Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Văn hóa ứng xử Và kỹ năng giao tiế p trong Doanh nghiệ p   thời kỳ hội nhập(Culture corporate and Communication skills) ...
Giảng viên Tiến sỹ Mỹ học  Thế HùngGiám đốc chương trình Nghệ thuật Trung tâm    Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế  Đại h...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N   GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH   CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ
1. Bệ nh việ n 1982. Bệ nh việ n Bạ ch Mai Hà Nộ i3. Bệ nh việ n đa khoa Hà Tây4. Bệ nh việ n đa khoa tỉ nh Ninh Bình5. Bệ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ11...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ81. ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ91...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ10...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ131....
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N         GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH         CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N         GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH         CÁC MÔN HỌ C VÀ CHU...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N      GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH      CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ191. T...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ201....
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ221....
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ250....
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N       GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH       CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ260....
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N        GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH        CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ...
Tại sao MỸ - NHẬT thành công?Mỹ mạnh khi mọi người không biết chỗ đứng thực sự của mình  Nhật bản mạnh vì mỗi người biết ...
3 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI              Forture Magazine(8.8.2007)Carlos Slim Helu  Bill Gates     Warr...
THƯƠNG HIỆU CỦA MỘT QUỐC GIA HOẶC MỘT DOANHNGHIỆP THỜI MỞ CỬA, HỘI NHẬP PHẢI CÓ 3 HÀM LƯỢNG: 1. HÀM LƯỢNG TRÍ TUỆ 2. HÀM L...
PHẨM CHẤT CỦA MỘT CHỦ THỂ THỜI   HIỆN ĐẠI PHẢI CÓ 4 CHỈ SỐ1. IQ (INTELLIGENT QUOTIENT): CHỈ SỐ THÔNG MINH2. SI (SOCIAL I...
• SỰ ĂN CHO TA CÁI LỰC• SỰ Ở CHO TA CÁI TRÍ• SỰ BANG GIAO CHO TA CÁI NGHIỆP (Văn hóa giao tiếp)(SỰ QUAN TRỌNG CỦA BANG GI...
AI NUÔI SỐNG DOANH NGHIỆP?- LÀ KHÁCH HÀNG- KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ, LÀ NGƯỜI NUÔI SỐNG TA- LÀ NGƯỜI TRẢ LƯƠNG CHO TA, CHO...
TẠI SAO KHÁCH HÀNG BỎ TA MÀ ĐI?• 80% DO THÁI ĐỘ (VĂN HÓA ỨNG XỬ-GIAO TIẾP…)• 15% - SẢN PHẨM, CHUYÊN MÔN…• 5% CÁC ĐỐI TÁC ...
Tam giác vàng ứ ng xử trong doanh nghiệ pKhen, cười           Chào, bắt tay        Văn hóa ứng xử    ...
Văn hóa doanh nghiệp  (Business culture and Corporate culture)Là triết lý kinh doanh, là chiếnlược, sách lược phát triển ...
Văn hoá doanh nghiệ pquyế t đị nh sự trườ ng tồ nvà phát triể n củ a doanhnghiệ p.
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆ P •Vào đầ u nhữ ng năm 70 (thế kỷ XX), sauthành công củ a các công ty Nhậ t, các công tyMỹ bắ t đầ u ...
CÁC BỘ PHẬ N HỢ P THÀNH VĂN HOÁ       DOANH NGHIỆ P•  Đạ o đứ c kinh doanh.•  Hệ thố ng sả n phẩ m: thươ ng hiệ ...
TRIẾ T LÝ KINH DOANH Là tư tưở ng chủ đạ o, dẫ n dắ ttoàn bộ hoạ t độ ng củ a công ty,mà tấ t cả nhữ ng ngườ i làm việ ct...
•Mộ t triế t lý kinh doanhkiên đị nh vữ ng vàng cuố icùng sẽ quyế t đị nh tính vĩđạ i củ a mộ t công ty. •(Robert Shook, n...
TRIẾ T LÝ KINH DOANH HƯỚ NG TỚ I        BA MỤ C TIÊU•  Tạ o nề n tả ng để công ty phát triể n bề n  vữ ng, trườ...
ĐẠ O ĐỨ C KINH DOANH   •Ông Konosuke Matsushita, ngườ i sáng lậ p tậ p đoànMatsushita Electric Industrial:   •“Tạ i sa...
Triế t lý củ a Đặ ng Tiể u Bình “Giàu có là vinh quang”“Mèo đen hay mèo trắ ng không quan trọ ng miễ n là nó bắ t đượ c c...
Triế t lý kinh doanh củ a ngườ i Nhậ t• Ông chủ kém là ông chủ để đấ t mọ c toàn cỏ dạ i.• Ông chủ giỏ i là ông chủ biế t...
Triế t lý kinh doanh củ a Trị nh Văn Bô“Buôn bán đượ c 10 đồ ng thì giữlạ i 7 còn lạ i giúp đỡ ngườ inghèo và làm nhữ ng v...
Triế t lý củ a Prudental“Luôn luôn lắ ng ngheluôn luôn thấ u hiể u”
VĂN HOÁ FPT  FPT mong muố n trở thành mộ t tổchứ c kiể u mớ i, giàu mạ nh bằ ng nỗlự c sáng tạ o trong khoa họ c, kỹ thuậ...
VĂN HOÁ PANASONIC  •Mụ c tiêu cơ bả n tong quả n lý:  •Vì vai trò củ a chúng tôi là nhữ ng nhà côngnghiệ p, nên chúng tô...
VĂN HOÁ HONDA•  Các nguyên tắ c cơ bả n:   – Tôn trọ ng cá nhân;   – Ba niề m đam mê (đam mê mua, đam mê bán, đam mê ...
Nội dungĐề dẫ n:Tạ i sao phả i quan tâm đế n văn hóa ứ ng xử doanh nghiệ p   Phầ n 1: Nhữ ng khái niệ m       1. ...
Tư duy logicTư tưở ng  Hành độ ng  Thói quen  Tính cách  Số phậ n
Khái niệ m văn hóaVăn hóa   = Văn + Hóa (Culture)             71
VĂN HOÁ• Xuấ t phát từ tiế ng La Tinh: CULTUS• CULTUS – Trồ ng trọ t, gieo trồ ng, vun xớ i• Trồ ng trọ t, vun xớ i cây cố...
Văn hóa là tổ ng thểnhữ ng giá trị vậ t chấ t và tinh thầ n do con ngườ i sáng tạ o ra trong quá    trình lị ch sử . ...
Người làm điều lành tuy phúc chưa tới nhưng họa đã đi xa,kẻ làm điều ắc tuy họa chưa tới nhưng phúc đã chẳng còn     ...
Tình thươ ng là sợ i dây nố i liề n con ngườ i vớ i con  ngườ i. Không có đẳ ngcấ p cho nhữ ng dòng máu    đỏ như nh...
Văn hóa là cái còn lạ i sau khi đã     quên đi tấ t cả                76
Văn hóa là cái phả i họ c sau khi đã      họ c tấ t cả                 77
Khái niệ m văn minhVăn minh là sự phát triển nhất định của văn hóa về phương diện vật chấtCivitals: Đô thị , Thành phố(Civ...
Văn hóa - Văn minh Độ dày quá khứ      Lát cắt ngang đồng đại Vật chất + Tinh thần   Vật chất ( KHKT) Dân tộc-Qu...
Văn hóa – Họ c vấ nỨ ng xử        Bằng cấp(Đố i nhân xử thế )  (Tú tài, cử nhân, Ths, Tiến sỹ)          ...
Khái niệ m văn hóa ứ ng xử Văn hóa ứng xử là thế ứng xử, là sựthể hiện triết lý sống, các lối sống, lốisuy nghĩ, lối hành...
Ứng xử  =  Ứng + Xử            82
Phươ ng Tây - Việ t Nam• Duy lý          • Duy tình• Trọ ng độ ng       • Trọ ng tĩnh• Mỗ i ngườ i mộ t suấ...
Nhữ ng biể u hiệ n củ a văn hóa ứ ng xử trong        doanh nghiệ p       Văn hóa  Văn hóa        V...
Văn hóa nói• Nói bằ ng miệ ng           ABC• Nói bằ ng mắ t• Nói bằ ng tay• Nói bằ ng chữ            ...
Nói bằ ng miệ ngNói là gieoNghe là gặt            86
3 THỨ MỘ T ĐI KHÔNG TRỞ LẠ I1. Mũi tên bay đi2. Thờ i gian đã qua3. Lờ i đã nói                  87
Lờ i chư a nói ra,ta là chủ nó Lờ i nói ra rồ i,nó là chủ ta           88
GÓI VÀNGLỜ I NÓI      ĐỌI MÁU           89
NHỮ NG ĐIỀ U CẤ M KỴ KHI NÓI Nói xa,nói xôi, nói đông,   Nói lươn lẹo là người nói tây                ...
Lờ i nóikhông mấ t tiề n mua,  lự a lờ i mà nói cho vừ a lòng nhau            91
Rượ u nhạ t uố ng lắ m cũng sayNgườ i khôn nói lắ m dẫ u hay     cũng nhàm                  92
Uố n lưỡ i 7 lầ n trướ c khi nói Rắn cắn còn có thuốc chữa,Người cắn không có thuốc chữa             (Ngạn ngữ...
So sánh hoạ t độ ng giao tiế p      Nghe      Nã i    § äc     ViÕt Ph¶i      § Çu tiª n  Thø hai ...
Ba tuổ i đủ để họ c nói,  như ng cả cuộ c đờ ikhông đủ để biế t lắ ng nghe.                95
Nói là bạc,  im lặng là vàng,lắng nghe là kim cương           96
Văn hóa nghe Nhĩ              Nhãn                 Nhất Vương              TâmL...
NGƯỜI CÓ VĂN HOÁNói năng Từ tốn Lễ độ Nhỏ nhẹ Đoan trang Chậm rãi Có suy nghĩ, có tình có lý, lấy tâm lấy nhẫn mà n...
Văn hóa mắt       99
Thu nhận thông tin           Thị giác            75%Vị giác 3%     Khứu giác  Xúc giác  Thín...
VĂN HOÁ ĐIỆ N THOẠ I Tự trọng mình và tôn trọng người khác: Không nói oang oang Không ôm máy, buôn chuyện đầu giờ Không...
VĂN HOÁ ĐIỆ N THOẠ I (tiế p)Trực tiếp xưng danh, âm lượng đủ ngheKết thúc: Cám ơn, chào, hẹn gặp lạiĐặt nhẹ máyGọi nhầ...
Văn hóa hành độ ng• Văn hóa ngồ i    • Văn hóa uố ng• Văn hóa đứ ng    • Văn hóa nơ i công cộ ng• Văn hóa mặ c  ...
Trang phụ c• Địa vị xã hội, khả năng kinh tế• Trình độ học vấn• Chuẩn mực đạo đức                  104
Ăn cho mình mặ c  cho ngườ i          105
Gầ n nể bụ ng, nể dạLạ nể áo, nể quầ n.            106
Vừ a mắ t mìnhƯ a mắ t ngườ i         107
108
Bản chất của văn hóa ứng xử               109
道Tâm  =   Đạo    +  Đức     (Ngũ luân)  (Ngũ thường)                 110
Hành thiệ n  Lư u ân  Tích đứ c  Hưở ng phúc
Ngũ Thườ ng1. Nhân2. Lễ3. Nghĩa4. Trí5. Tín             112
Tục cúng gà trống đêm giao thừaNgườ i Việ t Nam cúng con gà trố ng đêm giao thừ a,đêm tấ t niên, đêm trừ tị ch để mong nhữ...
Chữ nhẫn      114
Nhẫ n nhấ t thờ iphong bình lãng tĩnhThoái nhấ t bộhả i khoát thiên không             115
Có khi nhẫ n để       YÊU THƯƠ NGCó khi nhẫ n để       TÌM ĐƯỜ NG LO TOANCó khi nhẫn để         AN TO...
Nhu thắng cương - Nhẫn thắng cường                   117
Nhẫ n nhị n là đứ c tính củ a ngườ i tài,ngườ i có năng lự c, nhữ ng ông chủ muố n   thành đạ t phả i biế t họ c chữ  ...
Nhẫn nhịn sẽ biết:   Chuyể n bạ i thành thắ ng   Chuyể n nguy thành an   Chuyể n dữ thành lànhNgười biết nhẫn nhịn...
Vua chúa lấ y nhẫ n nhị n để đượ c THIÊN HẠTướ ng võ lấ y nhẫ n nhị n để đượ c LÂU DÀINhà buôn lấ y nhẫ n nhị n để đượ c P...
Bách nhẫ nthái hòa       121
Mộ t đố m lử a sânthiêu mộ t rừ ng công    đứ c
5 BÍ QUYẾ T THÀNH CÔNG TRONG         Ứ NG XỬ1.  Biế t ngườ i biế t ta, trăm trậ n trăm thắ ng2.  Biế t tôn trọ ...
“Khi con sinh ra, mọ i ngườ i đề u cườ i riêng mình con khóc. Con hãy số ng sao để khi con nằ m xuố ng, mọ i ngườ i đề u...
Cả m ơ n quý vị đã lắ ng   nghe và xin  chào tạ m biệ t !      Tiế n sỹ Thế Hùng
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 1 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 2 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 3 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 4 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 5 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 6 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 7 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 8 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 9 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 10 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 11 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 12 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 13 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 14 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 15 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 16 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 17 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 18 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 19 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 20 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 21 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 22 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 23 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 24 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 25 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 26 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 27 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 28 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 29 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 30 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 31 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 32 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 33 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 34 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 35 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 36 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 37 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 38 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 39 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 40 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 41 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 42 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 43 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 44 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 45 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 46 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 47 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 48 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 49 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 50 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 51 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 52 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 53 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 54 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 55 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 56 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 57 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 58 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 59 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 60 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 61 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 62 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 63 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 64 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 65 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 66 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 67 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 68 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 69 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 70 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 71 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 72 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 73 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 74 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 75 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 76 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 77 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 78 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 79 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 80 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 81 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 82 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 83 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 84 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 85 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 86 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 87 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 88 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 89 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 90 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 91 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 92 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 93 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 94 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 95 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 96 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 97 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 98 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 99 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 100 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 101 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 102 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 103 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 104 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 105 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 106 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 107 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 108 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 109 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 110 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 111 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 112 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 113 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 114 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 115 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 116 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 117 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 118 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 119 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 120 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 121 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 122 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 123 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 124 [TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp Slide 125

