Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
pénzzé tehetõ, amellyel ki-
fizethetõ az adóság.”
Az adósságot fõképpen
a nyolc év szocialista kor-
mányzása hozta Magyar-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Van kiút, behozhatjuk a lemaradást!

112 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Van kiút, behozhatjuk a lemaradást!

  1. 1. pénzzé tehetõ, amellyel ki- fizethetõ az adóság.” Az adósságot fõképpen a nyolc év szocialista kor- mányzása hozta Magyar- ország nyakára. Zárásként arról ír, hogy a van kiút, a lemaradást be lehet hozni: „Kétszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba, mert a következõ alkalom- mal már a folyó is más, mi is mások vagyunk. Ami el- folyt a Dunán, az már el- folyt, de friss víz mindig van. Hatalmas teher nehe- zedik a vállunkra. Egy alagúton kell keresztül- mennünk, de már látszik a fény a végén.” Horváth János könyve ismertetésének végéhez értem, a 92 éves profesz- szornak, képviselõnek és barátomnak jó egészséget kívánok a további munká- jához! A könyv ára 1500 forint, és Magyarországon kapható. Még az év elején érke- zett hozzám Horváth Já- nos magyar parlamenti képviselõ Élõ történelem címû könyve, amelynek alcíme: A parlamenti kép- viselõk doyenével beszél- get Spangel Péter. A Harmath Pistának, baráti szeretettel dedikált köny- vet 2012. december 14-én írta alá Horváth János, aki hosszú éveket töltött az Egyesült Államokban, mi- elõtt Orbán Viktor meghí- vására 1997-ben vissza- költözött Magyarországra. A vékony – 144 oldalas – puhakötésû könyv elol- vasása nem túl nagy mun- ka, a politikai és fõleg a gazdasági témák megérté- se azonban figyelmet ér- demel. Fellengzõs túlzás lenne, ha azt mondanám, hogy mindent értettem, hiszen a gazdaságpolitikai témához fõképpen olyan szakemberek, mint Hor- váth János magyarázata lenne szükséges. A kapcsolatom Horváth Jánossal az 1980-as évek- ben kezdõdött, amikor elõ- ször 1988-ban járt Chicagó- ban, mint republikánus párti képviselõjelölt, segíte- ni George H. W. Bush el- nökválasztási kampányát. Dr. Horváth János akkori- ban az Indianapolis városa melletti Butler Egyetemen kitüntetett státuszú, köz- gazdász egyetemi tanár- ként mûködött, vagyis Economy professzor volt. Akkoriban republiká- nus képviselõjelöltként is elindult Indiana állam 10- es számú választókerüle- tében, amely évtizedekre visszamenõen Demokrata párti terület volt. Nem si- került bejutnia a kong- resszusba, de a Republiká- nus Párt vezetõi, Richard G. Luger szenátor – a Sze- nátus Külügyi Bizottságá- nak legbefolyásosabb re- publikánus tagja – és Ge- orge H. W. Bush alelnök, késõbbi elnök mindig ki- kérték a véleményét gaz- daságpolitikai és közép- európai kérdésekben. Az 1989-es elnökvá- lasztás elõtt Horváth Já- nos a Republikánus Nem- zetiségi Csoportban mû- ködõ magyar részleg veze- tõi kérésére jött Chicagó- ba kampányolni George H. W. Bush elnökválasztá- si küzdelmében. A Szent István Király templom Mindszenty-termében tar- tott elõadáson megjelen- tek a helyi magyar egyesü- letek vezetõi és tagjai. A választási kampány si- keres volt, a Reagan-kor- mányban alelnöki pozíció- ban lévõ Bush megnyerte a választást a demokraták je- löltje, Michael Dukakis el- len. Horváth János négy év múlva ismét eljött közénk, ekkor viszont Bush elnök veszített a Clinton-Gore pá- ros ellen. Igaz, ehhez hozzájárult a texasi milliomos elnökas- piráns Ross Perot, aki a 19 százalékot vitt el a konzer- vatív, republikánus szava- zókból. Így nyert Bill Clin- ton, aki a szavazók keve- sebb, mint 50 százalékát kapta. Nyugodtan elmond- hatjuk, ha nincs Ross Perot, akkor biztos lett vol- na Bush újraválasztása, sõt négy év múlva Bob Dole is elnök lehetett volna. A gaz- dag Ross Perot és pártja pe- dig eltûnt a politikai út- vesztõiben. Késõbb, 1998-ban már Budapesten találkoztam Horváth Jánossal, aki egy évvel