Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม

4,514 views

Published on

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หลักสูตรมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม

 1. 1. 1 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ส่วนนา หลักการเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้แต่ละ ประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยลาพัง จะต้องร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การดารงชีวิตของคนในแต่ ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทาให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ นาไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้และเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็น ตัวบ่งชี้ที่สาคัญประการหนึ่งสาหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวที โลกของแต่ละประเทศ ดังนั้น ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอานาจทางความรู้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังปรากฏสภาพปัญหาที่คนทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร่วมกัน ในเรื่อง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษย์ โดยทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่าคนยุคใหม่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลาย เป็น สัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้าจะมีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นเกินกว่าจะคาดคิดถึง ด้วยเหตุนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่ แต่ละประเทศต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวให้มีคุณลักษณะสาคัญในการ ดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน สงบ สันติ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมเพียงพอ การจัด หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นพลวัตน์ ก้าวทันกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อม สาหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น เพราะในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมที่ไร้ พรมแดนที่มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆมากขึ้น อีกทั้งการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะมีผลต่อการเปิ ดเสรีทางการศึกษา ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาของ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในอนาคตโรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพ มากขึ้น โรงเรียนในประเทศไทยเองจาเป็นต้องพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับ การแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทางการศึกษา
 2. 2. 2 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 2. หลักสูตรการเรียนการสอนมีความเป็นสากล เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน์มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและ การลงทุน ทาให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีศักยภาพในหลายด้าน รวมทั้งความสามารถด้าน ภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะในการเป็นพลโลก การจัดหลักสูตรและการเรียนการ สอนจึงต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการศึกษา ทาให้สถาบันการศึกษาจาก ต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านจัดการศึกษาในประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือข่ายในการจัดหลักสูตร นานาชาติ หลักสูตรสมทบ หรือหลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษา 3. การพัฒนาทักษะการคิด สภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง ทาให้การจัดการศึกษาจาเป็นต้องเน้น การพัฒนาทักษะเป็นสาคัญ ในปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังเน้นให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอนป้ อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ จึงควรมีกา ปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น 4. การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งการแข่งขันนั้น มีอิทธิพลทาให้การจัด การศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ความสาคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อความก้าวหน้าใน หน้าที่การงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนอาจละเลยการพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจะ ส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้นปรัชญาการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคลใน องค์รวมทั้งมิติของความรู้และคุณธรรมคู่กัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่าง สันติสุข 5. การสอนภาษาต่างประเทศ ในยุคโลกไร้พรมแดนนั้น ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง เช่น ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ย่อมมีความได้เปรียบในการ ติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนจึงควร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศด้วย จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน และได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มี ทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน โดยมีจุดหมาย คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ สมรรถนะสาคัญ และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้ าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และ
 3. 3. 3 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 มีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นความสามารถใน การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเทียบเคียงกับ นานาอารยประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ โลกมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก อย่างไรก็ตามผลจากการติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตาม เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางฯได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของทักษะกาคิดวิเคราะห์ การฝึกใช้ความคิด และแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเพิ่ม ความสามารถในการเรียนรู้ และนาไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้กับการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนยังขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริง การทดลอง และการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และสิ่งเหล่านี้จะ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้ าหมายของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างถ่อง แท้สามารถนาไปถ่ายทอดแก่ผู้เรียน และสามารถประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความจาเป็นอย่างรีบด่วนที่จะต้องเร่งหาวิธีการ ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่ จะเติบโตเป็นคนไทยที่มีความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการร่วมมือทางานและแข่งขันกับนานาชาติได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทาให้ประเทศไทย สามารถดารงอยู่ในเวทีนานาชาติได้อย่างรู้เท่า ทัน สมศักดิ์ศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โรงเรียนมาตรฐานสากล (World ‟ class standard school) จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งเริ่มดาเนินการกับโรงเรียนนาร่องจานวน 500 โรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในปี การศึกษา 2553 ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจด กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ ความเรียงขั้นสูง โลกศึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้มี การกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการในปีการศึกษา 2553-2554 จากผลการติดตามได้พบ
