Naponta vizsgálgatom
az internetet, ahol többek
között a magyar online na-
pilapokat olvasom, híradó-
kat nézegetek, és pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sötét árnyak a Karády-dalok fölött

315 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sötét árnyak a Karády-dalok fölött

  1. 1. Naponta vizsgálgatom az internetet, ahol többek között a magyar online na- pilapokat olvasom, híradó- kat nézegetek, és próbálok tájékozódni az otthoni poli- tikai és kulturális esemé- nyekrõl. Így került szemem elé 2014. január 22-én a Ma- gyar Hírlap online kiadása, ahol az „Eddig publikálat- lan Karády-felvételek kerül- tek elõ + hangfelvétellel!” vastagbetûs fejléc ragadta meg a szememet. AzírástNédóGézaújság- író jegyezte Utolsó dalok egy New York-i lakásból alcím- mel. Majd következett a cikk: „Egy huszonnyolc évvel ezelõtti felvétel õrzi Karády Katalin valószínûleg utolsó éneklését. Az egykor New Yorkban dolgozó Nagy- máthé Huba református lel- kész ottani lakásán kísérte zongorán a dívát, a néhány dalt pedig felvette. A közel- múltban digitalizált anyag sorozatgyártása hamarosan megkezdõdik, és várhatóan nemsokára piacra kerül. Feltehetõleg az utolsó ze- nei felvételt õrzi Nagymáthé Huba református lelkész, zongorista, orgonista Karády Katalin hangjáról. A lelkész 1976-tól tíz éven át szolgált a New York-i ma- gyar református közösség- ben, az ott élõ Karádyt, aki a felesége barátnõje volt, így is- merte meg. A lelkész felesége és az énekes-színésznõ bará- tok voltak, így a lelkészék vendégül látták õt 1985-ben a házukban, ott készült a magnetofonfelvétel, amelyen Nagymáthé Huba kíséri zongorán Karády Katalint. A feledhetetlen díva kora- beli filmjeinek slágereibõl énekelt néhány dalt, de tõle sohasemhallottzeneszámo- kat is. „Ezt a felvételt 29 éven át megõriztem, de nem gon- doltam arra, hogy mekkora kincs van a kezemben. Miu- tán hazaköltöztem Magyar- országra, még jó néhány év után is töprengtem a kiadá- sán” – mondta Nagymáthé Huba. Egy Karády-kutató felkér- te,hogysegítsenneki,ígyvé- gül – nem kevés erõfeszítés árán – mégiscsak megszüle- tett a régi-új Karády-lemez, amely azonban még nem került a nyilvánosság elé. Az egykori egyesült államokbeli házban készült hanganya- got elõször digitalizálták egy budapesti stúdióban, az úgynevezett „mesterlemez” Nagymáthé Huba tulajdo- nában van. A sorozatgyártásra a na- pokban kerül sor, ha min- den jól megy, hamarosan pi- acra kerül.” Eddig tartott a cikk a Ma- gyar Hírlap 2014. január 22- én megjelent számában, ami megtalálható az újság honlapján, ahol hallható a Nédó által készített Nagymáthé Huba-interjú, valamint Karády éneklése is. Egy kutyaugatás is bent maradt a felvételen, unoka- húgom, Gorody-Klamár Ka- talin, Piroska nevû kutyusa ugatott a házban. A felvétel ugyanis Gorody Antal és fe- lesége – az unokahúgom – Closter New Jerseyben lévõ házában készült, 1969-ben, miután Karády közel húsz éves brazíliai emigrációja után Varga László ügyvéd segítségével New Yorkba költözött. Nagymáthé Huba refor- mátus lelkész és Nédó Géza újságíró mondanivalója az elsõ szótól az utolsóig sze- menszedett hazugság. Nagymáthé Huba soha az életben nem kísérte zon- gorán Karádyt, pláne nem 1985-ben, amikor az 1910- ben született mûvésznõ 75 éves volt. Tudták ezt mind- ketten, hiszen amikor a Karády-cikket a Magyar Hír- lapban olvastam, beszéltem a visszavonult lelkésszel, e- mailtisváltottunkvele,csak- úgy, mint az újságíróval. Legjobban az zavart, hogy Magyarországon meg- jelenhet egy Karády CD, amelynek fedõlapján az lesz írva, hogy zongorán kísérte Nagymáthé Huba. Ez a nyil- vánvaló hazugság sérti mind Karády, mind Gorody Antal emlékét. A Karády-örökösökön múlik, hogy pert indítsanak mind Nagymáthé Huba és Nédó Géza, mind a kiadók ellen. Gorody Antal fia jelen- leg Texasban él, esetleg õt is zavarhatja, hogy vannak, akik anyagi hasznot akar- nak húzni az apjától eltulaj- donított hangfelvételbõl. A másik nyilvánvaló ha- zugság az interjúban, Nédó Géza azt írja, hogy a lelkész felesége, ami szintén nem igaz, ugyanis unokahúgom 1967 novemberében lett Gorody Antal felesége és maradt is férje 2000. június 6-án bekövetkezett haláláig. A lelkész és a visszavo- nult újságíró nem gondol- ták, hogy lesz valaki, aki le- rántja a leplet a hazugságról és a tervükrõl. K Ö Z É L E T – 9. oldal2014. június 28. – 26. szám – AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István A Facebookon olvastam: „Karády-est Pusztavámon. A Pusztavámi esték c. sorozat- ban, június 