SlideShare a Scribd company logo

พราหมณ์

1 of 7
Download to read offline
ใบความรู้ ระดับ ม.6
              เรื่อง ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
 ความเป็นมา

      ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาฮินดู โดยที่ศาสนาฮินดูเป็นพัฒนาการ
มาจากศาสนาพราหมณ์ ปัจจุบันจึงนิยมเรียกควบคู่กันว่า พราหมณ์-ฮินดู และเป็น
ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก แต่ไม่ปรากฏนามศาสดา
    ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดที่ประเทศอินเดีย
    พวกอารยัน (ผิวสีขาว มาจากทางยุโรป) มาตีอินเดีย แล้วยึดอินเดียได้ จึงนา
ระบบวรรณะและศาสนาพราหมณ์
    พวกดราวิเดียน (ผิวสีดา) เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม เมื่อถูกพวกอารยันตีอินเดีย
ได้แล้วทาให้พวก ดราวิเดียน หนีไปอยู่เกาะศรีลังกาเพราะถ้ายังอยู่ในอินเดียจะ
ได้รับการกดขี่ ดูถูกจากคน ผิวขาว (อารยัน) นามาซึ่งระบบวรรณะ

คัมภีรพระเวท มี 4 คัมภีรที่สาคัญกาย
   ์         ์
    ฤคเวท     คาอ้อนวอน บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า
    ยชุรเวท    คู่มือทาพิธีบูชายัญต้องศึกษาเป็นพิเศษ
    สามเวท    เป็นบทร้อยกรอง ไว้สวดในพิธีถวายน้าโสมแก่พระศิวะ
    อาถรรพเวท รวบรวมคาถาอาคม เพื่อให้พ้นภัยศัตรู
การแบ่งยุค ที่สาคัญ

   ยุค                 ลักษณะสาคัญ
 ยุคพระเวท - ชาวอารยันแบ่งเทพเจ้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บนโลก บนอากาศ
      บนสวรรค์ เช่น
      พระวรุณ (เทพแห่งฝน) พระวายะ (เทพแห่งลม) พระสุริยะ (เทพแห่ง
      พระอาทิตย์)
      - เทพเจ้าองค์ใดได้รับการนับถือมากที่สุดก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็น
      เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด เรียกว่า ประชาบดี (ผู้ใหญ่, ผู้สร้างโลก) พระ
      ประชาบดีคือพระพรหม
      - มีการสวดสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้น พราหมณ์จึงรวบรวมบท
      สรรเสริญเทพเจ้าไว้ ในคัมภีร์ พระเวท (ชาวอารยันเชื่อว่า ฤาษีได้ยิน
      คัมภีรพระเวทมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเลยทีเดียว)
         ์

ยุคพราหมณ์ - อิทธิพลของพราหมณ์ได้ก้าวถึงขีดสุด
      - ผูกขาดการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนา
      - มีความสลับซับซ้อน ดูขลัง + ศักดิ์สิทธิ์
      - มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด และการเกิดใหม่

  ยุคฮินดู  - เกิดเทพเจ้า 3 องค์ เรียกว่า "ตรีมูรติ"
        1. พรหม = ผู้สร้างโลก
        2. พระนารายณ์หรือพระวิษณุ = ผู้รักษาโลก
        3. พระศิวะหรือพระอิศวร = ผู้ทาลายโลก (เพราะมีคนชั่วมาก)
นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects)

  นิกาย      เทพเจ้าที่นับถือ      เป้าหมาย – ลักษณะสาคัญ
  พรหม       พระพรหม      ปัจจุบันมีความสาคัญน้อยลง

  ไวษณพ        พระวิษณุ      -เชื่อมั่นในการอวตารของพระวิษณุ
         (นารายณ์ , หริ , ภควัท , เพื่อปราบยุคเข็ญ
            วาสุเทพ)      - เรียกว่า "นารายณ์ 10 ปาง"
                     - เป้าหมายสูงสุดถึงโมกษะ

  ไศวะ        พระศิวะ      - เป้าหมายคือโมกษะไปรวมกับพระ
                     ศิวะด้วยการบาเพ็ญตน(ทรมาณตน)
                     โดยใช้ขี้เถ้าทาตามร่างกาย และทา
                     เครื่องหมาย 3 ขีด บนหน้าผาก
                     เรียกว่า "สีหาสันทน์"
                     - สัญลักษณ์คือ "ศิวลิงค์"
                     - นับถือมากทางภาคเหนือของ
                     อินเดีย