 4. 4. 4 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติบางประการ ได้แก่ ความซ้าซ้อนของสาระเพิ่มเติมกับหลักสูตรนานาชาติของบาง ประเทศ และการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาหลายแห่งในส่วนของสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมขาดความสอดคล้อง กับโครงสร้างเวลาเรียนที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และจากเสียงสะท้อน ของสังคมทั่วไป บ่งชี้ให้เห็นว่าทักษะและความสามารถที่จาเป็นที่จะช่วยทาให้ เด็กและเยาวชนไทยสามารถ พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นสากล ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี และความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นยังไม่อยู่ในระดับที่ น่าพอใจ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พิจารณาทบทวนจุดที่เป็นปัญหาในการดาเนินงาน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสาหรับให้สถานศึกษาใช้ในการจัดหลักสูตรการ เรียนการสอน โดยเริ่มต้นใช้ในปี การศึกษา 2555 ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน มาตรฐานสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World - class standard school) หมายถึง โรงเรียนที่พัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียง มาตรฐานสากล (World class standard) และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนสาหรับยุค ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to live with the others, Learning to be จุดมุ่งหมายและทิศทางในการดาเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล การดาเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น จะประสบความสาเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติ ไปพร้อมๆกัน และต้องดาเนินการทั้งระบบ คือด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ มิใช่ เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษา ในโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน คือ 1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนเกิดความมุ่งมั่น รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มี ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะและสานึกในการบริการสังคม
 5. 5. 5 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) โดยคานึงถึง ความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัดแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมพหุปัญญาของเด็ก บนพื้นฐานของความเข้าใจ รู้ใจ และมี การใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุด แห่งศักยภาพ 3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ (Quality System Management) พัฒนาศักยภาพขององค์กร ให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของตัวเอง สามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และ ศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความสาเร็จที่หลากหลายเพื่อปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่าย ในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการประสานความร่วมมือในชุมชน ท้องถิ่น ไปสู่ภูมิภาค จนกระทั่งถึงเครือข่ายระดับชาติและนาชาติในที่สุด ทั้งนี้เพราะคุณภาพองเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวังของชาติ และของมวลมนุษยชาติ ตัวชี้วัดความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านผู้เรียน เป้ าหมาย 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นที่ยอมรับจากสถาบัน นานาชาติ 2. นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและ นานาชาติ 3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ในอัตราสูงขึ้น 4. นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในนานาชาติได้ 5. นักเรียนใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้ดี 6. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 7. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทาโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 8. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและวางแผน จัดการสู่เป้ าหมายที่ตั้งไว้ได้ 9. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 6. 6. 6 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 10. นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการ นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินการให้สาเร็จ 11. นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อในการ พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 12. นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและ นานาชาติ 13. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 14. นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความ ซับซ้อน 15. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของนานาชาติ 16. นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 17. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้ องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป้ าหมาย 1. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 2. โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการ ของผู้เรียน 3. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 4. โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) การสื่อสารและการนาเสนอ(Communication and Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการ สังคม (Global Education and Social Service Activity) 5. โรงเรียนใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 7. 7. 7 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 6. โรงเรียนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบัติ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับ ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 2. ร้อยละของโรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ ต้องการของผู้เรียน 3. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(Research and Knowledge Formation) การสื่อสารและการนาเสนอ(Communication and Presentation) และกิจกรรม สร้างสรรค์และบริการสังคม (Global Education and Social Service Activity) 3. ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 3.1 ด้านคุณภาพบุคลากร  คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน เป้ าหมาย 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนาโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและบริหารจัดการ 5. ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 6. ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษานานาชาติ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของผู้บริหารที่จัดการศึกษาได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2. ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้อง TQA 3. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 5. ร้อยละของผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษา นานาชาติ
