100 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ99.4
 20. 20. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๗ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .เป้ำหมำยกำรปฏิรูป คุณลักษณะคนไทยยุคใหม่ ตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำยตัวบ่งชี้2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสืออย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 60 นาทีจากเดิมอยู่ที่ 39 นาที2.5 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย (อายุ15-59 ปี) เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 12 ปี3. คนไทยใฝ่ดี 3.1 มีคุณธรรม มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์3.2 มีจิตสาธารณะและมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยที่นักเรียนทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับของ สมศ.4. คนไทยคิดเป็น ทาเป็น 4.1 ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์4.2 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีของ
 21. 21. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๘ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปีสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรวิสัยทัศน์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกภายในปี 2563พันธกิจพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากลค่ำนิยมองค์กำร"เป็นองค์กรที่มีชีวิตพร้อมจิตเอื้ออำทร มีอำภรณ์ คือควำมขยัน ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม"OBEC Core ValuesO = OrganicB = BenevolenceE = EagernessC = Compliance
 22. 22. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา - ๑๙ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ .เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำนรำยกำร หน่วยนับ 54 55 56 57 58นโยบายที 1 นโยบายเร่งด่วนทีจะเริมดาเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย่สินของประขาขนกลับมาสู่พื้นที่ จังหวัดขายแดนใต้เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้ ได้รับการสีกษา ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ชายแดนภาคใตได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ 80 85 85 85 85ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพ่มขื้นของผลสัมฤทธื้ทางการเรียนวิชาหลักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ร้อยละ 4 5 5 5 5ประเด็นนโยบายที่ 1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเป้าหมายการให้บริการกระทรวง : นักเรียนขั้นประถมสีกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนขั้นประถมสีกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตามหลักสูตรตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)คน 347,840 557,675 549,648 549,648ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปีที่1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 100 100 100 100

×