2013. május 10-én e-mail
üzenetet kaptam Kaarina
Koskenalusta asszonytól, a
Chicagóban Magyarorszá-
got képviselõ, tisztel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Búcsúzik a magyarok igaz barátja

133 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Búcsúzik a magyarok igaz barátja

  1. 1. 2013. május 10-én e-mail üzenetet kaptam Kaarina Koskenalusta asszonytól, a Chicagóban Magyarorszá- got képviselõ, tiszteletbeli konzultól, aki közölte, hogy a mai nappal kezdõdve le- mond 12 éve viselt tisztsé- gérõl. A hozzám küldött e-mail- ben megemlítette, hogy szá- mára kitüntetõ élmény volt szolgálatot tenni és fejleszte- niajókapcsolatotMagyaror- szág és az amerikai közép- nyugatközött.Végülmegkö- szönte a kooperációt, amely- lyel lapunk és jómagam tá- mogattuk a munkáját. Válaszomban köszöne- tet mondtam a chicagói magyar közösség érdeké- ben folytatott munkáért, és sok sikert, nyugalmas visz- szavonultságot kívántam számára. Ekkor már tisztában voltam azzal, hogy lemon- dása fõként személyes, il- letve családi okokra vezet- hetõ vissza. A tb. konzul- asszony az utóbbi évek- ben többször járt Finnor- szágban, ahol megromlott egészségû, idõs rokoná- nak nyújtott segítséget, ezért kevesebb idõt tudott tölteni Chicagóban. Furcsának tartottam azonban, a magyar külügyi szervektõl - a New York-i vagy washingtoni konzulá- tustól - nem kaptunk hiva- talos értesítést, hogy Kaarina Koskenalusta távo- zik hivatalából, pedig a tb. konzulasszony tizenkét év után megérdemelt volna néhány soros köszönetet. Mindenesetre nemes gesz- tus lett volna. Magam részérõl megte- szem a kötelezõt, ezúton mondok köszönetet Kaarina Koskenalusta asz- szonynak a magyarság ér- dekében folytatott érdemes munkásságáért. A 2001. május 17-én megjelent Magyarságban írt beszámolómat a követ- kezõ szavakkal kezdtem: „Március 21-én, szerdán este ünnepélyes keretek kö- zött nyitották meg Chicagó- ban a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli hivata- lát. Az új tb. konzul posztjá- nak betöltésére az Egyesült Államokba akkreditált ma- gyar diplomáciai testület nagykövetei, Jeszenszky Gé- zaésMolnárLászlókinevez- ték az ismert finn-amerikai Kaarina Koskenalusta üzlet- asszonyt. A nagyszabású, ünnepé- lyes beiktatásra a Chicago Club elegáns, mahagónival borított elõcsarnokába 300- nál többen kaptak megivót, közöttük a városban mûkö- dõ diplomáciai testületek tagjai, az üzleti és politikai életvezetõegyéniségei,vala- mint a helyi magyar vallási, társadalmi és politikai szer- vezetek vezetõi, tagjai. A vendégeket érkezéskor az ún. „reception line” fo- gadta, amelynek élén Je- szenszky Géza, Kaarina Koskenalusta és Molnár László álltak. A megjelentek ezutánazelegánsmiliõben, finom étvágyfalatokat fo- gyasztottak az ízlésesen fel- díszített asztalnál, majd a bárnál ihatták a kedvenc koktéljaikat.” A bevezetõ után a foga- dás és a beiktatási ceremó- niaismertetésekövetkezett, amit itt nem részletezek, hisz Kaarina Koskena- lusta, amint fent említet- tem már, lemondott tiszt- ségérõl. A fogadás alkal- mán valaki kérdezte, va- jon miért nem a chicagói magyar közösségbõl vá- lasztottak valakit, erre a tisztségre. Mire azt felel- tem:mitgondolsz,kifizet- te ennek a teremnek a bé- rét, valamint a fogadásnak a költségeit? „Hátamagyarállam!”