11-én, 18 órai kezdettel, Karády Katalin ed- dig ismeretlen CD-lemezé- nek bemutatójára kerül sor a helyi mûvelõdési házban. Az est vendége Nagymáthé Huba nyugalmazott refor- mátus lelkész, aki a CD-fel- vételen – zongoristaként – kí- sérte az egykori filmsztárt. A házigazda Nédó Géza újság- író. A lemez a helyszínen megvásárolható. A belépés díjtalan.” (A CD megrendel- hetõ utánvétellel. Ára 3000 forint. Írjatok, kérjétek, igazi kultúrritkaság. Nédó Géza.) 2014. január 22-én a kö- vetkezõ e-mailt küldtem Nagymáthé Huba címére: Ma reggel olvastam a Nédó Géza által írt cikket. Meghallgattam a rádiófelvé- telt is. Hogy tudtál ilyen po- fátlanul hazudni? A felvétel Gorodyék closteri házában lett felvéve1969-ben, amikor Karády Katalin Brazíliából New Yorkba érkezett. A felvételen Gorody Antal játszott, még a kutyaugatás is bent maradt a felvételen. Karády Katalin nem akarta, hogy Gorody felvegye a pró- bákat, az Anti megígérte, hogy eltünteti a felvételt. Erre te jössz ezzel a hazugsággal, és nyilvánosságra hozod a felvételt. Szégyellheted magad, hogy becsaptál egy újság- írót, és be akarod csapni a nagyközönséget. Neked, mint református lelkész- nek, nincs igazságérzeted? Átverted Nédó Gézát és a magyar olvasókat. Nédó Géza újságírónak is írtam felhívtam a figyelmét, hogy az interjúban közöltek nem igazak. Válaszában a következõket írta: „Köszönöm, hogy tájé- koztatott. Azért nem írtam önnek rögtön, mert amit állított, utánanéztem. Az- óta Nagymáthé Hubával is beszéltem. Igen kellemetlen számomra is az ügy, de ne- kem errõl nem volt tudo- másom. Abban maradtam „ön- magammal”, hogy legoko- sabb, ha elfelejtem az egé- szet. Tapasztalatból tu- dom, hogy minden hír há- rom napig hír, s az embe- rek elfelejtik. Ma már senki sem beszél Karády Katalinról, hiszen a lemez sem jelent meg. Azt is mondhatnám, okafogyottá vált! Nincs lemez! Az egész ügy pihen, s az a vélemé- nyem,ismerveamagyarjog- viszonyokat, a felvétel tulaj- donosa nem Ön, hanem a felvételen szereplõ szemé- lyek, illetve azok még élõ le- származottjai... Mindez azt jelenti, hogy aki ezt a felvételt birtokolja, az a jogtulajdonos.” Érdekes vélemény, Nédó Géza szerint, tehát aki a fel- vételtellopta,azajogtulajdo- nos!?!? Kétlem, hogy a magyar bíróságugyanígynéznéajo- gi helyzetet. Egyébként ná- lam is van a felvételbõl egy kópia, amit unokahúgom házában, Closterben kap- tam Nagymáthé Hubától, még Gorody Antal halála elõtt. A felvételt többször leját- szottam, amikor magyar mûvészek jártak Chicagó- ban. Jómagam sohasem gondoltam, hogy tulajdono- sa lennék a felvételnek, ezt a cikket sem írtam volna, ha a CD-lemezen az lenne, hogy zongorán kísérte Gorody Antal, a nyilvánvaló hazug- ság dühített fel. A Magyarság 2000. szep- tember 9-én megjelent szá- mában–acikkmegtalálható a 2003-ban megjelent A chi- cagói krónikás címû köny- vem 81-82. oldalán – többek közt ezeket írtam a holokauszt-túlélõ Gorody- Goitein Antal zongoramû- vész életérõl: „...A '60-as években már New Yorkban élt, ahol a ma- gyar House of Hungary étte- rem után jobbnál jobb, elõ- kelõ amerikai szállodákban muzsikált. A Hampshire House, a Stanhope Hotel, a Carlyle, majd a Sherry Netherland, s végül a szak- ma csúcsa, a Hotel Pierrre következett. A '60-as évek végén, amikor a halhatatlan di- zõz, Karády Katalin Brazíli- ából New Yorkba települt, Gorody Antal korrepetálása segítségével akartaújraindí- tani húsz éve abbahagyott énekesnõi pályafutását. Ma is õrzöm kazettán kettõjük próbáit, amelyet Gorody la- kásán vettek fel. Megjegy- zem, a magyar könnyûze- nei ereklyének jobb helye is lehetne.” Amikor ezeket a sorokat írtam, nem gondoltam, hogy ebbõl próbafelvételbõl valaki vagy valakik pénzt akarnakcsinálni.Tévedtem! Sajnálom, hogy nyilvá- nosságra kellett hoznom a rég feledésre ítélt dolgokat, nemmagammiatttettem,de Karády Katalin, Gorody An- tal és felesége, Gorody- Klamár Katalin már nincse- nek az élõk között. Akik él- nek, azok pedig részint vil- logniakarnakanyilvánosság elõtt, részint pedig pénzt szeretnének csinálni egy olyan próbafelvételbõl készí- tett CD-vel, amihez semmi közük. Nédó Géza még kije- lenti, hogy aki a felvételt bir- tokolja, az a jogtulajdonos. Nem hiszem, hogy Ma- gyarországonazlenneajog- tulajdonos, aki Gorodyék házából elhozta ezt a felvé- telt, Nédó Gézát pedig nem tekintem jogi szakértõnek. Sötét árnyak a Karády-dalok fölött Gorody Antal lakásán készült a hangfelvétel, õ kísérte zongorán Karády Katalint Gorody Antal és Klamár Katalin 1969-ben Karády Katalin

×