Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเขียนผังงาน (290653)

5,746 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

การเขียนผังงาน (290653)

 1. 1. การเขียนผังงาน ผังงานคือ อะไร ?
 2. 2. ผังงาน ( Flowchart) <ul><li>คือ เครื่องมือช่วยในการออกแบบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ภาพ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน </li></ul>
 3. 3. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับกำหนดการเริ่มต้น และจบการทำงาน ตัวอย่าง Start เริ่ม End จบ
 4. 4. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับแสดงการประมวลผล การคำนวณ หรือการกำหนดค่า ตัวอย่าง C = A+B/2 Sum = 5
 5. 5. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับการรับข้อมูลนำเข้า ตัวอย่าง Read name Read x Read x Read name
 6. 6. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับการแสดงข้อมูล หรือผลลัพธ์ ตัวอย่าง Print X Show x Print Name Show Name
 7. 7. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติงาน ตัวอย่าง Num <= 4 F ( เท็จ ) T ( จริง )
 8. 8. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับการเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ในผังงาน ตัวอย่าง A A ในหน้าเดียวกัน อยู่คนละหน้า
 9. 9. สัญลักษณ์พื้นฐานใช้สร้างผังงาน สัญลักษณ์ ใช้สำหรับการกำหนดทิศทางการทำงาน ตัวอย่าง Num <= 4 F ( เท็จ ) T ( จริง )
 10. 10. ตัวอย่าง 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ I = 3 2. กำหนดให้บวกค่า I เพิ่มอีก 4 เก็บไว้ในตัวแปร Sum 3. แสดงค่า I และ Sum ออกทางจอภาพ Start I = 3 Sum = I+4 Show I,Sum End Start I = 3 การประมวลผล การเขียนเป็นผังงาน
 11. 11. การอ่านผังงาน หรือ การอธิบายผังงาน คำอธิบายผังงาน <ul><li>กำหนดค่า A มีค่าเป็น 5 </li></ul><ul><li>กำหนดค่า B มีค่าเป็น 10 </li></ul><ul><li>คำนวณ A คูณกับ B เก็บไว้ในตัวแปร C </li></ul><ul><li>คำนวณ C คูณกับ A เก็บไว้ในตัวแปร C </li></ul><ul><li>พิมพ์ค่า C ออกทางเครื่องพิมพ์ </li></ul>Start I = 3 B = 10 End Start A = 5 C = A*B C = C*A a a Print C
 12. 12. ใบงานที่ 1 <ul><li>จงเขียนผังงานเพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ของนิพจน์ต่อไปนี้ D=(A+B)*C </li></ul>

×