Pikniken mulattak Szent István gyermekei

135 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pikniken mulattak Szent István gyermekei

  1. 1. Az elmúlt héten beszá- moltam a Chicago Blackhawks jégkorongcsa- pat Stanley Kupa-gyõzelmé- rõl. A Bostonban játszott döntõ mérkõzés este 10 óra elõttértvéget,ígyakiértéke- lést még aznap újra láthat- tuk a tévé híreiben. Szintén láttuk, hogy a gyõzelmet ünneplõ fiatalok aClarkStreetengyülekeztek, majd nagyszabású felvonu- lást rendeztek az utcán. Ele- inte a rendõrség kordont vont, de azt hamar ledöntöt- ték, és gyõzelmi mámorban lelkesült jókedvû tömeg el- árasztotta az utcát. Minden rendben ment, amíg a rendõrség véget nem akart vetni az ünneplésnek, és déli irányba nyomták a tömeget. Ekkor már elvadult a hangulat, és az üzletek ab- lakait törte-zúzta a kontrollt veszített tömeg. Teljesen ér- telmetlenpusztítás,azutcán lévõüzletekneksemmiköze sem volt a csapathoz. Megszokott jelenség ez az amerikai városokban, amikor gyõzelmes sportese- mény után a szurkolóknak nevezett csõcselék rendet bont az utcákon. A rendõr- ségletartóztatottnéhányhõ- zöngõt, de szerintem rögtön keményebben kellett volna fellépniük. A június 24-én lezajlott döntõt követõen 28-án, pén- teken a város vezetõi és a közönség felvonulással és nagyszabású rendezvény- nyel ünnepelte a kedvenc jéghokicsapat gyõzelmét. A chicagói rendõrség szerint közel kétmillió ember vett részt az ünnepségen, akik nagyobbik része az utcá- kon, míg egy közel két- százezres tömeg a tóparti Grant Parkban ünnepelt. Érdekes, hogy pénteken ebbõl a hatalmas tömegbõl csak egy személy letartózta- tásra került sor, pedig a rendõrség jelen volt mindenütt, félve, hogy a Bostonban történt robbantás meg fog ismétlõdni. Nem történt sem- mi Amerikára egyéb- ként jellemzõ negatív esemény, az embe- rek békésen, bár elég hangosan ünnepel- tek, de mindez elvi- selhetõ, hiszen a Michigan-tó mellett lévõ hatalmas park közelében nincsenek lakóházak. A chicagói lapok és különbözõ tévéál- lomások részletesen publikálták a különle- ges sportsztorit, ki tudja, mikor nyer újra Stanley Kupát a chicagói hokicsapat. A június 15-én megjelent 25-ös számú Magyarság- ban örömmel köszöntöt- tem a tényt, a New York-i tõzsde Dow Jones-indexe 15, 488 pontra emelkedett, majd nem sok hozzáértés- sel azt magyaráztam, mi- lyen jó ez az egyéni nyug- díjalappal – IRA – rendelke- zõ polgároknak. A 2012-es év jól végzõ- dött, a 2013-as pedig jól kez- dõdött,azutánjúnius19-éna US Federal Reserve vezetõje, Ben Ber- nanke véleményt mondottazamerikai gazdaság jövõjérõl, amelyben azt ecse- telte, hogy az ameri- kaigazdaságkezdki- lábalni az évek óta tartó nehézségeibõl. Ezután a tõzsde szabadesésbe kez- dett. Jobb, amikor egy ilyen fontos személyiség vagy be- fogja a száját, vagy gondo- sabban fogalmaz a gazdaság jövõjét illetõen. A Guardian.co.uk-ban Heide Moore analizálta a Bernanke váratlan lépését, és konklúzióként figyelmez- tet: „A kaotikus tõzsde álta- lában tévesen reagál az erõ- szakos döntésekre. Egyben biztosak lehetünk, azonnal reagál, amint információk- hoz jut.” Mindenesetre az nem jó nekünk, a nyugdíjasoknak, amikor a tõzsde egyik nap- ról a másikra