Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Clipping Mark

4,020 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Clipping Mark

  1. 1. การใช้โปรแกรม ADOBE PHOTOSHOP การสร้างตัวอักษรด้วยเทคนิคการบังเลเยอร์ (Clipping Mask) วารุณี บารุงสวัสดิ์ : โรงเรียนอนุบาลนครพนม Clipping Mask เป็นการใช้เลเยอร์หนึ่งบังเลเยอร์อื่นได้หลายชั้นพร้อม ๆ กัน เลเยอร์ที่ใช้บังเรียกว่า เลเยอร์ฐาน ทาหน้าที่เป็นมาสก์ที่บังภาพของเลเยอร์อื่น ๆ ในชุดและให้ปรากฎออกมาเฉพาะบริเวณที่ไม่โปร่งใสของเลเยอร์ฐานเท่านั้น ผลงานตัวอย่าง ภาพต้นฉบับ ผลลัพธ์จาก Clipping Mask ภาพต้นฉบับ ผลลัพธ์จาก Clipping Maskเริ่มต้นกันเลย 1. เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop โดยคลิกที่ Start Program >> Adobe >> Photoshop หรือดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอน บนหน้า Desktop หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้ว สังเกตว่าจะมีหน้าต่างที่ไม่เหมือนกัน บางเครื่องมีเครื่องมือเต็มหน้า บางเครื่องไม่มีเลย เพื่อให้เริ่มต้นเหมือนกันขอให้เก็บคาสั่งเมนูต่าง ๆ ไปก่อนโดยคลิกที่ Windows คาสั่งใดที่ถูกแสดงในขณะนี้จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้าให้คลิกตรงคาสั่งนั้น ๆ สังเกตที่หน้าจอจะ พบว่าคาสั่ง ๆ นั้นหายไป 2. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการนามาทาเป็น Clipping Mask โดยคลิก File >> open การเปิดไฟล์รูปภาพ รูปภาพที่ต้องการนามาเป็นเลเยอร์ Clipping Mask
  2. 2. 3. หลังจากทีเ่ ปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมาแล้ว ให้เปิดเครื่องมือ layer โดยคลิกที่ Windows >> layer หรือกด F74. หน้าต่าง layer จะปรากฎในหน้าโปรแกรม ให้สังเกตว่า มี 1 layer ชื่อ Background5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการในรูปภาพที่เปิดขึ้นมาโดยให้เรียกใช้ เครื่องมือ (Tool) จาก Windows >> Tool6. หน้าต่าง tool จะปรากฎในหน้าโปรแกรม ให้คลิกที่ตัว T7. เมื่อคลิกที่ตัว T แล้วให้คลิกที่บริเวณลวดลายของรูปภาพ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ข้อความลงไป8. ปรับ Font และขนาดของตัวหนังสือ โดยการคลิกคลุมข้อความ (ให้ดูที่ layer ต้องเลือก layer ตัวอักษร) เลือกคาสั่งในปรับรูปแบบตัวหนังสือ โดยคลิกที่ Windows >> option ควรใช้ตัวอักษรที่มีรูปร่างหนา เช่น Font DSN Erawan เพื่อให้เห็น ลายรูปภาพอย่างชัดเจน
  3. 3. 9. เมื่อปรับ font และขนาดแล้ว ให้ดูที่ layer ถึงขั้นตอนนี้หากไม่เห็น layer ให้กด f7 ในชั้น layer จะมี 2 ชั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ layer background จะมีกล่องข้อความเกิดขึ้นคลิก OK layer background จะเปลี่ยนเป็น layer 010. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่ layer ตัวอักษร แล้วลากลงมาข้างล่าง ให้ layer 0 อยู่ข้างบนแทน สังเกตว่า ตัวอักษรหายไป11. กดปุ่ม alt ค้างไว้ แล้วคลิกที่เส้น layer จะเห็นข้อความที่มีพื้นหลังเป็นรูปภาพที่เลือกไว้12. แต่งข้อความโดยดับเบิ้ลคลิกที่ layer ตัวอักษร จะเกิดหน้าต่าง layer Style ให้ทาตามขั้นตอนใน รูปภาพข้างล่างนี้ 2. เลือก Emboss 3. เลือกขนาด 2. เลือกสีเส้นและขนาดเส้น 1. ดับเบิ้ลบคลิก 1. ดับเบิ้ลบคลิก สังเกตที่ตัวอัการจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่รูปแบบที่เลือก หากต้องการตกแต่งเพิ่มเติมให้ดับเบิลคลิก ในเอฟเฟคต่าง ๆ ได้หากไม่ชอบใคลิกเครื่องหมายถูกออก เมื่อตกแต่งได้แล้วให้คลิ๊ก OK ตัวอย่างตัวอักษรที่ได้ตกแต่งแล้ว
  4. 4. 13. การตกแต่งพื้นหลังให้เพิ่ม layer ใหม่โดยคลิกเลือก layer 0 แล้วคลิกที่ Create a new layer14. ได้ layer ใหม่ ชื่อว่า layer 1 ให้คลิก layer 1 ค้างไว้แล้วลากลงมาให้อยู่ในตาแหน่งล่างสุดของ Layer15. การตกแต่งพื้นหลังจะทาได้เมื่อ layer มีพื้นหลังเป็นสีขาว แต่ layer ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นแบบ Transparent จึงต้องเทสีขาวให้ก่อนโดยคลิกที่ถังสีในเครื่องมือ Tool เลือกสีขาว แล้วไปเทลงใน layer 1 ผลจากการเทพื้นหลังสีขาว16. เมื่อได้พื้นหลังสีขาวแล้ว ต่อไปคือการตกแต่งพื้นหลัง ซึงสามารถทาได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะตกแต่งโดยการใช้ Style ่ โดยคลิกที่ layer 1 จากนั้นคลิก window เลือก Style17. จะเกิดหน้าต่าง Style ขึ้น
  5. 5. 18. หากหน้าต่าง Style ไม่ปรากฎดังรูปให้คลิกเปลี่ยนมุมมอง โดยคลิกที่ เลือก Small Thumbnail19. เลือก style เพื่อตกแต่งพื้นหลังได้ตามใจชอบ จากภาพตัวอย่างใช้ style Image Effects >> Tile Mosaic ประเภทของ style สามารถคลิก เลือกได้ เมื่อคลิกแล้วให้คลิก ok ภาพสาเร็จจากการใช้เทคนิค Clipping Mask ในการตกแต่งตัวอักษร

×