สมุดระบายสี

4,352 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • คุณวารุณีค่ะ รบกวนขอไฟล์ได้มั้ยค่ะ อยากได้มาสอนลูกสาวค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,223
Actions
Shares
0
Downloads
172
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมุดระบายสี

 1. 1. สามสหาย เรื่อง – ภาพ  ชื่อ......................................... จัดทำโดย................  นำมสกุล........................................ เด็กหญิงณัฐนิชำ แก้วแสงธรรม เด็กหญิงศิลิลทิพย์ สกุลชัยวัฒนำ ชั้น..................... เลขที่ .................. เด็กชำยชมธวัช ฐำนวิเศษ โรงเรียน ................................................โรงเรียนอนุบำลนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 2. 2. ผู้จัดทาเด็กหญิงณัฐนิชา แก้วแสงธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เด็กหญิงศิลิลทิพย์ สกุลชัยวัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เด็กชายชมธวัช ฐานวิเศษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนอนุบาลนครพนม สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา ่นครพนม เขต 1 ครูที่ปรึกษานางปะวะณี ไตรยะถานางภัสรา ฐานวิเศษนางพิศอุดม พงษ์พวงเพชรนางยุพิน เจริญราษฎร์นางสาววารุณี บารุงสวัสดิ์ เอกสารนี้เผยแพร่โดย โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 3. 3. ๖ พลังแห่งรัก...สร้างสรรค์สงคมเล่มนีได้จัดทาขึ้น ั ้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมพลอดุลยเดช เรื่อง “น้าใจไมตรี” ิ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมไทยมีนาใจไมตรีต่อกัน ้ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท อีกทั้งเป็นการยกย่องและ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มี น้าใจไมตรีโดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทย กลุ่มสามสหาย เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของ เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วแสงธรรม เด็กหญิงศิลิลทิพย์ สกุลชัยวัฒนาและเด็กชายชมธวัช ฐานวิเศษ ได้ร่วม จัดทาสมุดระบายสี ชุด “คาขอร้อง..ของคุณตา” โดย มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมไทยด้วยการเสริมสร้าง น้าใจไมตรีซงกันและกัน ึ่ โรงเรียนอนุบาลนครพนมเห็นว่าสื่อเล่มนี้คุณค่า คุณตาขอร้องย้าคาท้ายไว้ ให้ข้อคิดต่อผู้อ่านทุกระดับ ใช้เป็นเครื่องมือเตือนสติ“วิถีไทย มีค่าน่าหวงแหน ให้ผู้คนตระหนักในเรื่องความมีน้าใจ จึงได้จัดพิมพ์ เผยแพร่ต่อไปให้ลูกหลานเหลนไทยในทั่วแดน ขอขอบคุณคณะผู้จัดทาไว้ ณ ที่นี้ด้วย นายถาวร จาปาผนึกแน่น...มีน้าใจและไมตรี” ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม
 4. 4. ๔ ๑ ด้วยความเห็นแก่ตัวมัวลุ่มหลง ครั้งก่อนคุณตาย้าจาได้ไหมเฝ้าพะวงเห็นแก่ได้พาให้เหลิง วิถีไทยเรียบง่ายไม่สับสนประเพณีไทยต้องหมองกระเจิง ความมากมีน้าใจในหมู่ชนเพราะระเริงเอาอย่างทางไม่ดี ซึ้งกมลน่านิยมสมเป็นไทย
 5. 5. ๒ ๓ หน้าบ้านมีโอ่งน้าทาไว้ทั่ว แต่บัดนี้วิถีไทยเปลี่ยนไปแล้ว ทุกครอบครัวต่างพาหาน้าใส เหลือเพียงแววตานานงานท้องถิ่น บรรจุลงเปรียบเช่นเป็นน้าใจ ในเมืองใหญ่น้าใจได้โบยบิน เอื้อเฟื้อให้ผู้ไปมาหาน้ากิน เกือบสูญสิ้นความเป็นไทยไปสิ้นเชิง
 6. 6. ๕ สวัสดีครับผมชื่อจุกครับ เพื่อน ๆ มีเรื่องราวประทับใจ เกี่ยวกับการมีน้าใจไมตรียังไงบ้าง เขียนให้จุกและเพื่อน ได้อ่านตรงนี้เลยนะครับ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เรามาเริ่มฟื้นฟูสู่ไทยแท้.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. เหมือนเก่าแก่ล้วนงามตามวิถี.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. มอบน้าใจเกื้อกูลพูนทวี............................................................................................................................................................................................................... คงเกิดมีกุศลผลตอบแทน

×