Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uppgift 6 therese fahlgren

511 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uppgift 6 therese fahlgren

 1. 1. Definition på kvalitetssystem”Ett kvalitetssystem är organisatorisk struktur,rutiner, processer och resurser som ärnödvändiga för ledning och styrning avverksamheten med avseende på kvalitet.”(Bergman & Klefsjö, 2007, s.500)
 2. 2. Bakgrund till ISO 9000• Har sina rötter i militära standarder• En internationell standard för kvalitetssystem, serien ISO 9000, skapades• Tredjepartcertifiering
 3. 3. ISO 9000 ISO 9000:2000ISO 9000:2000 innehåller fyra standarder:• ISO 9000 – grundprinciper för kvalitetsledning och detaljerad företackning av begrepp och termer för ett kvalitetsledningssystem.• ISO 9001 – har utgångspunkt i ett processangreppssätt och innehåller krav på kvalitetssystemet.• ISO 9004 – vägledning vid införande av kvalitetsledningssystem.• ISO 19011 – vägledning för hur revision bör genomföras med hänsyn till miljö och kvalitet.
 4. 4. Ledarskap KundfokusStändig förbättring Medarbetarnas engagemang Principer för kvalitetsledning ISO 9000 Faktabaserade Processinriktning beslut Ömsesidigt fördelaktiga Systemangreppssätt relationer till leverantörer för ledning
 5. 5. Begrepp & Termer• Kvalitet• Krav• Kund• Intressent• Process• Projekt• Kvalitetsledningssystem• Kvalitetsledning
 6. 6. Modell över processangreppsätt inom ISO 9001 Bergman & Klefsjö, 2007, s. 509
 7. 7. Dokumentation • Skall skapa mervärde och inte vara ett självändamål. • Ger information både internt och externt om kvalitetssystemet. • Kvalitetsplaner • Rutiner • Redovisande dokument
 8. 8. Ledningens ansvar• Höga krav på högsta ledningen• Kundfokus• Säkerställa krav på kvalitetspolicyn• Garantera att kvalitetsmål är upprättade• Kvalitetsmanual skall skapas och underhållas• Granska kvalitetsledningssystemet
 9. 9. Mätning, analys och förbättring Mätning & Planering övervakning Analys av data Behandling av Förbättring avvikelser
 10. 10. Reflektioner”Det jag tycker är styrkan inom ISO 9000 är att det ställshöga krav på ledningens delaktighet i arbetet. Något somdäremot kan kännas som en risk med systemet är att detinnehåller mycket dokumentation, vilken kan ta tid ochkännas omotiverat.” Therese Fahlgren
 11. 11. Källförteckning• Bergman, B., & Klefsjö, B. (2007). Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur.

×