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

10

Share

[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp

Để giàu có , thành công và hạnh phúc hơn : www.youtube.com/thuonggiabatdongsan
Đội ngũ của chúng tôi tập hợp những nhà môi giới Bất động sản Chuyên Nghiệp và Uy Tín NHẤT Hà Nội. "Mọi con đường kinh doanh thành công đều đi qua và đứng trên kinh doanh bất động sản, chỉ có điều bạn đi qua nó sớm hay muộn mà thôi " Chúng tôi nhận thức rõ ràng sứ mệnh của mình là đem đến cho các bạn sự vui vẻ , hạnh phúc và hài lòng nhất khi mua hay bán bất động sản của mình . Với mạng lưới quảng cáo, PR, Marketing vô cùng rộng lớn chúng tôi cam kết giúp các bạn mua, bán ,thuê, cho thuê bds nhanh nhất , tiết kiệm tiền nhất. Vì thế HÃY GỌI NGAY Mr Thắng 0979 617 933 thuonggia.nguyenbds@gmail.com để tận hưởng sự phục vụ chuyên nghiệp của chúng tôi !! Thuong gia BDS 0979 617 933 . DANH TIẾNG LÀ VÀNG !

[TS Mỹ Học Thế Hùng ] Văn hóa ứng xử Doanh Nghiệp

 1. 1. Văn hóa ứng xử Và kỹ năng giao tiế p trong Doanh nghiệ p thời kỳ hội nhập(Culture corporate and Communication skills) 1
 2. 2. Giảng viên Tiến sỹ Mỹ học Thế HùngGiám đốc chương trình Nghệ thuật Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội 2
 3. 3. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ
 4. 4. 1. Bệ nh việ n 1982. Bệ nh việ n Bạ ch Mai Hà Nộ i3. Bệ nh việ n đa khoa Hà Tây4. Bệ nh việ n đa khoa tỉ nh Ninh Bình5. Bệ nh việ n K Hà Nộ i6. Bệ nh việ n Lao Hà Nộ i7. Bệ nh việ n Mắ t Trung ươ ng8. Bệ nh việ n Nhi Hà Nộ i9. Bộ Công an10. Bộ Công thươ ng
 5. 5. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ11. Bộ Thủ y sả n12. Bộ Xây dự ng13. Cả ng Hà Nộ i14. Câu lạ c bộ giáo viên dạ y giỏ i thành phố Hà Nộ i15. Công an thành phố Nam Đị nh16. Công an tỉ nh Hòa Bình17. Công an tỉ nh Thái Nguyên18. Công an tỉ nh Thanh Hóa19. Công đoàn viên chứ c Thành phố Hà Nộ i20. Công nghiệ p tàu thủ y Việ t Nam
 6. 6. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ21. Công ty Bả o Minh Hà Tây22. Công ty cao su Phú Giề ng đỏ tỉ nh Bình Phướ c23. Công ty Chỉ nh hình và phụ c hồ i chứ c năng Hà nộ i24. Công ty Cổ phầ n đầ u tư và xây dự ng số 425. Công ty Cổ phầ n dị ch vụ du lị ch đườ ng sắ t Hà Nộ i26. Công ty cổ phầ n kính VIGRACERA Đáp Cầ u27. Công ty Cổ phầ n thi công cơ giớ i xây lắ p28. Công ty Cổ phầ n tư vấ n xây dự ng điệ n 4 Nha Trang, Khánh Hòa29. Công ty cổ phầ n VLXD Tiề n Phong tỉ nh Thái Bình30. Công ty Cổ phầ n Xây dự ng Công trình Giao thông 810
 7. 7. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ31. Công ty Cổ phầ n xây dự ng số 1 Hà Nộ i32. Công ty Cổ phầ n xi măng Bỉ m Sơ n, Thanh Hóa33. Công ty Cổ phầ n xi măng Bút Sơ n34. Công ty Cổ phầ n xi măng Hoàng Mai, Nghệ An35. Công ty CP đầ u tư - xây dự ng Hà Nộ i36. Công ty CP đầ u tư xây dự ng phát triể n nhà số 7 HN37. Công ty Phú Thái38. Công ty Sông Mã, Thanh Hóa39. Công ty thủ y lợ i huyệ n Gia Lâm40. Công ty TNHH Đầ u tư và Thươ ng mạ i Tràng Tiề n
 8. 8. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ41. Công ty TNHH mộ t thành viên vậ n tả i viễ n dươ ng VINASHIN42. Công ty trách nhiệ m hữ u hạ n Coca – cola43. Công ty tu tạ o và phát triể n nhà Hà nộ i44. Công ty VIGRACERA Hạ Long45. Công ty Xăng dầ u khu vự c 3 Hả i Phòng46. Cụ c Hả i quan Hả i Phòng47. Cụ c Hả i quan Nam Đị nh48. Cụ c Hả i quan Ninh Bình49. Cụ c Hả i quan Thanh Hóa50. Cụ c thú y Việ t Nam
 9. 9. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ51. Cụ c Thuế thành phố Hà Nộ i52. Cung văn hóa Hữ u nghị Việ t Tiệ p Hả i Phòng53. Đạ i họ c Quố c Gia Hà Nộ i54. Đài Truyề n hình Việ t Nam55. Đả ng ủ y khố i các cơ quan Trung ươ ng56. HABUBANK, Hà Nộ i57. Họ c việ n Âm nhạ c Quố c gia Việ t Nam58. Họ c việ n Báo chí và Tuyên truyề n59. Họ c việ n Chính trị hành chính Quố c gia Hồ Chí Minh60. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Ba Vì, Hà Nộ i
 10. 10. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ61. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Gia Lâm, Hà Nộ i62. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Kim Sơ n, Ninh Bình63. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Phổ Yên, Thái Nguyên64. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Phúc Thọ , Hà Nộ i65. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Thiệ u Hóa, Thanh Hóa66. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ huyệ n Yên Mô, Ninh Bình67. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ quậ n Ba Đình, Hà Nộ i68. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ quậ n Cầ u Giấ y, Hà Nộ i69. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ quậ n Hoàng Mai, Hà Nộ i70. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ quậ n Long Biên, Hà Nộ i
 11. 11. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ71. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ quậ n Tây Hồ , Hà Nộ i72. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ thành phố Hà Nộ i73. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ thành phố Hả i Dươ ng74. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ thành phố Phủ Lý, Hà Nam75. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ thành phố Vĩnh Yên76. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ thị trấ n Đông Anh, Hà Nộ i77. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Hà Nam78. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Nam Đị nh79. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Ninh Bình80. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Phú Thọ