azelõtt visszatele- pült Magyarországra. Amint elmondta, 1997- ben a Budapesti Közgaz- daságtudományi Egyete- men, munkái és tanulmá- nyai elismeréséért dísz- doktorrá avatták. Az avatáson elmondott beszéde eléggé sajátosan kemény gazdaságpolitikai analízis volt, tulajdonkép- pen az a makrogazdasági elmélet, amely az Ameri- kában eltöltött 30 év során kialakult benne. Ezt a be- szédet hallotta az egyetem rektora, Andorka Rudolf – akkor még élt –, s azzal biztatta Horváth Jánost, hogy jöjjön vissza a ma- gyar közéletbe, mert itt pont ilyen emberekre van szükség. A rektor ezután felhívta Orbán Viktort, akinek azt mondta: Viktor, ha ti kor- mányra akartok jutni, ak- kor szükségetek van Hor- váth Jánosra. Késõbb Or- bán és Horváth szép las- san összemelegedtek, majd a pártvezetõ kérte, hogy legyen a Fidesz gaz- daságpolitikai elõkészüle- tei vezetõje. Az 1998-as választások elõtt felkérték, hogy adja nevét a képviselõi listára. Horváth János ekkor újra honatya lett, ugyanis 1945-ben, a Kisgazdapárt soraiban, Angyalföldön el- látta már egyszer ezt a tisztséget. Akkor a Kom- munista Párt jelöltjét, Ká- dár Jánost elõzte meg a kerületben. A kommunis- ták fölött aratott gyõze- lemnek késõbb súlyos ára lett, az ÁVO letartóztatta, majd négy évre ítélték. Horváth János az 1956- os forradalomban is szere- pet vállalt, a megtorlás elõl elõbb Nyugatra, majd Amerikába ment, ahol elõbb a New York-i Colum- bia Egyetemen 1966-ban PhD tudományos fokoza- tott nyert. 1968-tól hazaté- réséig egyetemi tanár az Indiana állambeli indi- anapolisi Butler Egyete- men, és makroökonómia, a növekedés és szociális jut- tatások témáiban publikált tanulmányokat, a gazdaság kérdéseit boncolgatva. A 1998-as parlamenti választási kampányban Orbán Viktor hívására el- vállalta a gazdaságpoliti- kai bizottság elnöki címét, majd 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben is parlamenti mandátumot szerzett. 2003-ban, Varga László halála után az Országgyû- lés legidõsebb tagja, va- gyis korelnök lett. A könyvében talált ér- dekes pontokból idézek, néhány számomra és az olvasók számára érdekes részletet. Elõször a Jaltá- ban kötött nagyhatalmi egyezményrõl szól a könyv 112. oldalán: „Bizonyos mértékig Jalta összefügg a magyar forra- dalommal. 1945-ben ezzel az óriási plakáttal kam- pányoltam: Magyarok, vá- lasztunk, itt a jaltai egyez- mény! Itt hirdette három fontos embere a világnak: Sztálin, Roosevelt és Chur- chill, hogy Magyarországon szabadválasztásoklesznek. Nekünk most magadatott, hogy ezt megvalósítsuk. Olyan kristálytiszta volt ez számomra 1945-ben és ké- sõbb a forradalomban, sõt most is, de ma már szinte egyedül vagyok… Mi azt mondtuk, a jaltai egyezményt tartsuk be! Mert ma is rosszul tudják a történelmet, azt mondják, hogy Jaltában eladtak ben- nünket. Hát, éppen az el- lenkezõje történt! A három nagyhatalom Jaltában ga- rantálta a mi demokratikus szabadságunkat. A Szovjet- unió késõbb megszegte ezt, de nekünk erre kellett volna hivatkoznunk. Mi pedig nem pengettük eléggé a jal- tai lantot, nem fújtuk a fu- rulyát...” Ennek a történelmi résznek semmi köze nincs a gazdaságtudo- mányhoz, de Horváth Já- nos különleges véleménye a jaltai egyezményrõl, mindenképpen érdekes és bizonyára vitatható. A Fideszrõl és az elsõ Or- bán-kormányról írva ki- hangsúlyozta: „a négyéves mûködésük sikertörténet volt. A Horn-kabinet nad- rágszíj-összehúzó, megszo- rításbarát kormány volt, amit az 1995 márciusában kihirdetett Bokros-csomag bizonyított. Szerintük a ha- talmas adósságállomány csökkentésecsakelvonások- kal oldható meg. Ezzel szemben Orbánék pont en- nek ellenkezõjét látták cél- szerûnek. Politikai szemlélõdésük elsõ lépéseként megfogal- mazták, a megszorítások nem vezetnek jóra, a bajt nem kikoplalni kell, ha- nem ki kell jönni abból. Mint már említettem, a '98-as választási kam- pány kezdete elõtt