Nemzetközi birkózó-versenyt rendeztek május11-én, szombaton a Chica-go melletti La Grange pe-remvárosban, a Lyons HighScho...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CHICAGÓI KRÓNIKA - Igazi és jelképes birkózások Amerikában

83 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
83
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CHICAGÓI KRÓNIKA - Igazi és jelképes birkózások Amerikában

  1. 1. Nemzetközi birkózó-versenyt rendeztek május11-én, szombaton a Chica-go melletti La Grange pe-remvárosban, a Lyons HighSchool – középiskola – tor-natermében. A kötöttfogá-sú Jacob Curby-kupa csa-patversenyt Magyarországnyerte az Egyesült Álla-mok, Litvánia és Szerbiabirkózói elõtt.Miután a birkózást aNemzetközi Olimpiai Bi-zottság törölni készül amûsorból a 2020-as nyárijátékok után, ezért az ame-rikai szövetség mindentmegtesz annak érdekében,hogy a történelmi sport to-vábbra is részese legyen azötkarikás játékoknak.Nekünk, magyaroknakis fontos, hogy a birkózástne töröljék az olimpiaisportágak közül, hiszenWeisz Richárd elõször1908-ban, Londonban, a93-kg súlycsoportbannyert aranyérmet szülõha-zánknak. Azóta további 16aranyérmet nyertek a ma-gyar birkózók az olimpiáktörténelme során, 13-at akötött- és hármat a szabad-fogású versenyeken. A jö-võ magyar olimpiai bajno-kai, lehet, épp itt, Chicagó-ban birkóztak májusban anemzetközi viadalon.Két évvel ezelõtt, 2011.május 21-én, meghívásravettem részt elõször aJacob Curby-kupa nevet vi-selõ versenyen, ahol az Eu-rópa-bajnok Bácsi Péter(74 kg) mellett a magyarbirkózók szövetségi kapi-tánya, Struhács Györgyképviselte Magyarországotaz USA-Világválogatott csa-patmérkõzésen.Bácsi Péter a világcsapathárom gyõzelme közül azegyiket szerezte. Az USAbirkózói 4:3 aránybangyõztek a Világválogatottellen.Gondolom, kevesen em-lékeznek már, hogy a ma-gyar kötöttfogású birkózó-válogatott 1986-ban jártelõször Chicagóban. A no-vember 15-e és 16-a közöttrendezett Világkupa-verse-nyen Magyarország csapa-ta a második helyen vég-zett a Szovjetunió mögött,megelõzve az USA, Kubaés Japán csapatait.A város déli peremváro-sában, Oak Lawnban ren-dezett viadalon a Chicagokörnyékén lakó magyarokkis számú, de lelkes cso-portja biztatta gyõzelemrea magyar birkózókat, akár-csak a minap La Grange-igimnáziumban rendezettversenyen.A magyar csapat ered-ményei: USA-Magyaror-szág 4:3, Magyarország-Lit-vánia 6:1, Magyarország-Szerbia 6:1. A magyarok,litvánok és az amerikaiakegyaránt három gyõzelmetarattak, így a végsõ sorren-det az egyéni gyõzelmekszáma döntötte el a magya-rok javára. Míg az amerika-iak 11-et, a litvánok 9-et, ad-dig a magyarok 15 egyénimérkõzést nyertek.Simább is lehetett volnaa magyar gyõzelem, azon-ban az amerikaiak ellenBácsi Pétertõl óvással el-vett egy pontot a zsûri, amielég lett volna Bácsi és amagyarok gyõzelméhez.Péter szomorkásan viseltea nem várt eredményt,azután a litván Adomaitisellen már biztosan nyert.A sérülésébõl felépülõ-ben lévõ 55 kg-s Módos Pé-ter az amerikai Mango el-len szoros küzdelembenmaradt alul, majd techni-kai tussal nyert a litvánPetraviciusszal szemben.Módos elmondta, hogy ne-héz megszokni a jet-logokozta hétórás idõkülönb-séget.A kétszeres Európa-baj-noki ezüstérmes LõrinczTamás