Successfully reported this slideshow.

Csapó Endre - Magyarországot Görög árokba döntenék...

239 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Csapó Endre - Magyarországot Görög árokba döntenék...

 1. 1. Csapó Endre Magyarországot görög árokbadöntenék... Megjelent a Magyar Élet 2012. november 29-i számában Amerikában túl sokat foglalkoznak Magyarországgal. Akormányzat is, a sajtó is – ami ott egyazon érem két oldala. Aszöveg viszont egyoldalú: rosszat vagy semmit. Amikor valaholvalamilyen fasizmus felüti a fejét, a magyarországi demokráciaveszélyeztetettsége járulékos eleme a tudósításnak. Egy afgán menekült bántalmazást szenvedett Athenben.Ezzel kezdi a New York Times a november 14-i vasárnapimellékletében megjelent, képekkel illusztrált görögországibeszámolóját Europe’s New Fascists cím alatt, majd megemlíti,hogy az ország Európa kapuja Afrika és Ázsia menekültáradatarészére. Egymillió menekültet tart el Görögország,„köszönhetôen” a görög kormányok mulasztásai miatt, hogynem dolgoztak ki fogadásukra alkalmas bevándorlási ésmenekültellátási rendszert, valamint annak az európai-uniósszabályzatnak, ami szerint a nem kívánt menekültekvisszadeportálhatók Európai országaiból oda, ahova elôszörmegérkeztek – ami sok esetben Görögország. Arra már nem tér ki a cikk, hogy miért van a sok afgánmenekült, és azok a hatalmak amelyek háborús üzelmei miattkényszerülnek milliók elhagyni hazájukat, miért hagyják magáraGörögországot az általuk elôidézett problémák terheivel.Másszóval miért hajtják az afgán tömegeket Európa népeire,ahelyett hogy befogadnák saját háborúskodásuk áldozatait? „Athénban háborús állapotok vannak – írja a lap –, rasszistabandák járják éjjel az utcákat, áldozatra lesve. A Golden Dawn (AranyHajnal) nevû fasiszta politikai párt a harmadik erô Görögországban, a 1
 2. 2. szavazatok hét százalékával 18 képviselôi helyet szereztek a Parlamentben.Politikai elemzôk szerint folyamatosan erôsödik, a rendôrség állományában50 százalékot képviselnek, ami – a lap szerint – bénítja a növekvôgyûlöletbûncselekmények kivizsgálását.” „Szélsôjobboldali ultranacionalista csoportok újra félelemben tartjáka földrészt” – írja a lap, majd egész Európából egyedülMagyarországot említi, illetve máris rátér a magyarországihelyzetre: „Görögország és Magyarország illúziót vesztett polgáraifokozottan egyszerû választ keresve beválasztanak bûnbakot – zsidót,cigányt, buzit és idegent – vádoló pártokat.” „Veszélyben van az európai demokrácia, és annak alapjait képezôértékek és intézmények. Amíg az euroválság tettre késztette Európavezetôit, tétlennek bizonyultak visszavetni az Unió veszélyes politikaiirányzatait.” Néhány görögországi eset után a cikk írója személyesélményként említi a látottakat a budapesti bíróságon, amikornégy személy ügyét tárgyalták, akiket hat gyilkosságelkövetésével vádolnak az ország roma kisebbsége ellenitámadás során. A 2009-ben hat cigány brutális legyilkolásátelkövetô Halálbrigád esete nyomán érdekes kezdeményezésjött létre. Errôl emlékezik meg a New York Times cikke, amiszerint Domina Kristóf megalapította az Athena Intézetet(Athena Institut) az európai szélsôséges csoportokmegfigyelésére. A Budapesten mûködô Intézet internetállomásán számontart 114 mûködô szélsôséges csoportot 13európai országban. „Görögországgal ellentétben – írja a NYT – Magyarországon fasisztacsoportok mûködnek, köztük a Hungarian National Front (MagyarNemzeti Front), egy antiszemita, antiroma csoport, amely évenkéntnemzetközi neonáci eseményt tart, rendszeres paramilitáris gyakorlatokatvégez korábbi szovjet kaszárnyában. Az ország gazdasági válsága nyomán 2
