Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F mex algemeen website

350 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

F mex algemeen website

 1. 1. Stichting F-MEX www.f-mex.comBezoek F-MEX op de BeursFacilitair op 16 t/m 18 januariin hal 6 stand 22of tijdens de algemeneledenvergadering en/ofMeet & Greet!Opgericht 2006 Finding the next practice
 2. 2. Facility Management EXcellence & Facility Management EXperience Finding the Best Practice & Developing the Next Practice in Facility Management Van de leden, voor de leden en door de leden!Stichting F-MEX 2
 3. 3. Missie en visie Stichting F-MEX Missie: Stichting F-MEX biedt vanuit een onafhankelijke positie in het facilitaire beroepenveld studenten en Young en Senior Professionals een veilige en een inspirerende omgeving voor kennisdeling- en ontwikkeling. Een omgeving waarin talent tot verdere bloei kan komen. Visie: F-MEX is het platform dat gekwalificeerde studenten, facility managers en hun organisaties samenbrengt opdat zij groeien in hun ontwikkeling. Stichting F-MEX 3
 4. 4. Doelen en programma’s Stichting F-MEX De twee hoofddoelen van F-MEX: 1. Talentontwikkeling 2. Kennisdeling en -ontwikkeling De vier programma’s van F-MEX: 1. Excellence program® 2. Brug naar FM-onderwijs® 3. CARE® 4. KennisConnect® Stichting F-MEX 4
 5. 5. Structuur Stichting F-MEX Bestuur Raad van Advies Bedrijfsvoering: K e n n i sC o n n e c t K e n n i sC o n n e c t Studenten en Excellence Program Young Professionals Docenten en Brug naar FM-onderwijs Professionals Professionals en CARE Organisatie Voor namen van bestuursleden en programma-teamleden zie www.f-mex.com Stichting F-MEX 5
 6. 6. Excellence Program 3e jaar Excellence Student 4e jaar Excellence Young Professional Program Student program Program (in samenwerking met Voorbeelden van selectie Voorbeelden van IFMEC) criteria: criteria: Behalen propedeuse in Behalen van een goed eerste jaar resultaat voor de Voor afgestudeerde Hbo- stageopdracht. studenten: Houding en gedrag Bijwonen van F-MEX- Aanmelding Evaluatie bijeenkomsten Evaluatie 3x half jaar traineeship en Talenten en vaardigheden en Met goed gevolg afwerken en 4 dagen werk van het POP-program. 1 dag intervisie en Selectie Combinatie van Selectie Obv TMA assessment. Selectie Post-Hbo-opleiding competenties TMA-assessment Begeleiding door F-MEX- Stageopdracht op tactisch Afstudeeropdracht op coach niveau strategisch niveau 1x per maand intervisie 1x per maand intervisie Begeleiding door Begeleiding door Mogelijkheid tot F-MEX-coach F-MEX-coach doorstromen: - MSc TMA-assessment TMA-assessment - MBA Deelname F-MEX- Deelname F-MEX- bijeenkomsten bijeenkomsten Stichting F-MEX 6
 7. 7. Excellence Program®  Missie: Excellerende studenten selecteren, begeleiden en ondersteunen in het versterken van competenties en vaardigheden.  Visie: Wij stellen studenten in staat zich persoonlijk verder te ontwikkelen en kennis te verwerven en te verbreden. Zelfontwikkeling en persoonlijke effectiviteit is het credo.  Werkwijze: Wij werken in nauwe samenwerking met facilitaire professionals vanuit het principe learning by doing. <Voettekst; Invoegen/Koptekst en voettekst> 7
 8. 8. De brug naar FM-onderwijs® Waarom een brug? Opleidingen en werkveld kunnen samen excelleren door FM-kennis te ontwikkelen, verspreiden en borgen. Finding the next en best practice:  Aansluiting van werkveld op FM-onderwijs (Hbo) met als doel: innovatie, toegepast onderzoek en de ontwikkeling van curricula.  Kennisuitwisseling en -afstemming tussen 9 FM-opleidingen. Stichting F-MEX 8
 9. 9. De brug naar FM-onderwijs® De brug bouwen: Samenbrengen van FM-opleidingen(Hbo) en werkveld, met uiteindelijk doel een vanzelfsprekende samenwerking: The best en next practice.  Centrale thema’s:  Docent-werkveld (welk curriculum en welke onderwijsmethode zijn beschikbaar?)  Werkveld-opleiding (welke ontwikkelingen zijn er en welke kennis is nodig?)  Onderzoeksagenda (toegepast onderzoek, innovatie)  Werkveld adoptie bedrijven en Hbo (normering en best practices) Stichting F-MEX 9
 10. 10. CARE®:Collegiaal Auditing- en REflectieprogramma CARE bestaat uit de regiescan, de audit en de reflectie  RegieScan: middels een webtool inzage geven in de IST-situatie.  Audit: een collegiale audit om de regie- indicatoren in beeld te brengen die voor uw organisatie van belang zijn.  Reflectie: collegiale intervisie en reflectie om het management op tactisch en strategisch niveau te versterken in de regisseursrol en de proceskwaliteit verder te ontwikkelen en borgen. Met CARE uw organisatie en andere organisaties verder professionaliseren Stichting F-MEX 10
 11. 11. Doelstelling CARE®  Doelstelling CARE (Collegiale Auditing en Reflectie):  Versterken van leiderschap op tactisch en strategisch niveau  Versterken van de regisseursrol in een demand-organisatie  Proceskwaliteit verbeteren en borgen  Bijdragen aan de best en next practice  CARE gaat over:  Collegiaal en in vertrouwen delen, verspreiden en borgen van kennis binnen het facilitaire werkveld  Het spiegelen van de eigen organisatie aan anderen  Een continu proces van verbeteringen bewerkstelligen F-Mex - CARE - Collegiale audit & reflectie 11
 12. 12. KennisConnect® ‘Leren innoveren met kennis’ KennisConnect duidt op het belang van verbindingen tussen belanghebbende partijen. Tussen beroepsontwikkeling en beroepsuitoefening, tussen theorie en praktijk. Excellente studenten en Young Professionals zijn hierbij de primaire boodschappers. KennisConnect beoogt kennisontwikkeling, -verwerving, -borging en - disseminatie. De activiteiten van het ontwikkelingscentrum KennisConnect worden in afstemming met de andere programma’s ontwikkeld en toepasbaar gemaakt. KennisConnect verbindt de drie thematische programma’s van F-MEX met aanwezige kennis in hoger beroepsonderwijs, bedrijfsleven, overheid en non-profitorganisaties. Uitgangspunt is een brug te slaan tussen praktijk en theorie, tussen F-MEX-leden en kennisinstellingen. Dit krijgt vorm in: masterclasses, seminars, workshops, TMA (Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen), platforms, presentaties en publicaties. Stichting F-MEX 12
 13. 13. KennisConnect®, training en coaching ‘ Nieuw werken en Nieuw denken’ WERK - INNOVATIE TRANSFORMATIE PARADIGMASHIFT WERKNEMER WERKPROCES (toets: TMA) (toets: CARE) Uitoefening werk Inrichting werk Balans Beroep Vakgebied VORMEN: Workshops, masterclasses, seminars, lectures, excursies, platformbijeenkomsten. VOOR EN DOOR PROFESSIONALS Stichting F-MEX 13
 14. 14. Vragen? www.f-mex.com secretariaat@f-mex.comFinding the next practice 14 27-1-2013

×