กฏหมาย คาสั่ง หรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดความประพฤติของคนในรัฐหรือประเทศนั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตา...
ลักษณะของกฏหมาย1. เป็นคาสั่งที่เกิดจากรัฐาธิปัตย์ (ผู้มีอานาจปกครอง)   2. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้กับบุคคลทุกคน     ...
เหตุที่ทาให้เกิดกฏหมาย1. ผู้มีอานาจสูงสุดของรัฐเป็นผู้บัญญัติ  2. ขนบธรรมเนียมประเพณี    3. ความเชื่อในตามศาสนา   ...
ที่มาของกฏหมายแบบลายลักษณ์อักษร  Common Low    กฎหมายแบบจารีต    (ไม่มีลายลักษณ์อักษร)      CIVIL Low
ฐานะของกฏหมาย1. กฎหมายที่มีฐานะต่า จะขัดหรือแย้งกับกฏหมายที่มีฐานะสูงกว่าไม่ได้2. กฎหมายที่มีฐานเท่ากัน ย่อมขัดกันได้กฏหมา...
ส่วนประกอบ1.ชื่อของกฏหมาย2. คาปรารภ คือคานา หรือข้อความ  เบื้องต้นที่เกี่ยวกับที่มาของกฏหมาย กฎหมายที่มีฐานะต่ากว่า มัก...
ส่วนประกอบ3. มาตรา คือ ข้อความแต่ละเรื่องในรัฐธรรมนูญที่มีเลขกากับ เช่นมาตรา 5 แต่ละย่อหน้า เรียกว่า วรรค ย่อหน้าแรก เรียก...
โครงสร้างรัฐธรรมนูญ12 หมวด       1 บทเฉพาะกาล336 มาตรา
ใบกิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษา รัฐธรรมนูญไทยฉบับประชาชน ปีพ.ศ. 2540แล้วแยกหมวด บทเฉพาะกาล และมาตรา แต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับเร...
สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย       อานาจอันชอบธรรม หรือ สิทธิ    ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง       คุ้มครอง สิทธ...
สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายเสรีภาพ สิทธิที่จะทาหรือไม่ทาอะไร ก็ได้แต่ต้องไม่ละเมิดต่อ สิทธิของผู้อื่น
สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายหน้าที่สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของการมีสิทธิ
ใบกิจกรรม 2. ให้นักเรียน แยก สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 3และหมวดที่ 4
สิทธิตามกฏหมาย 1.สิทธิในชีวิตและร่างกาย   ชีวิตร่างกาย (ม.31)             สิทธิพยาน (ม.244)สิทธิผู้เสียหาย (...
สิทธิตามกฏหมาย 2.สิทธิในชุมชน  การชุมนุม (ม.44) และรวมกลุ่ม(ม.45)       สิทธิในชุมชนท้องถิ่น(ม.46)การดูแลสิ่งแวดล้...
สิทธิตามกฏหมาย3.สิทธิของผู้ด้อยโอกาส  การรับการศึกษา (ม.43)     การรับบริการสาธารณสุข(ม.52) สิทธิคนชรา(ม.54)    ...
สิทธิตามกฏหมาย4. สิทธิในการดาเนินชีวิต  การมีชื่อเสียงส่วนตัว (ม.34)    การเวนคืนที่ดิน ที่ทากิน (ม.49)       ...
สิทธิตามกฏหมาย (ต่อ) สิทธิในการดาเนินชีวิต    การรับทราบข้อมูลราชการ (ม.58)การร่วมพิจารณาราชการทางการปกครอง (ม.60)  ...
สิทธิตามกฏหมาย5. สิทธิของผู้หญิง ความเสมอภาค (ม.30)  ความรุนแรงในครอบครัว (ม.53)     การมีส่วนร่วมร่างกฎหมาย(ม.190)...
สิทธิตามกฏหมาย6. สิทธิของข้าราชการ  ด้านสื่อมวลชน (ม.41)   สิทธิทั่วไป (ม.64) เช่น ข้าราชการ     พนักงาน หรือลูกจ้...
เสรีภาพตามกฏหมาย1. เสรีภาพในเคหสถาน (ม.35) หมายจับ (ม.237)   หมายค้น (ม.238)    การประกันตัว (ม.239)     ทนายเข...