 8. 8. 8 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1  คุณภาพของครู เป้ าหมาย 1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ ผ่านการประเมิน ใน ระดับชาติ 2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 3. ครูใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่ ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 5. ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 6. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของครูด้านวิชาการที่ผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับชาติ 2. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัย โครงงาน หนังสือ บทความ หรือเป็นวิทยากร 3. อัตราการเพิ่มของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 4. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 3.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ เป้ าหมาย 1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลระดับโลก 2. โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 3. โรงเรียนนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ของโรงเรียน 4. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ 5. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว โดยสามารถกาหนดอัตรากาลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา 6. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความคล่องตัวและจาเป็น
 9. 9. 9 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว ในการกาหนดอัตรากาลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา 3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจาเป็น 3.3 ด้านปัจจัยพื้นฐาน เป้ าหมาย 1. โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม โดยมีจานวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย 25 คน : 1 ห้อง , ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง ,มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง ) โดยมีจานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอน เพียงพอ และมีอัตราส่วนครูต่อ 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 2. ภาระงานสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ตาราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน อย่างเพียงพอ 4. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา สาหรับนักเรียนทุกคน 5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 6. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 7. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และ การค้นคว้าอย่างหลากหลาย ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์ 3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีบริการด้วยระบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. ร้อยละของครู / นักเรียน ที่มีความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีขนาดห้องเรียนและอัตราส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ในระดับเหมาะสม
 10. 10. 10 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 3.4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา เป้ าหมาย 1. โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียน ร่วมพัฒนา 3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ ระหว่างประเทศ 2. ร้อยละของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ร้อยละของครู/ นักเรียน ที่มีเครือข่ายเรียนรู้กับบุคคลอื่น ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ 3.5 ด้านการวิจัยและการพัฒนา เป้ าหมาย โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง หลักสูตรและการเรียนการสอนในโรงเรียน คุณลักษณะและศักยภาพผู้เรียนที่เป็นสากล การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ UNESCO ได้แก่
 11. 11. 11 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 Learning to know : หมายถึง การเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่ การรู้จักการแสวงหาความรู้ การต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่ Learning to do : หมายถึงการเรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือทา ซึ่งอาจนาไปสู่การประกอบอาชีพจาก ความรู้ที่ได้ศึกษา มารวมทั้งการปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม Learning to with the others : หมายถึงการเรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งการดาเนินชีวิตในการเรียน ครอบครัว สังคม และการทางาน Learning to be: หมายถึงการเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ รู้ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง สมารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพ วางแผนการเรียนต่อการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองได้ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกเทียบเคียงได้กับนานา อารยประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่สาคัญ ดังนี้ 1) ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) มีความรู้พื้นฐานที่จาเป็นทาง วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ (Visual & Information Literacy) รู้พหุวัฒนธรรมและมี ความตระหนักสานึกระดับโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness) 2) ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) มีความสามารถในการปรับตัว สามารถจัดการกับสภาวการณ์ที่มีความซับซ้อน เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถกาหนด/ตั้งประเด็นคาถาม (Hypothesis Formulation) เพื่อนาไปสู่การศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ และสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 3) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถในการรับและส่ง สาร การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด ความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา ความขัดแย้งต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และสังคม 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนิน ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมและนาไปสู่การปฏิบัติ/
