การจัดระเบียบทางสังคม

5,329 views

Published on

 • Be the first to like this

การจัดระเบียบทางสังคม

 1. 1. การจัดระเบียบทางสังคมคือ กระบวนการที่ควบคุมให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ ตามแบบแผน เพื่อให้เกิด ความเรียบร้อย สงบสุข
 2. 2. สิ่งที่ต้องคานึง1. เพศ 3.เครือญาติ 2. อายุ 4.อาชีพ 5.ทรัพย์สิน
 3. 3. สาเหตุที่ต้องจัดระเบียบทางสังคม 1. มนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน เช่น การแข่งขัน ขัดแย้ง ประนีประนอม ร่วมมือ ฯลฯ2. มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดทาให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น
 4. 4. ลักษณะการจัดระเบียบทางสังคม1. กาหนดกฎระเบียบเพื่อปฎิบัติร่วมกัน2.กาหนดสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ3. การควบคุมสังคม เพื่อ ให้เกิดระเบียบในสังคม
 5. 5. องค์ประกอบการจัดระเบียบสังคม สถานภาพ บทบาท บรรทัดฐาน ค่านิยม
 6. 6. ตาแหน่ง หน้าที่ของบุคคลที่สังคมกาหนดให้ ซึ่งเกี่ยวข้องและปฎิบัติกับผู้อื่นโดยส่วนรวม ทาให้บุคคลแตกต่างจากผู้อื่น
 7. 7. สังคมกาหนด เช่น วงศ์ญาติ เชื้อชาติ ถิ่นกาเนิด1. ติดตัวมา แต่เกิด ธรรมชาติกาหนด เช่น เพศ ผิวพรรณ รูปร่าง
 8. 8. การศึกษา ตาแหน่ง หน้าที่การงาน2. ได้ตาม อาชีพ สายงาน รายได้ความสามารถ ความสามารถ เฉพาะตัว
 9. 9. ตัวกาหนดสถานภาพ1. อานาจ หน้าที่ ตามกฏหมาย 2. วงศ์ตระกลู เชื้อชาติ ศาสนา 3. ความมั่นคงทางฐานะ อาชีพ รายได้ ความยอมรับ ศรัทรา
 10. 10. ลักษณะของสถานภาพ1.บุคคลเดียว มีหลายสถานภาพ 2. เป็นลักษณะเฉพาะทาให้เกิด ความแตกต่าง ของบุคคล 3. มีการเปลี่ยนแปลงตาม อาชีพ ตามความสมัครใจ
 11. 11. ผลที่เกิดจากสถานภาพ1.ทาให้เกิดสิทธิ หน้าที่2.ทาให้เกิดเกียรติยศ ที่สมาชิกดารงอยู่3.ทาให้เกิดการจัดช่วงชั้นทางสังคม
 12. 12. บทบาท คือการแสดงพฤติกรรมตามการเรียนรู้และการถ่ายทอดระหว่างสมาชิกสถานภาพ ทาให้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 13. 13. คือ ระเบียบ กฎเกณฑ์หรือ แบบแผนของพฤติกรรมที่ สังคมยอมรับเป็นแนวทาง ให้สมาชิกปฏิบัติตามวิถีประชา สถานการณ์ กฏศิลธรรม กฎหมาย
 14. 14. 1.วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้านเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทาจนเป็นนิสัยเคยชิน ไม่มีการบังคับ
 15. 15. ประเภทของวิถีประชา1. สมัยนิยม หรือแฟชั่น ตามความนิยมของกลุ่ม ขึนอยู่กับระยะเวลา ้2. ความคลั่งไคล้ หลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง3. งานพิธี พิธีกรรมที่แสดงความมีหน้ามีตาทางสังคม4. มารยาททางสังคม แนวปฏิบัติของคนในสังคม
 16. 16. ข้อสังเกตของวิถีประชา1.ไม่มีการเก็บรวบรวมบันทึกไว้ 2. มีการรักษาไว้เพราะเกิดจากความคุ้นเคย เคยชิน 3. มีการเปลี่ยนแปลงได้ช้า บางครั้งเป็น ไม่ได้ตามเป้าหมายของสังคม 4. สังคมคาดหวังว่าสมาชิกส่วนใหญ่ จะเชื่อฟังปฏิบัติตาม
 17. 17. 2. กฏศิลธรรมหรือจารีตประเพณีคือ แนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยสิ่งที่ควรกระทาและไม่ควรกระทา ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางสังคม ว่ากล่าว การนินทา ตาหนิ