เสรีภาพตามกฏหมาย2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (ม.39) 3. เสรีภาพทางวิชาการ (ม.42)  4. เสรีภาพในการสื่อสาร (ม.37)   5...
หน้าที่ตามกฏหมาย1.รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  การปกครองระบอบประชาธิปไตย  2. ปฎิบัติตามกฎหมาย    3. ไปใช้สิ...
หน้าที่ตามกฏหมาย4. ร่วมป้องกันประเทศ รับราชการทหาร  เสียภาษีอากร รับการศึกษา สืบสาน  ประเพณี  5. บุคคลที่เป็นข้าราชก...
ทดสอบ...กันลืม1. กฎหมาย มีลักษณะการเกิดได้จาก  อะไรบ้าง2. ประเทศใด เป็นต้นแบบการใช้  กฏหมายแบบลายลักษณ์อักษร3. กฏหมายแ...
ทดสอบ...กันลืม4. กฎหมายที่มีฐานะเท่ากัน จะขัดแย้ง  กันได้อย่างไร   5. กฏหมาย โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ     อะไรบ้าง ...
เกี่ยวกับกฏหมาย
เกี่ยวกับกฏหมาย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เกี่ยวกับกฏหมาย

462 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เกี่ยวกับกฏหมาย

 1. 1. กฏหมาย คาสั่ง หรือข้อบังคับของรัฐ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดความประพฤติของคนในรัฐหรือประเทศนั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด ต้องถูกลงโทษ
 2. 2. ลักษณะของกฏหมาย1. เป็นคาสั่งที่เกิดจากรัฐาธิปัตย์ (ผู้มีอานาจปกครอง) 2. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้กับบุคคลทุกคน 3. เป็นข้อบังคับที่ใช้ได้เสมอ 4. เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ 5. ต้องมีสภาพบังคับ
 3. 3. เหตุที่ทาให้เกิดกฏหมาย1. ผู้มีอานาจสูงสุดของรัฐเป็นผู้บัญญัติ 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 3. ความเชื่อในตามศาสนา 4. ความยุติธรรมในสังคม 5. คาพิพากษาของศาล
 4. 4. ที่มาของกฏหมายแบบลายลักษณ์อักษร Common Low กฎหมายแบบจารีต (ไม่มีลายลักษณ์อักษร) CIVIL Low
 5. 5. ฐานะของกฏหมาย1. กฎหมายที่มีฐานะต่า จะขัดหรือแย้งกับกฏหมายที่มีฐานะสูงกว่าไม่ได้2. กฎหมายที่มีฐานเท่ากัน ย่อมขัดกันได้กฏหมายที่ประกาศใช้หลังสุดย่อมใช้บังคับแทนกฏหมายที่ประกาศใช้ก่อนได้
 6. 6. ส่วนประกอบ1.ชื่อของกฏหมาย2. คาปรารภ คือคานา หรือข้อความ เบื้องต้นที่เกี่ยวกับที่มาของกฏหมาย กฎหมายที่มีฐานะต่ากว่า มักอ้างถึง กฏหมายแม่บทที่ให้อานาจออกกฏหมาย
 7. 7. ส่วนประกอบ3. มาตรา คือ ข้อความแต่ละเรื่องในรัฐธรรมนูญที่มีเลขกากับ เช่นมาตรา 5 แต่ละย่อหน้า เรียกว่า วรรค ย่อหน้าแรก เรียกว่า วรรคแรก ย่อหน้าสอง เรียกว่า วรรคสอง มาตราใดมีตัวเลขกากับ เรียกว่า อนุมาตรา
 8. 8. โครงสร้างรัฐธรรมนูญ12 หมวด 1 บทเฉพาะกาล336 มาตรา
 9. 9. ใบกิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษา รัฐธรรมนูญไทยฉบับประชาชน ปีพ.ศ. 2540แล้วแยกหมวด บทเฉพาะกาล และมาตรา แต่ละส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างให้ชัดเจน
 10. 10. สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย อานาจอันชอบธรรม หรือ สิทธิ ประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง คุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคล สิทธิมหาชน(ความคิด,กิน,นอน) (การใช้ถนน, ติดต่อหน่วยงาน)