 12. 12. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ81. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Thái Bình82. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Thái Nguyên83. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Thanh Hóa84. Hộ i Liên hiệ p phụ nữ tỉ nh Vĩnh |Phúc85. Hộ i Nhà báo tỉ nh Ninh Bình86. Hộ i Nhà báo tỉ nh Ninh Bình87. Hộ i Văn họ c nghệ thuậ t tỉ nh Hả i Dươ ng88. Hộ i Văn họ c Nghệ thuậ t tỉ nh Hả i Dươ ng89. Kho bạ c Nhà nướ c tỉ nh Bình Phướ c90. Kho bạ c Nhà nướ c tỉ nh Hòa Bình
 13. 13. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ91. Liên đoàn Lao độ ng huyệ n Đắ k RLấ p92. Liên đoàn Lao độ ng huyệ n Thọ Xuân, Thanh Hóa93. Liên đoàn Lao độ ng quậ n Tây Hồ , Hà Nộ i94. Liên đoàn Lao độ ng thành phố Hà Nộ i95. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Bình Phướ c96. Liên đoàn Lao đông tỉ nh Đắ c Nông97. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Hà Tây98. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Nam Đị nh99. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Phú Thọ100. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Quả ng Trị
 14. 14. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ101. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Thanh Hóa102. Liên đoàn Lao độ ng tỉ nh Vĩnh Phúc103. Liên đoàn Lao độ ng tuậ n Ba Đình, Hà Nộ i104. Liên minh các hợ p tác xã tỉ nh Ninh Bình105. Ngân hàng Cổ phầ n Đồ ng bằ ng Sông Cử u Long106. Ngân hàng Công thươ ng quậ n Ba Đình, Hà Nộ i107. Ngân hàng Công thươ ng quậ n Đố ng Đa, Hà Nộ i108. Ngân hàng Công thươ ng quậ n Lê Chân, Hả i Phòng109. Ngân hàng Công thươ ng Việ t Nam110. Ngân hàng Đầ u tư và Phát triể nViệ t Nam
 15. 15. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ111. Ngân hàng Ngoạ i thươ ng Việ t Nam112. Ngân hàng Nhà nướ c Việ t Nam (chi nhánh Thái Bình)113. Ngân hàng Nông nghiệ p Triệ u Hả i, Quả ng Trị114. Ngân hàng Nông nghiệ p và phát triể n nông thôn Quả ng Trị115. Ngân hàng nông nghiệ p và PTNT Từ Liêm116. Ngân hàng Nông nghiệ p Vĩnh Linh, Quả ng Trị117. Nhà máy in tiề n Quố c gia118. Nhà máy sả n xuấ t ô tô 3-2119. Nhà văn hóa quậ n Cầ u Giấ y120. Nhà văn hóa trung tâm thành phố Ninh Bình
 16. 16. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ121. Phòng Giáo dụ c Đào tạ o quậ n Cầ u Giấ y, Hà Nộ i122. Phòng Giáo dụ c huyệ n Kim Sơ n, tỉ nh Ninh Bình123. Phòng Giáo dụ c và Đào tạ o huyệ n Nho Quan124. Phòng Giáo dụ c và Đào tạ o quậ n Hoàn Kiế m125. Phòng Giáo dụ c và Đào tạ o Tp. Phủ Lý, Hà Nam126. Phòng Văn hóa - Thông tin quậ n Tây Hồ , Hà Nộ i127. Sở Giáo dụ c Đào tạ o thành phố Hà Nộ i128. Sở Giáo dụ c Đào tạ o tỉ nh Điệ n Biên129. Sở Giáo dụ c Đào tạ o tỉ nh Hòa Bình130. Sở Giáo dụ c Đào tạ o tỉ nh Nam Đị nh
 17. 17. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ131. Sở Giáo dụ c Đào tạ o tỉ nh Nghệ An132. Sở Giáo dụ c Đào tạ o tỉ nh Vĩnh Phúc133. Sở Khoa họ c và Công nghệ tỉ nh Hà Tây134. Sở Lao độ ng - Thươ ng binh và Xã hộ i Hà Nộ i135. Sở Tài chính Hà Nộ i136. Sở Tài chính tỉ nh Hà Tây137. Sở Văn hóa Thể thao du lị ch Tỉ nh Hả i Dươ ng138. Sở Y tế Hà Nộ i139. Tậ p đoàn Bư u chính viễ n thông Việ t Nam140. Tậ p đoàn Công nghiệ p tàu thủ y Việ t Nam
 18. 18. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ141. Tậ p đoàn Dầ u khí Quố c gia Việ t Nam142. Thành đoàn Hà Nộ i143. Thành ủ y Hà Nộ i144. Tỉ nh đoàn Hư ng Yên145. Tỉ nh đoàn Ninh Bình146. Tỉ nh đoàn Thái Bình147. Tổ ng công ty Cổ phầ n bả o hiể m Bả o Minh148. Tổ ng công ty Cổ phầ n xây lắ p dầ u khí Việ t Nam149. Tổ ng công ty Công nghiệ p và ô tô Việ t Nam150. Tổ ng công ty Đầ u tư và phát triể n hạ tầ ng đô thị Hà Nộ i
 19. 19. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ151. Tổ ng công ty Đầ u tư và phát triể n nhà Hà Nộ i152. Tổ ng công ty Đầ u tư xây dự ng cấ p thoát nướ c và môi trườ ng Việ t Nam153. Tổ ng công ty Dệ t may154. Tổ ng công ty dung dị ch khoan và hóa phẩ m dầ u khí155. Tổ ng công ty Hàng hài Việ t Nam156. Tổ ng công ty Hàng không Việ t Nam157. Tổ ng Công ty kinh doanh Bấ t độ ng sả n Hà Nộ i158. Tổ ng công ty Rau quả nông sả n159. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam160. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam, Chi nhánh Đà Nẵ ng
 20. 20. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ161. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam, Chi nhánh H ả i Phòng162. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam, Chi nhánh Nam Đ ị nh163. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam, Chi nhánh Thanh Hóa164. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam, Chi nhánh Thành ph ố H ồ Chí Minh165. Tổ ng công ty Tài chính cổ phầ n dầ u khí Việ t Nam, Chi nhánh Vũng Tàu166. Tổ ng công ty thăm dò khai thác dầ u khí Tp. H ồ Chí Minh167. Tổ ng công ty tư vấ n xây dự ng thủ y lợ i168. Tổ ng công ty Vậ n tả i Hà Nộ i169. Tổ ng công ty VINASIN - Công nghiệ p tàu th ủ y VN170. Tổ ng công ty Xây dự ng Hà Nộ i
 21. 21. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ171. Tổ ng công ty Xi măng Việ t Nam172. Tổ ng cụ c Cả nh sát 40 Hàng Bài173. Tổ ng cụ c cả nh sát về Quả n lý hành chính về TTATXH174. Tổ ng cụ c Hả i Quan Việ t Nam175. Tổ ng liên đoàn Lao độ ng Việ t Nam176. Tông ty Cổ phầ n cơ giớ i xây lắ p177. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị huyệ n Đông Anh178. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị huyệ n Gia Lâm179. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị huyệ n Thạ ch Thấ t180. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị huyệ n Từ Liêm