   ศักติ    พระชายาของเทพเจ้า   - พระอุมา = พระชายาพระศิวะ
                     - พระลักษมี = พระชาชยพระวิษณุ
                     - พระสุรัสวดี = พระชาชยพระ
                     พรหม
                     - นาสันติสุขให้เกิดแก่โลก
หลักการสูงสุดของฮินดูคือ "อาศรม 4" (ข้อปฏิบัติของพราหมณ์) ที่ระบุใน
พระเวท ได้แก่
      1. พรหมจารี เป็นการประพฤติตนเป็นพรมจารีของพราหมณ์เด็ก ที่อยู่
ในวัยศึกษาเล่าเรียน จะต้องใช้เวลา 12 ปี ในการศึกษาจนจบหลักสูตร ภายหลังจึง
จะแต่งงานได้ ......ก่อนจะเข้าศึกษา สมณพราหมณ์ จะทาพิธีเสกมนตราบนตัว
นักศึกษา และคล้องด้วยด้ายศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า ยัชโญประวีต คือ สายคุรา หรือสาย
มงคล เฉวียงบ่าให้แล้วจึงเริ่มเรียน ตอนคล้องด้ายนั้น พราหมณ์ถือว่า เกิดอีกครั้งหนึ่ง
เป็น ทวิช (เกิดครั้งที่สอง)
      2. คฤหัสถ์ เป็นการครองเรือน คือ การแต่งงาน ข้อปฏิบัติคือ การบูชา
เทวดา เช้า ค่า ปฏิบัติตามหลักผู้ครองเรือน มีครอบครัว เป็นหัวหน้า ทาหน้าที่อ่าน
คัมภีร์ สอน บูชา และช่วยผู้อื่นบูชา
     3. วานปรัศน์ หลังจากมีลูกหลาน กลายเป็นผู้เฒ่า ก็ให้ละทิ้งครอบครัว
บาเพ็ญเพียรในที่สงบ หรือบาเพ็ญตบะเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง มีชื่อเรียกต่างๆ คือ
       ฤาษี (ผู้แสวงหาโมกษ) , โยคี (ผู้บาเพ็ญโยคะ) , ตาปส (ผู้บาเพ็ญตบะ
ทรมานกาย) , มุนี (ผู้สงบ บาเพ็ญตปะ นุ่งห่มสีเหลือง) , สิทธา (ผู้สาเร็จได้
ฌานสมาบัต) , นักพรต (ผู้บวชบาเพ็ญพรตพรหมจรรย์) , ชฎิล (ผู้มุ่นผมสูงเป็นชฎา
       ิ
จนตลอดชีวิต) แล้วแต่พราหมณ์ผู้นั้นจะเลือกปฏิบัติ
     4. สันยาสี ให้สละโสดแล้วออกไปอยู่ในป่า คือเป็นนักบวชที่ออกจาริกไป
ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพราหมณ์ผู้ท่องเที่ยว เลี้ยงชีพด้วยภิกขาจาร ใจมุ่งตรงต่อ
พระพรหม

    พราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับราชสานักไทยมานานแล้ว ในอินเดีย
พราหมณ์มีฐานะเป็นอาจารย์ของคนวรรณะอื่น เมื่อพราหมณ์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารของพระมหากษัตริย์ไทยก็มิได้ทิ้งหน้าที่นี้
หน้าที่หลักของพราหมณ์คือ สอนหนังสือให้แก่บรรดาพระราชโอรส
นอกจากนี้ยังสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเป็นเจ้าพนักงานพิธีสาคัญๆ ที่แสดง
ถึงความเป็นสมมติเทวราชแห่งองค์พระมหากษัตริย์ เช่น พิธีราชาภิเษกขึ้นครองราช
บัลลังก์ พิธีถือน้าพระพิพัฒนสัตยา พิธีโสกันต์ เป็นต้น