– érkezett a lakonikus, naiv és gyors válasz. Micsoda kapitális tévedés, a magyar állam nem adott erre a beik- tatásra semmit, kivéve azt a díszes táblát, amelyet Koskenalusta konzulasz- szony a Michigan avenue-n lévõ irodája ajtajára füg- gesztett. Egyébként az új tb. kon- zulasszony bemutatásánál „Jeszenszky Géza kifejtette, hogy Chicagóban nem talál- tak egyetlen olyan magyar személyt, akinek üzleti és politikai összeköttetései ve- tekedtek volna Kaarina Koskenalustáéval, aki 1985 óta tölti be a városban ran- gos Executives' Club of Chi- cago elnöki tisztét.” Ebben a minõségben 1992-ben járt Budapesten, az Executives' Club üzlet- emberekbõl álló delegációja élén.Ekkorismerkedettmeg Sass Magdával, az Illinois ál- lam magyarországi irodája vezetõjével, és rajta keresz- tüladelegációtalálkozottve- zetõ magyar politikusokkal, többek Göncz Árpád köz- társasági elnökkel. Amagyarvezetõkkelvaló találkozás azután évente is- métlõdöttDavosban,anem- zetközi gazdasági konferen- cián. Hét évvel késõbb GönczÁrpádhivatalosame- rikai útja során üzletembe- rekbõl álló delegációval ér- kezett Chicagóba, ahol Koskenalusta tb. konzulasszony rendezett számukra nagyszabású foga- dást. Az egyedülálló eseményen, a neves belvárosi Hilton Ho- telben többek közt részt vett Richard M. Daley, Chicago polgármestere és fe- lesége, Maggie Daley. A vacsora vé- gén a tb. konzulasz- szony, nem törõdve a rendezõk aggálya- ival, a Göncz házas- párt odakísértea he- lyi magyarok aszta- laihoz. Az effajta spontán megnyilat- kozást sem az elnök tanácsadói, sem a Secret Service em- berei nem tudták megakadályozni. A történethez tartozik, hogy 1998-ban ideiglenesen be- szüntette mûködését Chi- cagóban a Magyar Keres- kedelmi Kirendeltség iro- dája, késõbb 2000-ben be- zárt a Malév Hungarian Airlines irodája is. Így az Egyesült Államok közép- nyugati része, amely Ma- gyarországon a legna- gyobb befektetéseket léte- sítette, képviselet nélkül maradt. A Magyarországot támo- gatóitteninagyvállalatokkö- zül kiemelhetõ elsõként a Baker and McKenzie nem- zetközi jogtanácsadó iroda, valamint többek között az Ameritech, a Motorola, a Microsoft, a Brunswick Corporation, hogy csak a legismertebbek említsem. A tiszteletbeli konzul- asszony az üzleti és gazda- sági feladatai mellett a helyi magyar kulturális életbe is bekapcsolódott. Emlékeze- tes volt számunkra az a koncert, amelyet 2002 már- ciusában Érdi Tamás zon- goramûvész adott a belvá- rosi Union League Club dísztermében. Késõbb, novemberben a Lyric Opera of Chicago sztárja, Rost Andrea opera- szoprán lépett fel önálló mûsorral az elõkelõ Chica- go Hilton 27. emeletén lévõ Imperial Suite helyiségében rendezett koncerten. 2003. március 2-án a Concertante di Chicago né- ven ismert helyi kamaraze- nekar Magyar Forever címû koncertje keretében Kodály Zoltán és Rózsa Miklós mû- vei mellett bemutatta a kor- társ zeneszerzõ Fekete Gyula Római láz címû ope- ráját a DePaul Egyetem koncerttermében. A rendezvényekhez szin- tén Kaarina Koskenalusta nyújtott szponzori segítsé- get. A koncerten Simonyi András washingtoni nagy- követ személyes megjelené- sével emelte a hangverseny jelentõségét. Emlékezetem- ben vannak továbbá azok a magyar borbemutatók, amelyeket neves chicagói hotelekben tartottak, ahol akkoriban magyar szárma- zású igazgatók voltak a ve- zetõk, akikkel a tb. konzul- asszonyjókapcsolatotápolt. Említést érdemel még a 2007. január 10-én, a belvá- rosi Whitehall Hotelben tar- tott ebéd, amelynek kereté- ben Kaarina Koskenalusta öt chicagói magyarnak adta át az 1956-os forradalom öt- venedik évfordulójára ké- szült emlékérmeket és ki- tüntetéseket. A Szabadság Hõse em- lékérmet ifj. Fekete István, Horzsa Tivadar és Kristóf Sándor, míg Varga Pál a Magyar Köztársasági Ér- demrend Lovagkeresztjét, Harmath István pedig a Tisztikeresztjét kapta. 