 22. 22. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ181. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị quậ n Cầ u Giấ y182. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị quậ n Hai Bà Trư ng183. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị quậ n Hoàng Mai184. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị quậ n Long Biên185. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị quậ n Thanh Xuân186. Trung tâm bồ i dưỡ ng chính trị Quỳnh Phụ , Thái Bình187. Trung tâm công tác xã hộ i công đoàn Hà Nộ i188. Trung tâm nghiên cứ u Việ t Nam và Đông Nam Á189. Trung tâm phụ nữ và phát triể n Hộ i LH phụ nữ Việ t Nam190. Trung tâm Quả n lý bay dân dụ ng Việ t Nam
 23. 23. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ191. Trung tâm y tế dự phòng quậ n Thanh Xuân192. Trườ ng Cả nh sát trạ i giam Văn Giang193. Trườ ng Cao đẳ ng dượ c tỉ nh Phú Thọ194. Trườ ng Cao đẳ ng nghề cơ giớ i cơ khí xây dự ng số 1, Bộ Xây dự ng195. Trườ ng Cao đẳ ng Sơ n La196.Trườ ng Cao đẳ ng Sư phạ m Đà Lạ t197. Trườ ng Cao đẳ ng Sư phạ m Hà Nộ i198. Trườ ng Cao đẳ ng Sư phạ m Hà Tây199. Trườ ng Cao đẳ ng Sư phạ m Quả ng Ninh200. Trườ ng Cao đẳ ng Sư phạ m Trung Ươ ng
 24. 24. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ201. Trườ ng Cao đẳ ng Tài chính, Quả n trị kinh doanh tỉ nh Hư ng Yên202. Trườ ng Cao đẳ ng xây dự ng công trình đô thị , Gia Lâm, HN203. Trườ ng Cao đẳ ng xây dự ng số 1204. Trườ ng Chính trị Hả i Phòng205. Trườ ng Chính trị tỉ nh Đồ ng Tháp206. Trườ ng Chính trị tỉ nh Hả i Dươ ng207. Trườ ng Chính trị tỉ nh Lâm Đồ ng208. Trườ ng Chính trị tỉ nh Ninh Bình209. Trườ ng Chính trị tỉ nh Thái Bình210. Trườ ng Chính trị Trườ ng Chinh tỉ nh Nam Đị nh
 25. 25. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ211. Trườ ng chuyên Lươ ng Thế Vinh Hà Nộ i212. Trườ ng Đạ i họ c Đông Đô Hà Nộ i213. Trườ ng Đạ i họ c Giao thông vậ n tả i TP Hồ Chí Minh214. Trườ ng Đạ i họ c Khoa họ c xã hộ i và nhân văn Hà Nộ i215. Trườ ng Đạ i Họ c Khoa họ c Xã hộ i và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh216. Trườ ng Đạ i họ c kỹ thuậ t y tế Hả i Dươ ng217. Trườ ng Đạ i họ c Sân khấ u và Điệ n ả nh Hà Nộ i218. Trườ ng Đạ i họ c Sư phạ m Hà Nộ i219. Trườ ng Đạ i họ c Văn hóa Hà Nộ i220. Trườ ng đạ i họ c Văn hóa Nghệ thuậ t quân độ i
 26. 26. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ221. Trườ ng Đào tạ o cán bộ Lê Hồ ng Phong Hà Nộ i222. Trườ ng Mầ m non A Hà Nộ i223. Trườ ng Mầ m non quậ n Cầ u Giấ y224. Trườ ng Phổ thông cơ sở Dị ch Vọ ng, Hà Nộ i225. Trườ ng Phổ thông trung họ c Hả i Hậ u, Nam Đị nh226. Trườ ng Phổ thông Trung họ c Trươ ng Đị nh227. Trườ ng Phổ thông trung họ c Trươ ng Đị nh, Hà Nộ i228. Trườ ng Trung họ c cơ sở Đị nh Công, Hà Nộ i229. Trườ ng Trung họ c cở sở Mai Độ ng, Hà Nộ i230. Trườ ng Trung họ c cở sở Ngô Sỹ Liên, Hà Nộ i
 27. 27. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ231. Trườ ng Trung họ c phổ thông A Hả i Hậ u, Nam Đị nh232. Trườ ng Trung họ c phổ thông Hoàng Văn Thụ233. Trườ ng Trung họ c phổ thông Trầ n Nhân Tông234. Trườ ng Trung họ c quả n lý và công nghệ Hà Nộ i235. Trườ ng viế t văn Nguyễ n Du Hà Nộ i236. Ủ y ban nhân dân phườ ng Bạ ch Đằ ng, Hà Nộ i237. Ủ y ban nhân dân phườ ng Hàng Bạ c, Hà Nộ i238. Ủ y ban nhân dân phườ ng Hàng Trố ng, Hà Nộ i239. Ủ y ban nhân dân phườ ng Ngô Thì Nhậ m, Hà Nộ i240. Ủ y ban nhân dân phườ ng Nhậ t Tân, Hà Nộ i
 28. 28. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ241. Ủ y ban nhân dân phườ ng Ô Cầ u Dề n, Hà Nộ i242. Ủ y ban nhân dân phườ ng Quan Hoa, Cầ u Giấ y, Hà Nộ i243. Ủ y ban nhân dân Thành phố Hà Nộ i244. Ủ y ban nhân dân Thành phố Thanh Hóa245. Việ n khoa họ c Thủ y lợ i miề n Nam246. Viễ n thông Quả ng Trị247. Vụ Bả o vệ chính trị nộ i bộ BCH Trung ươ ng Đả ng248. Xí nghiệ p môi trườ ng đô thị số 3, Hà Nộ i249. Công ty cổ phầ n đầ u tư và xây dự ng HUD 3
 29. 29. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ250. Công ty cổ phầ n tư vấ n xây dự ng và phát triể n đô thị Hà Nộ i251. Công ty cổ phầ n đầ u tư xây dự ng Hà Nộ i252. Công ty cổ phầ n Trang Viên Sơ n253. Bệ nh việ n đa khoa Đông Anh, Hà Nộ i254. Công ty DOME thành phố Hả i Phòng255. Trườ ng tiể u họ c Nguyễ n Văn Tố , Thành phố Hả i Phòng256. Trườ ng tiể u họ c Lê Văn Tám, thành phố Hả i Phòng257. Trườ ng tiể u họ c Nguyễ n thị Minh Khai, Tp Hả i Phòng258. Trườ ng tiể u họ c Nguyễ n Đứ c Cả nh tp Hả i Phòng259. Trườ ng tiể u họ c Trư ng Vươ ng tp Hả i Phòng
 30. 30. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ260. Trườ ng tiể u họ c Nguyễ n Công Trứ , HP261. Trườ ng tiể u họ c Lê Văn Tám, tp HP262. Trườ ng tiể u họ c Trầ n Hư ng Đạ o,tp HP263. Trườ ng tiể u họ c Đinh Tiên Hoàng HP264. Phòng giáo dụ c Huyệ n Xuân Trườ ng Nam Đị nh265. Tổ ng cụ c cả nh sát Miề n Nam266. Công đoàn viên chứ c Hà Nộ i267. Bả o hiể m xã hộ i Hà Nộ i268. Công ty quả n lý đườ ng sắ t Hà Thái, Hà Nộ i269.Trườ ng PTTH Kim Anh, Vĩnh Phúc
 31. 31. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ270. Cụ c hậ u cầ n bộ quố c phòng271.Huyệ n ủ y Đạ i Từ tỉ nh Thái Nguyên272.Trườ ng PTTH Huyệ n Đạ i Từ T.Nguyên273. Công ty dượ c phẩ m Thanh Hóa274. Hộ i Liên hiệ p Phụ nữ Tỉ nh Thanh Hóa275.Hộ i doanh nhân nữ Tỉ nh Thanh Hóa276. Công ty nhiệ t Điệ n Ninh Bình277. Công ty bả o hiể m Ninh Bình278. Tỉ nh ủ y Hả i Dươ ng279. Saifgon Hotel, Hà Nộ i
