Rajkók ragyogtak a Fény Városában

152 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
152
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rajkók ragyogtak a Fény Városában

  1. 1. milliárd dollárt fogadtak kü- lönbözõ sporteseményekre, ebbõl 1,34 milliárdot az amerikai futballmeccsekre. Itt, Las Vegasban legális a sportfogadás, míg más álla- mokban nem. Egy FBI-ri- port szerint 60-70 milliárd dollár, amit illegálisan fogad- nak Amerikában a futball- mérkõzésekre. Érdekes, itt nem beszélnek bundáról, mint Európában, ahol Ma- gyarországon néhány labda- rúgót már letartóztattak. Szeptember 10-én, ked- den este az Amerikában turnézó Rajkó együttes lé- pett fel Las Vegasban. A koncert színhelye a Mad Greek Cafe nevû görög res- taurant volt, amelyben elõ- ször léptek fel magyar ze- nészek és táncosok. A Rajkók ezúttal kamara- együttesként érkeztek, a négy zenész, Danyi Lõrinc prímás, Bóni Zsolt bõgõs, Suki Antal klarinétos és Kuti Sándor cimbalmos alkották a zenekart, és a két táncos Virág Andrea és Shuszta Patrik tette változatossá a mûsort. Az elõadás 50-60 ma- gyart vonzott. Amûsorelõtteste7órától kezdveazenészekmuzsikál- tak, 8-tól 9-ig vacsoráztak a vendégek, és utána kezdõ- dött a koncert. A zenészek már többször jártak Ameri- kában, Danyi Lõrinc prímás kiválóan hegedül, a társai is neves zenészek, különösen Kuti Sándor cimbalmos. Az utóbbi Sántha Ferenc együttesével többször járt már Chicagóban,legutóbba Brauhaus Restaurantban lé- pet fel. Kuti Sándor manap- ság Magyarország egyik leg- kiválóbb cimbalmosa. Kicsit meglepett, hogy a Rajkó együttes négy zenészbõl ál- lott, az emberek a Rajkó ze- nekar hallatán nagyobb és fõleg fiatalabb zenészekbõl állócsapatragondol,demint minden az utóbbi idõben, ez is megváltozott. A Rajkó kamaraegyüttes egyébként kiváló zenészek- bõl áll, akik nagyszerû han- gulatot varázsoltak a görög restaurantba. Külön érde- meldicséretetazenészekkel fellépõkétkitûnõ,fiatalnépi táncos – Virág Andrea és Shuszta Patrik –, akik nagy- ban hozzájárultak a mûsor sikeréhez. A táncosok, amint a ze- nészek is, jobban mutattak volna egy színpadon, de sajnos a magyar házak megszûnõben vannak Amerikában, itt, Las Vegasban pedig sosem volt. Így az elõadásokat ország- szerte sokszor vendéglõk- ben tartják, ami sokat ront az elõadás esztétikai, mûvé- szi értékébõl. Ahol magyar templomok vannak, ott színpad is van, de nem min- dig fogadják a Magyaror- szágtól érkezõ mûvészeket. Jelenleg Pongrátz András az egyetlen promóter, aki még hozza a mûvészi mû- sorokat Magyarországról észak-amerikai turnéra. A New York-i Petri László volt az utolsó konkurencia, aki menedzselte ezeket a mûso- rokat, de Petri László né- hány éve elhunyt, így Pongrátz egyedül maradt a térségben. Ha emlékezetem nem csal, akkor 1966-tól kezdve jöttek a hírneves magyar mûvészekamerikaiturnéra, Latabár Kálmán, Feleki Ka- mill, Petress Zsuzsa és so- kan mások. Latabár elõadá- sán, a chicagói Lane Tech. középiskola nagytermében több, mint hatszázan látták a mûsort és tapsolták vörös- re tenyerüket. Késõbb egyre keveseb- ben látogatták a mûsorokat, de még a ’70-es években is sorozatban léptek fel ma- gyar mûvészek az amerikai nagyvárosban. Késõbb, 1985-tõl kezdve a Los Ange- lesben élõ Biritz Tibor egy- kori sportújságíró promotál- ta a turnékat Hirshpold Jó- zsef segítségével. Õk és a New York-i Zalaváry testvérek hordozták körbe akkoriba az Egyesült Államokba és Kanadába ho- zott neves magyar mûvésze- ket. A népszerû operett- énekes,RátonyiRóbert,vala- mint a magyar nóták királya, Solti Károly neve jut kapás- ból az eszembe, de Koncz Zsuzsa, Zalatnay Cini, Leb- lanc Gyõzõ, Farkas Bálint, Poór Péter és Oszvald Mari- ka, valamint Illényi Katica a fiatalabb nemzedékbõl. Nem