2008. szeptember 29-én, az Epicurean Restaurantban tartottfogadásonGönczKin- ga akkori külügyminiszter és Somogyi Ferenc washing- toni nagykövet a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo- vagkereszt kitüntetést nyúj- totta át Kaarina Koske- nalusta tb. konzulasszony- nak a magyarság érdekében kifejtett munkásságáért. Ugyanakkor kapott Lo- vagkereszt kitüntetést Fü- löp László, a minnesotai magyar szervezetek vezetõ- je, valamint Ft. Vas László katolikus pap, aki közel tíz éven keresztül dolgozott Chicagóban. 2010. április 28-án, az Executives' Club of Chicago díszebéddel ünnepelte Kaarina Koskenalusta elnökasszony hivatalában töltött negyedszázados év- fordulóját. A Fairmont Hotel Moulin Rouge termében tar- tott nagyszabású fogadáson megjelentek Chicago gazda- sági és kereskedelmi életé- nekvezetõ,valamintaváros- ba delegált 80 országot kép- viselõ konzuli testület tagjai. A teremben a koktél- partin tágabb körû társaság ünnepelt, majd szûkebb körben terítettek vacsorára, ahol két ország washingto- ni nagykövete, Pekka Lintu a Finn, míg Szombati Béla a Magyar Köztársaság részé- rõl tolmácsolták hazájuk üdvözletét az elnök asz- szonynak. Úgy hiszem, ezzel min- den fontos tudnivalót el- mondtam a magyarság igaz barátjáról és magyar ügy fá- radhatatlan harcosáról, Kaarina Koskenalusta tb. konzulasszonyról, aki any- nyi anyagi áldozatot tett a magyarságért és a magyar kultúráért. K Ö Z É L E T – 9. oldal2013. július 27. – 31. szám – CHICAGÓI KRÓNIKA KÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNY Harmath István CHICAGÓI PROGRAMELŐZETES Július 21-én vasárnap, de. 10 órakor. Piknik, Chicagói Magyar Klub rendezés. Bunker Hill, 1-es liget. Július 28-án vasárnap, déli 12-kor, Közös ebéd, utána Kiss Eszter színésznõ elõadása. Norridge-i Magyar Református Egyház. Augusztus 18-án vasárnap, de. 11 órakor Szentmise, utána templomunk Szent István napi búcsúja. Szent István Király templom. Szeptember 21 szombat, de. 11-órakor Taste of Hungary. Chicagói Magyar Társaság és a Norridge-i Magyar Református Egyház közös rendezése. Norridge-i Magyar Református Egyháznál. Költözés miatt minden ELADÓ! 36 év után úgy döntöttünk, hogy eladjuk az evanstoni condot – öröklakást – minden eladó. Festmények és nemes herendi, Zsolnay és hol- lóházi porcelánok, kávés és étkészletek. Kartográfia - régi térképek etc. Érdeklõdõk hívják Harmath Istvánt a 1-847-864-8626-as telefonszámon. E-mail: stemath@msn.com (26-v) Búcsúzik a magyarok igaz barátja 2001. március 17-én, Jeszenszky Géza washingtoni nagykövet átadja a konzuli táblát Kaarina Koskenalusta tb. konzulnak 2007. január 10-én, a chicagói Whitehall Hotelben Kaarina Koskenalusta átadja a kitüntetéseket. Balról: Kristóf Sándor, ifj. Fekete István, Kaarina Koskenalusta, Harmath István, Horzsa Tivadar és Varga Pál 2012. május: Harmath István és Kaarina Koskenalusta a chicagói Szent István Király templom elõtt, Orbán Viktort és küldöttségét várják 2008. szeptember 29-én, Göncz Kinga külügyminiszter kitüntette Kaarina Koskenalusta konzulasszonyt, valamint Ft. Vas László katolikus lelkészt és Fülöp Lászlót, a minnesotai magyarok vezetõjét 2003. március 2-án, a Concertante di Chicago koncert végén. Balról: Kaarina Koskenalusta, Fekete Gyula zeneszerzõ, egy énekesnõ, Simonyi András washingtoni nagykövet, egy énekesnõ és Hilel Kagan karnagy

×