 32. 32. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ280. Khách sạ n Hoàn Kiế m Hà Nộ i281.Trườ ng đạ i họ c Thươ ng Mạ i, Hà Nộ i282. Khách sạ n dân chủ Hà Nộ i283.Sài Gòn công thươ ng ngân hàng284. Trung tâm chiế u phim Quố c gia285. Bệ nh việ n nhi Thanh Hóa286. Công ty cổ phầ n Dạ Lan Thanh Hóa287. Công ty taxi Bắ c Trung Nam T.Hóa288. Công ty Dượ c Thanh Hóa289. Hộ i liên hiệ p phụ nữ Thanh hóa
 33. 33. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ290. Hộ i nông dân TH Hà Nộ i291.Liên đoàn lao độ ng tỉ nh Hả i Dươ ng292. Ban kiể m tra tỉ nh ủ y tỉ nh Ninh Bình293.Cụ c tham mư u tổ ng cụ c cả nh sát294. Cụ c kinh tế tổ ng cụ c cả nh sát295. Cụ c kỹ thuậ t tổ ng cụ c cả nh sát296. Cụ c chính trị tổ ng cụ c cả nh sát297. Trườ ng THPT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nộ i298. Trườ ng THPT Trầ n Hư ng Đạ o, Thanh Xuân, HN299. Trung tâm GDTX huyệ n Phú Xuyên, Hà Nộ i300. Trung tâm GDTX tỉ nh Phú Thọ
 34. 34. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ301. Trung tâm GDTX tỉ nh Điệ n Biên302. Trung tâm GDTX tỉ nh Vĩnh Phúc303. Trung tâm GDTX tỉ nh Nam Đị nh304. Trung tâm GDTX tỉ nh Nghệ An305. Trung tâm GDTX tỉ nh Hà Tĩnh306. Trung tâm GDTX tỉ nh Quả ng Bình307. Trung tâm GDTX tỉ nh Cà Mau308. Trung tâm GDTX tỉ nh Thanh Hóa309. Trung tâm GDTX tỉ nh Thái Nguyên310. Trườ ng cao đẳ ng sư phạ m Gia Lai
 35. 35. NHỮ NG ĐƠ N VỊ ĐÃ MỜ I TS THẾ HÙNG ĐẾ N GIẢ NG DẠ Y VÀ THUYẾ T TRÌNH CÁC MÔN HỌ C VÀ CHUYÊN ĐỀ311. TT bồ i dưỡ ng chính trị huyệ n Thanh Oai, HN312. Trườ ng THCS Quang Minh, Mê Linh, HN313. Trườ ng mầ m non Quang Minh A, Mê Linh, HN314. Trườ ng mầ m non Quang Minh B, Mê Linh, HN315. Trườ ng tiể u họ c Quang Minh A, Mê Linh, HN316. Trườ ng tiể u họ c Quang Minh B, Mê Linh, HN317. Trườ ng mầ m non Chi Đông, Mê Linh, HN318. Trườ ng PTCS Chi Đông, Mê Linh, HN319. Trườ ng THCS thị xã Phúc Yên320. Hộ i liên hiệ p phụ nữ huyệ n Thanh Oai, HN321. Trườ ng bồ i dưỡ ng CBGD 67B Cử a Bắ c, HN322. Thành ủ y Thành phố Thanh Hóa
 36. 36. Tại sao MỸ - NHẬT thành công?Mỹ mạnh khi mọi người không biết chỗ đứng thực sự của mình Nhật bản mạnh vì mỗi người biết vị trí, chỗ đứng mà tự do tìm kiếm vai trò mới của mình của mình 46
 37. 37. 3 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI Forture Magazine(8.8.2007)Carlos Slim Helu Bill Gates Warren Buffet 74 Tỷ USD 58 Tỷ USD 52,4 Tỷ USD169,4 tỷ USD ( BẰNG THU NHẬP CỦA 66 NƯỚC NGHÈO NHẤT THẾ GiỚI – 3 TỶ NGƯỜI ) 47
 38. 38. THƯƠNG HIỆU CỦA MỘT QUỐC GIA HOẶC MỘT DOANHNGHIỆP THỜI MỞ CỬA, HỘI NHẬP PHẢI CÓ 3 HÀM LƯỢNG: 1. HÀM LƯỢNG TRÍ TUỆ 2. HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ 3. HÀM LƯỢNG VĂN HÓA TRONG ĐÓ HÀM LƯỢNG VĂN HÓA LÀ QUAN TRỌNG, BỞI VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG, LÀ GỐC, LÀ LÕI ĐỂ TẠO NÊN VĂN HÓA CỦA MỘT QUỐC GIA CŨNG NHƯ CỦA DOANH NGHIỆP. 48
 39. 39. PHẨM CHẤT CỦA MỘT CHỦ THỂ THỜI HIỆN ĐẠI PHẢI CÓ 4 CHỈ SỐ1. IQ (INTELLIGENT QUOTIENT): CHỈ SỐ THÔNG MINH2. SI (SOCIAL INTELLIGENCE): TRÍ TUỆ XÃ HỘI3. PI (PRACTICE INTELLIGENCE): TRÍ TUỆ THỰC TẾ4. EI (EMOTION INTELLIGENCE): TRÍ TuỆ CẢM XÚC 49
 40. 40. • SỰ ĂN CHO TA CÁI LỰC• SỰ Ở CHO TA CÁI TRÍ• SỰ BANG GIAO CHO TA CÁI NGHIỆP (Văn hóa giao tiếp)(SỰ QUAN TRỌNG CỦA BANG GIAO - GIAO TIẾP ỨNG XỬ TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ) 50
 41. 41. AI NUÔI SỐNG DOANH NGHIỆP?- LÀ KHÁCH HÀNG- KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG ĐẾ, LÀ NGƯỜI NUÔI SỐNG TA- LÀ NGƯỜI TRẢ LƯƠNG CHO TA, CHO TA LỢI NHUẬN- LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN SA THẢI TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẾN NHÂN VIÊN BẰNG CÁCH ĐẦU TƯ TiỀN VÀO CHỖ KHÁC- LÀ NGƯỜI KHAI SINH, KHAI TỬ DOANH NGHIỆP 51
 42. 42. TẠI SAO KHÁCH HÀNG BỎ TA MÀ ĐI?• 80% DO THÁI ĐỘ (VĂN HÓA ỨNG XỬ-GIAO TIẾP…)• 15% - SẢN PHẨM, CHUYÊN MÔN…• 5% CÁC ĐỐI TÁC KHÁC TRANH CƯỚP 52
 43. 43. Tam giác vàng ứ ng xử trong doanh nghiệ pKhen, cười Chào, bắt tay Văn hóa ứng xử Giao tiếp Lắng nghe
 44. 44. Văn hóa doanh nghiệp (Business culture and Corporate culture)Là triết lý kinh doanh, là chiếnlược, sách lược phát triển côngty, là nghệ thuật chăm sóckhách hàng, làm vừa lòng họ,níu giữ họ thành những ngườibạn hàng thân thiết lâu dài. 54
 45. 45. Văn hoá doanh nghiệ pquyế t đị nh sự trườ ng tồ nvà phát triể n củ a doanhnghiệ p.
 46. 46. VĂN HOÁ DOANH NGHIỆ P •Vào đầ u nhữ ng năm 70 (thế kỷ XX), sauthành công củ a các công ty Nhậ t, các công tyMỹ bắ t đầ u tìm hiể u nguyên nhân dẫ n đế nnhữ ng thành công đó. •Đầ u thậ p kỷ 90 (thế kỷ XX), ngườ i ta bắ tđầ u nghiên cứ u nhữ ng nhân tố cấ u thành vànhữ ng tác độ ng to lớ n củ a văn hoá đố i vớ i sựphát triể n củ a mộ t doanh nghiệ p.
 47. 47. CÁC BỘ PHẬ N HỢ P THÀNH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆ P• Đạ o đứ c kinh doanh.• Hệ thố ng sả n phẩ m: thươ ng hiệ u, quý, hiế m, khó thay th ế , khó b ắ t chướ c.• Thể chế hoạ t độ ng củ a doanh nghiệ p.• Triế t lý kinh doanh.• Phong cách lãnh đạ o.• Phong cách lao độ ng, làm việ c.• Hệ thố ng các quy chế liên quan đế n hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh và đờ i số ng củ a doanh nghiệ p.• ⇓• GIÁ TRỊ , CHUẨ N MỰ C, TRUYỀ N THỐ NG• NIỀ M TIN, LỐ I SỐ NG• 5. Hệ thố ng quan hệ giao tiế p, ứ ng xử• Giao tiế p, ứ ng xử nộ i bộ .• Giao tiế p, ứ ng xử vớ i khách hàng, xã hộ i.
 48. 48. TRIẾ T LÝ KINH DOANH Là tư tưở ng chủ đạ o, dẫ n dắ ttoàn bộ hoạ t độ ng củ a công ty,mà tấ t cả nhữ ng ngườ i làm việ ctạ i công ty, từ ngườ i lãnh đạ ocao nhấ t đế n nhữ ng ngườ i laođộ ng ở cấ p thấ p nhấ t, thấ mnhuầ n và tuân thủ nhằ m làm chocông ty phát triể n bề n vữ ng vàtrườ ng tồ n.
