Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Best Practicesชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ”ผู้พัฒนา  ...
3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีโอกาสได้แสดงออกถึงศัก...
4. วิธีการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice    วิเคราะห์ หลักสูตร/คาอธิบายรายวิชา/จัดทาหน่ วยการเรียนรู้      ...
บูรณาการกับทุกวิชาและ      ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ    หางานที่สร้างสรรค์และ               ...
ระดับชาติ  ด.ญ.นนลนี คงอยู่ ด.ญ.ยลรวี สร้างนา ได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการทาอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับ ช...
3. ด.ช.อรรถสิทธิ์ ใหญ่สาร ด.ญ.ภัคจิรา ฤทธิ์กรรณ์ ได้รับ รางวัลเหรียญทองการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)ระดับชั้น ป.4- ป....
Best Practicesเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    “ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ”     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Best practices

8,835 views

Published on

Best practices

 1. 1. Best Practicesชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ”ผู้พัฒนา นางกิติยา ทามานตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษสถานที่ทางาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ. เมือง จ. นครพนมสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เบอร์โทรศัพท์ 087-3179589 E-mail : kitiyat8@gmail.com .................................................................................................................................................1. สภาพโดยทั่วไป กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นสาระหลัก4 สาระ ด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1. การดารงชีวิต และครอบครัว 2. การออกแบบ และเทคโนโลยี3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. การอาชีพ ซึ่งสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ หรือทุกหน่วยการเรียนรู้ ของแต่ละวิชาจะพยายามบูรณาการทุกสาระ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและผลที่เกิดกับนักเรียนให้มากที่สุด การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการนักเรียน ที่หน่วยงานจัดแข่งขันขึ้นในแต่ละปีมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นสนามวิชาการให้นักเรียน ได้นาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานมาทดสอบความสามารถซึ่งถือได้ว่าเป็นการวัดและประเมินผล ของนักเรียนอีกด้านหนึ่ง การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้บรรจุลงในการแข่งขันในกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ อาทิ เช่น การแข่งขันการทาอาหารประเภทต่างๆการแปรรูปอาหาร การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และเป็นของเล่น การแข่งขันโครงงานอาชีพ การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมแข่งขันทักษะดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เห็นความสาคัญ ของการบูรณาการ จึงได้นาเทคนิคการออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ กับเทคนิคทักษะการปฏิบัติงานด้านอาหาร เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบการนาเสนออันจะนาไปสู่การประสบความสาเร็จ ซึ่งได้เริ่มดาเนินการปรับรูปแบบ เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการออกแบบ โดยเฉพาะการประกอบอาหาร การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยจะทาให้นักเรียนสามารถวางกรอบการออกแบบได้หลากหลาย สามารถเลือกแบบที่เหมาะสมได้ โดยมีครูผู้สอนคอยแนะนาเพิ่มเติม เมื่อเห็นว่าแบบมีความสวยงามถูกต้องแล้ว จึงนามาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติจริงต่อไป
 2. 2. 3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีโอกาสได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองโดยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการ และการนานวัตกรรมมาใช้ 1. ครูสอนนักเรียนในห้องเรียนตามปกติ ในเรื่องของการประกอบอาหาร ที่เน้นเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เน้นทักษะกระบวนการทางาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม รักการทางานและมีความรับผิดชอบ 2. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนในขณะปฏิบัติงาน ดูว่าคนใดมีทักษะในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ และมีพื้นฐานทางด้านการทาอาหาร ตลอดจนสอบถามนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย 3. คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ฝึกทักษะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการประกอบอาหาร เคล็ดลับความอร่อย องค์ประกอบทางด้านศิลปะ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้นข้อมูล 4. กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการประกอบอาหาร หลักการสร้างชิ้นงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์การนาเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีครูคอยแนะนา และประเมินผลงาน 5. ปฏิบัติงานโดยมีครูคอยแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดียิ่ง 6. นาผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปขยายผลโดยการจัดนิทรรศการ สาธิต เผยแพร่ จาหน่ายและส่งเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติต่อไป