 3. 3. további szélsôséges csoportok bukkantak fel, és a Magyar Nemzeti Frontnemzeti jelentôségûvé lett.” A Jobbik rövid ismertetése következik, egyik képviselôjenyilvános romaellenes uszítása esetét felemlítve, forrásként „asone witness recalled”. És lám, megjelenik az Európa új fasisztáiról szóló írásbana Fidesz, mint Hungary’s ruling centerright party, amely „2010-ben történt beválasztása óta megindította saját kampányát a demokráciavisszafejlesztésére. Választási körzetek átalakítása, a bíróságok és a sajtóközponti ellenôrzés alá vétele, az új alkotmány, amely leszereli azellenôrzést és egyensúlyokat, nyugtalanítja Brüsszelt.” Fájlalja a cikkíró,hogy Brüsszelnek nincsenek kényszerítô eszközei, majdrákapcsol: „Európa vezetôi nyilvánosan el kellene ítéljék az olyanpártokat, amelyek felkarolnak rasszista elveket, és amelyek gyûlöletteliszólamokat okádnak, és meg kellene fogalmazniuk és védelmezniük amindinkább egységesülô Európa közös értékeit.” Ebben a tónusban leckézteti tovább az amerikai napilapEurópa vezetôit, hogy milyen intézkedésekkel, alapvetôfeltételekkel megszabásával kezelje a már bentlévô és atovábbi belépô tagállamokat. ... „Máskülönben Európa szembesülmégtöbb idegengyûlölô erôszakkal, és a liberális demokratikus rendfelbomlásával, ami oly sok üldözött embert késztetett menekülésre Európapartjaihoz.” *** Az újság átlag olvasója nem mélyed el a tartalomban, alighafigyel fel rá, hogy a cikk egyetlen keretébe egymástólkülönbözô dolgok kerültek. Két dolog azonban emlékezetébenmarad: a cím, Európa új fasisztái, és két ország neve,Görögország és Magyarország. Rövidebben görög, magyar,fasiszta. 3
 4. 4. Számunkra nem meglepô, inkább gyakori megnyilatkozása liberális Nyugat tájékoztató iparának ilyetén figyelmességeMagyarország iránt. Valahányszor nemzeti érdeket szolgálókormányzat van Magyarországon, felharsan a fasisztázás.Mintha már az újságíró iskolák tananyagából eredne ez a„magyarságismeret”, de az is lehet, hogy a nagy lapoknálszerkesztôségi álláspont követelmény a cikkírók számára. Egyre gyakrabban olvassuk a kifejezést: Nemzetközi Közösség(International Community), aminek nincs címe, nincs lakhelye,mégis van, mert hivatkoznak rá, félik vagy tisztelik. Ebben azírásban is van rá utalás: „Liberális demokratikus rend”.Hosszasabban, a mai világrendnek az az ideológiai tartalma,ami kialakult a XX. század háborúi, forradalmai, gazdasági,pénzügyi fejleményeiben. Nagyhatalmi csoportosulás,gyakorlatilag az Egyesült Államok és volt háborússzövetségesei, illetve ezeknek az államoknak gazdaságipénzügyi szervei. Lehet, hogy ez így nem világosmeghatározás, de hozzá kell szokni ahhoz a követelményhez,amiben nem az államok, hanem a nagy pénzintézetek ésmultinacionális nagyvállalatok irányítanak, azok igényeihezkötelesek alkalmazkodni az állami szervek, nagyok és kicsikegyaránt, és minden nemzetközi jelentôségûmegnyilatkozásban Nemzetközi Közösség néven személyesülmeg a megszólíthatatlan irányítók akarata. Tehát a Nemzetközi Közösség megszabja a politikai irányt,a gazdasági rend mibenlétét. Ezek közös jellemzôje, hogy nemtûri a korlátozást. Globális tehát, a politika terén teljesazonosságra törekszik, gazdaságilag a tôke, áru ésszolgáltatás teljes szabadságát követeli. Ez a kialakult világrend nem tiszteli a történelem folyamánkialakult származási, nyelvi, világnézeti, történeti egyedeket. 4
 5. 5. Nyomulása, háborúi, politikai beavatkozásai során menekültekszázezrei hagyják el természetes környezetüket, hogy olcsómunkaerôként és idegen kulturális elemként ékelôdjenek beEurópa és Amerika társadalmába, nem kevés feszültségetokozva. *** A New York Times cikkében említett Domina Kristóf ésaz ô Athena Intézete érdemel még figyelmet ebben atájékoztatóban. Domina Kristóf pályáját a Külügyminisztérium DemokratikusÁtalakulásért Intézeténél kezdte, majd több magyarkutatóintézetnél töltött be vezetô pozíciót. Készítettelemzéseket a German Marshall Fund of the United Statesszámára. Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen,nemzetközi kapcsolatok szakon szerezte. Az Athena Intézet saját ismertetése szerint „az emberi méltóságés a legsebezhetôbb közösségek védelmére jött létre; fellépve az extrémistacsoportok és ideológiák ellen annak érdekében, hogy megôrizze és megerôsítsea demokrácia eszméjét Európában. Tágabb értelemben az Intézettevékenysége arra irányul, hogy megelôzze a kisléptékû emberi jogsértéseknagyszabású biztonságpolitikai kihívássá válását.” „Adatgyûjtô tevékenysége és független vizsgálatai révén az Intézet abelföldi extrémizmus jelenségérôl objektív tájékozatást ad, ami egyben azIntézet tényekre támaszkodó elemzéseinek alapjául is szolgál. Az elemzôtevékenység célja, hogy feltárja a változásokat a biztonsági környezetben.Az Intézet közvetlen kapcsolatot alakít ki a legfontosabb döntéshozókkal,ami mellett nyilvános kezdeményezéseket is indít, hogy formálni tudja atársadalmi diskurzust azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az európaiközösség biztonságához.” „Az Athena Intézet az angolszász világban elterjedt függetlenkutatóintézetek hagyományaira támaszkodva, egy magánalapítvány keretei 5
 6. 6. között mûködik, tevékenysége pártpolitika-semleges. Függetlenségénekfenntartása érdekében az Intézet a magyar állami költségvetésbôl származóforrásokra nem pályázik, illetve olyat nem fogad el.” „Az intézmény létrehozásának ötlete a German Marshall Fund ofthe United States biztosította Marshall Memorial Fellowship ösztöndíjsorán, a Southern Poverty Law Centerbe (AL, USA) tett látogatásalkalmával született meg 2009 tavaszán. Az elôkészítést követôen azAthena Intézet 2010 nyarán kezdte meg mûködését.” „Az Intézet minôségre és objektivitásra törekszik, tevékenységénekfókuszában a bizonyított tények állnak. Emiatt az Athena Intézettelkapcsolatban nem használjuk a civil szervezet meghatározást. Az AthenaIntézet irodájának helyét biztonsági okokból nem hozzuk nyilvánosságra.Ennek ellenére bármikor kapcsolatba léphet velünk: levelét ahonlapunkon keresztül tudja elküldeni.” „Az Athena Intézet tevékenységének fókuszában agyûlöletcsoportokkal szembeni fellépés áll. A felmerülô elképzelésekközül ennek megfelelôen elsôsorban az alapján választunk, hogy e célmegvalósításához egy projekt mennyiben járul hozzá. Ezt követô szempont,hogy mely programok megvalósításához tudjuk elnyerni támogatóinkbizalmát.” A nemzetközi kapcsolatrendszer végtelenül szövevényesintézményhá-lózatok sokaságából tevôdik össze. Az ígyösszeálló vegyes szôttes beborítja a Földet. Folyamatosanutaznak, konferenciáznak, nyilatkoznak. Valahonnan sok pénzömlik ebbe a hálózatba. Az Athena Intézet egyike a soktízezernek, ami a számtalan gazdag alapítvány egyikénekellátmányából él és tart el számos munkatársat. A szisztémamindenütt ott van, mindent lát, mindent tud. Az Athena Intézet amagyar politikai életet megfigyelô nemzetközi szerv.Adatszolgáltató, nem politikai szervezet. Azonban az általaszolgáltatott adatokat az intézet gazdái politikai célokra 6
 7. 7. használják fel. Egyik ilyen felhasználó a fenti esetben a NewYork Times, amely lap a görög helyzet kapcsán politikaitámadást intéz Magyarország ellen. Az Európa új fasisztái címû cikk szerzôje WilliamWheeler nevet visel. Ô rakta egybe a görög Arany Hajnalcímû szélsô jobboldali pártot, az afgánokat bántalmazókat, amagyarországi roma-gyilkoló négy bitangot, a Magyar NemzetiFrontot, a Jobbikot és a Fideszt. A cikk hivatkozik Domina Krisfóf-ra, az általa alapítottAthena Intézetre, és közli tôle a tudnivalókat a Magyar NemzetiFrontról, aki ennek a csoportnak túlzott jelentôséget tulajdonít.Az olvasó számára egyértelmû, hogy az egész magyarokrautaló rész anyagát Wheeler az Athéna Intézettôl kapta meg. AFidesz kormányzó pártnak a gyilkosok és rasszista üldözôkkörnyezetébe helyezése szándékosnak tûnik, amit megerôsítazoknak a kifogásoknak a felsorolása is, amiket a brüsszeliszélsôbaloldali többség vádként fogalmazott meg a