 49. 49. •Mộ t triế t lý kinh doanhkiên đị nh vữ ng vàng cuố icùng sẽ quyế t đị nh tính vĩđạ i củ a mộ t công ty. •(Robert Shook, nhà khoa họ c Mỹ )
 50. 50. TRIẾ T LÝ KINH DOANH HƯỚ NG TỚ I BA MỤ C TIÊU• Tạ o nề n tả ng để công ty phát triể n bề n vữ ng, trườ ng tồ n.• Hướ ng công ty đế n việ c phụ c vụ xã hộ i thông qua phụ c vụ khách hàng (con ngườ i).• Hướ ng tớ i nhữ ng ngườ i làm việ c trong công ty: đượ c làm việ c, sáng tạ o, cố ng hiế n, mà qua đó, có cuộ c số ng tố t hơ n (con ngườ i).
 51. 51. ĐẠ O ĐỨ C KINH DOANH •Ông Konosuke Matsushita, ngườ i sáng lậ p tậ p đoànMatsushita Electric Industrial: •“Tạ i sao tôn giáo lạ i phồ n vinh, mà nhiề u ngành sả n xuấ tlạ i phá sả n, mặ c dù nhữ ng sả n phẩ m họ làm ra đáp ứ ngđượ c các nhu cầ u thiế t yế u củ a con ngườ i. Phả i chăng sựkhác nhau là ở chỗ , tôn giáo đứ ng trên niề m tin và bằ ng mọ icố gắ ng cứ u vớ t con ngườ i, còn chúng ta kinh doanh vì chúngta”. Từ đó ông đề ra triế t lý kinh doanh củ a tậ p đoàn: "Suycho cùng, việ c sả n xuấ t củ a chúng ta quyế t không phả i là chỉlàm vì mình, mà là để thoả mãn nhu cầ u vậ t chấ t, tinh thầ ncho nhiề u ngườ i trong xã hộ i”.
 52. 52. Triế t lý củ a Đặ ng Tiể u Bình “Giàu có là vinh quang”“Mèo đen hay mèo trắ ng không quan trọ ng miễ n là nó bắ t đượ c chuộ t”
 53. 53. Triế t lý kinh doanh củ a ngườ i Nhậ t• Ông chủ kém là ông chủ để đấ t mọ c toàn cỏ dạ i.• Ông chủ giỏ i là ông chủ biế t trồ ng lúa.• Ông chủ thông minh là ông chủ biế t làm cho đấ t màu mỡ .• Ông chủ sáng suố t là ông chủ biế t chăm sóc ngườ i làm.
 54. 54. Triế t lý kinh doanh củ a Trị nh Văn Bô“Buôn bán đượ c 10 đồ ng thì giữlạ i 7 còn lạ i giúp đỡ ngườ inghèo và làm nhữ ng việ c phúcđứ c. Khi cầ n để nuôi nề n độ clậ p dân tộ c thì cố ng hiế n tấ tcả .”
 55. 55. Triế t lý củ a Prudental“Luôn luôn lắ ng ngheluôn luôn thấ u hiể u”
 56. 56. VĂN HOÁ FPT FPT mong muố n trở thành mộ t tổchứ c kiể u mớ i, giàu mạ nh bằ ng nỗlự c sáng tạ o trong khoa họ c, kỹ thuậ tvà công nghệ , góp phầ n làm hư ngthị nh quố c gia, đem lạ i cho mỗ ithành viên củ a mình điề u kiệ n pháttriể n đầ y đủ nhấ t về tài năng và mộ tcuộ c số ng đầ y đủ về vậ t chấ t, phongphú và tinh thầ n.
 57. 57. VĂN HOÁ PANASONIC •Mụ c tiêu cơ bả n tong quả n lý: •Vì vai trò củ a chúng tôi là nhữ ng nhà côngnghiệ p, nên chúng tôi sẽ hiế n dâng bả n thânmình cho tiế n bộ và phát triể n xã hộ i, chocuộ c số ng tố t đẹ p củ a tấ t cả mọ i ngườ i, bằ ngcách làm tăng chấ t lượ ng cuộ c số ng trên thếgiớ i thông qua nhữ ng hoạ t độ ng kinh doanhcủ a chúng tôi.
 58. 58. VĂN HOÁ HONDA• Các nguyên tắ c cơ bả n: – Tôn trọ ng cá nhân; – Ba niề m đam mê (đam mê mua, đam mê bán, đam mê sáng t ạ o);• Các nguyên tắ c củ a công ty: – Có tầ m nhìn tổ ng thể , chỉ chuyên cung cấ p các sả n ph ẩ m có ch ấ t l ượ ng tố t nhấ t vớ i mộ t giá thành hợ p lý, đả m bả o sự hài lòng củ a ng ườ i tiêu dùng trên khắ p thế giớ i.• Các chính sách quả n lý: – Luôn luôn tiế n lên phía trướ c cùng tham vọ ng và tu ổ i trẻ ; – Tôn trọ ng lý thuyế t, xây dự ng các ý tưở ng mớ i, tạ o mộ t năng su ấ t cao nhấ t; – Tiế t kiệ m thờ i gian; – Yêu thích công việ c, cở i mở trong giao tiế p; – Phấ n đấ u không ngừ ng cho mộ t môi trườ ng làm việ c hài hoà và luôn trôi chả y; – Luôn coi trọ ng và lư u tâm đế n giá trị củ a công tác nghiên c ứ u và s ự ph ấ n đấ u.
 59. 59. Nội dungĐề dẫ n:Tạ i sao phả i quan tâm đế n văn hóa ứ ng xử doanh nghiệ p Phầ n 1: Nhữ ng khái niệ m 1. Khái niệ m văn hóa 2. Khái niệ m văn minh, Sự khác nhau giữ a văn hóa văn minh 3. Sự khác nhau giữ a văn hóa và họ c vấ n Phầ n 2 : Văn hóa ứ ng xử 1. Khái niệ m văn hóa ứ ng xử 2. Bả n chấ t củ a văn hóa ứ ng xử 1. Chữ tâm 2. Chữ nhẫ n 3. Nhữ ng biể u hiệ n củ a văn hóa ứ ng xử nơ i doanh nghiệ p 1. Văn hóa nói 2. Văn hóa hành độ ng 4. Bí quyế t thành công củ a văn hóa ứ ng xử Phầ n 3 : Bí quyế t trẻ lâu số ng lâu Kế t luậ n
 60. 60. Tư duy logicTư tưở ng  Hành độ ng  Thói quen  Tính cách  Số phậ n
 61. 61. Khái niệ m văn hóaVăn hóa = Văn + Hóa (Culture) 71
 62. 62. VĂN HOÁ• Xuấ t phát từ tiế ng La Tinh: CULTUS• CULTUS – Trồ ng trọ t, gieo trồ ng, vun xớ i• Trồ ng trọ t, vun xớ i cây cố i, thả o mộ c ⇒ xanh tươ i, tươ i tố t.• Trồ ng trọ t, vun xớ i tinh thầ n (tâm hồ n): Giáo dụ c, đào tạ o con ngườ i hay mộ t cộ ng đồ ng ngườ i để họ trở nên tố t đẹ p hơ n, số ng vớ i nhau tử tế , tôn trọ ng, thươ ng yêu, không làm tổ n thươ ng và không xúc phạ m.•
 63. 63. Văn hóa là tổ ng thểnhữ ng giá trị vậ t chấ t và tinh thầ n do con ngườ i sáng tạ o ra trong quá trình lị ch sử . Từ điển tiếng việt 73
 64. 64. Người làm điều lành tuy phúc chưa tới nhưng họa đã đi xa,kẻ làm điều ắc tuy họa chưa tới nhưng phúc đã chẳng còn 74
 65. 65. Tình thươ ng là sợ i dây nố i liề n con ngườ i vớ i con ngườ i. Không có đẳ ngcấ p cho nhữ ng dòng máu đỏ như nhau. Thích ca 75
 66. 66. Văn hóa là cái còn lạ i sau khi đã quên đi tấ t cả 76
 67. 67. Văn hóa là cái phả i họ c sau khi đã họ c tấ t cả 77
 68. 68. Khái niệ m văn minhVăn minh là sự phát triển nhất định của văn hóa về phương diện vật chấtCivitals: Đô thị , Thành phố(Civilization) 78
 69. 69. Văn hóa - Văn minh Độ dày quá khứ  Lát cắt ngang đồng đại Vật chất + Tinh thần  Vật chất ( KHKT) Dân tộc-Quốc gia  Nhân loại-Thế giới National International 79
 70. 70. Văn hóa – Họ c vấ nỨ ng xử Bằng cấp(Đố i nhân xử thế ) (Tú tài, cử nhân, Ths, Tiến sỹ) 80
