Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szupergazdagok és kivételes finomságok

290 views

Published on

Szupergazdagok és kivételes finomságok

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Szupergazdagok és kivételes finomságok

  1. 1. K Ö Z É L E T 2011. október 22. – 43. szám – – 9. oldal CHICAGÓI KRÓNIKA Harmath István Szupergazdagok és kivételes finomságok Néhány nappal ezelõtt, lasztását, a programra közel Az intelligens fiatalem- szokásom szerint korareg- 40 millió dollárt áldozott. A ber hamarosan elkezdett gel, rögtön az ébredés után, történelembõl tudjuk, hogy emelkedni az újonnan vá- beindítottam a laptop kom- anyagi áldozatvállalása nem lasztott szakmai területén. puteremet, s a nyitóoldalon volt eredményes. Az ameri- Az 1971-ben megjelent kö- egybõl szembetûnt a Forbes kai választókat nem érdekel- tete: The Cousine of Hun- magazin legújabb számá- te a milliárdos véleménye, és gary kevés amerikai-ma- ban felsorolt, az Egyesült másképpen szavaztak, gyar háziasszony recept- Államokban élõ, 400 leg- Bush lett az elnök. könyvei közül hiányzik. gazdagabb ember névsora. Néhány nappal ezelõtt, a 1975-ben, New Yorkban Kíváncsi voltam, hogy talá- világ gazdasági helyzetét vendéglõs lett, megvette, lok-e közöttük magyar szár- elemezve a következõ So- majd 25 év múlva bezárta a mazásút, és természetesen ros-nyilatkozatot olvastam: Café des Artistes híres étter- voltak az elsõ százhétben Péterffy Tamás „A 2008-asnál is nagyobb met. 1992-ban társtulajdo- Szathmáry Lajos híres szakácskönyve, hárman, tovább nem is ke- válság fenyegeti a világot. nosa lett a patinás nevû The Bakery restaurant Cookbook borítója resgéltem. nem találtam az interneten, Ha nem sikerül az európai Gundel vendéglõnek a pesti Lehetséges, hogy van- így a cikk írójának, vala- országoknak egy szorosabb Városligetben, itt ismertem székelykáposzta, mititei, zott, fõnöke, Margittai Ta- nak többen is, de a nevük mint a kedves olvasóknak is politikai és költségvetési meg feleségemmel együtt kürtõskalács – az erdélyi más késõbb társa lett, ami- és életrajzuk azonosítása meg kellett elégedniük az uniót létrehozniuk, akkor egy sokfogásos ebéd alkal- konyha klasszikusai, s mel- kor 1966-ban megvették a után csak hármat mondha- évszámmal. nem csak a kontinens, ha- mával. Az érdekes találko- lettük a sajátos friss fûsze- nagyhírû Four Seasons ét- tok biztosan született ma- 1965-ben hagyta el Ma- nem az egész világ depresz- zásról, a nagyszerû ebédrõl rek: kapor, zellerlevél, tár- termet. gyarnak. gyarországot, és Ameriká- szióba süllyedhet.” és a Gundel atmoszféráról kony, csombor és lestyán, Szathmáry Lajos 1963- A lista hetedik helyén ba, pontosan New Yorkba Csak remélni tudom, egy késõbbi alkalommal hogy csak a mai napig hasz- ban nyitotta meg Chica- George Soros nevét talál- emigrált. Elõbb egy mérnö- hogy Soros jóslásának ha- készülök visszaemlékezni. nálatos, ismertebbeket em- góban a The Bakery né- tam, aki jelenleg 22 milliárd ki irodában dolgozott rajzo- sonló sorsa lesz, mint hét A következõ ételszakér- lítsem. A Transylvania ven híressé vált vendéglõ- dolláros vagyonnal rendel- lóként, majd áttért a számí- évvel ezelõtt a politikai be- tõ nevét jóval kevesebb ol- konyha népszerûségét az jét, amelyet 1989-ben zárt tógép-programozásra, vég- avatkozásának. Természe- vasónk ismeri. Az Angliá- ott élõ népek – magyar, szé- be, mondván: 70 éves va- re az AMEX tõzsdén kapott tesen távol áll tõlem, hogy ban, 2010. június 12-én, 94 kely, szász, román, sváb, gyok, megérdemlem a pi- alkalmazást. George Sorost hülyének te- éves korában elhunyt Egon zsidó, szerb, cigány, ör- henést. Lapunk 1996. ja- Csekély angol nyelvtudá- kintsem, de akármilyen Ronay, született Rónay mény és ruszin – étkezési nuár 27-én közölte elsõ sa és erõs magyar akcentu- gazdag is, attól a politiká- Egon az angol séfek ma- kultúrája tette különlegessé. írását, majd október 4-én sa miatt a zajos tõzsdén ban még tévedhet. Azt vi- gyar ételkritikusa, a jó éte- A Ronay