Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อักษรนำหลายหลาก

151,597 views

Published on

Published in: Education

อักษรนำหลายหลาก

  1. 1. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๑คาชี้แจง เติมคาที่กาหนดให้ลงในช่องว่างแล้วอ่าน อย่า อยู่ อย่าง อยาก ๑. ฉัน__________บ้าน ๒. พ่อเป็นแบบ__________ ที่ดีของลูก ๓. น้อง __________ได้ตุ๊กตา ๔. พระสอนว่า__________ พูดโกหก ๕. คุณครูบอกว่า__________ ส่งเสียงดัง ๖. เขาร่ารวยมีฐานะความเป็น__________ ดี ๗. พี่__________ไปเที่ยวน้าตก ๘. ฉันมีของเล่นหลาย__________ ๙. พ่อทางาน__________ ในห้อง ๑๐. __________ เล่นของมีคม วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๑
  2. 2. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๒คาชี้แจง นาคาต่อไปนี้เติมลงในช่องว่าง ไหล หนัก หวีด ไหม เหลือ หงอก หญ้า บาย สนุก สมุด กระ๑. คุณแม่ใส่ชุดผ้า__________ ๒. ฉันไม่เคยเหลว__________ ๓. พี่เป่านก__________เสียงดัง ๔. เราชั่งน้า__________ทุกเดือน ๕. ผมสีขาว เรียกว่า ผม__________ ๖. เด็กดีรู้จักช่วย__________ผู้อื่น ๗. โรงเรียนมีห้อง__________ให้นักเรียนค้นคว้า ๘. พ่อไม่__________จึงนอนพักอยู่ที่บ้าน ๙. ฉันเล่นกับเพื่อนที่สนาม__________ ๑๐. น้องเล่นกาฟักไข่กับเพื่อนอย่าง__________สนาน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๒
  3. 3. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๓คาชี้แจง จงเขียนคาจากคาอ่านที่กาหนดให้ ๑. ขะ – หยัน เขียนว่า ____________________ ๒. สะ – หนุก เขียนว่า ____________________ ๓. ฉะ – หลาด เขียนว่า ____________________ ๔. สะ – หว่าง เขียนว่า ____________________ ๕. สะ – หมอง เขียนว่า ____________________ ๖. ฉะ – ไหน เขียนว่า ____________________ ๗. สะ – สมาน เขียนว่า ____________________ ๘. อะ – หงุ่น เขียนว่า ____________________ ๙. ถะ – เหล – ถะ – ไหล เขียนว่า ___________________ ๑๐. สะ – หม่า - สะ – เหมอ เขียนว่า ____________________ วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๓
  4. 4. ชื่อ ......................................................................................................................... นามสกุล .................................................................................................. ชั้น ……………………………โรงเรียน .......................................................................................................................................................... คะแนนเต็ม ......๑๐.......... ได้ ...................... แบบฝึกที่ ๔คาชี้แจง ให้นักเรียนโยงพยางค์ให้เป็นคาที่มีความหมาย สนุก สมุด ห้อง ถนอม สว่าง เฉลียว ทะนุ ไสว ฉลาด สนาน วารุณี บารุงสวัสดิ์ @thwarunee หน้า ๔

×