ใบงาน เอกภพวิทยา ม.5

948 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
948
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน เอกภพวิทยา ม.5

  1. 1. ใบงาน เรื่อง เอกภพวิทยา ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว30263 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นายวรเชษฐ์ บุญยง คาชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. เอกภพวิทยา หมายถึง ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 2. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าเอกภพกาลังขยายตัว คือใคร ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 3. ปรากฎการณ์ที่ยืนยันว่ากาแล็กซีตาง ๆ กาลังถอยห่างออกจากกันคือ ่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 4. Edwin Hubble ใช้ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ใด หาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแล็กซี ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 5. ให้ นั ก เรี ย นน าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นที่ ข องกาแล็ ก ซี ดั ง แสดงในตาราง เขี ย นเป็ น กราฟ ความสัมพันธ์ และตอบคาถามต่อไปนี้ ระยะทาง ความเร็ว กระจุกกาแล็กซี (ล้านปีแสง) (กิโลเมตร/วินาที) เวอร์โก้ (Virgo) 63 1,210 เออร์ซาเมเจอร์ (W Ursa Majoris) 990 15,000 โบโอทีช (Bootes) 2,740 39,300 ไฮดรา (Hydra) 3,960 61,000 [ชื่อ……………………………………………………………………ชั้น………………………….เลขที……………………………] ่
  2. 2. ใบงาน เรื่อง เอกภพวิทยา ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ รหัสวิชา ว30263 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นายวรเชษฐ์ บุญยง 5.1 ความชันของกราฟความสัมพันธ์ มีคาเท่าใด ่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 5.2 ความชันของกราฟคือค่าอะไร ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 5.3 ค่า Ho ที่ยอมรับกันในปัจจุบัน มีค่าเท่าใด ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 6. นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบกาแล็กซีใหม่ จากสเปกตรัมของกาแล็กซีนั้น พบว่ากาแล็กซีดังกล่าวมี อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ออกห่างจากเราเท่ากับ 900 km.s-1 จงหาว่ากาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากเราเป็น ระยะทาง (D) เท่าใด ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 7. กาแล็กซีทางช้างเผือกของเราตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเอกภพหรือไม่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 8. ค่าคงที่ของฮับเบิลในอดีตมีความแตกต่างกับค่าคงที่ของฮับเบิลในปัจจุบันมาก เนื่องมาจากเหตุใด ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 9. ทฤษฏีกาเนิดเอกภพที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันคือทฤษฏีอะไร และเหตุใดจึงได้รับการยอมรับกว่า ทฤษฏีอ่นๆ ื ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… 10. เราสามารถจาแนกโครงสร้างปริภูมิอวกาศ 4 มิติของเอกภพจากความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Density parameter : Ωo) ของเอกภพ ได้กี่ชนิด อะไรบ้าง ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…… [ชื่อ……………………………………………………………………ชั้น………………………….เลขที……………………………] ่

×