sokat beszélgettem Orbán Vik- torral, és a bajból való ki- jövetel lehetséges alternatí- vájára próbáltam rávilágí- tani. Ez volt az úgyneve- zett Horváth János-féle hétszázalékos gazdasági növekedés tézise. Közgazdasági szemléle- tem – amely egyrészt elmé- let, másrészt empirikus ta- pasztalat – mondatta ki velem, lehetséges gazda- ságpolitikailag másként csinálni. Nem kikoplalni kell a magyar gazdasági bajokból, hanem ki lehet növekedni. A növekedés eredménye ígéretes, fõleg, ha ismérvei láthatók, gyü- mölcsei érezhetõk. Ez a téma került be a '98-as választási kam- pányba…A terveket tézi- sek formájában megfogal- maztuk, beépítettük a vá- lasztási programba. En- nek lényegét a következõ- képpen fogalmazhatjuk meg: a lemaradt gazdasá- got jellemzi az alacsony gazdasági növekedési rá- ta, az óriási munkanélkü- liség, az infláció, a kor- mány fiskális deficitje. Ezek a jellemzõi egy lema- radó gazdaságnak. A huszadik században az a tézis uralkodott el a világban, hogy az inflációt tekintjük a legnagyobb bajnak, és arra a legjobb orvosság a kereslet csök- kentése. Kevesebb vásárló- erõ legyen az emberek ke- zében, mert akkor az árak nem emelkednek. Legyen minél nagyobb a munka- nélküliség, mert akkor ke- vesebb jövedelme lesz az embereknek, és keveseb- bet költenek. Ezáltal ki- sebb lesz az infláció. De ez téves megközelí- tés. A korreláció nem ne- gatív a kettõ között. Tehát nem akkor csökken az inf- láció, amikor emelkedik a munkanélküliség, hanem akkor, ha csökken a mun- kanélküliség is. Ez azt je- lenti, ha több ember dolgo- zik, akkor több termék ter- melõdik, és ha több a ter- mék, akkor az árak csök- kennek. Annyira kézenfekvõ ez, hogy szerintem minden kisgazda parasztember tudja legalább száz éve. De ez már az Ószövetség- ben is benne van. A XX. század gazdaságpolitiká- jában van egy elmélet, a Philips-görbe, amely egy negatív matematikai és geometriai reláció, és túl bonyolult ahhoz, hogy itt kifejtsem…De ez az én tu- dományom, melyet évtize- deken át kutattam. Ezzel járultam hozzá Orbán Viktor politikájához.” Ami ezután következik a könyvben, az megma- gyarázza a politikai vissza- rendezõdést: „Gellert ka- pott a politikai magabiz- tosság. Elhalványult a gaz- daságpolitika jelentõsége.” A következõ nyolc év, a Medgyessy-, majd a Gyurcsány-, végül a Bajnai-kormányok, a szo- cialista múltjukhoz képest újból eladósították az or- szágot. „Közben még mindig alacsony az életszínvonal, mert a megtermelt értéke elvonódik a fogyasztástól. A kormány vonja el a ma- gas adókkal: fájdalmas a nép magas adóterhe…De már van javulás, már csak azért is jobb a helyzet, mert a jelenlegi kormány- zat rájött a bajok forrásá- ra, amit megpróbál kezel- ni. Arra törekszik, hogy, az összkínálat több le- gyen, mint a kereslet, mert annak értéke van, az K Ö Z É L E T – 9. oldal2013. június 22. – 26. szám – CHICAGÓI KRÓNIKA KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY Harmath István Fizessen elõ a nyugati világ legnagyobb hetilapjára! Olvassa a Kanadai/Amerikai Magyarságot! CHICAGÓI PROGRAMELŐZETES Június 30-án vasárnap de. 11 órakor: Szentmise a szabadban, utána Piknik. Új helyen Des Plainesben, a Lions Woods Forest Preserve piknikterületen (a River Roadon, a Rand Roadtól északra a Golf Roadtól délre.). Szent István Király plébánia rendezvény. Június30-ánvasárnapde.11órakor.Piknik.Magyar Polgári Kör rendezés. St. Elijah Picnic Grounds. Merrilville, Indiana. Van kiút: behozhatjuk a lemaradást! Horváth János A Parlamentben, 1998-ban A könyv borítólapja Költözés miatt minden ELADÓ! 36 év után úgy döntöttünk, hogy eladjuk az evanstoni condot – öröklakást – minden eladó. Festmények és nemes herendi, Zsolnay és hol- lóházi porcelánok, kávés és étkészletek. Kartográfia - régi térképek etc. Érdeklõdõk hívják Harmath Istvánt a 1-847-864-8626-as telefonszámon. Email: stemath@msn.com (26-v)

×