      ปัจจุบัน พระราชพิธี ต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ก็ยังคงมีพราหมณ์ เข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นพราหมณ์ทาพิธีจะเป็นผู้อัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าและ
ทวยเทพตามความเชื่อของศาสนาฮินดูมาเป็นสักขีในการกระทาพิธีนั้นๆ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ราชบัลลังก์ และบ้านเมือง
      พราหมณ์ผู้ทาพิธีเหล่านี้ สืบสายสกุลมาจากพราหมณ์แท้ๆ ที่เดินทางมา
จากอินเดียปัจจุบัน พราหมณ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย นับถือทั้งศาสนาพุทธและ
พราหมณ์คู่กันไป

      ศาสนา ฮินดู ความเชื่อแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถ
บูชาเจ้าและทวยเทพได้ตามต้องการ

สัญลักษณ์ทางศาสนา

         โอม
         มาจากการประสมสระ "อะ + อุ + มะ"
   (อะ มาจาก พระศิวะ อุ มาจาก พระวิษณุ มะ มาจาก พระพรหม)
นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects)
    ศาสนาฮินดู ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุด
ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกายที่สาคัญ เช่น
       1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็นเทพองค์
สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเป็น
มเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดียภาคเหนือและภาค
กลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐ สถาปนาโดยท่านนาถมุนี
(Nathmuni)

        2. นิกายไศวะ (Shiva) เป็นนิกายที่เก่าที่สุด นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้า
สูงสุด พระศิวะเป็นเทพทาลายและสร้างสรรค์ด้วย สัญลักษณ์ อย่างหนึ่งแทน
พระศิวะคือศิวลึงค์และโยนีก็ได้รับการบูชา เช่น องค์พระศิวะ นิกายนี้ถือว่าพระศิวะ
เท่านั้นเป็นเทพสูงสุดแม้แต่พระพรหม, พระวิษณุก็เป็นรองเทพเจ้าพระองค์นี้ นิกาย
นี้เชื่อว่า วิญญาณเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้นมากกว่าความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้
จะนับถือพระศิวะและพระนางอุมาหรือกาลีไปพร้อมกัน

      3. นิกายศักติ (Shakti) เป็นนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายาของ
มหาเทพ เช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรคา และเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นชายา
ของมหาเทพทั้งหลาย เป็นผู้ทรงกาลังหรืออานาจของเทพสามีไว้ จึงเรียกว่า ศักติ
(Power) นิกายนี้เป็นที่นิยมในรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม เป็นต้น

       4. นิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเป็นเทพ
เจ้าสูงสุด ถือว่าพระพิฆเนศเป็นศูนย์กลางแห่งเทพเจ้าทั้งหมดในศาสนา เชื่อว่าเมื่อได้
บูชาพระพิฆเนศอย่างเคร่งครัด ก็เท่ากับได้บูชาเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค์

Recommended

ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์Princess Chulabhon's College Chonburi
 
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion) สังคมศึกษา ม.ปลาย Bom Anuchit
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูPadvee Academy
 
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยการเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเข้ามาและพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทยPadvee Academy
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย Gain Gpk
 
กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗กัณฑ์มัทรี2๕๗
กัณฑ์มัทรี2๕๗Milky' __
 
ศาสนาเชน
ศาสนาเชนศาสนาเชน
ศาสนาเชนPadvee Academy
 

More Related Content

What's hot

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
 
พุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานChainarong Maharak
 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาพัน พัน
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
ศาสนายิว
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิวPadvee Academy
 
ศาสนาสากล
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากลThanaponSuwan
 
บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยairja
 
เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำ
เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำเฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำ
เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำKu'kab Ratthakiat
 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาขนิษฐา ทวีศรี
 
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓Wijitta DevilTeacher
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์Padvee Academy
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีSivagon Soontong
 
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึกอนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึกWataustin Austin
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์Padvee Academy
 
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์native
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียHercule Poirot
 

What's hot (20)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 
พุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายานพุทธศาสนานิกายมหายาน
พุทธศาสนานิกายมหายาน
 
วรรณศิลป์
วรรณศิลป์วรรณศิลป์
วรรณศิลป์
 
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญาการบริหารจิตและเจริญปัญญา
การบริหารจิตและเจริญปัญญา
 
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
ศาสนายิว
ศาสนายิวศาสนายิว
ศาสนายิว
 
ศาสนาสากล
ศาสนาสากลศาสนาสากล
ศาสนาสากล
 
บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยบทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
บทเรียนสำเร็จรูป ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์
 
พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก
 
เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำ
เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำเฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำ
เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของคำ
 
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
 
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
แผนระยะยาว ฟิสิกส์ ๓
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
(M5) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึกอนุพุทธประวัติ เจาะลึก
อนุพุทธประวัติ เจาะลึก
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
 

Similar to พราหมณ์

ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพรampy48
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูCC Nakhon Pathom Rajabhat University
 
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานPadvee Academy
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์sorrachat keawjam
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007Dream'Es W.c.
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูJani Kp
 
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูบทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูDnnaree Ny
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana BuddhismPadvee Academy
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียToey Songwatcharachai
 
อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2Gain Gpk
 
อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2Gain Gpk
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียPadvee Academy
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามthnaporn999
 
เกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนาเกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนาTongsamut vorasan
 
พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์Panda Jing
 

Similar to พราหมณ์ (20)

ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล        โดย ครูอัมพรศาสนาสากล        โดย ครูอัมพร
ศาสนาสากล โดย ครูอัมพร
 
Chapter2
Chapter2Chapter2
Chapter2
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เทศกาลและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
 
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายานความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
ความรู้พื้นฐานและบ่อเกิดพุทธศาสนามหายาน
 
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 00703ศาสนาเชน...ใหม่ 007
03ศาสนาเชน...ใหม่ 007
 
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดูบทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
บทที่ ๒ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
 
งานสังคม
งานสังคมงานสังคม
งานสังคม
 
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhismพระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
พระพุทธศาสนาวัชรยาน Vajrayana Buddhism
 
590802 บทที่-2-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-2-แก้ไขแล้ว590802 บทที่-2-แก้ไขแล้ว
590802 บทที่-2-แก้ไขแล้ว
 
อารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดียอารยธรรมอินเดีย
อารยธรรมอินเดีย
 
อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2
 
อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2อารยธรรมอินเดีย2
อารยธรรมอินเดีย2
 
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดียปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาทั่วไป ตอน ปรัชญาอินเดีย
 
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลาม
 
เกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนาเกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เกณฑ์การรับกุลบุตรเพื่ออุปสมบทในพระพุทธศาสนา
 
พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์พลังแห่งบุญฤทธิ์
พลังแห่งบุญฤทธิ์
 

More from thnaporn999

รัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวมรัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวมthnaporn999
 
บริษัท
บริษัทบริษัท
บริษัทthnaporn999
 
ชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วนชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วนthnaporn999
 
ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์thnaporn999
 
ธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยthnaporn999
 
การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศthnaporn999
 
ชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียวชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียวthnaporn999
 
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์thnaporn999
 
ชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทานชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทานthnaporn999
 
ชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้านชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้านthnaporn999
 
ชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจthnaporn999
 
ชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติthnaporn999
 
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์thnaporn999
 
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณีกฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณีthnaporn999
 
อุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทานอุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทานthnaporn999
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบthnaporn999
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์thnaporn999
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์thnaporn999
 
สหประชาชาติ
สหประชาชาติสหประชาชาติ
สหประชาชาติthnaporn999
 

More from thnaporn999 (20)

รัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวมรัฐเดี่ยว รัฐรวม
รัฐเดี่ยว รัฐรวม
 
บริษัท
บริษัทบริษัท
บริษัท
 
ชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วนชุด ห้างหุ้นส่วน
ชุด ห้างหุ้นส่วน
 
ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์ชุด สหกรณ์
ชุด สหกรณ์
 
ธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อยธุรกิจย่อย
ธุรกิจย่อย
 
การค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
 
ชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียวชุด เจ้าของเดียว
ชุด เจ้าของเดียว
 
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์
สาระเศรษฐศาสตร์
 
ชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทานชุดสัมปทาน
ชุดสัมปทาน
 
ชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้านชุดกองทุนหมู่บ้าน
ชุดกองทุนหมู่บ้าน
 
ชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจชุด รัฐวิสาหกิจ
ชุด รัฐวิสาหกิจ
 
ชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติชุด บรรษัทข้ามชาติ
ชุด บรรษัทข้ามชาติ
 
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
ความร้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
 
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณีกฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
กฏหมายและความสัมพันธ์คู่กรณี
 
อุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทานอุปสงค์ อุปทาน
อุปสงค์ อุปทาน
 
ศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบศาสนาเปรียบเทียบ
ศาสนาเปรียบเทียบ
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์
ศาสนาคริสต์
 
ฮินดู
ฮินดูฮินดู
ฮินดู
 
สหประชาชาติ
สหประชาชาติสหประชาชาติ
สหประชาชาติ
 

พราหมณ์

 • 1. ใบความรู้ ระดับ ม.6 เรื่อง ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ความเป็นมา ศาสนาพราหมณ์เกิดก่อนศาสนาฮินดู โดยที่ศาสนาฮินดูเป็นพัฒนาการ มาจากศาสนาพราหมณ์ ปัจจุบันจึงนิยมเรียกควบคู่กันว่า พราหมณ์-ฮินดู และเป็น ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก แต่ไม่ปรากฏนามศาสดา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดที่ประเทศอินเดีย พวกอารยัน (ผิวสีขาว มาจากทางยุโรป) มาตีอินเดีย แล้วยึดอินเดียได้ จึงนา ระบบวรรณะและศาสนาพราหมณ์ พวกดราวิเดียน (ผิวสีดา) เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม เมื่อถูกพวกอารยันตีอินเดีย ได้แล้วทาให้พวก ดราวิเดียน หนีไปอยู่เกาะศรีลังกาเพราะถ้ายังอยู่ในอินเดียจะ ได้รับการกดขี่ ดูถูกจากคน ผิวขาว (อารยัน) นามาซึ่งระบบวรรณะ คัมภีรพระเวท มี 4 คัมภีรที่สาคัญกาย ์ ์ ฤคเวท คาอ้อนวอน บทสวดสรรเสริญเทพเจ้า ยชุรเวท คู่มือทาพิธีบูชายัญต้องศึกษาเป็นพิเศษ สามเวท เป็นบทร้อยกรอง ไว้สวดในพิธีถวายน้าโสมแก่พระศิวะ อาถรรพเวท รวบรวมคาถาอาคม เพื่อให้พ้นภัยศัตรู
 • 2. การแบ่งยุค ที่สาคัญ ยุค ลักษณะสาคัญ ยุคพระเวท - ชาวอารยันแบ่งเทพเจ้าออกเป็น 3 กลุ่ม คือ บนโลก บนอากาศ บนสวรรค์ เช่น พระวรุณ (เทพแห่งฝน) พระวายะ (เทพแห่งลม) พระสุริยะ (เทพแห่ง พระอาทิตย์) - เทพเจ้าองค์ใดได้รับการนับถือมากที่สุดก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็น เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด เรียกว่า ประชาบดี (ผู้ใหญ่, ผู้สร้างโลก) พระ ประชาบดีคือพระพรหม - มีการสวดสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้น พราหมณ์จึงรวบรวมบท สรรเสริญเทพเจ้าไว้ ในคัมภีร์ พระเวท (ชาวอารยันเชื่อว่า ฤาษีได้ยิน คัมภีรพระเวทมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเลยทีเดียว) ์ ยุคพราหมณ์ - อิทธิพลของพราหมณ์ได้ก้าวถึงขีดสุด - ผูกขาดการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของศาสนา - มีความสลับซับซ้อน ดูขลัง + ศักดิ์สิทธิ์ - มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด และการเกิดใหม่ ยุคฮินดู - เกิดเทพเจ้า 3 องค์ เรียกว่า "ตรีมูรติ" 1. พรหม = ผู้สร้างโลก 2. พระนารายณ์หรือพระวิษณุ = ผู้รักษาโลก 3. พระศิวะหรือพระอิศวร = ผู้ทาลายโลก (เพราะมีคนชั่วมาก)