közel ezer pontot zuhan, miután a Fed vezetõje pozitívan fogalmaz a gazdasági helyzet jövõjé- vel kapcsolatban. Ben Bernanke aktív mû- ködési terminusa a vége felé jár, Obama elnök már kije- lentette, hogy ideje Fed chairmant cserélni, a kine- vezéssel nem is lenne prob- léma, de a republikánusok által kontrollált képviselõ- házban, nem menne köny- nyen át egy liberális jelölt. Az USA gazdaságát kéz- ben tartó Federal Reserve ve- zetõjét még George W. Bush nevezte ki a négyéves idõszakra 2006. február el- sején, majd Barack Obama elnök a második terminusra 2010.január28-án.Valóban, Bernanke megérett a váltás- ra, hogy aki utána jön, jó lesz-e számunkra vagy sem, azt majd évek múlva tudjuk eldönteni. Július 5-én, amikor a heti cikkemet írom, a tõzsdei Dow-Jones index ismét 15 ezres ponton felül van, úgy látszik, még Ben Bernanke intézkedése sem tudja hosz- szútávon lerombolni az amerikai befektetõk pozitív hangulatát. Június 30-án a Szent Ist- ván Király templom piknik- jére került sor, amelyet az utóbbi évek szokása szerint, aszabadbantartottszentmi- senyitottmeg.Amisétezút- tal Ft. Nick Desmond, a plé- bánia adminisztrátora, vala- mint a Magyarországról ér- kezett fiatal Ft. Szakács Ti- bor celebrálta. A hívek örömmel fogad- tákamagyarpapot,ígyismét anyanyelvükön dicsõíthették az Urat. Az ideiglenesen, egy hónapra érkezett pap az an- gol nyelvet szeretné minél jobban elsajátítani, tehát nemjelentvégsõmegoldásta problémánkra. Fogadjuk szeretettel, amíg itt tartózko- dik, és mutassuk meg neki, mennyire fontos lenne állan- dómagyarpapaSzentIstván Király plébánián. A magyar paphiány nem mostkezdõdöttazamerikai- magyar katolikus közössé- geknél, több mint harminc éve folyó probléma, amelyre nehéz, vagy talán lehetetlen megoldást találni. Lassan el- fogytakatemplombajáróhí- vek, az amerikai érsekségek pedig érdektelenség miatt bezártakmártöbbamerikai- magyar plébániát. Emlékszem, amikor Ft. Somos József atya a '90-es évek elején átvette a Szent István Király plébánia veze- tését, mondotta, hogy nem- rég még közel 100 katolikus magyar templom mûködött az USA-ban és Kanadában, de ezek közül ma már keve- sebb, mint 30. Ennek pedig már több mint 25 éve. Szerencsések- nek mondhatjuk magunkat Chicagóban, mert itt még mûködõképes a lassan 80 éves Szent István Király templom. A helyi érsek, Cardinal Francis George OMI több al- kalommal vizitált templo- munknál, elõször 2001. de- cemberben, amikor a szent- miseutánaChicagóiMagyar Klub Mikulás-ünnepségén vett részt. Emlékszem, a nemrég érkezett új papunk Ft. Vas László izgult, hogy le- szünk-eelegenaszentmisén. Voltunk! Sõt utána a bí- boros nálunk maradt a Mi- kulás-partin,élvezettelnézte a gyerekek mûsorát, fo- gyasztotta a gyermekkorá- ból ismert bejglit és a kará- csonyi süteményeket. Soká- ig maradt nálunk, láthatóan jól érezte magát, fiatalkori emlékeijöttekvissza,atitká- ra csodálkozott is, mint mondta, a bíboros nem szo- kott ennyi idõt tölteni egy nemzetiségi templomban. A piknikre visszatérve, félõ volt, hogy az új hely – Des Plaines-ben a S. River Road és a Golt Rd. kereszte- zõdésénél lévõ Lions Woods Forest Preserve – miatt so- kan nem találják meg a ren- dezvényt. A