Május 28-án, az ameri-kai ünnepi Memorial Dayután következõ keddi na-pon 15,488.04 ponton nyi-tott a New York-i tõzsdelegf...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viharok égben és földön

88 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
88
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Viharok égben és földön

  1. 1. Május 28-án, az ameri-kai ünnepi Memorial Dayután következõ keddi na-pon 15,488.04 ponton nyi-tott a New York-i tõzsdelegfontosabb, Dow-inde-xe. Már hónapok óta azegyik rekordot a másikután dönti a tõzsdei index,cca. egy éve még éppencsak 12 ezer felett állt,majd megindult az emel-kedés, amelyre nemigentalálnak magyarázatot atõzsdei szakemberek.Az Obama-kormánygazdasági vezetõi semkérkednek a váratlan ered-ménnyel, inkább öröm-mel fogadják, hiszen vanmás problémájuk bõsége-sen. Bill Clinton elnök ide-jén volt már ilyen arányúemelkedés, de azt a kom-puterek forradalma ered-ményezte.A .com cégek, szinte aföld alól nõttek ki, a tõzs-dére befektetett nyugdíj-alapok milliárdjai pediglokomotív gyorsasággalnyomták az indexet so-sem látott magasságokra.Amint a komputerek és a.com cégek forradalma le-lassult, vége lett a Clinton-féle gazdasági csodának.Jelenleg látszólag újrakezd az USA gazdasága ki-lábalni a 2008-as mély-pontról, s az út egyenesenvezet felfelé. Vajon med-dig tarthat az emelkedés?Erre a következõ hóna-pok, esetleg évek hozhat-nak választ. Addig víganés izgatottan nézzük azegyéni nyugdíjalapok –IRA, 401K és Roth IRAvagy Roth 401K – emelke-dését, amelyrõl havontaküldenek elszámolást abefektetõknek.Az ingatlanárak, ame-lyek a 2008-as gazdaságiválság hatására sokáigmélyponton voltak, idénidáig több mint 20 száza-lékkal emelkedtek. Felet-tébb érdekes, hogy sokankészpénzért vásárolnakházakat, úgy tûnik, azemberek inkább az ala-csony áron álló ingatla-nokba fektetik a pénzü-ket, mint a bankba, aholegy százalékos kamatotkapnak a pénzükért.Las Vegas, ahol a válságidején drasztikusan estekaz ingatlanárak, manap-ság érdekes képet mutat.Az ingatlanárak több mint20 százalékot nõttek, ezpersze semmi a sokszortöbb mint 50 százalékoszuhanás után, de minden-esetre pozitív tendencia.A Las Vegasban élõCsonka Zoli barátom kö-zel három éve próbál con-dot – öröklakást – venni,de nem kap a bankoktól –mortgage – jelzálogköl-csönt, vagyis nem eléggyorsan, mert a készpénz-vásárlók elkapkodják elõlea kiszemelt lakásokat.Már mondta, hogy 20-30 ezer dollárral felülfizet-ne a kért árakon, de azsem elég, lassan feladja aküzdelmet, és bérlõ ma-rad, amíg az ingatlanpia-con megnyugszanak azárak. Lehet, hogy erremég sokáig kell várni.Amint fentebb már je-leztem, az Obama-kor-mánynak azonban van-nak problémáik is. A na-pokban például az igaz-ságügyi miniszter – leg-fõbb ügyész – Eric H.Holder jr. lemondását kö-vetelik egyes republiká-nus és mind több demok-rata képviselõk.A Fox News esti adásá-ban Bill OReily kijelentet-te, hogy komoly politikainyomás nehezedik Holderfõügyészre, aki Bill Clin-ton uralma végén részesevolt Mark Rich teljes meg-bocsátásának, amikor azország legnagyobb adó-csalója amnesztiát kapottaz elvonuló elnöktõl.Eric Holder nemrégaláírta, vagyis törvényes-sé tette azt a megbízatást,amely