 12. 12. 12 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริการสาธารณะ (Public service) ซึ่งหมายถึงการเป็นพลเมืองไทยและ พลเมืองโลก (Global Citizen) 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย (Searching for Information) เลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการ พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม การจัดทาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนสู่สากล การที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ย่อมต้องอาศัยหลักสูตรสถานศึกษา ที่ เหมาะสม คือจะต้องได้รับการออกแบบอย่างดี มีเป้ าหมายและกระบวนการดาเนินงานที่เป็นระบบ ด้วยความ ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นหลักสูตร ที่ ใช้เป็นเป้ าหมายและทิศทางในการยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน มิใช่การจัดในลักษณะของแผนการ เรียนสาหรับผู้เรียนเพียงบางส่วน โดยการออกแบบหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25551 ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพบรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนด มีการพัฒนาต่อ ยอดคุณลักษณะที่เทียบเคียงกับสากล ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนพิจารณาให้สอดคล้อง เหมาะสม กับสภาพความพร้อม และจุดเน้นของโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่าง กัน กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากลดังที่ระบุไว้ข้างต้น คือ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่จาเป็น สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนมีทักษะชีวิต ร่วมมือในการทางาน กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนั้น จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม และ สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนการสาคัญในการจัดการเรียนรู้ ที่อาจกล่าว ได้ว่าเป็น “บันได 5 ขั้น ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล” ได้แก่
 13. 13. 13 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 1. การตั้งประเด็นคาถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคาถามอย่างมีเหตุผล 2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกแสวงหา ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง เป็นต้น 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้นาความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ 4. การสื่อสารและการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้ความรู้ ที่ได้มานาเสนอและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการนาความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง มีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะที่เหมาะสม โดยจะนาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) เครื่องมือสาคัญในการพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น ดังกล่าว สามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี และการให้ ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กัน อย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่อง หรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกาหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และ ดาเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนาเสนอ ให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วย
 14. 14. 14 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1  IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่ มุ่งให้ผู้เรียนกาหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  IS 2- การสื่อสารและการนาเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นาความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ นาเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  IS 3- การนาองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นา/ ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service) โรงเรียนต้องนาสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS ) ไปสู่การเรียน การสอน ในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางที่กาหนด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่นาความรู้ หรือประยุกต์ใช้ความรู้จากสิ่งที่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ จากรายวิชาเพิ่มเติม (IS1,IS2) ไปสู่การปฏิบัติ ในการสร้างสรรค์ โครงงาน /โครงการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือบริการสังคม ชุมชน ประเทศหรือสังคมโลก มีการกาหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผนการทางาน และตรวจสอบความก้าวหน้า วิเคราะห์ วิจารณ์ผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงงาน/ โครงการโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ไม่มีค่าจ้าง ตอบแทน เป็นกิจกรรมที่ให้มีความตระหนักรู้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม เป้ าหมายการดาเนินกิจกรรม 1. วิเคราะห์องค์ความรู้จากการเรียนใน IS1 และ IS2 เพื่อกาหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม (Public service) 2. เขียนเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เค้าโครง กิจกรรม/โครงงานและแผนปฏิบัติโครงงาน / โครงการ 3. ปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบความก้าวหน้าทางการปฏิบัติโครงงาน/โครงการ 4. ร่วมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิพากษ์ การปฏิบัติโครงงาน/โครงการ
 15. 15. 15 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 5. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงงาน/โครงการ และแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ต่อผลการ ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงการตระหนักรู้ มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถปรับให้เหมาะสมกับความสนใจ ระดับชั้นของผู้เรียน และบริบทความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ในส่วนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสาระ IS3นั้นควรจัดกิจกรรมในชั้นที่ผู้เรียนได้ เรียนรู้ IS2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) นั้น ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งรวมทั้งโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องจัดเพื่อ พัฒนาผู้เรียน ในส่วนของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสาระ IS 3 นั้นควรจัดกิจกรรมใน ชั้นที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ IS 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) การเรียนการสอนด้วยวิธีการศึกษาด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะการ แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ การศึกษาด้วยตนเองเป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริง หลักการ แนวการปฏิบัติ ตลอดจนความสามารถ ความเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคิดขั้น สูง ฯลฯ ตามความต้องการ ความสนใจ หรือส่วนที่ยังขาดอยู่ของผู้ศึกษา การศึกษาด้วยตนเองเป็นเครื่องมือ สาคัญของแนวคิดในการศึกษาตลอดชีวิต ความสนใจกระตือรือร้นแสวงหาข้อเท็จจริง การยอมรับข้อเท็จจริง ตลอดจนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุผล การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หมายถึง การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ หรือการพัฒนาสิ่งเดิมให้มีองค์ความรู้มาก ยิ่งขึ้น เป็นทักษะสาคัญของการศึกษา ภายใต้สภาพความเจริญก้าวหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ เรียนรู้ตลอดชีวิตได้