magyarkormány elleni hajszája során. Fentebb idéztük az Athena Intézet mûködésiszabályzatának egy részét, amibôl megismételjük ezt a részt:„Az Intézet minôségre és objektivitásra törekszik,tevékenységének fókuszában a bizonyított tények állnak.” AWheeler-féle cikk Athena Intézettôl származó része súlyosmegsértése az objektivitás elvének, inkább sorol afélretájékoztatás kategóriájába. A szégyen mindenképpen aNYT felelôs szerkesztôségé. Tisztességes tájékoztatás esetében a romagyilkosságemlítése csak olyan fogalmazvány része lehet, ami az olvasóelé valóságnak megfelelô általános képet ad. A Fidesz jelenlétea cigányügyek kérdésében nem a cigányverés, hanem éppenellekezôleg, az igyekezet a problémák kezelésére. November 7
 8. 8. 20-án többórás politikai vita volt a magyar parlamentben aromák, illetve a hátrányos helyzetûek felemelkedésénekesélyeirôl. Munka és oktatás révén tudnak felemelkedni ahátrányos helyzetûek, így a romák is – hangzott el többfelszólaló részérôl. Az emberi erôforrások miniszterehangsúlyozta, a magyar kormány uniós szintre vitte a témát, sközös, illetve nemzeti stratégia elfogadását érte el a tagállamokrészérôl. Szerinte nemzetstratégiai kérdés a magyarországicigányság jövôje. Kifejtette, a hétszáz-hétszázötvenezer fôstömeg – amelyen belül jelenleg mintegy nyolcvanszázalékos amunkanélküliség – sorsának javítása ugyanis a gazdaságnövekedésének vagy a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának azáloga. Az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztját is betöltôFarkas Flórián arról beszélt, hogy a rendszerváltáslegnagyobb vesztese a cigányság, s az MSZP–SZDSZ-kormányok bûne, hogy a privatizációs folyamatok miatt isfeleslegessé vált munkaerô passzivitásba taszításával, asegélyekre berendezkedô életmód kialakításával társadalmiegyenlôtlenséget teremtet-tek. A mélyszegénységben élôksegítség helyett diszkriminációellenes jelszavakat kaptak – tettehozzá Farkas Flórián, aki szerint ez sokakban ellenérzéstváltott ki, és a szélsôségesek erre építenek. Zárszavábankijelentette, az új romapolitikát a botránykeltés helyett aszakmaiság jellemzi. Magyarországon a legsúlyosabb társadalmi probléma acigányok alkalmazhatatlansága, társadalomból kie»sése,megélhetése és ezek következményei, például iskolázatlanság,bûnözés, gettósodás és hasonlók. Nyugat liberálisai csakmérgesítik a szomorú helyzetet a rasszizmus vádjával. Jobbantennék, ha magukba néznének, és mint a krízis okozói, 8
 9. 9. segítenének. Míg a szocializmus alatt foglalkoztatásbantartották az egyre szaporodó roma kisebbséget, az új rendszer,a kötelezôen bevezetett nyugati gazdasági liberalizmus elvettea magyar államtól a cigányfoglalkoztatás lehetôségét, az újmunkaadó lerázta magáról ezt a társadalomszerkezetifelelôsséget. A gazdasági kizsákmányolók hazai kiszolgálóiJeszenszky Gézát keresztrefeszítenék, mert egykor azttanította, hogy a honi cigányok károsodnak a beltenyészetkövetkezményeitôl. Ami persze a cigányság helyzetébôl fakadótény. De a liebertánusok nem a helyzetet okolják, hanem azt,aki rámutat a következményekre. Nem tudnak belenyugodni a liberalista nyugaton a nemzetikormány „botrányos méretû” gyôzelmébe, és abba, hogytársadalmi támogatottsága (tízmilló fasiszta?) töretlen. * Nem egyedülálló eset, amirôl itt szó van, a nyugati világsajtója többségében így viselkedik Magyarországgal szemben,amibôl megállapítható, hogy a média a már említettNemzetközi Közösség által elôírt dobozban tartjaMagyarországot. Akár csak ezen is lemérhetô – az egyébkéntsokszor hallott igazság –, hogy független újságírás nincs.Globália tájékoztató rendszerének – aminek neve méltánlehetne Globinform – alkotó eleme az orwelli Newspeek, azaz afélretájékoztatás. Egyik célpontja Magyarország és annakkormánya, mert merészel védekezô mozdulatokat tenniGlobália nemzeteket eltakarító igyekezete ellenében. 9

×