 71. 71. Khái niệ m văn hóa ứ ng xử Văn hóa ứng xử là thế ứng xử, là sựthể hiện triết lý sống, các lối sống, lốisuy nghĩ, lối hành động của một cộngđồng người trong việc ứng xử và giảiquyết những mối quan hệ giữa conngười với tự nhiên, với xã hội từ vi mô(gia đình) đến vĩ mô (cơ quan, đoàn thể,trường học, nhân gian) 81
 72. 72. Ứng xử = Ứng + Xử 82
 73. 73. Phươ ng Tây - Việ t Nam• Duy lý • Duy tình• Trọ ng độ ng • Trọ ng tĩnh• Mỗ i ngườ i mộ t suấ t • Ăn chung mộ t mâm • Tứ đạ i đồ ng đườ ng • Tứ đạ i đồ ng sàng • Bán anh em xa mua láng giề ng gầ n • Nướ c xa không cứ u đượ c lử a gầ n • Đánh nhau chia thóc, mờ i nhau ăn cơ m 83
 74. 74. Nhữ ng biể u hiệ n củ a văn hóa ứ ng xử trong doanh nghiệ p Văn hóa Văn hóa Văn hóa NÓI HÀNH ĐỘNG 84
 75. 75. Văn hóa nói• Nói bằ ng miệ ng ABC• Nói bằ ng mắ t• Nói bằ ng tay• Nói bằ ng chữ 85
 76. 76. Nói bằ ng miệ ngNói là gieoNghe là gặt 86
 77. 77. 3 THỨ MỘ T ĐI KHÔNG TRỞ LẠ I1. Mũi tên bay đi2. Thờ i gian đã qua3. Lờ i đã nói 87
 78. 78. Lờ i chư a nói ra,ta là chủ nó Lờ i nói ra rồ i,nó là chủ ta 88
 79. 79. GÓI VÀNGLỜ I NÓI ĐỌI MÁU 89
 80. 80. NHỮ NG ĐIỀ U CẤ M KỴ KHI NÓI Nói xa,nói xôi, nói đông,  Nói lươn lẹo là người nói tây không trung thực Nói to quá là người thô thiển  Nói không chú ý đến Nói thầm chỗ đông đối tượng là người bất người - rất xấu nhã Nói quá ít dễ bị hiểu nhầm là khinh người  Không nói ngọng, nói Nói quá nhiều, thao lắp, nói tục,… thao bất tuyệt là tra tấn  53% dân Hà nội nói tục người khác 90
 81. 81. Lờ i nóikhông mấ t tiề n mua, lự a lờ i mà nói cho vừ a lòng nhau 91
 82. 82. Rượ u nhạ t uố ng lắ m cũng sayNgườ i khôn nói lắ m dẫ u hay cũng nhàm 92
 83. 83. Uố n lưỡ i 7 lầ n trướ c khi nói Rắn cắn còn có thuốc chữa,Người cắn không có thuốc chữa (Ngạn ngữ H’Mông) 93
 84. 84. So sánh hoạ t độ ng giao tiế p Nghe Nã i § äc ViÕt Ph¶i § Çu tiª n Thø hai Thø ba Cuèi cï ng hä c Ph¶i NhiÒu T­ ¬ng ®èi T­ ¬ng ®èi Ýts ö dông nhÊt nhiÒu Ýt nhÊt §­ î c d¹ y ? T­ ¬ng ®èi T­ ¬ng ®èi Ýt nhiÒu NhiÒ nhÊt u 94
 85. 85. Ba tuổ i đủ để họ c nói, như ng cả cuộ c đờ ikhông đủ để biế t lắ ng nghe. 95
 86. 86. Nói là bạc, im lặng là vàng,lắng nghe là kim cương 96
 87. 87. Văn hóa nghe Nhĩ Nhãn Nhất Vương TâmLuôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu Lắng nghe là hùng biện nhất 97
 88. 88. NGƯỜI CÓ VĂN HOÁNói năng Từ tốn Lễ độ Nhỏ nhẹ Đoan trang Chậm rãi Có suy nghĩ, có tình có lý, lấy tâm lấy nhẫn mà nói Dùng mỹ từ, nhã ngữ khi giao tiếp Thường trực câu cảm ơn, xin lỗi, làm ơn, xin phép, xin chào, thưa, vâng… 98
 89. 89. Văn hóa mắt 99
 90. 90. Thu nhận thông tin Thị giác 75%Vị giác 3% Khứu giác Xúc giác Thính giác 4% 6% 12% 100
 91. 91. VĂN HOÁ ĐIỆ N THOẠ I Tự trọng mình và tôn trọng người khác: Không nói oang oang Không ôm máy, buôn chuyện đầu giờ Không gọi buổi trưa hoặc sau 22h Để chế độ rung 101
 92. 92. VĂN HOÁ ĐIỆ N THOẠ I (tiế p)Trực tiếp xưng danh, âm lượng đủ ngheKết thúc: Cám ơn, chào, hẹn gặp lạiĐặt nhẹ máyGọi nhầm số phải xin lỗi Gọi lại khi nghẽn máy 102
 93. 93. Văn hóa hành độ ng• Văn hóa ngồ i • Văn hóa uố ng• Văn hóa đứ ng • Văn hóa nơ i công cộ ng• Văn hóa mặ c • Văn hóa giớ i tính• Văn hóa ăn, sau ăn 103
 94. 94. Trang phụ c• Địa vị xã hội, khả năng kinh tế• Trình độ học vấn• Chuẩn mực đạo đức 104
 95. 95. Ăn cho mình mặ c cho ngườ i 105
 96. 96. Gầ n nể bụ ng, nể dạLạ nể áo, nể quầ n. 106
 97. 97. Vừ a mắ t mìnhƯ a mắ t ngườ i 107
 98. 98. 108
 99. 99. Bản chất của văn hóa ứng xử 109
 100. 100. 道Tâm = Đạo + Đức (Ngũ luân) (Ngũ thường) 110
 101. 101. Hành thiệ n  Lư u ân  Tích đứ c  Hưở ng phúc
 102. 102. Ngũ Thườ ng1. Nhân2. Lễ3. Nghĩa4. Trí5. Tín 112
 103. 103. Tục cúng gà trống đêm giao thừaNgườ i Việ t Nam cúng con gà trố ng đêm giao thừ a,đêm tấ t niên, đêm trừ tị ch để mong nhữ ng điề u tố tlành nhấ t trong năm mớ i vì con gà trố ng có 5 đứ ctính:1. Văn đứ c (đẹ p)2. Nghĩa đứ c (số ng có tình có nghĩa)3. Võ đứ c (dáng hiên ngang như mộ t võ sĩ)4. Dũng đứ c( khi lâm trậ n, mộ t là đánh, hai là chế ttạ i chỗ không bao giờ chạ y)5. Tín đứ c (Giữ lờ i hứ a – gáy đúng giờ )Miệ ng ngậ m 1 bông hoa hồ ng là biể u tượ ng tinh túycủ a trờ i đấ t.
 104. 104. Chữ nhẫn 114
 105. 105. Nhẫ n nhấ t thờ iphong bình lãng tĩnhThoái nhấ t bộhả i khoát thiên không 115
 106. 106. Có khi nhẫ n để YÊU THƯƠ NGCó khi nhẫ n để TÌM ĐƯỜ NG LO TOANCó khi nhẫn để AN TOÀNCó khi nhẫn để KHÔNG TÀN SÁT NHAU 116
 107. 107. Nhu thắng cương - Nhẫn thắng cường 117
 108. 108. Nhẫ n nhị n là đứ c tính củ a ngườ i tài,ngườ i có năng lự c, nhữ ng ông chủ muố n thành đạ t phả i biế t họ c chữ 118
 109. 109. Nhẫn nhịn sẽ biết: Chuyể n bạ i thành thắ ng Chuyể n nguy thành an Chuyể n dữ thành lànhNgười biết nhẫn nhịn sẽ vô địch 119
 110. 110. Vua chúa lấ y nhẫ n nhị n để đượ c THIÊN HẠTướ ng võ lấ y nhẫ n nhị n để đượ c LÂU DÀINhà buôn lấ y nhẫ n nhị n để đượ c PHÚ QUÝNgườ i bình thườ ng lấ y nhẫ n nhị n để đượ c TRI KỶ 120
 111. 111. Bách nhẫ nthái hòa 121
 112. 112. Mộ t đố m lử a sânthiêu mộ t rừ ng công đứ c
 113. 113. 5 BÍ QUYẾ T THÀNH CÔNG TRONG Ứ NG XỬ1. Biế t ngườ i biế t ta, trăm trậ n trăm thắ ng2. Biế t tôn trọ ng nhân cách ngườ i tiế p xúc vớ i ta3. Phả i biế t khen, biế t khích lệ ngườ i khác4. Luôn giữ nụ cườ i trên môi và giọ ng nói ngọ t ngào5. Luôn quan tâm, chu đáo, lắ ng nghe ngườ i khác 123
 114. 114. “Khi con sinh ra, mọ i ngườ i đề u cườ i riêng mình con khóc. Con hãy số ng sao để khi con nằ m xuố ng, mọ i ngườ i đề u khóc, riêng mình con cườ i” ( Kinh thánh)
 115. 115. Cả m ơ n quý vị đã lắ ng nghe và xin chào tạ m biệ t ! Tiế n sỹ Thế Hùng
 • tramyvan1

