กลางภาค ส31101 4

3,014 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กลางภาค ส31101 4

  1. 1. แบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสวิชา ส31101 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนน 20 คะแนน เวลา 1.00 ชั่วโมงคาชี้แจง ข้อสอบวัดผลปลายภาร รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบเขียนตอบ (อัตนัย) จานวน 4 ข้อ ***************************ตอนที่ 1 แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกคาสั่ง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว1. ข้อใด เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่ แตกต่างไปจากสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ ก. เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีมือและเท้าใช้ประโยชน์ได้มาก ข. ฉลาดที่เอาตัวรอดเพราะมีสมองใหญ่ ค. สามารถออกเสียงเลียนแบบได้หลากหลาย ง. ติดต่อสัมพันธ์กันด้วยระบบสัญลักษณ์2. เพราะเหตุใด สังคมจึงต้องมีโครงสร้างทางสังคม ก. เพื่อพัฒนาคนในสังคมให้เจริญก้าวหน้า ข. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้คนอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ค. เป็นเครื่องกาหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ง. เป็นเครื่องค้าจุนสังคมให้ดารงอยู่ได้นาน3. “การแสดงบทบาทหน้าที่ ของตนจะทาให้สังคมอยู่รอดได้อย่างมั่นคง ”ข้อใด ไม่สนับสนุนคากล่าวนี้ ก.นายชิน ไปเสียภาษี ไม่ตรงกาหนด ข. นงเยาว์ กลับบ้านเย็น เพราะทาความสะอาดห้องเรียน ค. นายสุชาติเป็นนักกรีฑา ระดับชาติชอบวิ่งในตอนเช้าเสมอ ง. ตารวจจราจรมายืนให้สัญญาณ รถอยู่ที่สี่แยกทุกเช้า – เย็น4. อะไร เป็นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการจัดระเบียบทางสังคม ก. บรรทัดฐาน สถานภาพ บทบาท ข. บรรทัดฐาน บทบาท กลุ่มสังคม ค. บรรทัดฐาน สถาบัน สถานภาพ ง. บรรทัดฐาน สถาบัน การควบคุม
  2. 2. 5. การกระทาของบุคคลในข้อใด ที่ไม่เป็นการแสดงบทบาททางสังคม ก. ด.ช.แดงขี่จักรยานไปสวนสาธารณะ ข. ร.ต.ต.วีระจับวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟแดง ค. ด.ช.ขยันใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทาการบ้าน ง. ครูไหวอบรมนักเรียนก่อนสอนหนังสือ6. นายกรัฐมนตรี ไปตรวจเยี่ยมประชาชน ที่ประสบปัญหาน้าท่วม คาว่า “นายกรัฐมนตรี” ตรงกับข้อใด ก. บรรทัดฐาน ข.สถานภาพ ค. กลุ่มทางสังคม ง. จารีต7. บรรทัดฐานในสังคมข้อใด ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด ก. วิถีประชา ข. กฎศิลธรรม ค. กฎหมาย ง. ค่านิยม8. แบบแผนการปฎิบัติและความสัมพันธ์ที่เป็นระบบในการทากิจกรรมที่สาคัญของมนุษย์เพื่อให้ สังคมอยู่รอด เป็นเรื่องของอะไร ก. สถาบันทางสังคม ข. โครงสร้างทางสังคม ค. วัฒนธรรม ง. ค่านิยม9. ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยม พื้นฐานที่ควรปลูกฝังในสังคมไทย ก. ขยันหมั่นเพียร ข. ประหยัด ค. ปฎิบัติตามคุณธรรม ง. กตัญญูกตเวทิตา10. ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่ของสถาบันศาสนา ก. ให้การศึกษาแก่คนในสังคม ข. จัดระเบียบของสังคม ค. เป็นที่พึ่งทางใจของคนในสังคม ง. สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของคนในสังคม11. ปัจจุบันสถาบันใด ทาหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากที่สุด ก. สถาบันศาสนา ข. สถาบันการศึกษา ค. สถาบันครอบครัว ง. สถาบันการเมืองการปกครอง12. สถาบันใด ที่ประชาชนจะแสดงความเห็นปัญหาให้รัฐได้รับรู้ในระบอบประชาธิปไตย ก. พรรคการเมือง ข. คณะรัฐบาล ค. วุฒิสภา ง. สภาผู้แทนราษฎร13. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของรัฐสภาไทย ก. สภาสูง สภาต่า ข. สภาเดียว สองสภา ค. วุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎร ง. สภาผู้แทนราษฎร สภาขุนนาง
  3. 3. 14. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก. ออกกฎหมาย ข. การเลือกฝ่ายบริหาร ค. การอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ง. การควบคุมการบริหารงานของรัฐสภา15. การลงคะแนนลับ นับคะแนนเปิดเผย เป็นหลักการของการเลือกตั้งในองค์ประกอบใด ก. ความยุติธรรมในการเลือกตั้ง ข. ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง ค. ความมีอิสระในการเลือกตั้ง ง. ความถูกต้องตามกฎหมายเลือกตั้ง ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
  4. 4. ชื่อ.............................................................................ชั้น......................เลขที.่ ............... ตอนที่ 2 จงตอบคาถามให้สมบูรณ์ (เติมข้อความในช่องว่างที่กาหนดให้) 1. บอกข้อแตกต่างของบรรทัดฐานกับค่านิยมให้ชัดเจน บรรทัดฐาน ค่านิยม 2. จงอธิบายคาต่อไปนี้ ให้สมบูรณ์ - บรรทัดฐาน ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... - สถานภาพ ....................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. - บทบาท ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  5. 5. 3. จงเขียนโครงสร้างของการเกิดวัฒนธรรมทางสังคม และแยกประเภทของวัฒนธรรม ทางสังคม ที่ปรากฏในสังคมปัจจุบัน พร้อมกับยกตัวอย่างของวัฒนธรรมแต่ละประเภท ให้ชัดเจน 4. จงบอกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง เป็นส.ส. และส.ว. ส.ส. ส.ว. ########################

×