Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hồi quy hai giai đoạn 2 sls

1,020 views

Published on

Rất nhiều mô hình kinh tế liên quan đến sự nội sinh của biến. Nó thường được phát hiện trong các lý thuyết về hàm cầu (tiêu dùng, đầu tư...). Sự nội sinh của biến có thể dẫn đến các vấn đề như bỏ sót biến, sai số đo lường từ đó làm cho ước lượng OLS không còn tin cậy.


http://nckh.vietlod.com/

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×