  Nov. 12, 2020
 • DiepVoHoang

  Jul. 31, 2020
 • vinh758

  Jun. 10, 2020
 • lenynhat

  May. 21, 2020
 • hnhdng12

  Mar. 31, 2020
 • lieuleloi

  Sep. 27, 2018
 • kimtuyentranthi1

  May. 13, 2018
 • DuongNguyen147

  Apr. 23, 2015
 • leeblue106

  Dec. 2, 2014
 • vananhivy

  Oct. 11, 2014

Để giàu có , thành công và hạnh phúc hơn : www.youtube.com/thuonggiabatdongsan Đội ngũ của chúng tôi tập hợp những nhà môi giới Bất động sản Chuyên Nghiệp và Uy Tín NHẤT Hà Nội. "Mọi con đường kinh doanh thành công đều đi qua và đứng trên kinh doanh bất động sản, chỉ có điều bạn đi qua nó sớm hay muộn mà thôi " Chúng tôi nhận thức rõ ràng sứ mệnh của mình là đem đến cho các bạn sự vui vẻ , hạnh phúc và hài lòng nhất khi mua hay bán bất động sản của mình . Với mạng lưới quảng cáo, PR, Marketing vô cùng rộng lớn chúng tôi cam kết giúp các bạn mua, bán ,thuê, cho thuê bds nhanh nhất , tiết kiệm tiền nhất. Vì thế HÃY GỌI NGAY Mr Thắng 0979 617 933 thuonggia.nguyenbds@gmail.com để tận hưởng sự phục vụ chuyên nghiệp của chúng tôi !! Thuong gia BDS 0979 617 933 . DANH TIẾNG LÀ VÀNG !

Views

Total views

1,782

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×