mindhárom mérkõ-zését megnyerte, amint a96 kg-s világbajnok KissBalázs is fölényesen gyõ-zött amerikai és litván el-lenfelével szemben. A szer-bek ellen Struhács szövet-ségi kapitány RizmájerGyörgyöt küldte Kiss he-lyett a szõnyegre, aki le-gyõzte ellenfelét.A magyar csapatból Mó-dos Péter, Deák-Bárdos Mi-hály és Bácsi Péter szerzettkét gyõzelmet, míg KozákIstván, Szabó Martin ésKorpási Bálint egy-egy mér-kõzést nyert a viadalon.A magyar kötöttfogású,népszerûbb néven görög-római birkózók ColoradoSpringsben, az EgyesültÁllamok olimpiai edzõtá-borában folytatták a felké-szülést a szeptemberbenBudapesten sorra kerülõvilágbajnokságra.A magyar birkózósport-tal édesapám révén vagyokkapcsolatban, aki 1925-bena Milánóban tartott Európa-bajnokságonpehelysúlybanhelyezetlenül végzett. A baj-noki címet a magyar Né-meth Jenõ szerezte.Apám és köztem nemvolt téma a birkózás, engemfõleg a foci érdekelt, õt pedigteljesen hidegen hagyta a 11ember szaladgálása a pá-lyán. Mesélt néha története-ket versenyzõi pályafutásá-ról, amelyek közül egy-kéthumoros eset maradt azemlékeim között.Sokaknak, többek kö-zött Struhács György szö-vetségi kapitánynak is el-meséltem egyet, aki jótmulatott a történeten.Édesapám egy alkalom-malarrólbeszélt,hogyFinn-országban nõi masszõrökK Ö Z É L E T – 9. oldal2013. június 1. – 23. szám –CHICAGÓI KRÓNIKAKÖZÉRDEKŰ BÉRMENTES KÖZLEMÉNYHarmath IstvánCHICAGÓI PROGRAMELŐZETESJúnius 8-án, szombat este 7 órakor: Szent IstvánMagyar Iskola évzáró bálja. Fellép a népszerû Tesókegyüttes. Szent István Király templom.Június 16-án, vasárnap du. 12:30-kor: Apák napiPiknik. Norridge-i Magyar Református Egyház.Június 30-án, vasárnap de. 11 órakor: Szentmisea szabadban, utána Piknik. LaBagh Woods, 4-es liget.Szent István Király plébánia rendezvény.Igazi és jelképes birkózások Amerikábandolgoztak a meztelen férfibirkózókon. Õt is így masz-szírozták – Struhács Györgyszerint az észak-európai or-szágokban ma is nõk masz-szíroznak.Kérdeztem Aput, mi tör-tént, amikor a hölgy a com-bod tetejére ért. Áttette azegyik oldalról a másikra?Az enyémet nem kellett,szólt a lakonikus válasz!A magyarországi sajtó-ban gyakran olvasok a kor-mány intézkedéseit bírálóírásokat, annak ellenére,hogy a liberális újságírók asajtószabadság megsérté-sével vádolják Orbán Vik-tor miniszterelnököt éskormányát.Számomra teljesen ért-hetetlen, miként sérülhet asajtószabadság, amikorminden kritikus írás, tévé-és rádiómûsor szabadonlátható, hallható és olvas-ható. Nincs szükség többéa Szabad Európa Rádióravagy a szamizdat lapokra,az újságok, magazinok astandokon vásárolhatók.Az interneten is teljesszabadság van, az embersokszor fejfájást kaphat asok sületlenséget olvasva.Fõként olyankor, amikor akritikák írói álnevek mögébújva, vagy névtelenül vá-daskodnak. Sok esetbendurván, nyomdafestéketnem tûrõ modorban.A nyugati sajtóban iskritikusan foglalkoznak azOrbán-kormánnyal, annakdacára, hogy a legtöbb kül-földi kritikus egy szót semért magyarul, az informá-ciókat a liberális ellenzéktagjaitól kapják, illetve azáltaluk írt cikkeket olvas-sák. Ezeket az elfogult in-formációkat készpénznekveszik, és igazságként tá-lalják az olvasóiknak.Olvasom, hogy bajukvan az új alkotmánnyal,bezzeg a