magyarok – úgy látszik – ügyesebbek, mint gondoltam, mert talán kicsit többen is voltunk, mint a ta- valyi bevált, ismert helyen. Az újonnan érkezett ma- gyarpaprólazegyháztanács vezetõin kívül nem sokat tudtak a hívek. Jobb hírve- rés esetén bizonyára többen jöttek volna a piknikre. Azonban a rendezvény így is sikeres volt, bár egyesek szerint túl korán lett vége. Mindenesetre magam ré- szérõl csak gratulálni tudok a rendezõknek, az pedig szerencse, hogy a chicagói viharok elkerülték a vasár- napot. Nem úgy, mint hat nap- palazelõtt,június24-én,hét- fõn, amikor villámlásra és menydörgésre ébredtünk, és az ezt követõ hatalmas vi- har újra megviselte a helyi polgárok idegeit. Elöntött utak, kidöntött fák és áram- szünet volt újra jellemzõ, úgy látszik, a globális felme- legedés által okozott problé- mákat komolyan kell venni. Persze, amikor egy-két óra leforgása alatt 5”- 6” (12- 15 cm) esõ zúdul a város egyes részeire, nincs az a modern csatornázás, amely képes lenne elvezetni a ha- talmas mennyiségû vizet. Voltak is forgalmi akadá- lyok, amikor áthatolhatatlan tócsák – tavak – keletkeztek az alacsony fekvésû utakon. Az amerikai gazdasági helyzetrõl szólva megemlí- tendõ, hogy a benzinárak valami megmagyarázhatat- lan oknál fogva, szépen las- san süllyedni kezdtek, és manapság a Chicago mellet- ti peremvárosokban már 4 dollár alá esett egy gallon üzemanyag ára. Éppen ilyenkor, nyáron szoktak drágulni, igaz, már a csúcsárnál nem lehet sok- kal magasabb. Chicagóban továbbra is drágábbak a benzinárak, mint az ország más nagyvárosaiban, bár to- vábbra is Los Angeles kör- nyéke és Kalifornia tartja a csúcsot. K Ö Z É L E T – 9. oldal2013. július 20. – 30. szám – CHICAGÓI KRÓNIKA KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY Harmath István CHICAGÓI PROGRAMELŐZETES Július 21-én vasárnap, de. 10 órakor. Piknik, Chicagói Magyar Klub rendezés. Bunker Hill, 1-es liget. Július 28-án vasárnap, déli 12-kor, Közös ebéd, utána Kiss Eszter színésznõ elõadása. Norridge-i Magyar Református Egyház. Augusztus 18-án vasárnap, de. 11 órakor Szentmise, utána templomunk Szent István napi búcsúja. Szent István Király templom. Szeptember 21 szombat, de. 11-órakor Taste of Hungary. Chicagói Magyar Társaság és a Norridge-i Magyar Református Egyház közös rendezése. Norridge-i Magyar Református Egyháznál. Költözés miatt minden ELADÓ! 36 év után úgy döntöttünk, hogy eladjuk az evanstoni condot – öröklakást – minden eladó. Festmények és nemes herendi, Zsolnay és hol- lóházi porcelánok, kávés és étkészletek. Kartográfia - régi térképek etc. Érdeklõdõk hívják Harmath Istvánt a 1-847-864-8626-as telefonszámon. E-mail: stemath@msn.com (26-v) PiknikenmulattakSzentIstván„gyermekei” A Chicago Blackhawks gyõzelmi felvonulása, a buszon a játékosok, a járdán a gyõzelemittas tömeg Megtelt a tóparti Grant Park, a háttér- ben a Willis - volt Sears - Tower és a belváros felhõkarcolói láthatók Jonathan Toews megcsókolja a Stanley Kupát Ben Bernanke, a Federal Reserve igazgatója Ft. Szakács Tibor és Ft. Nick Desmond szentmisét celebrál a Szent István Király plébánia piknikén Sorban állás az ebédért A helyi bíboros érsek: Cardinal Francis George

×