lenne hely valamennyiük fel- sorolására,ésazújságíróem- lékezõkészsége is véges. A mûsorok szervezõi azután lelassultak, legtöb- ben abbahagyták a mene- dzselést, kisebb lett az igény a mûsorokra, egyre kevesebben jöttek az elõ- adásokra. Manapság so- kan az internet segítségé- vel próbálnak szervezni, ez a fiatalabb generáció számára járhatóbb út, míg az idõsebbek, inkább az újsághirdetésekbõl érte- sülnek a programokról. A nyári piknikek és az õszi, téli bálok még összehoz- zák a helyi magyarságot, remélhetõleg ez így marad még sokáig. Megkezdõdött a hosz- szan tartó amerikaifutball- szezon,amelyvégüla Super Bowllal ér véget 2014. febru- ár 2-án, a MetLife stadion- ban, a New York szomszéd- ságában lévõ East Ruther- ford városában. A tévéköz- vetítések már szeptember 5- én, csütörtökön elkezdõd- tek, a tavalyi Super Bowl- nyertes Baltimore Ravens csapata játszott a Denver Broncosszal. A legtöbben az esélyes Baltimore Ravens csapatát tippelték gyõztesnek, de ahogy ez már olyan sokszor elõfordult, az esélytelenebb Denver gyõzött, mégpedig 49-27 arányban. A nagy pontkülönbség a második félidõben alakult ki, amikor a denveri quarteback, Payton Manning egymás után dobálta a touch- downokat. A mérkõzés egyáltalán nem úgy indult, hogy a Denver csapata nyeri a meccset, a szünetben még a Baltimore vezetett 3 ponttal. Azután gyorsan változott a helyzet, és sokak, csakúgy, mintezensorokírójais,cso- dálkozott a mérkõzés alaku- lásán. A Ravens edzõje, John Harboughidegesenjárkáltfel és alá a partvonal mentén, azonban csapata védekezõi nem találtak ellenszert a re- kordhéttouchdowntpasszo- ló Manning dobásaira. Vasárnap azután három mérkõzést mutatott Las Vegasban a tévé, ami kicsit soknak tûnt nejemnek, aki inkább vásárlásra fordította az idejét. Örömöt okozott számomra, hogy az elsõ adás a Chicago Bears– Cincinnati Bengals mérkõ- zés volt, az izgalmas meccs végül a chicagóiak 24–21-es gyõzelmét hozta. Nem volt egyszerû a gyõ- zelem, de nyert mérkõzés után az edzõ analizáljon, míg a szurkoló boldogan fo- gyassza el a megérdemelt üvegsörét,ésálmodozzona további sikerekrõl. Nem tar- tom valószínûnek, hogy minden vasárnap Chicago Bears-mérkõzést láthatok, báritt,LasVegasbanvannak kaszinók, ahol az összes meccseket megnézhetném. Természetesen ezt nem teszem, inkább követem az eredmény alakulását az interneten, a visszajátszást megatévébenésakompute- ren is megnézhetem. Legkö- zelebb a Minnesota Vikings csapata az ellenfél, ahol a ki- váló running back, Adrian Peterson sok fejfájást okoz- hat a Bears védelmének. Mígazutóbbiévekbenaz elsõrangú védelem dominál- ta a Bears csapatát, az új edzõ, Marc Trestman, aki a kanadai Montrealból jött Chicagóba, inkább a táma- dóstílust kedveli. Remélhetõleg Trestman mesterújfajtaelképzelésesi- keres lesz, mert a chicagói csapatutoljára1985-ben,az- az közel harminc éve nyerte meg a bajnokságot jelentõ Super Bowlt. Elég unalmas évente újra és újra csak re- ménykedni, az igazság azonban az, hogy a szakér- tõk idén sem adnak sok esé- lyt a chicagói csapatnak. A vasárnapi adás követ- kezõ mérkõzésén a San Francisco 49-ers játszott a Green Bay Packers ellen, a meccs egy nagy bírói hiba miatt a San Francisco gyõ- zelmével végzõdött. A nyil- vánvaló vaskos hibáért ké- sõbb elnézést kértek a bí- rók, de a tévedés helyrehoz- hatatlanul befolyásolta a mérkõzés végeredményét. Ilyesmi a labdarúgó-mér- kõzések után ismeretlen, mert ott a bírák véleményét a nemzeti, sõt a nemzetközi – FIFA – szövetségek védik. Pedig szerintem semmi baj sem származhatna abból, ha a bírói hibát a mérkõzé- sek után, elismernék az el- követõk, vagy az ellenõrök. Vasárnap késõ este még közvetítették a Dallas Cowboys és a New York Giants meccsét, ami sok év után a Dallas