kommunistaszellemben irányított,1949-ben beiktatott ok-mány megfelelt a nyugatiés az otthoni demokráciaszocialista és liberális híve-inek. (Rajk Lászlót és tár-sait, Rákosi kommunista –fasiszta – diktatúrája 1949.október 15-én végezte ki.)Az egykori ún. szocialis-ta országok mindannyianmegújították alkotmányu-kat, az Orbán-kormánycsak nemrég fogott hozzá,kapnak is érte hideget-me-leget a bel- és külföldi libe-rális sajtótól.Nálunk, Amerikában isvannak politikai problé-mák, amelyeket talán in-kább botrányoknak nevez-hetnék. Az Obama-kor-mány éppen mostanábanéli át nagy megpróbáltatá-sait, egyszerre három poli-tikai botrány rázta fel azamerikai közvéleményt,amelyek szinte béklyóbakötik az elnök programjait.Barack Obama alig száznapja kezdte meg másodikciklusát, amikor a sajtótájé-koztatói többségét a kudar-cai magyarázatával tölti. Pél-daerreaDavidCameronan-gol miniszterelnökkel tartottközös sajtótájékoztató, aholObama jószerével kizárólagaz amerikai problémákkalfoglalkozott.Igaz, az újságírók is fõ-ként az amerikai adóhiva-tallal (IRS) foglalkozó kér-désekre voltak kíváncsiak.Néhány nappal késõbbTayyip Erdogan török kor-mányfõ nevét is elfelejtette,amikor a Marine tisztetkérte, hogy tartson eser-nyõt a vendég feje fölé.Obama elsõ problémájamég a választási kampányelõtti idõkre vezethetõ vis-sza, amikor Líbia Bengázinevû városában az amerikaikonzulátust ért terrorista tá-madás során négy amerika-it, közöttük ChristopherStevens nagykövetet meg-gyilkoltak.Az terrorakció vesztesea négy meggyilkolt mellettSusan Rice, az amerikaiENSZ-delegáció vezetõjevolt, akit az elnök már ki-szemelt Hillary Clinton he-lyére. Rice a bengázi ese-mények miatt visszalépett,s úgy látszott, az egészbengázi ügy lekerül a po-rondról, és lassan elsimul-nak a hullámok az elnökfeje fölül.Ám jött helyére rögtönmég másik kettõ. Az elsõaz állami adóhivatalt (IRS)érintette, ahol buzgó hiva-talnokok szándékosan vet-tek különleges vizsgálat alákonzervatív nonprofit cso-portokat. Azt még nemtudni, hogy milyen mesz-szire, magasra érnek a szá-lak, mindenesetre JohnBoehner, a kongresszus re-publikánus vezetõje mármegkérdezte, „megy-e bör-tönbe valaki?”Következett az AP –Associated Press – hírügy-nökség lehallgatási botrá-nya. A sajtóiroda elnöke,Gary Pruitt levélben tiltako-zott Eric Holden igazságügyminiszternél, amiért a kor-mány két hónapon át lehall-gatta a cég munkatársai tele-fonjait. Pruitt kijelentette,hogy alkotmányellenes volta minisztérium lépése.Milyen következménye-ket vonhatnak maguk utánaz Obama-kormány egy-mást követõ botrányai? Er-re nehéz most választ adni,az viszont tény, hogy a kor-mány tisztviselõi május19-én, vasárnap már táma-dásba mentek át.Emlékeimben él, amikorRichard Nixon-kormányhasonlóan reagált, a kriti-kákra. Akkor azt mondtuk,a csúcson kezdõdik a rot-hadás, jó lesz vigyázniaObama elnöknek, milyenmesszire megy a veszélyesjátékban. Szerintem az el-nök semmiképpen nemnyerhet a játszmán, csakveszíthet.A magyar kötöttfogású birkózók a magyar szurkolókkal Fotók: David ReithofferMagyar szurkolók a La Grange-ben tartott Curby-kupánSztruhács György szövetségi kapitány üdvözli az olvasóinkat. Háttérben a KékújságSusan Rice, az EgyesültÁllamok ENSZ-nagykövete

×