 11. 11. สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายเสรีภาพ สิทธิที่จะทาหรือไม่ทาอะไร ก็ได้แต่ต้องไม่ละเมิดต่อ สิทธิของผู้อื่น
 12. 12. สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายหน้าที่สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของการมีสิทธิ
 13. 13. ใบกิจกรรม 2. ให้นักเรียน แยก สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ ของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดที่ 3และหมวดที่ 4
 14. 14. สิทธิตามกฏหมาย 1.สิทธิในชีวิตและร่างกาย ชีวิตร่างกาย (ม.31) สิทธิพยาน (ม.244)สิทธิผู้เสียหาย (ม.245) สิทธิรับค่าทดแทน ม.(246) สิทธิขอรือฟื้นคดี ม.(247)
 15. 15. สิทธิตามกฏหมาย 2.สิทธิในชุมชน การชุมนุม (ม.44) และรวมกลุ่ม(ม.45) สิทธิในชุมชนท้องถิ่น(ม.46)การดูแลสิ่งแวดล้อม(ม.56) การประชาวิจารณ์(ม.59) อานาจการปกครองท้องถิ่น(ม.290)
 16. 16. สิทธิตามกฏหมาย3.สิทธิของผู้ด้อยโอกาส การรับการศึกษา (ม.43) การรับบริการสาธารณสุข(ม.52) สิทธิคนชรา(ม.54) สิทธิคนพิการ(ม.55)
 17. 17. สิทธิตามกฏหมาย4. สิทธิในการดาเนินชีวิต การมีชื่อเสียงส่วนตัว (ม.34) การเวนคืนที่ดิน ที่ทากิน (ม.49) สิทธิผู้บริโภค (ม.57)
 18. 18. สิทธิตามกฏหมาย (ต่อ) สิทธิในการดาเนินชีวิต การรับทราบข้อมูลราชการ (ม.58)การร่วมพิจารณาราชการทางการปกครอง (ม.60) การร้องทุกข์ (ม.61 ) การฟ้องหน่วยราชการ (ม.62)
 19. 19. สิทธิตามกฏหมาย5. สิทธิของผู้หญิง ความเสมอภาค (ม.30) ความรุนแรงในครอบครัว (ม.53) การมีส่วนร่วมร่างกฎหมาย(ม.190) สิทธิคนพิการ(ม.55)
 20. 20. สิทธิตามกฏหมาย6. สิทธิของข้าราชการ ด้านสื่อมวลชน (ม.41) สิทธิทั่วไป (ม.64) เช่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ
 21. 21. เสรีภาพตามกฏหมาย1. เสรีภาพในเคหสถาน (ม.35) หมายจับ (ม.237) หมายค้น (ม.238) การประกันตัว (ม.239) ทนายเข้าฟังการสอบสวน (ม.241) การหาทนายความให้ (ม.242)
 22. 22. เสรีภาพตามกฏหมาย2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (ม.39) 3. เสรีภาพทางวิชาการ (ม.42) 4. เสรีภาพในการสื่อสาร (ม.37) 5. เสรีภาพในการรวมตัว สมาคม, ชุมชนท้องถิ่น,พรรคการเมือง ฯลฯ
 23. 23. หน้าที่ตามกฏหมาย1.รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 2. ปฎิบัติตามกฎหมาย 3. ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
 24. 24. หน้าที่ตามกฏหมาย4. ร่วมป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากร รับการศึกษา สืบสาน ประเพณี 5. บุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานฯ ของหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความ สะดวก ให้บริการแก่ประชาชน
 25. 25. ทดสอบ...กันลืม1. กฎหมาย มีลักษณะการเกิดได้จาก อะไรบ้าง2. ประเทศใด เป็นต้นแบบการใช้ กฏหมายแบบลายลักษณ์อักษร3. กฏหมายแบบลายลักษณ์อักษรและ แบบจารีตแตกต่างกันอย่างไร
 26. 26. ทดสอบ...กันลืม4. กฎหมายที่มีฐานะเท่ากัน จะขัดแย้ง กันได้อย่างไร 5. กฏหมาย โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ อะไรบ้าง 6. จงเขียนโครงสร้างของกฎหมาย รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2550

×