gyõzelmét hozta. Izgalmas, szoros mérkõzés volt, ahol két kö- zel egyforma képességû csapat nagyszerû küzdel- mét láthattuk. A Giants irányítója, Eli Manning nem tudta megva- lósítani, ami fivérének, Payton Manningnek any- nyiszor sikerült, így a New York-icsapatveszteskéntvo- nult le a pályáról. Legköze- lebb a New York Giants ott- honában a Denver Broncos csapatát fogadja, így a két testvér, Eli és Payton Manningegymáselleniküz- delmét láthatjuk. Anno az 1950-es évek vé- gén és a ’60-as évek elején, amikor Fekete Pistával mindketten Montrealban él- tünk,sõtegyüttislaktunk,a számunkra újdonságnak tartott amerikai futballban a Giantsnak szurkoltunk. A baseballban pedig a Yankeesnek drukkoltunk, miután a New York-i tévéál- lomás közvetítéseit lehetett fogni a montreali tévében. A játékszabályokat ak- koriban még nem nagyon értettük, de iszonyatos vitá- kat csaptunk a meccsek alatt. Fiatal feleségem az étel elvonásával fenyegetett minket, ha nem hagyjuk abba az idétlen ordítozással tarkított vitákat. Ezek a hangos viták még manap- ság is mindennaposak kö- zöttünk, igaz, legtöbbször csak telefonon. A fennhangon folytatott vitáknak legtöbbször a fele- ségek – Márta és Ilona – sú- lyos fenyegetései vetnek vé- get. A múltkoriban Fekete Il- dikó kisasszony, barátom Kaliforniában élõ lánya volt otthon szüleinél, és õ mond- ta, ha a Papa ordibál a tele- fonban, akkor bizonyára Harmath Pista bácsival dis- kurál. Azt azért el kell monda- nom, hogy ezek a viták álta- lában nevetésbe, sõt röhö- gésbe torkolódnak, fullad- nak, hiszen több mint hat- vanéves barátságot nem le- het holmi futballmeccs mi- att összezavarni. Baj egyéb- ként, hogy én a Chicago Bearscsapatánakszurkolok, barátom pedig annak, aki éppen ellenük játszik. Csak akkor fogja be a száját, ha Matyi fia is otthon van, ugyanis keresztfiam szintén a Bearsnek drukkol. Visszatérve az amerikai- futball-közvetítésekre, hét- fõn újabb két meccset lehe- tett látni a tévén. A Philadel- phia Eagles Washingtonban a Redskins csapata ellen lé- pett pályára, és a találkozó újabb meglepetést hozott. EleinteazEaglesdomináltaa mérkõzést, majd késõbb a Washington feljött, de végül mégis a Philadelphia nyert 33-27 arányban, bár az utol- só negyedben csak a wa- shingtoniak tudtak ponto- kat szerezni. Következett a San Diego Chargers otthonában ját- szott mérkõzés a hazai csa- pat és az esélyesebb Hous- tonTexansközött.Ittazesé- lyesebbhoustoniaknyertek, bár három harmad után még a Chargers vezetett 28- 14 arányban. Végül azon- banaTexans17pontotszer- zett az utolsó negyedben, és így 31-27 arányban sikerült gyõzniük. Ezzel be is fejezem az amerikaifutballmérkõzések értékelését, azért, mert en- gem, Fekete Pistát és még néhány amerikai sportbará- totfoglalkoztatezakemény, férfias sokszor, durva játék, nem biztos, hogy a kanadai- ak is érdeklõdéssel olvassák a beszámolót. Érdekességként azért megemlítem,hogyamérkõ- zéseken iszonyatos össze- geket fogadnak országos vi- szonylatban. A nevadai ka- szinókban, 2011-ben 3,2 K Ö Z É L E T – 9. oldal2013. október 5. – 41. szám – CHICAGÓI KRÓNIKA KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY Harmath István CHICAGÓI PROGRAMELŐZETES Október 5-én szombat este 7 órakor Szüreti bál. Szent Ist- ván Király templom, a Délvidéki csoport és Hunyadi Mátyás cserkészcsapat közös rendezése. Október 20-án vasárnap, de. 11 órakor ünnepi Szentmise utána mûsoros megemlékezés az 1956-forradalom 57-ik évfor- dulóján. Szent István Király templom, a chicagói magyar egye- sületek közös szervezése. Rajkók ragyogtak a Fény Városában A Rajkó kamarazenekara: Danyi Lõrinc prímás, Kuti Sándor cimbalmos, Suki Antal klarinétos és Bóni Zsolt bõgõs Virág Andrea és Shuszta Patrik fergeteges tánca feldobta a mûsort

×