 18. 18. ลักษณะของกฏศิลธรรม(จารีต)1. จารีต ควบคุมวิถีการดาเนินชีวิตทาให้เกิดความใกล้ชิดในครอบครัว 2. จารีตเป็นข้อห้าม ถ้าทาถือว่าละเมิด 3. มีการให้อภัย ความรู้สึกชั่ว ดี ผิด ถูก
 19. 19. 3. กฎหมาย คือแนวปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่รัฐกาหนดให้บุคคลทาหรือไม่ทาถ้าฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามกาหนดไว้
 20. 20. ข้อสังเกตของกฏหมาย1.เป็นข้อบัญญัติที่ใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกยกเลิก2. มีทั้งแบบลายลักษณะอักษร และไม่เป็น ลายลักษณะอักษร3. กฎหมายลายลักษณะอักษรสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้มากกว่า4. เป็นหลักในการปกครองทีทาให้เกิด ่ ความสงบในสังคม
 21. 21. ค่านิยมคือสิ่งที่คนสนใจ อยากมีอยากเป็น เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ทาแล้วเกิดความสุข ทาด้วยความสมัครใจ เหมาะกับสถานการณ์
 22. 22. ลักษณะของค่านิยม1. มีลักษณะถาวรได้ถูกสอนมาแต่เด็กในรูปแบบแน่นอน เช่นความซื่อสัตย์ มีน้าใจ 2. เป็นความเชื่อของคน มีการ เปลี่ยนแปลงได้
 23. 23. ประเภทของค่านิยม1. ค่านิยมของแต่ละบุคคล 2. ค่านิยมของกลุ่มคน 3. ค่านิยมของสังคม (สังคมเมืองและสังคมชนบท)
 24. 24. ความสาคัญของค่านิยม1. กาหนดพฤติกรรมของคนในสังคม 2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสังคมนาไปสู่ ความเสื่อม และความเจริญ 3. เป็นบรรทัดฐานในการเลือก ประพฤติตน
 25. 25. ความสาคัญของค่านิยม4. เกื้อกูลต่อการจัดระเบียบของสังคม ความอาวุโส ขยันอดทน 5. เป็นอุปสรรคต่อการจัดระเบียบ ทางสังคม ไม่ตรงเวลา
 26. 26. ค่านิยมที่ควรปลูกฝังความอดทน อดกลั้น การประหยัด ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
 27. 27. ค่านิยมที่ควรปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันขันแข็ง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุภาพเรียบร้อย ยกย่องผู้ทาความดี
 28. 28. ข้อแตกต่างของค่านิยมกับบรรทัดฐานค่านิยม1. เป็นแบบแผนทั่ว ๆไป ไม่ระบุสถานการณ์ 2. เป็นเรื่องของจิตใจ ที่ทุกคนอยากจะทา 3. ไม่มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เกิดเอง 4. เป็นแบบแผนที่มีจุดหมายและเป็นเรื่อง ส่วนตัว
 29. 29. ข้อแตกต่างของค่านิยมกับบรรทัดฐานบรรทัดฐาน1. ระบุสถานการณ์แน่นอน 2. เป็นเรื่องของข้อบังคับทางสังคม 3. เป็นสิ่งที่เลือกปฎิบัติได้ล่วงหน้า ต้องทา 4. เป็นแบบแผนที่ต้องปฏิบัติเท่านั้น และเป็น เรื่องของส่วนรวม
 30. 30. ทดสอบกันหน่อย ดีไหม?
 31. 31. ใส่โครงสร้างทางสังคมให้ครบ
 32. 32. ข้อทดสอบ2.จงเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียของกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิให้ชัดเจน3. บรรทัดฐาน หมายถึงอะไร จงบอกองค์ประกอบของบรรทัดฐาน ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
 33. 33. ข้อทดสอบ5. ตัวกาหนดสถานภาพของคนในสังคมขึ้นอยู่กับสิ่งใด6. ให้เปรียบเทียบข้อแตกต่างของค่านิยมและบรรทัดฐานให้ชัดเจน 7. ค่านิยม ที่ควรปลูกฝังให้กับสังคมไทย ได้แก่ สิ่งใดบ้าง

×