Guide-ok mellett is- bekövetkezett halála után, komputerrel kommunikált. szont a javára írom, hogy a lek királya néven volt is- mert könyve: The 1997. január 4-én az utol- 1983-ban elsõként vezette három dollármilliárdos kö- mert a hûvös Albionban. Unforgettable Dishes of My sót. Régi vágya volt, egy be a hordozható kézi szá- zül Soros volt az egyetlen, Az általa szerkesztett Egon Life – Életem elfelejthetetlen magyar nyelvû szakács- mítógépet, az új gyakorlatot aki alapítványt létesített Ronays Guide Angliában étekei – érdekes és értékes könyv elkészítése, az ame- azután mások is átvették. azért, hogy tehetséges ma- méltó versenytársa lett a olvasmánya a kifinomult íz- rikai-magyar háziasszony- Késõbb megalapította az gyar fiatalok, külföldi egye- francia Michelin Guide étte- lésû ínyenceknek. ok számára, az Észak- Interactive Brokers Group, temeken fejleszthessék ta- remkritikai publikációnak. A chicagói Szathmáry Amerikában található hoz- Soros György Inc. nevet viselõ befektetõ nulmányaikat. A vendéglõs családból Lajos és a New York-i Kövi závalókból, fûszerekbõl, az társaságot, amely a világ Amikor a fenti cikkemet származó Rónay 1946-ban Pál méltó társai a fenti két itt használt mérõeszközö- kezik. A nemzetközileg el- egyik legsikeresebb bróker- kezdtem írni, eszembe ju- emigrált Londonba, miután szakembernek, mindketten ket, valamint mértékegysé- ismert tõzsdei befektetõ, cége lett. tott, hogy évek óta szándé- a kommunisták államosí- híres, kiváló vendéglõt ve- get használva. sokak szerint spekuláns, A Forbes magazin száz- komban volt arról a négy tották a család vendéglõit, zettek, továbbá szakács- A sütéshez, fõzéshez a Budapesten született 1930. hetedik helyén Steven magyar származású gaszt- közöttük az egykor hírne- könyvekkel tették nevüket hõfokot Celsiusban és Fah- augusztus 12-én, Schwartz Udvar-Hazy nevét láttam, ronómiai szakember életé- ves Hanglit, amely Vigadó közismerté. Kettõjük közül renheitben is megadva írta György néven. A Vészkor- aki 3.2 milliárd dollár va- rõl beszámolni, akik meg- Kávéház néven is ismertté Szathmáryt barátomnak receptjeit, amelyhez min- szakot 14 évesen élte át, gyonnal került a leggazda- változtatták az amerikai és vált. Édesapja és a család könyveltem, míg Kövi Pállal dig csatolt egy-egy kedves, majd 1947-ben kivándorolt gabb amerikaiak közé. angol emberek étkezési szo- tönkrement. csak egy alkalommal talál- érdekes történetet. Késõbb az Egyesült Királyságba, Udvarházy Ferenc István kásait. A lexikonokban a családi koztam Budapesten, ami- 2004-ben újraközöltük ahol 1956-ig élt, majd az Budapesten született 1946- Még a nyár eleje volt, név, mint Rónai szerepel, kor az 1980-ban kiadott Er- Szathmáry tárcáit, receptje- Egyesült Államokba költö- amikor az újságok hírül ad- de a huszonéves Egon az délyi lakoma címû kötetét it, és úgy érzem, lenne zött. Itt eleinte filozófiával ták George Lang – Láng ipszilonos változatott tette dedikálta. igény a remek írásokra és foglalkozott, majd sokáig György halálhírét. Az híressé Nagy-Britanniában Kövi, mint profi focista, amerikai módra készített egy tõzsdei vállalatnál talált Alzheimer-kórban szenve- és a világon. Londonba ér- 1947-ben hagyta el Magyar- magyaros receptekre most alkalmazást. dõ vendéglõs, gasztronómi- kezése után a fiatal emig- országot, és késõbb olasz is. 15 és 7 év hosszú idõ, új 1965-ben alapította meg ai és üzleti szakember, vala- ráns a családi kapcsolatai elsõ osztályban szereplõ AS olvasóink vannak, akik bi- a Quantum Befektetési Ala- mint szakácskönyvíró, révén került a vendéglõ- Roma játékosa lett. 1950- zonyára nyitottak az új ízek pot, és innen kezdõdnek hi- Láng György 1924. július szakmába, a Picadillyn dol- ben érkezett New Yorkba, után és szívesen olvasnák a hetetlen mértékû üzleti si- 13-án született Székesfehér- gozott étteremvezetõként. ahol a hotel-, illetve a ven- szakember által kipróbált kerei. Hírneves filantróp, az váron, eredeti neve A háború utáni angol gaszt- déglõs szakmában dolgo- recepteket. 