 3. 3. 4. วิธีการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice วิเคราะห์ หลักสูตร/คาอธิบายรายวิชา/จัดทาหน่ วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลแต่ ละหน่ วย ไม่ ใช่ ใช่ วิเคราะห์ ผ้ ูเรียน เด็กปั ญญาเลิศ จัดกลุ่มปรับพืนฐาน ้ ตังชมรม ้ ต้ องปรับพืนฐาน ้ หรือไม่ จัดการเรียนรู้
 4. 4. บูรณาการกับทุกวิชาและ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ หางานที่สร้างสรรค์และ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และยกย่องชมเชย มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียน มีความยืดหยุ่น กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน หลากหลาย เรียนรู้ค้นคว้า ช่วยเหลือ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ใช้คาถามที่ยั่วยุและ ให้อิสระ เสรี ไม่ใช่ผ้ สงการ ู ั่ กระตุ้นให้ตอบ กับผู้เรียนทุกคน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความ และ เป็นกันเองกับผู้เรียน เชื่อมั่นในตนเอง Best Practice วิธีการและ การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่ เป็ นเลิศ5. ผลการดาเนินงาน ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ใช้การบูรณาการโดยนานวัตกรรม และกระบวนการทางานที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งอาหารนักเรียนได้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ ความชานาญ สามารถนาเอาความรู้ที่ได้ไปใช้จนบังเกิดผลดี และประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับของวงการศึกษา จากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ในปีการศึกษา 2550-2554 ที่ผ่านมาดังนี้
 5. 5. ระดับชาติ ด.ญ.นนลนี คงอยู่ ด.ญ.ยลรวี สร้างนา ได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการทาอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับ ชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553“สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554ระดับภาค 1. ด.ช.ณภัทร วารี ด.ญ.คัทลียา แสงสว่าง ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2554 จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554 2. ด.ช.ธนภัทร มัครมย์ ด.ญ.ศิลิลทิพย์ สกุลชัยวัฒนา ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 จ.อุดรธานี 3. ด.ช.อาทิตย์ ทัศนบรรลือ ด.ญ.ธัญญรัตน์ พันธ์พัฒนะ ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง WebPage ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 จ.อุบลราชธานี วันที่ 9-11 ธันวาคม 2552 4. ด.ญ.ชลธิชา ภู่แสวงด.ญ.พชรพร สุภาด.ญ.นัฏฐิกา บุญเทียม ได้รับ รางวัลดีเด่นการทาอาหารคาวหวาน(จานเดียว) ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551วันที่ 19-21 ธันวาคม 2551ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. ด.ญ.พลอย นันทพิสิฐ ด.ญ.ณัฐธิดา ไตรพลด.ญ.ศุภดา พองไสยาได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2554 2. ด.ญ.ชนาภา ระดาขันธ์ ด.ญ.อริศรา จันทโคตร ได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554“สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24พฤศจิกายน2554
 6. 6. 3. ด.ช.อรรถสิทธิ์ ใหญ่สาร ด.ญ.ภัคจิรา ฤทธิ์กรรณ์ ได้รับ รางวัลเหรียญทองการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2554 4. ด.ญ.จุฑามาศ ไชยรบ ด.ญ.โชติกา ริมประชา ได้รับ รางวัลเหรียญทองการสร้าง webpageประเภท Web editor ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 25546. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ปัจจัยเกื้อหนุน 6.1 กระบวนการทางานมีความชัดเจน เป็นขั้นตอน มองเห็นเป็นรูปธรรม 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย 6.3 ผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 6.4 เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน7. ความภาคภูมิใจ 7.1 นักเรียนเกิดความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงานโดยมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน 7.3 นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรม 7.4 นักเรียนใช้ทักษะในการปฏิบัติงานนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และหารายได้ระหว่างเรียน
 7. 7. Best Practicesเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ” โดย นางกิติยา ทามาน ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ. เมือง จ. นครพนมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

×