 • 3. นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects) นิกาย เทพเจ้าที่นับถือ เป้าหมาย – ลักษณะสาคัญ พรหม พระพรหม ปัจจุบันมีความสาคัญน้อยลง ไวษณพ พระวิษณุ -เชื่อมั่นในการอวตารของพระวิษณุ (นารายณ์ , หริ , ภควัท , เพื่อปราบยุคเข็ญ วาสุเทพ) - เรียกว่า "นารายณ์ 10 ปาง" - เป้าหมายสูงสุดถึงโมกษะ ไศวะ พระศิวะ - เป้าหมายคือโมกษะไปรวมกับพระ ศิวะด้วยการบาเพ็ญตน(ทรมาณตน) โดยใช้ขี้เถ้าทาตามร่างกาย และทา เครื่องหมาย 3 ขีด บนหน้าผาก เรียกว่า "สีหาสันทน์" - สัญลักษณ์คือ "ศิวลิงค์" - นับถือมากทางภาคเหนือของ อินเดีย ศักติ พระชายาของเทพเจ้า - พระอุมา = พระชายาพระศิวะ - พระลักษมี = พระชาชยพระวิษณุ - พระสุรัสวดี = พระชาชยพระ พรหม - นาสันติสุขให้เกิดแก่โลก
 • 4. หลักการสูงสุดของฮินดูคือ "อาศรม 4" (ข้อปฏิบัติของพราหมณ์) ที่ระบุใน พระเวท ได้แก่ 1. พรหมจารี เป็นการประพฤติตนเป็นพรมจารีของพราหมณ์เด็ก ที่อยู่ ในวัยศึกษาเล่าเรียน จะต้องใช้เวลา 12 ปี ในการศึกษาจนจบหลักสูตร ภายหลังจึง จะแต่งงานได้ ......ก่อนจะเข้าศึกษา สมณพราหมณ์ จะทาพิธีเสกมนตราบนตัว นักศึกษา และคล้องด้วยด้ายศักดิ์สิทธิ์เรียกว่า ยัชโญประวีต คือ สายคุรา หรือสาย มงคล เฉวียงบ่าให้แล้วจึงเริ่มเรียน ตอนคล้องด้ายนั้น พราหมณ์ถือว่า เกิดอีกครั้งหนึ่ง เป็น ทวิช (เกิดครั้งที่สอง) 2. คฤหัสถ์ เป็นการครองเรือน คือ การแต่งงาน ข้อปฏิบัติคือ การบูชา เทวดา เช้า ค่า ปฏิบัติตามหลักผู้ครองเรือน มีครอบครัว เป็นหัวหน้า ทาหน้าที่อ่าน คัมภีร์ สอน บูชา และช่วยผู้อื่นบูชา 3. วานปรัศน์ หลังจากมีลูกหลาน กลายเป็นผู้เฒ่า ก็ให้ละทิ้งครอบครัว บาเพ็ญเพียรในที่สงบ หรือบาเพ็ญตบะเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูง มีชื่อเรียกต่างๆ คือ ฤาษี (ผู้แสวงหาโมกษ) , โยคี (ผู้บาเพ็ญโยคะ) , ตาปส (ผู้บาเพ็ญตบะ ทรมานกาย) , มุนี (ผู้สงบ บาเพ็ญตปะ นุ่งห่มสีเหลือง) , สิทธา (ผู้สาเร็จได้ ฌานสมาบัต) , นักพรต (ผู้บวชบาเพ็ญพรตพรหมจรรย์) , ชฎิล (ผู้มุ่นผมสูงเป็นชฎา ิ จนตลอดชีวิต) แล้วแต่พราหมณ์ผู้นั้นจะเลือกปฏิบัติ 4. สันยาสี ให้สละโสดแล้วออกไปอยู่ในป่า คือเป็นนักบวชที่ออกจาริกไป ยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพราหมณ์ผู้ท่องเที่ยว เลี้ยงชีพด้วยภิกขาจาร ใจมุ่งตรงต่อ พระพรหม พราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับราชสานักไทยมานานแล้ว ในอินเดีย พราหมณ์มีฐานะเป็นอาจารย์ของคนวรรณะอื่น เมื่อพราหมณ์เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ สมภารของพระมหากษัตริย์ไทยก็มิได้ทิ้งหน้าที่นี้
 • 5. หน้าที่หลักของพราหมณ์คือ สอนหนังสือให้แก่บรรดาพระราชโอรส นอกจากนี้ยังสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเป็นเจ้าพนักงานพิธีสาคัญๆ ที่แสดง ถึงความเป็นสมมติเทวราชแห่งองค์พระมหากษัตริย์ เช่น พิธีราชาภิเษกขึ้นครองราช บัลลังก์ พิธีถือน้าพระพิพัฒนสัตยา พิธีโสกันต์ เป็นต้น ปัจจุบัน พระราชพิธี ต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ก็ยังคงมีพราหมณ์ เข้ามา เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นพราหมณ์ทาพิธีจะเป็นผู้อัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าและ ทวยเทพตามความเชื่อของศาสนาฮินดูมาเป็นสักขีในการกระทาพิธีนั้นๆ เพื่อความ เป็นสิริมงคลแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ราชบัลลังก์ และบ้านเมือง พราหมณ์ผู้ทาพิธีเหล่านี้ สืบสายสกุลมาจากพราหมณ์แท้ๆ ที่เดินทางมา จากอินเดียปัจจุบัน พราหมณ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย นับถือทั้งศาสนาพุทธและ พราหมณ์คู่กันไป ศาสนา ฮินดู ความเชื่อแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถ บูชาเจ้าและทวยเทพได้ตามต้องการ สัญลักษณ์ทางศาสนา โอม มาจากการประสมสระ "อะ + อุ + มะ" (อะ มาจาก พระศิวะ อุ มาจาก พระวิษณุ มะ มาจาก พระพรหม)
 • 6. นิกายในศาสนาฮินดู (Hindu Sects) ศาสนาฮินดู ที่สืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ์นับเป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุด ได้แบ่งออกเป็นหลายนิกายที่สาคัญ เช่น 1. นิกายไวศณพ (Vishnav) เป็นนิกายที่นับถือพระวิษณุเจ้าเป็นเทพองค์ สูงสุด เชื่อว่าวิษณุสิบปาง หรือนารายณ์ ๑๐ ปางอวตารลงมาจุติ มีพระลักษมีเป็น มเหสี มีพญาครุฑเป็นพาหนะ นิกายนี้มีอิทธิพลมากในอินเดียภาคเหนือและภาค กลาง ของประเทศ นิกายนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. ๑๓๐๐ สถาปนาโดยท่านนาถมุนี (Nathmuni) 2. นิกายไศวะ (Shiva) เป็นนิกายที่เก่าที่สุด นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้า สูงสุด พระศิวะเป็นเทพทาลายและสร้างสรรค์ด้วย สัญลักษณ์ อย่างหนึ่งแทน พระศิวะคือศิวลึงค์และโยนีก็ได้รับการบูชา เช่น องค์พระศิวะ นิกายนี้ถือว่าพระศิวะ เท่านั้นเป็นเทพสูงสุดแม้แต่พระพรหม, พระวิษณุก็เป็นรองเทพเจ้าพระองค์นี้ นิกาย นี้เชื่อว่า วิญญาณเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้นมากกว่าความเชื่อในลัทธิภักดี นิกายนี้ จะนับถือพระศิวะและพระนางอุมาหรือกาลีไปพร้อมกัน 3. นิกายศักติ (Shakti) เป็นนิกายที่นับถือพระเทวี หรือพระชายาของ มหาเทพ เช่น สรัสวดี พระลักษมี พระอุมา เจ้าแม่ทุรคา และเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นชายา ของมหาเทพทั้งหลาย เป็นผู้ทรงกาลังหรืออานาจของเทพสามีไว้ จึงเรียกว่า ศักติ (Power) นิกายนี้เป็นที่นิยมในรัฐเบงกอล และรัฐอัสสัม เป็นต้น 4. นิกายคณะพัทยะ (Ganabadya) นิกายนี้นับถือพระพิฆเณศเป็นเทพ เจ้าสูงสุด ถือว่าพระพิฆเนศเป็นศูนย์กลางแห่งเทพเจ้าทั้งหมดในศาสนา เชื่อว่าเมื่อได้ บูชาพระพิฆเนศอย่างเคร่งครัด ก็เท่ากับได้บูชาเทพอื่นๆ ครบทุกพระองค์
 • 7. 5. นิกายสรภัทธะ (Sarabhadh) เป็นนิกายขนาดเล็ก ในสมัยก่อนบูชา พระอาทิตย์ (สูรยะ) มีผู้นับถือมากในอดีต ปัจจุบันมีจานวนน้อย นิกายนี้มีพิธีอย่าง หนึ่งคือ กายตรี หรือ กายาตรี (Gayatri) ถือว่ามีอานาจศักดิ์สิทธิ์ คือการกลับมาของ พระอาทิตย์เป็นฤๅษีวิศวามิตร 6. นิกายสมารธะ (Samardha) เป็นนิกายที่ใหญ่พอสมควร นับถือทุกเทพ เจ้าทุกพระองค์ใน