a Fox News ripor-tere, James Rosen megfi-gyelésére irányult. Ahelyzet vészesen kezdhasonlítani RichardNixon végzetéhez, ami-kor a Fehér Ház embereiaz igazságügyi miniszté-rium munkatárasait hasz-nálták aljas politikai ter-veik végrehajtásához.Mentek is börtönbe kö-zülük sokan, az elnökRichard Nixon pedig le-mondott a pozíciójáról. AzOReily-mûsorban meg-kérdezett újságírók és po-litikusok úgy látják, hogya megoldás az lenne, haHolder benyújtaná a le-mondását Obama elnök-nek.Ez lenne a kezdete azObama-kormány lejáratá-sának, ami a Bengázi,majd az IRS – amerikaiadóhivatal – és végül az APújságírók értelmetlen ésfeltételezhetõen törvényte-len zaklatásával folytató-dott. Barack Obama elnökszeretne kibújni az állandóújságírói támadásokból, deez itt, Amerikában nem le-hetséges.A press vagy a médianem adja fel a harcot egy-hamar, John Boehner, aképviselõház – Congress –elnöke, már hetekkel ez-elõtt kérdezte, vajonmegy-e börtönbe valakiObama elnök a törvényte-lenségeket elkövetõ be-osztottjai közül.Erre a kérdésre mégnem kaptunk választ. Egybiztos: az amerikai újság-írók nem adják fel egy-könnyen a harcot, amígnem kapnak választ a kér-désekre. Tény viszont,hogy a botrányok soroza-ta rázta meg a Fehér Há-zat, és ténynek könyvel-hetjük el: a csúcson kez-dõdik a rothadás.Azonban Nixon buká-sának egyik oka maga azelnök volt, jelenleg semmisem utal arra, hogyObama bármit is tudottvolna a botrányt okozottügyekbõl, de ha nem, ak-kor jogos a kérdés: miértnem? Az elnök nem tudsemmit arról, hogy az alá-rendeltjei miket tervez-nek, tesznek. Ezeket a fel-tételezhetõen törvénytelendolgokat nem lehet elmis-másolni.Chicagóban a közvéle-ményt mostanában a ter-mészet csapásai izgatják,az Oklahoma államra le-zúdult vihar hatalmas ká-rokat okozott, és 24 em-ber életét oltotta ki. Napo-kon belül több ilyen ha-talmas tornádó érkezettaz amerikai közép-nyu-gat területére, tegnap –május 28-án – mi is kap-tunk belõle egy adagotChicagóban.Ilyenkor, május végén,június elején ezek meg-szokott jelenségek, mind-amellett nem könnyû ha-talmas viharok között él-ni. A villámlások áramszü-netet okozhatnak, de ez alegkevésbé félelmetes, ahelyi tornádók az életre isveszélyesek. Az amerikaikontinens az Egyesült Ál-lamokra esõ részét, ta-vasszal és koranyáron aviharok, tornádók veszé-lyeztetik, télen pedig a hó-viharok teszik elviselhe-tetlenné az életet.Azonban nem untatomtovább az olvasókat a he-lyi eseményekkel, a chica-góiak számára ismerõs, ésKanadában is vannak ha-sonló problémák, fõkép-pen télen.Magyarországról mos-tanában pozitív hírek ér-keznek, úgy látszik, Or-bán Viktor vezetése alatta kormány kezd olyaneredményeket elérni,amelyre még a kritikusbelsõ és külsõ sajtó is fel-figyelt. A Népszabadságjúnius elsején megjelentszámában a „Fidesz: azország sikert sikerre hal-moz” fejléc alatt olvasoma következõket:„Az 1970-es évek óta so-ha nem volt ilyen alacsonyaz infláció, csökkennek acsaládok terhei, infláció fe-lett nõttek a nettó bérek ésa nyugdíjak, bízhatunk agazdasági növekedésben,rekordmennyiségûre nõtta befektetett tõke mennyi-sége – közölte SelmecziGabriella.Növekszik a bizalomMagyarországon, ami an-nak köszönhetõ, hogy azország jobban teljesít – je-lentette ki Selmeczi Gabri-ella, a Fidesz szóvivõje bu-dapesti sajtótájékoztató-ján a Magyar Távirati Iro-da tudósítása szerint…Mint fogalmazott: ezena héten az EU – EurópaiUnió – is kénytelen volt el-ismerni, hogy Magyaror-szág saját erejébõl állttalpra. A külföldi befekte-tõk bizalma megnõtt azország iránt, rekordmeny-nyiségûre nõtt a befekte-tett tõke mennyisége, ahazai vállalatvezetõk pe-dig bátrabban mernek ter-vezni – tette hozzá…Magyarország a világ-válság ellenére immár aharmadik éve az egyik leg-stabilabb országa pénz-ügyileg az EU-nak – fejte-gette.”Kicsit elámultam: aNépszabadságnak nemszokása ilyen híreketközlése, igaz, ezt az MTI-K Ö Z É L E T – 9. oldal2013. június 15. – 25. szám –CHICAGÓI KRÓNIKAKÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNYHarmath IstvánFizessen elõ a nyugati világ legnagyobb hetilapjára!Olvassa a Kanadai/Amerikai Magyarságot!CHICAGÓI PROGRAMELŐZETESJúnius 16-án vasárnap du. 12:30-kor: Apák napi Pik-nik. Norridge-i Magyar Református Egyház.Június 30-án vasárnap de. 11 órakor: Szentmise aszabadban, utána Piknik. Új helyen Des Plainesben, aLions Woods Forest Preserve piknikterületen (a RiverRoadon, a Rand Roadtól északra a Golf Roadtól délre.).Szent István Király plébánia rendezvény.Június30-ánvasárnapde.11órakor.Piknik.MagyarPolgári Kör rendezés. St. Elijah Picnic Grounds.Merrilville, Indiana.tõl vették át, azon pedignem illik változtatni.Nem értettem az egészet,a minap Orbán Viktorcsupa jó hírt közöltBrüsszelbõl, de a Népsza-badság nem szokott pozi-tív dolgokat írni OrbánViktorral és kormányávalkapcsolatban.Azután benéztem a Vé-lemény oldalra, és rögtönrájöttem, hogy mindenrendben, az újság arculatanem változott. HorváthGábor a Diadalmámorbancímû írásában helyre tettea dolgokat. A Népszabad-ság fõszerkesztõ-helyette-se, aki a Gyurcsány-kor-mány idején Washington-ból tudósította a lapot, akövetkezõket írja OrbánViktorról:„Az meg végképp nemigaz, hogy a magyar lenneEurópa egyik legígérete-sebb gazdasága. Nem té-vedés, mert Orbán ponto-san tudja, hogy nem ígyvan. Az állítást jobb híjánnevezzük annak, ami: ha-zugság.”Nos, hát hazugságért aNépszabadság sem megya szomszédba, HorváthGábor pedig nem talált ha-zugságot Gyurcsány Fe-rencnél, annak dacára,hogy a volt kormányfõ aztjómaga is bevallotta.Nem sül le a bõr Hor-váth Gábor képérõl, ami-kor ilyet ír a magyar mi-niszterelnökrõl, termé-szetesen kritizálni sza-bad, ez az újságírók dol-ga, kötelessége, de nememlékszem, hogy Hor-váth Gábor a Gyurcsány-kormányt ilyen durvánbírálta volna.A politikai véleménytekintetében teljesen egy-oldalú volt a Népszabad-ság, az ma is, az Orbán-kormány szerintük min-dent elrontott. Egy évmúlva megint választáslesz Magyarországon, ak-kor kiderül, kire szavaz amagyar nép többsége. ANépszabadság által favo-rizált ellenzékre, vagymarad tovább Orbán Vik-tor. Magam, ha lesz lehe-tõségem, akkor az utób-bit választom.Viharok égben és földönÉpül a stadion Debrecenben; középen Orbán Viktor miniszterelnökEgy felhõkarcoló építõi ebéd közben, New Yorkban vagy talánChicagóban, a 20-as vagy 30-as években.Nyilvánvalóan fotós trükk, aki ezt elhiszi, az olvassa továbbra isHorváth Gábor véleményeit a Népszabadságban

×