 16. 16. 16 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่อยู่ในความต้องการและความสนใจ 3. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 4. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการและวิธีการของการศึกษาด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้มีลักษณะเด่นคือ การให้ความสาคัญของกระบวนการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและความสาคัญของความรู้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเองผู้เรียน สังเกตสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้แล้วค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่ม เชื่อมโยงกับความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ผนวกกับ ความรู้ใหม่ จนสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ กล่าวโดยสรุปเป็นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริง รู้ลึกซึ่งว่าสิ่งนั้นคือ อะไรมีความสาคัญมากน้อยเพียงไร การเรียนรู้แบบนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิด พร้อม ทั้งฝึกทักษะทางสังคมที่ดี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในการกระบวนการในการเรียนรู้ แนวคิดสาคัญการจัดการ เรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ จัดเป็นทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม มี รากฐานมาจากแนวคิดของ Ausubel และ Piaget „ ผลการเรียนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนด้วย „ การเรียนรู้แบบการสร้างมโนทัศน์ เช่นสร้างความคิด คาจากัดความ และข้อสรุป ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากกว่าการรับฟัง „ มโนทัศน์ที่สร้างขึ้นอาจเป็นที่ยอมรับ หรือไม่ยอมรับก็ได้ „ ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ธรรมชาติวิชา (Nature of the Subject)
 17. 17. 17 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ Research and Knowledge Formationเป็นสาระที่ว่าด้วยการ แสวงหาความรู้ เพิ่มเติมอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (knowing) ว่าด้วยการค้นคว้าและแสวงหาความรู้ เพื่อ พิสูจน์ประเด็นความรู้ ข้อค้นพบหรือสมมติฐานของความรู้ที่ผู้เรียนได้รับรู้ และเป็นที่ยอมรับว่าด้วยการส่งเสริม ให้ผู้เรียนรู้จักตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของความรู้ ว่าด้วยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้กระบวนการรับรู้ในลักษณะที่เป็นวัฒนธรรมของการรับรู้และการรับรู้ที่ใช้ความรู้สึก และว่าด้วยการ ปลูกฝังการสร้างความเข้าใจที่เป็นสากลให้แก่ผู้เรียน วัตถุประสงค์ (Objectives) การจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ Research and Knowledge Formation มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐานและการหา คาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ (Knowing) สามารถตั้งคาถามให้คาอธิบาย แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ รู้จักหา ทางออกในการแก้ปัญหาได้อย่างกระจ่างชัด สามารถเชื่อมโยงความรู้เปรียบเทียบวิธีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ สาขาวิชาต่างๆ และวิธีการรับความรู้ (Ways of Knowing ) จานวน 4 วิถีทาง ได้แก่วิธีการสร้างความรู้จากการ สัมผัสรับรู้ (Sense Perception) สร้างความรู้จากการใช้ภาษา (Language) สร้างความรู้จากการให้เหตุผล (Reason) และการสร้างความรู้จากสิ่งที่เป็นอารมณ์ (Emotion) การจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ( Research and Knowledge Formation) ลักษณะการจัดการเรียน รู้แบบสร้างองค์ความรู้จะเน้นองค์ประกอบที่สาคัญหลายประการ „ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และความ สาคัญของความรู้เดิม „ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความ รู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง „ ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง แสวงหา ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจนค้นพบความรู้ และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ เรียนรู้ วิเคราะห์ศึกษาค้นคว้าจนถึงรู้แจ้ง „ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม อันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
 18. 18. 18 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ 1. ครูผู้สอนร่วมกับผู้เรียนในการ กาหนด หรือตั้งประเด็นความรู้ (knowledge issues) หรือหัวข้อ (Topics) เกี่ยวกับ Public issues หรือ Global issues สาหรับให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึง จุดหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ บทเรียน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ เข้าใช้ในการเรียนการสอน อาทิ  การเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้เรียนซักถามหรือตั้งคาถาม  การฉายภาพนิ่งให้ผู้เรียนชมและติดตาม  การชวนสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนตั้งประเด็นที่อยากรู้  การกระตุ้นความสนใจด้วยเกม เพลง ภาพ ฯลฯ  การอ่าน/ฟังข่าวจากหนังสือพิมพ์  การตั้งประเด็นอภิปราย/คาถามสร้างพลังคิด  การยกตัวอย่างประโยค คาพังเพย บทกวี  การกาหนด หรือการตั้ง ประเด็นความรู้(Knowledge issues) หรือหัวข้อ (Topics) เกี่ยวกับ Public issues หรือ Global issues 2. ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 “Ways of Knowing” วิถีการ รับรู้ ความรู้ ส่วนที่ 2 “ Areas of Knowledge ” ศาสตร์/สาขา แขนงความรู้ ส่วนที่ 3 การเรียบเรียงข้อมูล ข้อ ค้นพบ ความคิด ความคิดเห็น การให้เหตุผลโต้แย้ง และสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการกระบวนการสร้าง องค์ความรู้ ผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่  การอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การระดมพลังความคิด  การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง 3. ปรับเปลี่ยนความคิด เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่เป็นหัวใจของขันตอนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะศึกษาค้นความ ตาม กาหนดประเด็นความรู้ (knowledge issues) หรือหัวข้อ (Topics) ที่ครอบคลุม Public issues Global issues ผู้สอนควรมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ 3.1 ทาความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนจะดาเนิน กิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 19. 19. 19 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม สพป.นครพนม เขต 1  การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  การสัมภาษณ์ผู้รู้  การปฏิบัติการค้นหา (ทดลอง สืบเสาะ สังเกต สารวจ)  การร่วมมือกันของผู้เรียนเพื่อเขียนคาอธิบาย  การแบ่งงานความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 3.2 การสร้างความคิดใหม่ ผู้เรียนนาผลจากการอภิปรายและสาธิตที่เป็นผลจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันมากาหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรู้ใหม่  การเขียนด้วยแผนผังความคิด  การเขียนโครงงาน/โครงการ  การเขียนบรรยาย/เขียนรายงาน  การนาเสนอแนวคิดใหม่  การนาเสนอรูปแบบนวัตกรรมใหม่ 3.3 การประเมินความคิดใหม่ ผู้เรียนจะออกแบบดาเนินการตรวจสอบความรู้ ความคิดใหม่ที่ผู้เรียน สร้างขึ้น  การอภิปราย  การทดสอบผลงาน  การทดสอบความคิดของกลุ่ม  การทดสอบความรู้ 3.4 การนาความคิดไปใช้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้แนวคิดหรือความรู้ความเข้าใจที่ได้พัฒนาขึ้นมา ใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ประมวลองค์ ความรู้เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์  การสรุปแผนผังความคิดเกี่ยวกับความรู้ใหม่  การนาเสนอโครงงาน/โครงการที่ผู้เรียนคิดค้น/ประดิษฐ์ขึ้น  การบรรยายสรุปแนวคิดใหม่/การสร้างสถานการณ์ใหม่  การจัดนิทรรศการ/สาธิตผลงานของกลุ่ม  การแสดงบทบาทสมมติ/การโต้วาทีเพื่อสรุปการแก้ปัญหา

×