ทดสอบก่อนเรียน

4,689 views

Published on

Published in: Education

ทดสอบก่อนเรียน

  1. 1. คาชี้แจง 1. แบบทดสอบนี้คือ แบบทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรมตารางคานวณ Microsoft Office Excel 2007 2. นักเรียนทาข้อสอบและดูคะแนนได้ที่เวบไซต์ http://www.thwarunee.wordpress.com 3. นักเรียนต้องกรอก ชื่อ-สกุล ชั้น และเลขที่ลงในช่องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 4. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละหน่วยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยให้ทาทุกข้อ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อทาแบบทดสอบเสร็จแล้วให้คลิกส่งเพื่อตรวจ1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. Microsoft Office Excel 2007 เป็นโปรแกรมด้านการตกแต่งเอกสาร ข. Microsoft Office Excel 2007 เป็นโปรแกรมด้านการนาเสนอผลงาน ค. Microsoft Office Excel 2007 เป็นโปรแกรมด้านการตกแต่งภาพกราฟิก ง. Microsoft Office Excel 2007 เป็นโปรแกรมด้านการคานวณและการวิเคราะห์ข้อมูล2. นามสกุลของไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 คือข้อใด ก. XLSX ข. DOCX ค. TXTX ง. LSXX3. ข้อใดคือคุณสมบัติใหม่ของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ก. ริบบ้อน ส่วนที่รวบรวมคาสั่งที่ใช้งาน โดยจะแบ่งคาสั่งออกเป็นชุดของชุดคาสั่งนั้นๆ ข. แถบบอกตาแหน่งเซลล์ ค. มุมมองของโปรแกรม ง. ปุ่มสาหรับเลือกเซลล์ทั้งหมดในแผ่นงาน4. ข้อใดกล่าวถึง ข้อมูลตัวเลข ได้ถูกต้องที่สุด ก. ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษร ข้อความ ตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคานวณ ข. ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขที่สามารถนามาคานวณได้ ค. ข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี เวลา ง. ข้อมูลที่เป็นฟังก์ชั่นสาเร็จรูปที่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สร้างไว้ http://www.thwarunee.wordpress.com วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  2. 2. 5. ข้อมูลข้อใดที่สามารถคานวณได้ ก. จานวนนักเรียน ข. เลขที่บัตรประชาชน ค. รายการอาหารกลางวัน ง. หมายเลขโทรศัพท์6. มุมมองที่ใช้งานทั่วไปใน Microsoft Office Excel 2007 คือมุมมองใด ก. มุมมองปกติ ข. มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ ค. มุมมองในการแสดงเอกสารแบบแบ่งหน้า ง. มุมมองก่อนการพิมพ์7. ตาแหน่งเซลล์อยู่ที่ แถว B คอลัมน์ 2 ชื่อของเซลล์นี้คือข้อใด ก. 2B ข. B2 ค. B ง. 28. แผ่นงาน (Worksheet) หมายถึงอะไร ก. ตารางข้อมูลแต่ละหน้าของหน้าต่าง ข. ตารางข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ในเครื่อง ค. ตารางข้อมูลหน้าแรกของหน้าต่าง ง. ตารางข้อมูลเฉพาะหน้าที่กาลังทางาน9. แอกทีฟเซลล์ หมายถึงอะไร ก. เซลล์ที่พร้อมรับข้อมูล ข. เซลล์ว่างเปล่า ค. เซลล์ที่แสดงเฉพาะสูตร ง. เซลล์ที่ไม่สามารถรับข้อมูลได้10. โดยปกติแล้วโปรแกรม Microsoft Excel จะกาหนดแผ่นงานมาให้กี่แผ่น ก. 2 แผ่น ข. 3 แผ่น ค. 4 แผ่น ง. 5 แผ่น http://www.thwarunee.wordpress.com วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  3. 3. 11. การป้อนข้อมูลสองบรรทัดในเซลล์เดียวมีวิธีการอย่างไร ก. กดปุ่ม Ctrl+Enter บนแป้นพิมพ์เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ข. กดปุ่ม Alt+Enter บนแป้นพิมพ์เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ค. กดปุ่ม Ctrl+Shift บนแป้นพิมพ์เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ ง. กดปุ่ม Shtft+Enter บนแป้นพิมพ์เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่12. การแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความ มีวิธีการอย่างไร ก. ใส่เครื่องหมาย + หน้าตัวเลข ข. ใส่เครื่องหมาย –หน้าตัวเลข ค. ใส่เครื่องหมาย ‘ หน้าตัวเลข ง. ใส่เครื่องหมาย = หน้าตัวเลข13. รูปแบบของฟังก์ชั่น คือข้อใด ก. =ชื่อฟังก์ชั่น <ค่าข้อมูล> ข. =ชื่อฟังก์ชั่น (ค่าข้อมูล) ค. =ชื่อฟังก์ชั่น {ค่าข้อมูล} ง. =ชื่อฟังก์ชั่น [ค่าข้อมูล14. ข้อใดคือการป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติ ก. วางเมาส์ไว้ที่มุมบนขวาของเซลล์ให้เมาส์เป็นเครื่องหมายบวก คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงมา ข. วางเมาส์ไว้ที่มุมล่างขวาของเซลล์ให้เมาส์เป็นเครื่องหมายบวก คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงมา ค. วางเมาส์ไว้ที่มุมล่างซ้ายของเซลล์ให้เมาส์เป็นเครื่องหมายบวก คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงมา ง. วางเมาส์ไว้ที่มุมบนซ้ายของเซลล์ให้เมาส์เป็นเครื่องหมายบวก คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงมา15. B เป็นการจัดรูปแบบข้อความแบบใด ก. ตัวบาง ข. ตัวหนา ค. ตัวขีดเส้นใต้ ง. ตัวเอง16. การเทสีพื้นหลังโดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบเซลล์ต้องเลือกแท็บใด ก. ตัวเลข ข. การจัดแนว ค. เส้นขอบ ง. การเติม http://www.thwarunee.wordpress.com วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  4. 4. 17. การจัดข้อความให้เป็นแนวตั้งโดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบเซลล์ต้องเลือกแท็บใด ก. การเติม ข. การจัดแนว ค. แบบอักษร ง. การจัดแนว 18. การใส่รูปภาพในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ต้องเลือกริบบ้อนใด ก. หน้าแรก ข. แทรก ค. การอ้างอิง ง. เค้าโครงหน้ากระดาษ 19. รูปภาพที่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 สร้างไว้คือข้อใด ก. รูปภาพ ข. ภาพตัดปะ ค. รูปร่าง ง. SmartArt 20. การแทรกรูปทรงเรขาคณิต มีขั้นตอนอย่างไร ก. คลิกริบบ้อนแทรก เลือกภาพตัดปะ ข. คลิกริบบ้อนแทรก เลือกรูปร่าง ค. คลิกริบบ้อนแทรก เลือกรูปภาพ ง. คลิกริบบ้อนแทรก เลือก SmartArt 21. การย่อหรือขยายรูปภาพ เมาส์ต้องมีลักษณะอย่างไร ก. ลูกศรสี่ทิศ ข. ลูกศรสองทิศ ค. เครื่องหมายบวก ง. เครื่องหมายคูณ 22. การย้ายตาแหน่งรูปภาพ เมาส์ต้องมีลักษณะอย่างไร ก. เครื่องหมายบวก ข. ลูกศรสองทิศ ค. เครื่องหมายคูณ ง. ลูกศรสี่ทิศ http://www.thwarunee.wordpress.com วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  5. 5. 23. ข้อความที่มีการตกแต่งแล้วในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 คือข้อใด ก. อักษรศิลป์ ข. กล่องข้อความ ค. ข้อความศิลป์ ง. ข้อความพิเศษ24. คีย์ลัดในการสร้างแผนภูมิ คือข้อใด ก. Shift+F11 ข. Alt+F11 ค. Ctrl+F11 ง. F1125. ส่วนประกอบใดที่แสดงให้ทราบว่าเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับอะไร ก. ส่วนอธิบายชุดข้อมูล ข. ชุดข้อมูล ค. ชื่อเรื่อง ง. กริดไลน์26. แกนของแผนภูมโดยทั่วไปมีกี่แกน แกนอะไรบ้าง ิ ก. 2 แกน คือ แกน Y แกน Z ข. 3 แกน คือ แกน X แกน Y แกน Z ค. 2 แกน คือ แกน X แกน Y ง. 2 แกน คือ แกน X แกน Z27. ข้อมูลแสดงจานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นของโรงเรียน ควรเลือกใช้แผนภูมิประเภทใด ก. แผนภูมิแท่ง ข. แผนภูมิวงกลม ค. แผนภูมิเส้น ง. แผนภูมิพื้นที่28. การคานวณในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ต้องมีเครื่องหมายใดนาหน้าเสมอ ก. = ข. ( ) ค. & ง. < > http://www.thwarunee.wordpress.com วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  6. 6. 29. ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายทางการคานวณ ก. ( ) ข. / ค. ^ ง. & 30. ข้อใดถูกต้องที่สุด ก. =A1=20 หมายถึง ค่าใน A1 เท่ากับ 20 ข. =A1>=20 หมายถึง ค่าใน A1 มากกว่า 20 ค. =A1<=20 หมายถึง ค่าใน A1 น้อยกว่า 20 ง. =A1<>20 หมายถึง ค่าใน A1 เท่ากับ 20 31. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ใช้ในการระบุช่วงเซลล์ในการคานวณ ก. : ข. , ค. & ง. ช่องว่าง 32. กระดาษขนาดใดที่เป็นค่าเริ่มต้นในการพิมพ์ ก. A3 ข. A4 ค. F3 ง. F4 33. ข้อใดคือประโยชน์ของการดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ ก. แทรกเลขหน้าได้ ข. แก้ไขรูปแบบเอกสารได้ง่าย ค. ดูเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนพิมพ์ ง. ย่อและขยายขนาดกระดาษ 34. จานวนสาเนา หมายถึง ก. จานวนชุดที่พิมพ์ ข. หน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ค. จานวนแฟ้มงานที่พิมพ์ ง. จานวนเครื่องพิมพ์ 35. คีย์ลัดในการสั่งพิมพ์งานคือข้อใด ก. Shift+P ข. Alt+P ค. Ctrl+P ง. Tab+P http://www.thwarunee.wordpress.com วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม

×