1983-ban létrehozott Soros Deutsch György, amelyet a ronómiát sivárnak, sõt Alapítvány segítségével háború után változtatott megdöbbentõnek, élvezhe- számos tehetséges magyar édesanyja leánykori nevére. tetlennek találta, és KÖZÉRDEKÛ BÉRMENTES HIRDETÉS fiatal – közöttük Orbán Udvarházy Ferenc István Fiatalkorában hegedû- hamarosam 4000 fontos Viktor miniszterelnök – ka- mûvész szeretett volna len- kölcsönnel Marquee néven pott lehetõset a tudásuk to- vábbfejlesztésére valame- ban, pontosabb dátummal itt sem tudok szolgálni, mi- ni, de élete másként alakult, éttermet nyitott a város egyik elõkelõ negyedében. CHICAGÓI PROGRAMAJÁNLÓ lyik nyugati országban. Az után róla sem található bõ- Az étterem új, franciás Október 23-án, vasárnap de. 11 órakor, Szentmise alapítvány magyar irodája vebb információ az inter- ízeket hozott a rideg háború és utána ünnepély az 1956-os Forradalom 55. évfor- négy évvel ezelõtt bezárt. neten. Magyarországot szü- utáni londoni életbe. Ko- dulójára. Szent István Király templom. A hatvanadik helyen leivel és öccsével, 1956-ban, moly háborút indított a sa- Október 31-én, hétfõn este 8 órakor: Fischer Iván többedmagával Thomas a forradalom bukása után vanyú tojásban, fõtt krump- karnagy és a Budapest Fesztiválzenekar egyetlen chi- Peterffy nevére lettem fi- hagyták el, elõször Svédor- liban, ízetlen agyonpárolt cagói fellépése. Symphony Center: 312-294-3000. gyelmes, aki 5 milliárd dol- szágba mentek, majd on- zöldségekben és húsokban www.cso.org láros vagyonnal érte el a nan 1958-ban érkeztek az úszó angol konyha ellen. Az megtisztelõ pozíciót. Egyesült Államokba, New angol fõváros hírneves szí- Péterffy Tamás 1944- ben, egy kórház óvóhelyén Yorkba. Késõbb a család Kalifor- nészeinek kedvenc étterme lett a Marquee, amelynek tu- SARASOTAI PROGRAMAJÁNLÓ született Budapesten a leg- niába költözött, ahol Udvar- lajdonosa hamarosan neves Petõfi Klub õszi rendezvényei Fizessen elõ a nyugati világ legnagyobb hetilapjára! nagyobb bombázások kö- házy Los Angelesben köz- Láng György étteremkritikussá avanzsált. a Venice-i Magyar Házban:Olvassa a Kanadai/Amerikai Magyarságot! zepette. Pontos adatot a gazdaságtanból diplomá- Az alacsonynövésû, de születése idejérõl sehol zott a Kaliforniai Egyete- 1946-ban Ausztriába távo- mindig elegánsan öltözõ 2011. Október 29-én, Cserkészcsapat alakuló ülése. men. Ekkor már fõképp a zott, majd ugyanebben az Ronay rendszeresen kifizet- 2011. November 12-én, Szüreti bál. repülés érdekelte, és még évben lépett partra Ameri- te a számláit, nem lejmolt 2011. November 19-én, Erzsébet Bál. mindig a 20-as éveiben kában, ahol rögtön az étte- sehol. Az angolok igénye- Az információkat Rádai Mária járt, amikor rájött, hogy a remszakmába került. Az el- sebbek lettek a gasztronó- rendezõi munkatárs szolgáltatta. propelleres repülõgépek sõ állása egy New York-i miát illetõen, a minõsített korszaka lejárt, és helyet- vendéglõben krumplipu- éttermek pedig büszkén tük a jet, a sugárhajtású re- coló volt. hirdették a Ronay- pülõgépek következnek. besorolást. A méregdrága repülõ- Az erdélyi konyhá- gépeket az utazással fog- val kapcsolatos híres lalkozó cégek nehezen Rónay-véleményt a tudták megvásárolni, ezért chicagói szakácsven- repülõgéplízing céget ala- déglõs Szathmáry La- pított, a többi már üzleti si- jostól hallottam elõ- kertörténet. ször: „A mai gasztro- A három szupergazdag nómiai történel- magyar közül Soros münknek valójában György az egyetlen, aki három nagy konyhá- szinte állandóan szerepel ja van: a francia- a médiában. Sokszor igen észak-olasz, amely a értelmes közgazdasági mai nyugat-európai nyilatkozatokat tesz köz- fõzéskultúra alapja, a zé, sokszor pedig liberális kínai konyha a maga politikai elfogultságról fantasztikus variáció- tesz tanúbizonyságot. ival és ötezer éves Példa az utóbbira, hogy múltjával, s harma- 2004-ben minden áron diknak az erdélyi meg akarta akadályozni A The Cousin of Hungary konyhamûvészet.” George W. Bush újravá- címlapja Csorba, puliszka,

×